Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

Št. 129-1/2024-2 Ob-1890/24, Stran 782
Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2024 (Uradni list RS, št. 131/23), 5. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10) in na podlagi Letnega programa socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2024, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2024 
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa:
1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih skupin:
– Programi na področju humanitarne dejavnosti
– Programi za delo z zasvojenimi
– Preventivni programi
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje
3. Programi, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje
– Program »Starejši za starejše«.
III. Skupna višina sredstev razpisa v letu 2024 je 52.000,00 EUR, in sicer:
– 37.000,00 EUR: za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin
– 10.000,00 EUR: za programe društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje
– 5.000,00 EUR: za program »Starejši za starejše«.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
V. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, na sedež naročnika Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti za vsak program posebej.
VI. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje dne 19. 4. 2024 do 13. ure na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis – socialno varstvo«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloga mora biti do roka dostavljena na Občino Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ne glede na način oddaje vloge. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
VII. Izid razpisa
Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega varstva, imenovani s strani županje. Pristojna komisija najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenem za odpiranje vlog, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstvih, ki so za sofinanciranje programov zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje.
Izvajalcem letnega programa socialnega varstva izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba pri županji občine v roku 15 dni.
VIII. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Mateji Robida (e-mail: mateja.robida@trebnje.si, tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti