Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

Št. 6036-88/2024/4 Ob-1891/24, Stran 767
Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 29. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24), 216. in 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 –ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), objavlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo)
javni razpis 
za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2024 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah, ki izvajajo izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: izvajalci) v letu 2024.
Cilj javnega razpisa je finančna podpora izvajalcem z namenom zagotavljanja sredstev za plače zaposlenih in spremljanje zavodov pri načrtovanju števila ur izobraževalnega dela, spremljanje števila udeležencev, števila zaposlenih in drugih kapacitet ter spremljanje realizacije števila ur opravljenega izobraževalnega dela.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 412.745,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2024 znotraj ukrepa 3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih na proračunski postavki 231824 – Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4133 (Tekoči transferi v javne zavode).
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
– so javni zavod,
– imajo zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih, kar se dokaže s kopijo pogodbe o zaposlitvi in
– imajo v šolskem letu 2023/2024 vpisane udeležence izobraževanja odraslih, pri čemer so upoštevani javnoveljavni izobraževalni programi za pridobitev srednješolske izobrazbe, vključno z maturitetnim in poklicnim tečajem, ter javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba (jezikovni programi, programi splošnega in državljanskega izobraževanja, programi usposabljanj).
IV. Način izračuna višine dodeljenih sredstev
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih za posameznega izvajalca se določi na naslednji način:
1. Izvajalec v vlogi navede število načrtovanih ur organiziranega izobraževalnega dela v šolskem letu 2023/2024 za udeležence v javnoveljavnih izobraževalnih programih za pridobitev srednješolske izobrazbe, vključno z maturitetnim in poklicnim tečajem, ter javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba (jezikovni programi, programi splošnega in državljanskega izobraževanja).
2. Ministrstvo načrtovano število ur ovrednoti s faktorjem, in sicer:
a. število načrtovanih ur pri izobraževalnih programih za pridobitev srednješolske izobrazbe, vključno z maturitetnim in poklicnim tečajem, se pomnoži z 1,4;
b. število načrtovanih ur pri jezikovnih programih se pomnoži z 0,5;
c. število načrtovanih ur pri programih splošnega in državljanskega izobraževanja se pomnoži z 1,8.
3. V primeru, da ovrednoteno število ur presega zmogljivosti zaposlenih organizatorjev izobraževanja, ministrstvo prizna število ur, ki je lahko manjše od načrtovanega.
4. Ministrstvo določi vrednost ure glede na skupno vsoto ur vseh izvajalcev, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, ter razpoložljiva sredstva, določena s tem javnim razpisom.
5. Višina sredstev za posameznega izvajalca se izračuna tako, da se pomnoži število priznanih ovrednotenih ur z določeno vrednostjo ene ure.
V. Način in rok prijave na javni razpis
Izvajalci za prijavo na razpis pošljejo pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 19. 4. 2024. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva. Vloga se odda v zaprti ovojnici z označenim nazivom in naslovom izvajalca ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih v letu 2024« in »Prijava«. Priporoča se uporaba vzorca za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih in po pozivu za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16,11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) odpiranje vlog ne bo javno. Izvajalci bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku roka za prijavo.
VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informacije glede javnega razpisa lahko dobite pri Mihi Podržaju na tel. 01/400-5458, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti