Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

Ob-1887/24, Stran 780
Na osnovi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin (Uradni list RS, 50/18), objavlja Občina Tolmin
javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v Občini Tolmin v letu 2024 
Naročnik: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Predmet razpisa:
1. Športni programi
2. Športni objekti
3. Razvojne dejavnosti v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa
Upravičeni izvajalci, pogoji in merila:
Na javni razpis (v nadaljevanju: JR) se lahko prijavijo izvajalci določeni v drugem odstavku 6. člena Zakona o športu (v nadaljevanju: ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo naslednje pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin (v nadaljevanju: Odlok):
a) imajo svoj sedež ali sedež svoje sekcije v občini (kadar se prijavlja izvajalec s sedežem sekcije v občini, se pri vrednotenju programov upoštevajo le člani sekcije iz občine in programi, ki se izvajajo v občini),
b) so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
c) izvajajo športne programe in/ali področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
d) imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroški izvedbe programov,
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi izvajalci).
Višina sredstev in rok za porabo:
Skupna višina sredstev razpisa: 101.000 EUR, od tega:
– športni programi – prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (društva) 7.000 EUR,
– športni programi – prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (izobraževalne ustanove) 6.000 EUR,
– športni programi – prostočasna športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 43.500 EUR,
– športni programi – kakovostni šport 13.500 EUR,
– športni programi – vrhunski šport 3.000 EUR,
– športni programi – šport invalidov 1.000 EUR,
– športni programi – športna rekreacija 5.000 EUR,
– športni programi – šport starejših 1.500 EUR,
– razvojne dejavnosti v športu – usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov 5.500 EUR,
– organiziranost v športu – delovanje športnih društev 8.000 EUR,
– organiziranost v športu – delovanje športnih zvez 2.000 EUR,
– športne prireditve in promocija športa 5.000 EUR.
Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v Občini Tolmin za leto 2024.
Višina sofinanciranja bo določena v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Tolmin za leto 2024, ki so priloga razpisne dokumentacije.
Izvajalcem se za izbrane programe v okviru LPŠ omogoči brezplačna uporaba športnih objektov v lastni Občine Tolmin in športne dvorane (3000 ur po 1/3) po razporedu, ki ga določi upravljavec.
Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2024.
Razpisna dokumentacija, način prijave in roki:
Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin: www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin: www.ksm.si.
Kontakt za dodatna pojasnila v zvezi s prijavo je direktor Zavoda KŠM Tolmin Matjaž Žbogar, tel. 041/625-803, e-naslov: direktor@ksm.si.
Prijave morajo biti oddane do ponedeljka, 19. 4. 2024, na enega od naslednjih načinov:
– priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »Prijava: razpis šport 2024« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 Tolmin, pri čemer za pravočasno šteje vloga, če na naslov prispe zadnji dan roka (pravilo dospetja);
– osebno v zaprti ovojnici z oznako »Prijava: razpis šport 2024« v pisarni Zavoda KŠM Tolmin do zadnjega dne roka do 15. ure;
– po elektronski pošti, pri čemer morajo biti podpisane in žigosane strani barvno poskenirane, za pravočasno šteje vloga, poslana po elektronski pošti do konca dneva.
Nepravočasne in nepravilne vloge bodo s sklepom zavržene, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od prejema poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov:
Odpiranje vlog bo v pet delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.
Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Tolmin za leto 2024, pripravi Komisija za izvedbo JR, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja izda direktor občinske uprave Občine Tolmin najkasneje v 30 dneh od datuma obravnave popolnih vlog.
Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ po dokončnosti odločbe v 8 dneh od prejema poziva k podpisu, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.
Občina Tolmin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti