Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

792. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje, stran 2064.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15 in 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinske uprave Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20 in 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 13. redni seji dne 21. 3. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Kočevje (v nadaljnjem besedilu: Občina) za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2023/2607 z dne 22. novembra 2023 o popravku Uredbe (EU) 2022/2472 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 2023/2607 z dne 23. 11. 2023); v nadaljnjem besedilu Uredba Komisije (EU) št. 2022/2472),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831), ter
– druge ukrepe Občine.
2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini zagotavljajo v proračunu Občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev. Kot znesek pomoči, ki se dodeli v obliki subvencionirane storitve, se upošteva bruto ekvivalent nepovratnih sredstev takšne pomoči.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni ukrep iz 10. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(2) »mikro, malo in srednje veliko podjetje« pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(3) »velika podjetja« pomenijo fizične ali pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(4) »kmetijski sektor« pomeni sektor iz 8. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(5) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode iz 7. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(6) »kmetijska dejavnost« pomeni dejavnost iz poglavja 4.1.1 Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletnem mestu skupne kmetijske politike;
(7) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni dejavnost iz 44. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(8) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni dejavnost iz 45. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(9) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni dejavnost iz 35. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(10) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni subjekt iz 2. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
(11) »nosilec kmetijskega gospodarstva« pomeni nosilca iz 3. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu;
(12) »podjetje v težavah« pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in izpolnjuje merila iz 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1);
(13) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva iz 55. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(14) »intenzivnost pomoči« pomeni odstotek iz 12. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(15) »standard Unije« pomeni standard iz 60. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(16) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe iz 33. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(17) »nezahtevna agromelioracija« pomenijo agromelioracije iz četrtega odstavka 78. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE);
(18) »mladi kmet« pomeni kmeta iz poglavja 4.1.5 Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletnem mestu skupne kmetijske politike;
(19) »enotno podjetje« pomeni fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so med seboj povezana v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831;
(20) »biogorivo na osnovi hrane« pomeni biogorivo iz 28. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(21) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami« pomenijo vremenske razmere iz 2. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(22) »druge slabe vremenske razmere« pomenijo vremenske razmere iz 41. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(23) »škodljivi organizem rastline« pomeni organizem iz 43. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(24) »zaščitena žival« pomeni žival iz 47. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(25) »naravne nesreče« pomenijo pojave iz 38. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(26) »investicijska dela« pomenijo dela iz 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(27) »delovne operacije pred industrijsko predelavo« pomenijo delovne operacije iz 40. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472.
5. člen 
(intenzivnost pomoči in upravičeni stroški) 
(1) Za izračun intenzivnosti pomoči in upravičenih stroškov se uporabljajo samo zneski, od katerih niso bili odbiti nobeni davki in druge dajatve. Upravičeni stroški se podprejo z razumljivimi, podrobnimi in posodobljenimi pisnimi dokazili.
(2) Pomoči po tem pravilniku v okviru ukrepov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne dodeli za davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
6. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil o državni pomoči, ki imajo podlago v uredbah iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Ukrepi:
Državna pomoč po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472
UKREP 1: Pomoč za naložbe v kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s 14. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472); 
UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč (v skladu s 15. in 53. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472); 
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (v skladu s 17. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472); 
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti izmenjave znanja in informiranja (v skladu z 21. in 47. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472); 
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472); 
UKREP 6: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine (v skladu s 36. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472); 
UKREP 7: Pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije ter v predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov (50. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472).
Pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831
UKREP 8: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis;
UKREP 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.
Ostali ukrepi Občine
UKREP 10: Dodelitev enkratne denarne pomoči za šolanje v srednjih strokovnih in rednih poklicnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva; 
UKREP 11: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja; 
UKREP 12: Drugi ukrepi.
7. člen 
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
(1) Do pomoči po tem pravilniku v okviru ukrepov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah, razen za ukrepe informiranja v kmetijskem in gozdarskem sektorju v skladu z 21. in 47. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472.
(2) Pomoč po tem pravilniku se ne dodeli za:
– dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– dejavnosti, pri katerih se pogojuje uporaba domačih proizvodov/blaga v breme uvoženih proizvodov/blaga.
8. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega na občinski internetni strani oziroma na podlagi javnega naročila, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ ter s tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu Občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se določijo v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
9. člen 
(spodbujevalni učinek) 
(1) Za ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če upravičenec pisno vlogo za pomoč vloži pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da je spodbujevalni učinek izpolnjen pri ukrepih v skladu s 15., 36. in 53. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472.
(3) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime fizične osebe oziroma naziv pravne osebe;
– velikost podjetja ter druge podatke o nosilcu (KMG MID – identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, ID – identifikacijska številka za davčno številko, TRR – transakcijski račun);
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika ter
– izjavo o dodeljenih in/ali zaprošenih sredstvih pri drugih dajalcih pomoči za iste upravičene stroške.
10. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča pooblaščena oseba na predlog strokovne komisije, ki jo imenuje župan. Upravičencem se izda sklep, s katerim se odloči o višini odobrenih sredstev za posamezni ukrep, opredeli se namen in upravičeni stroški, za katere so sredstva namenjena.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med Občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
11. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma javnim naročilom.
12. člen 
(združevanje pomoči) 
(1) Najvišji zneski pomoči in največje intenzivnosti pomoči po posameznih ukrepih iz 13. do 21. člena tega pravilnika ne smejo preseči tistih, določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija).
(2) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s takim združevanjem ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472.
(3) Pomoč po tem pravilniku se v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 ne združuje s plačili iz drugega odstavka 145. člena in 146. člena Uredbe (EU) št. 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrt SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str.1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1620 z dne 8. avgusta 2023 o začasnih nujnih ukrepih, ki za leto 2023 odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta, za reševanje specifičnih problemov v sektorju sadja in zelenjave, ki so jih povzročili neugodni vremenski dogodki, ter o ukrepih v zvezi z njimi (UL L št. 199 z dne 9. 8. 2023, str. 101), v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
(4) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne združuje s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
(5) Pomoč za naložbe v okviru podukrepa 1.1, katerih cilj je obnova kmetijskega proizvodnega potenciala v skladu s točko (d) tretjega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472, se ne sme kumulirati s pomočjo za nadomestilo materialne škode iz 25., 26., 28. in 37. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 2022/2472 
13. člen 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih pogojev ali standardov za dobrobit;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, varčevanjem z vodo;
– prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, povečanje sekvestracije ogljika);
– obnova proizvodnega potenciala prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov rastlin, zaščitenih živali;
– prispevanje k trajnostnemu krožnemu biogospodarstvu ter spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od kemikalij;
– prispevanje k zaustavitvi in obrnitvi trenda biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup plačilnih pravic;
– nakup in zasaditev letnih rastlin, razen če se dodeli pomoč v skladu s točko (h) šestega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– naložbe v zvezi z namakanjem,
– nakup živali, razen če se dodeli pomoč v skladu s točko (h) šestega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
– ožičenje ali polaganje kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine;
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Unije, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov, če bi s tem presegle najvišji znesek ali intenzivnost pomoči, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Intenzivnost pomoči ne presega 65 % upravičenih stroškov. Lahko se poveča do 80 % upravičenih stroškov, če gre za naložbe v povezavi s četrto, šesto in sedmo alineo prvega odstavka tega člena ali naložbe mladih kmetov. Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
(4) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
– Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(5) Pri naložbah, za katere bo pomoč dodeljena, se upoštevajo prepovedi in omejitve iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/1225 z dne 22. junija 2023 o začasnih izrednih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju v nekaterih državah članicah in odstopanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 (UL L št. 160 z dne 26. 6. 2023, str. 12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1308/2013), tudi če se te prepovedi in omejitve nanašajo samo na podporo Unije iz navedene uredbe.
14. člen 
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v kmetijska gospodarstva v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, nakupa ali rekonstrukcije nepremičnin (hlevov in gospodarskih poslopij) na kmetijskem gospodarstvu (pri čemer je nakup zemljišč upravičen le do 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti);
– naložbe v pasivno hišno ožičenje ali strukturirano polaganje kablov za podatkovna omrežja;
– stroški nakupa ali zakupa strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
– stroški na področju izdatkov iz prve, druge in tretje alineje tega odstavka, kot so plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev ter honorarji, povezani s svetovanjem o okoljski in gospodarski trajnosti, vključno s študijami izvedljivosti;
– pristojbine za pridobitev, razvoj ali uporabo računalniške programske opreme, računalniškega oblaka in podobnih rešitev ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški neproizvodnih naložb, povezanih s specifičnimi okoljskimi in podnebnimi cilji iz točk (e), (f) in (g) tretjega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
– nakup in zasaditev letnih rastlin, če sta povezani z naložbami iz točke (h) šestega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
– nakup živali, če je povezan z naložbo iz točke (h) šestega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472.
(3) V primeru naložb, katerih cilj je obnova proizvodnega potenciala prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov rastlin, zaščitenih živali, so upravičeni stroški lahko stroški za obnovo kmetijskega proizvodnega potenciala do ravni, kakršna je bila pred pojavom navedenih dogodkov in stroški posebnih preventivnih ukrepov.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine in so mikro, mala ali srednje velika podjetja;
– čebelarji, vpisani v register gospodarstev in z minimalnim številom panjev, opredeljenim v javnem razpisu in so mikro, mala ali srednje velika podjetja.
(5) Pogoji za pridobitev pomoči:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno (gradbeno dovoljenje, mnenje o skladnosti posega s prostorskimi akti, soglasje lastnika zemljišča v primeru zakupa);
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o stroških vezanih na izdelavo projektne dokumentacije, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
15. člen 
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost) in so mikro, mala in srednje velika podjetja;
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča na območju Občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju Občine in so mikro, mala in srednje velika podjetja.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o stroških vezanih na izdelavo projektne dokumentacije, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika (zemljišče ne sme biti manjše od 1 ha), za razširitev obstoječega pašnika (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha) ali obnovo pašnika, starejšega od 10 let,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
(5) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
16. člen 
UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. in 53. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472);
(1) Namen in cilj ukrepa:
– spodbuditi združevanje oziroma zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč v večje enote. Namen je doseči lažjo, učinkovitejšo ter bolj ekonomično rabo zemljišč;
– ukrep velja le za tista območja, kjer še ni bil uveden postopek komasacije oziroma tam, kjer že ne tečejo postopki o uvedbi komasacije.
(2) Upravičeni stroški sostroški pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški geodetskih pregledov.
(3) Upravičencido pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska ali gozdna zemljišča na območju Občine, vključena v zaokrožitev na območju Občine ter so mikro, mala in srednje velika podjetja.
(4) Pogoji upravičenosti:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
(5) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
17. člen 
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti, trajnosti in ekonomičnosti dejavnosti skozi naložbe, v zvezi s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
(2) Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup, zakup ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, vključno s pasivnih hišnim ožičenjem ali strukturiranim polaganjem kablov za podatkovna omrežja (pri čemer je nakup zemljišč upravičen le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti);
– nakup ali zakup novih strojev in opreme do tržne vrednosti;
– splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnjih alinej, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti;
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, računalniškega oblaka, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva;
– ožičenje ali polaganje kablov zunaj zasebne lastnine;
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazila o registraciji dopolnilne dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (če upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči);
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Evropske unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
– za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Pri naložbah, za katere bo pomoč dodeljena, se upoštevajo prepovedi in omejitve iz Uredbe (EU) št. 1308/2013, tudi če se te prepovedi in omejitve nanašajo samo na podporo Unije iz navedene uredbe.
(6) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki svojo dejavnost opravljajo na območju Občine in so mikro, mala in srednje velika podjetja.
(7) Intenzivnost pomoči ne sme presegati 65 % upravičenih stroškov. Lahko se poveča do 80 % upravičenih stroškov, če gre za naložbe v povezavi z enim ali več specifičnimi okoljskimi in podnebnimi cilji iz točk (e), (f) in (g) tretjega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472 ali naložbe mladih kmetov.
(8) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
18. člen 
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti izmenjave znanja in informiranja (21. in 47. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Namen pomoči je:
– kritje dejavnosti usposabljanja in pridobivanja strokovnih znanj, vključno z usposabljanji, delavnicami, konferencami in mentoriranjem, ter predstavitvene dejavnosti in dejavnosti informiranja v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo in trženjem kmetijskih proizvodov, na področju ohranjanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini;
– zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
(2) Upravičeni stroški so stroški izvedbe programov poklicnega usposabljanja, dejavnosti pridobivanja strokovnih znanj, konference, stroški predstavitvenih dejavnosti, ki jih izvede za izobraževanje registrirani izvajalec.
(3) Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta. Med te stroške se uvrščajo stroški gradnje, nakupa, vključno z zakupom nepremičnin, pri čemer je zakup opravičen le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti in stroški nakupa ali zakupa strojev do tržne vrednosti. Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.
(4) Upravičenci do pomoči:
– so kmetje oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnostjo na območju Občine in delujejo na področju ohranjanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini in so mikro, mala in srednje velika podjetja;
– zasebni lastniki gozdov.
(5) Pomoč se dodeli v naravi v obliki subvencionirane storitve in ne vključuje neposrednih plačil upravičencem, kot določa peti odstavek 21. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472, razen pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami, ki se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
(6) Izvajalci dejavnosti izmenjave znanja in informiranja zagotovijo ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenega in rednega izobraževanja osebja za opravljanje teh dejavnosti, kot določa šesti odstavek 21. člena Uredbe EU št. 2022/2472.
(7) Pomoč je dostopna vsem upravičenim podjetjem na zadevnem območju, kot določa sedmi odstavek 21. člena Uredbe EU št. 2022/2472.
(8) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec storitve:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti izvajalca storitve;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom (izvajalci subvencioniranih storitev se izberejo v skladu s postopki javnega naročanja).
(9) Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(10) Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
(11) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
(12) Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim naročilom.
(13) V primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami, je najvišji znesek pomoči omejen na 100.000 EUR prek treh obračunskih let.
19. člen 
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj pomoči je sofinanciranje dela stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov rastlin;
– zaščitenih živali.
(2) S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
(3) Zavarovanje:
– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstavka tega člena;
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
(4) Upravičeni stroški so stroški zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(5) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki svojo dejavnost opravljajo na območju Občine, ki imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine in sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
(6) Pogoj za pridobitev sredstev je veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
(7) Pomoč po tem pravilniku skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 70 % stroškov zavarovalne premije.
20. člen 
UKREP 6:Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (36. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj pomoči so naložbe, katerih cilj je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva;
– investicijska dela (najvišji znesek pomoči je omejen na 10.000 EUR letno).
(3) Upravičencido pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju Občine.
(4) Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Pri naložbah, za katere bo pomoč dodeljena, se upoštevajo prepovedi in omejitve iz Uredbe (EU) št. 1308/2013, tudi če se te prepovedi in omejitve nanašajo samo na podporo EU iz navedene uredbe.
(6) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
(7) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z razpisno dokumentacijo javnega razpisa.
21. člen 
UKREP 7: Pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije ter v predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov (50. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj podpore je izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi z uvajanjem proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa, kar pomeni naložbe za tlom in virom prijazne stroje in povečati varnost pri delu v gozdu.
(2) Upravičeni stroški za naložbene dejavnosti:
– gradnja, nakup, zakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je nakup zemljišč upravičen le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
– stroški nakupa strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
– splošni stroški na področju izdatkov iz prve in druge alineje tega odstavka, kot so plačila arhitektov, inženirjev, svetovalcev, plačilo za storitve svetovanja okoljske in ekonomske trajnosti, vključno s študijami izvedljivosti;
– pridobitev, razvoj ali pristojbine za uporabo računalniške programske opreme, računalniškega oblaka in podobnih rešitev ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški oblikovanja posestnega načrta.
(3) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki ali zakupniki gozdnih površin na območju Občine.
(4) Subjekti iz prejšnjega odstavka, ki so velika podjetja, so upravičeni do pomoči s pogojem predstavitve ustreznih informacij iz načrta gospodarjenja z gozdovi ali enakovrednega instrumenta v skladu s Splošnimi smernicami za trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Evropi.
(5) Pogoji za pridobitev:
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– dokazilo iz katerega je razvidno, da vlagatelj opravlja gozdarsko dejavnost;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu v skladu s predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Naložbe v zvezi z uporabo lesa kot surovine ali vira energije so omejene na vse delovne operacije pred industrijsko predelavo.
(7) Intenzivnost pomoči ne sme presegati 65 % upravičenih stroškov. Lahko se poveča do 80 % upravičenih stroškov, če gre za naložbe v povezavi z enim ali več specifičnimi okoljskimi in podnebnimi cilji iz točk (e), (f) in (g) tretjega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472.
(8) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči je določen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 2023/2831
22. člen 
UKREP 8: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Namen in cilj pomoči:
Diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov oziroma finančno ovrednoten popis del za izvedbo naložbe,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
(6) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Ne glede na določilo iz prejšnjega stavka, se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 24. člena tega pravilnika.
23. člen 
UKREP 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 
(1) Namen in cilj ukrepa:
Zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
(2) Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in sicer za:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov in članov njihovih družin v okviru izvajanja dopolnilnih ali nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
– pridobitev certifikatov – nacionalne poklicne kvalifikacije.
(3) Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov, in sicer za:
– kritje stroškov usposabljanja in izobraževanja v programih, ki se nanašajo na izvajanje dopolnilnih dejavnosti (predelava in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu) ali nekmetijske dejavnosti na kmetijah,
– svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani in ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški (npr. rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje),
– kritje stroškov tečajev oziroma izobraževanj za pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije.
(4) Upravičenci do pomoči:
Člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine in se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(5) Izvajalci storitev:
Pravne in fizične osebe, registrirane za izvajanje izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti.
(6) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti izvajalca storitve,
– program izvajanja izobraževanja in usposabljanja s predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
(7) Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetiji ter predelavo in trženjem.
(8) Vsebina in način izvedbe izobraževanja in usposabljanja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec storitve, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(9) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(10) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim naročilom.
Ne glede na določilo iz prejšnjega stavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 24. člena tega pravilnika.
24. člen 
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– primarne proizvodnje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
– predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po zakonu, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj ali likvidacijo, v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 ne sme preseči 300.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, Občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831.
25. člen 
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2832 z dne 13. 12. 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 2023/2832 z dne 15. 12. 2023).
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do zgornje meje 300 000 EUR na enotno podjetje v katerem koli triletnem obdobju.
26. člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in Občine) 
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh (2) poslovnih in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan oziroma s katerimi tvorijo enotno podjetje, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo sedmega odstavka 24. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(4) Občina kot dajalec pomoči hrani evidence o prejeti pomoči deset (10) proračunskih let od datuma dodelitve.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE 
27. člen 
UKREP 10: Dodelitev enkratne denarne pomoči za šolanje v srednjih strokovnih in rednih poklicnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva 
(1) Namen in cilj ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju v rednih programih, povezanih s kmetijstvom, v katerega so vključeni predvideni nasledniki kmetijskih gospodarstev na območju Občine. Cilj je dvig ravni izobrazbe predvidenih prevzemnikov kmetijskih gospodarstev.
(2) Upravičenci do pomoči:
– dijaki in študenti, vključeni v izobraževalne programe na področju kmetijstva, ki imajo stalno prebivališče na kmetiji v Občini, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
(3) Predmet podpore: dodelitev pomoči za nakup literature in ostalega študijskega gradiva ter za plačilo drugih stroškov, ki nastanejo v okviru rednega ali izrednega šolanja v kmetijskih izobraževalnih programih.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev pomoči je priložena dokumentacija:
– izjava nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo upravičenec pomoči prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
(5) Intenzivnost pomoči:
– Višina pomoči na upravičenca se določi z javnim razpisom.
– Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine za tekoče leto. Upravičenci, pogoji in merila bodo natančno opredeljeni v javnem razpisu.
28. člen 
UKREP 11: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
(1) Namen in cilj financiranja:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja podeželskega prebivalstva, ki so povezani s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja z namenom spodbujanja k ohranjanju tradicije med podeželskim prebivalstvom ter krepitev človeških virov. Za njihovo delovanje se poleg lastnih prihodkov zagotavljajo dodatna finančna sredstva v proračunu Občine.
(2) Upravičenci do pomoči:
Registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in prehrane na območju Občine.
(3) Upravičeni stroški:
– obratovalni stroški,
– stroški povezani s promocijo društva (brez navajanja informacij o proizvajalcih kmetijskih proizvodov, članih ali nečlanih društva, ali o kmetijskih proizvodih),
– stroški organizacije netržnih razstav in izvedba izobraževanj za splošno javnost.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o registraciji društva,
– evidenca števila članov društva,
– upravičenci morajo biti registrirani za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane ali spodbujanja razvoja podeželja,
– upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine oziroma delujejo pretežno na območju Občine,
– letni program predvidenih nepridobitnih aktivnosti,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Občine,
– oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine,
– programe, ki vključujejo pridobitno dejavnost,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj za nosilce kmetijske dejavnosti, ki predstavljajo neposredno državno pomoč po posameznem nosilcu kmetijske dejavnosti kot upravičencu, ni predmet sofinanciranja.
(6) Intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov iz prijavljenega programa.
(7) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
29. člen 
UKREP 12: Drugi ukrepi 
Pod druge ukrepe sodijo še naložbe v infrastrukturo, ki ni namenjena izključno enemu lastniku. Naložbe so lokalnega pomena in v širšem javnem interesu in ne predstavljajo državne pomoči (npr. urejanje in vzdrževanje javnih poljskih in gozdnih poti, ki so v javni lasti). Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine za tekoče leto na podlagi predlogov pristojnih interesnih združenj ali strokovnih služb (npr. krajevnih skupnosti, Zavod za gozdove idr.) ali ožjih delov lokalne skupnosti, črpajo pa se na podlagi določil Zakona o javnem naročanju. Natančnejša določila se opredelijo v pogodbi z izvajalcem del.
Sredstva, ki niso državne pomoči, se bodo dodelila tudi za izvajanje lokalne razvojne strategije v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in v skladu z uredbo, ki opredeljuje lokalni pristop, ki ga vodi skupnost (lokalni razvoj-CLLD) – uredba o izvajanju ukrepa LEADER. Z ukrepom se spodbuja razvoj podeželja, ustvarja pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšuje dohodkovni položaj ljudi na podeželju, realizira poslovne ideje prebivalcev podeželja ter vključuje lokalne prebivalce v načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprave projektov javno zasebnega partnerstva.
V. NADZOR IN SANKCIJE 
30. člen 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu,spremlja in preverja pri prejemnikih spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava Občine Kočevje. Namenskost porabe lahko preverja tudi Nadzorni odbor Občine.
Prejemnik sredstev mora podati izjavo, da za isti namen, za katerega pridobiva sredstva, ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma navede višino sredstev, ki jih je za isti namen prejel iz drugih virov.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, če se ugotovi da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) V primeru, da upravičenec odobrenih sredstev v pogodbeno določenem roku ne izkoristi, bodisi, da je le-tega iz neupravičenih razlogov zamudil, bodisi, da se ugotovi kršenje pravil razpisa, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(5) Kljub odobritvi sredstev se teh upravičencu ne izplača, če:
– upravičenec do predvidenega roka v pogodbi projekta ne izvede,
– upravičenec nima poravnanih vseh obveznostih iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika,
– če se naknadno ugotovi, da upravičenec ob sklenitvi pogodbe ni podal pravih podatkov oziroma je podal zavajajoče izjave ali so naknadno zaznane druge nepravilnosti in kršitve,
– se ugotovi, da upravičenec redno ne izplačuje plač in drugih prispevkov ali je davčni dolžnik.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
31. člen
Občina bo hranila evidence in vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev državnih pomoči in de minimis pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma zadnje dodelitve pomoči.
VII. KONČNE DOLOČBE 
32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 18/16, 21/18, 30/21).
33. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2023-14
Kočevje, dne 22. marca 2024
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti