Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Kazalo

Št. 5443-4/2023-2611-22 Ob-1888/24, Stran 749
Na podlagi določb:
– Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 11), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2022/2496 z dne 15. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 325 z dne 20. 12. 2022, str. 11);
– Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 373 z dne 21. 10. 2021, str. 94);
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil (UL L 319 z dne 13. 12. 2022, str. 1);
– Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. december 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom (UL L št. 424 z dne 15. 12. 2020, str. 1);
– Uredbe o ratifikaciji Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/21);
– Uredbe 2021/1060/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63, z dne 28. 2. 2023, str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 2021/1060/EU);
– Uredbe (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 21), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 75), (v nadaljevanju: Uredba 2021/1057/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih EK sprejme v skladu s 113. in 114. členom Uredbe 2021/1060/EU;
– Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljevanju: ZSV);
– Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18, 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1);
– Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (Uradni list RS, št. 49/22);
– Pravilnika o določitvi pogojev za upravičenost ter višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v programe socialne aktivacije (Uradni list RS, št. 115/23; v nadaljevanju: Pravilnik);
– Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. CCI 2021SI16FFPA001 z dne 12. 9. 2022;
– Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, št. CCI 2021SI16FFPR001, različica 4.2.2 z dne 12. 12. 2022 (v nadaljevanju: PEKP 2021-2027);
– Odločitve o podpori št. V00103/MDDSZ/0 za »Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+«, št. dokumenta: 3032-65/2023-1630-6, ki jo je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: OU) izdalo dne 21. 3. 2024.
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+ 
Javni razpis delno financira Evropska unija (v nadaljevanju: EU), in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (v nadaljevanju: ESS+). Javni razpis se izvaja v okviru PEKP 2021-2027, cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.8 »Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine (ESS+)«.
Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1 Posredniško telo in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 30 večletnih projektov socialne aktivacije+ (v nadaljevanju: SA+), v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, in ki bodo zagotavljali povezovanje slednjih z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov SA+ se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin (v nadaljevanju: udeleženci).
Javni razpis je, glede na obravnavane ciljne skupine, ki so opredeljene v 5. poglavju tega javnega razpisa, razdeljen na 3 ločene sklope. Specifike posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa; v kolikor teh specifik ni, veljajo enake določbe za vse sklope.
Posamezen program SA+ se bo izvajal 8 mesecev, pri čemer bo izvedba potekala po naslednjih fazah:
– 1. faza: traja 1 mesec in je namenjena pripravam na izvajanje programa,
– 2. faza: traja 6 mesecev in je namenjena neposrednemu izvajanju programa z udeleženci,
– 3. faza: traja 1 mesec in je namenjena dodatnemu individualnemu delu z udeleženci po izhodu iz programa.
Pri tem se bodo posamezni programi SA+ prekrivali na način, da se bo vzporedno z izvajanjem 3. faze posameznega programa, izvajala že tudi 1. faza naslednjega programa.
V okviru izvajanja programov SA+ bodo morali izbrani prijavitelji izvajati tudi aktivnosti za promocijo programa/projekta SA+ in krepitev sodelovanja z različnimi deležniki ter aktivnosti vodenja programa oziroma projekta. Te aktivnosti se morajo izvajati celoten čas izvedbe programa SA+, tj. izvedbe faz od 1 do 3.
V vsakem posameznem kraju izvedbe, določenem za posamezen projekt v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije, mora biti predvidena izvedba 5 programov SA+.
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov SA+, v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, ki bodo s svojim celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.
Predvideva se sofinanciranje 30 projektov, in sicer predvidoma 19 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija1 (v nadaljevanju: KRVS) in predvidoma 11 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
1 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2021 na ravni NUTS 2 (TheNomenclatureofTerritorialUnitsforStatistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije, in sicer: Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-kraška.
KRVS sestavlja 8 statističnih regij, in sicer: Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjska.
4 Cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje cilje in rezultate cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.8 »Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine (ESS+)« PEKP 2021-2027, dostopnega na: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2022/12/Program-evropske-kohezijske-politike-sprejeta-verzija-12.-12.-2022.pdf, in je usmerjen v zagotavljanje kakovostnih programov SA+, ki bodo s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine ter k izboljšanju zaposljivosti udeležencev programov.
4.1 Specifični cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje doseganje naslednjih specifičnih ciljev:
– zagotavljanje dostopnih, raznolikih in kakovostnih programov SA+, ki udeležencem zagotavljajo:
– razvoj socialnih kompetenc, 
– dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik, 
– dvig motivacije in opolnomočenje za vstop na trg dela, 
– dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc, tj. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela. 
– okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženci, kot npr. pristojnega centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), nevladnih organizacij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov, z namenom čim širšega prepoznavanja problematike udeležencev ter iskanja možnosti za njihovo vključevanje v najrazličnejše programe oziroma na trg dela.
4.2 Kvantificirani kazalniki
Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev morajo biti v obdobju izvajanja projektov, izbranih v okviru predmetnega javnega razpisa, doseženi naslednji kvantificirani kazalniki učinka in rezultata:
– kazalniki učinka: na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 3.750 udeležencev v programe SA+, in sicer predvidoma 2.625 udeležencev v KRVS in predvidoma 1.125 udeležencev v KRZS;
– kazalniki rezultata:
– predvidoma 14 % udeležencev v KRVS in 16 % udeležencev v KRZS, ki so po zaključku sodelovanja vključeni v izobraževanje ali usposabljanje in 
– predvidoma 19 % udeležencev v KRVS in 12 % udeležencev v KRZS, ki imajo po zaključku sodelovanja zaposlitev. 
Javni razpis tako prispeva h kazalnikom PEKP 2021-2027, in sicer:
– kazalniki učinka:
EECO02 – Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in EECO04 – Neaktivni:
KRVS: 2.625
KRZS: 1.125
– kazalniki rezultata:
EECR02 – Udeleženci, ki so po zaključku sodelovanja vključeni v izobraževanje ali usposabljanje:
KRVS: 14 %
KRZS: 16 %
EECR04 – Udeleženci, ki imajo po zaključku sodelovanja zaposlitev:
KRVS: 19 %
KRZS: 12 %
5 Ciljne skupine javnega razpisa
V okviru javnega razpisa so ciljne skupine določene na sledeč način:
5.1 Sklop 1
V programe Sklopa 1 se lahko vključijo polnoletne osebe, ki so:
– upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP) ali
– na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US in 109/23; v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
– neaktivne2 osebe s kompleksno socialno problematiko.
2 Neaktivne osebe so tiste, ki jih ni mogoče uvrstiti niti med zaposlene, niti med brezposelne (npr. gospodinje, ki niso zaposlene in aktivno ne iščejo dela).
5.2 Sklop 2
V programe Sklopa 2 se lahko vključijo polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki so:
– upravičenke/prejemnice DSP ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
– neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
5.3 Sklop 3
V programe Sklopa 3 se lahko vključijo polnoletne romske ženske, ki so:
– upravičenke/prejemnice DSP ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
– na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
– neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
6 Način izvedbe javnega razpisa
Javni razpis je razdeljen na 3 sklope, in sicer:
6.1 Sklop 1
Namen sklopa 1 je sofinanciranje izvajanja programov SA+ za ciljno skupino, določeno v poglavju 5.1 tega javnega razpisa.
Namen programov SA+ v okviru sklopa 1 je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine.
V okviru sklopa 1 bo sofinanciranih predvidoma 20 projektov, ki bodo predvidoma izvedli 175 programov SA+, kot je določeno v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije.
6.2 Sklop 2
Namen sklopa 2 je sofinanciranje izvajanja programov SA+ za ciljno skupino, določeno v poglavju 5.2 tega javnega razpisa.
Namen programov SA+ za ženske iz drugih kulturnih okolij je okrepiti njihovo socialno vključenost v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje. Številne pripadnice ciljne skupine živijo v Sloveniji brez ali z zelo omejenimi stiki s širšo (lokalno) skupnostjo oziroma imajo zelo malo možnosti navezave stikov in vzpostavljanja odnosov s pripadniki širše skupnosti, kar jim onemogoča integracijo v okolje. Navedeno posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vzorcev socialne izključenosti.
V okviru sklopa 2 bo sofinanciranih predvidoma 6 projektov, ki bodo predvidoma izvedli 45 programov SA+, kot je določeno v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije.
6.3 Sklop 3
Namen sklopa 3 je sofinanciranje izvajanja programov SA+ za ciljno skupino, določeno v poglavju 5.3 tega javnega razpisa.
Namen programov SA+ za romske ženske je okrepiti njihovo socialno vključenost v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje. Številne pripadnice ciljne skupine živijo v Sloveniji z omejenimi stiki s širšo (lokalno) skupnostjo oziroma imajo zelo malo možnosti navezave stikov in vzpostavljanja odnosov s pripadniki širše skupnosti, kar jim onemogoča integracijo v okolje. Navedeno posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vzorcev socialne izključenosti.
V okviru sklopa 3 bodo sofinancirani predvidoma 4 projekti, ki bodo predvidoma izvedli 30 programov SA+, kot je določeno v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije.
7 Upravičene aktivnosti
Sofinancirani bodo naslednji sklopi projektnih aktivnosti, pri čemer morajo izbrani prijavitelji izvajati celovit projekt, kar pomeni, da morajo zagotoviti izvedbo aktivnosti v okviru vseh sklopov upravičenih aktivnosti, tj. od 7.1 do 7.5:
7.1 Priprave na izvajanje programa (1. faza)
En mesec pred pričetkom izvajanja obveznih vsebin programa SA+ po posameznih modulih bodo potekale priprave na izvajanje programa. V tem obdobju se bodo izvajale aktivnosti za pridobitev udeležencev za vključitev v program SA+. Izbrani prijavitelj mora aktivno sodelovati s CSD in uradom za delo ZRSZ (v nadaljevanju: UD) pri naboru ustreznih udeležencev, tj. mora za vključitev v vsak posamezen program tudi sam predlagati dodatne potencialne kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev, določene v poglavjih 5.1, 5.2 in 5.3 tega javnega razpisa, in mora na poziv strokovnega delavca na CSD ali UD sodelovati pri izvedbi individualnih razgovorov s kandidati z namenom motiviranja kandidatov za vključitev v program SA+.
V okviru priprav na izvajanje programa mora izbrani prijavitelj organizirati in izvesti najmanj eno informativno predstavitev programa. Pripraviti mora vabilo na informativno predstavitev programa in ga posredovati na CSD in UD, ki bosta vabilo posredovala potencialnim kandidatom za vključitev v program. V kolikor po izvedeni informativni predstavitvi programa ne bo dovolj zainteresiranih kandidatov za vključitev v program, mora izbrani prijavitelj ponavljati izvedbe informativnih predstavitev, dokler ne pridobi zadostnega števila kandidatov za zapolnitev skupine (tj. 15 udeležencev) oziroma do zaključka 3. meseca izvajanja 2. faze programa SA+. Izbrani prijavitelj mora na informativne predstavitve vabiti tudi CSD in UD. O vsaki izvedeni informativni predstavitvi mora poročati v aplikaciji socialna aktivacija.
Informativne predstavitve programa se lahko pričnejo izvajati že tudi pred začetkom 1. faze posameznega programa SA+, kar pa ne vpliva na upravičenost stroškov – navedeno pomeni, da so ne glede na morebiten pričetek izvajanja informativnih predstavitev za posamezen program že pred pričetkom 1. faze programa, stroški za posamezen program upravičeni oziroma se lahko uveljavljajo šele od uradnega datuma pričetka izvajanja posameznega programa, tj. od pričetka izvajanja 1. faze programa, in ne od datuma pričetka izvajanja informativnih predstavitev.
7.2 Neposredno izvajanje programa z udeleženci (2. faza)
Obvezne vsebine 2. faze programov SA+ in način njihove izvedbe se delno razlikujejo glede na posamezne sklope javnega razpisa. Tudi trajanje posameznih modulov in obvezno število ur skupinskih aktivnosti posameznih modulov se delno razlikujeta glede na posamezne sklope javnega razpisa.
Ministrstvo lahko v primeru izjemnih okoliščin ali višje sile izjemoma določi krajše izvajanje posameznih faz in modulov programa in/ali manjše obvezno število ur skupinskih aktivnosti posameznih modulov programa. V kolikor se izjemne okoliščine ali višja sila nanašajo zgolj na posamezno območje/projekt, ministrstvo presodi utemeljenost krajšega izvajanja posameznih faz in modulov programa in/ali manjšega obveznega števila ur skupinskih aktivnosti posameznih modulov programa na podlagi utemeljitve v vlogi izbranega prijavitelja ter ga potrdi oziroma zavrne.
Za vse tri sklope javnega razpisa velja, da mora izbrani prijavitelj pri izvedbi programa SA+ sodelovati s strokovnim delavcem na CSD in UD. Sodelovanje s strokovnim delavcem na CSD in UD lahko obsega obiske strokovnega delavca v programu, sestanke in izmenjavo informacij o udeležencih.
7.2.1 Sklop 1
Izbrani prijavitelj mora v okviru prijave na Sklop 1 za udeležence programa SA+ izvajati opredeljene module z navedenimi obveznimi vsebinami:
Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 2 meseca; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula I v obsegu najmanj 96 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu; dodatno mora prijavitelj zagotoviti še najmanj 1 uro individualnega dela tedensko z vsakim posameznim udeležencem; posamezni udeleženec mora biti v skupinski del modula I vključen najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, spodbujanje integracije udeležencev v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeležencev, iskanje ustreznih možnosti za vključevanje udeležencev v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela v modulu II.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, socialne igre, igre vlog, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, individualno delo z udeleženci ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, kot so npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice na temo sprejemanja drugačnih. 
– Aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice in delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev samopodobe udeležencev, vsebine s področja osebnih vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa, obiski predstavnikov različnih organizacij in ustanov v lokalnem/regionalnem okolju (npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, knjižnica, kulturne ustanove, športna društva ipd.). 
– Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oziroma sodelovanja v skupini, usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja svoje situacije, treningi komunikacijskih veščin, obvladovanje konfliktov, tehnike obvladovanja stresa, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi. 
– Aktivnosti, namenjene iskanju možnosti vključevanja udeležencev v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela v modulu II, kot so npr. predstavitve/obiski delodajalcev v lokalnem/regionalnem okolju, delavnice, namenjene ugotavljanju interesov udeležencev oziroma odkrivanju področij dela, ki jih zanimajo in ki jih želijo v modulu II spoznati ipd. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu SA+ izvedena vsaj ena aktivnost.
Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 3 mesece; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula II v obsegu najmanj 360 ur, tj. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu; dodatno mora prijavitelj zagotoviti še najmanj 1 uro individualnega dela tedensko z vsakim posameznim udeležencem; posamezni udeleženec mora biti v modul II vključen najmanj 6 ur dnevno (in ne več kot 8 ur dnevno), 5 dni v tednu, pri čemer mora biti v spoznavanje procesov dela v okviru delovnih/učnih projektov ali pri izbranem/ih delodajalcu/ih vključen najmanj 216 ur.
– Namen: prepoznavanje in krepitev potencialov udeležencev, dvig funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela, spoznavanje trga dela, spoznavanje procesov dela pri izbranih delodajalcih in/ali v okviru delovnih/učnih projektov.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, izvedba delavnic in predavanj, spoznavanje procesov dela na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženci ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za spoznavanje trga dela, kot so npr. spoznavanje lokalnega trga dela, predstavitev možnosti opravljanja prostovoljnega dela, predstavitev potencialnih delodajalcev v lokalnem/regionalnem okolju, obiski predstavnikov različnih organizacij (npr. karierni center, ZRSZ, CSD). 
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, ustvarjalne delavnice, spoznavanje formalnosti pri vstopanju na trg dela in formalnosti pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja ter dvig znanja za soočanje z njimi. 
– Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela, kot so npr. spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo dosego, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor). 
– Aktivnosti za krepitev oziroma ohranitev motivacije udeležencev, kot so npr. motivacijske delavnice z namenom spodbujanja udeležencev za aktivno sodelovanje v programu in za aktiven pristop k reševanju svoje situacije. 
– Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela: udeleženci spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno sodelovati v delovnem procesu oziroma ne smejo opravljati dela, pri katerem bi bili prisotni elementi delovnega razmerja, skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS; v nadaljevanju: ZDR-1). Udeležencem mora biti celoten čas vključenosti v aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela obvezno zagotovljeno mentorstvo. V program vstopajo različno usposobljeni udeleženci z različnimi kariernimi cilji, ki bodo v programu pridobivali različne praktične izkušnje za trg dela, zato je potrebno ugotavljanju interesov posameznega udeleženca nameniti posebno pozornost. Pri vključevanju udeležencev v aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela morajo biti upoštevane njihove individualne potrebe, interesi in sposobnosti. Aktivnost se lahko izvaja neposredno pri izvajalcu programa in projektnih partnerjih ali pri zunanjih deležnikih oziroma pri izbranih delodajalcih, pri čemer si mora prijavitelj prizadevati, da vsaj polovici (50 %) udeležencem, vključenim v II. modul, omogoči pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih in izbranih delodajalcih. V primeru, da se aktivnosti izvajajo pri izvajalcu programa in/ali projektnih partnerjih, morajo biti aktivnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela izvedene na način projektnega dela (delovnih/učnih projektov). V okviru tega javnega razpisa se projektno delo razume kot sistematičen proces, ki ustvari (nov, nadgrajen) izdelek ali storitev, je usmerjen k doseganju konkretnega cilja, vključuje različne faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve) ter ima jasno opredeljene, številčno določene kazalnike. Udeleženci programa SA+ morajo biti, ob upoštevanju njihovih sposobnosti in interesov, vključeni v vse faze produkcijskega cikla, tj. v vse faze izvedbe delovnega/učnega projekta.
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu SA+ izvedena vsaj ena aktivnost in vsaj en delovni/učni projekt. Izjema velja zgolj v primeru, ko se vsi udeleženci posameznega programa (istočasno) vključijo v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela k zunanjim deležnikom oziroma k izbranim delodajalcem – v tem primeru se delovni/učni projekt ne izvaja. V kolikor se udeleženci k zunanjim deležnikom/izbranim delodajalcem vključujejo postopoma, mora prijavitelj zagotoviti izvajanje delovnega/učnega projekta do vključitve zadnjega udeleženca k zunanjemu deležniku/izbranemu delodajalcu oziroma mora zagotoviti, da bo vsak posamezni udeleženec v spoznavanje procesov dela v okviru modula II (bodisi v okviru delovnih/učnih projektov, bodisi pri izbranem/ih delodajalcu/ih) vključen najmanj 216 ur.
Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula III v obsegu najmanj 32 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 2 dni v tednu; dodatno mora prijavitelj zagotoviti še najmanj 1 uro individualnega dela tedensko z vsakim posameznim udeležencem; posamezni udeleženec mora biti v skupinski del modula III vključen najmanj 4 ure dnevno, 2 dni v tednu.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeležencev na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela, prepoznavanje primanjkljaja kompetenc za uspešno življenje in delo, opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje pri vstopanju na trg dela, individualno delo z udeleženci ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeležence najprimernejše, kot npr. motiviranje in spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja ali pridobivanja novih kvalifikacij, obisk strokovnih delavcev ZRSZ. 
– Pregled doseženih ciljev udeležencev: pregled pridobljenih znanj in veščin, ovrednotenje napredka, opredelitev področij, na katerih je še prisoten primanjkljaj kompetenc, opredelitev nadaljnjih korakov. 
– Zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje k potencialnim delodajalcem. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu SA+ izvedena vsaj ena aktivnost.
7.2.2 Sklop 2
Izbrani prijavitelj mora v okviru prijave na Sklop 2 za udeleženke programa SA+ izvajati opredeljene module z navedenimi obveznimi vsebinami:
Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 3 mesece; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula I v obsegu najmanj 144 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu; dodatno mora prijavitelj zagotoviti še najmanj 1 uro individualnega dela tedensko z vsako posamezno udeleženko; posamezna udeleženka mora biti v skupinski del modula I vključena najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, krepitev socialnih stikov, spodbujanje integracije udeleženk preko dela in funkcioniranja v skupini, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeleženk, iskanje ustreznih možnosti za vključevanje udeleženk v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela v modulu II.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, socialne igre, igre vlog, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, kot so npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeleženk nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice na temo sprejemanja drugačnih. 
– Aktivnosti za motiviranje udeleženk in njihovo osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice in delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev samopodobe udeleženk, vsebine s področja osebnih vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa. 
– Aktivnosti, ki krepijo ozaveščenost udeleženk o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, kot npr. spoznavanje s sistemom delovanja institucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.), spodbujanje udeleženk za vključevanje v šolske obveznosti njihovih otrok, spoznavanje kulturnih norm in običajev večinske družbe, skupinske aktivnosti z družinskimi člani (še posebej partnerji). 
– Aktivnosti, ki spodbujajo in omogočajo pridobivanje znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, glede na ugotovljeno jezikovno predznanje in ocenjene potrebe udeleženk, kot npr. krepitev slušnega razumevanja, krepitev zmožnosti govornega sporazumevanja, osnove slovnice. 
– Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oziroma sodelovanja v skupini, usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja svoje situacije, treningi komunikacijskih veščin, obvladovanje konfliktov, tehnike obvladovanja stresa, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi. 
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, spoznavanje formalnosti pri vstopanju na trg dela in formalnosti pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja ter dvig znanja za soočanje z njimi. 
– Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela, kot so npr. spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo dosego, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor). 
– Aktivnosti za razvoj oziroma spodbujanje kreativnosti/ustvarjalnosti, kot so npr. ustvarjalne delavnice, v okviru katerih udeleženke izdelajo konkretne praktične izdelke (npr. kuharske delavnice, šiviljske delavnice, delavnice izdelave nakita). 
– Aktivnosti, namenjene iskanju možnosti vključevanja udeleženk v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela v modulu II, kot so npr. predstavitve/obiski delodajalcev v lokalnem/regionalnem okolju, delavnice, namenjene ugotavljanju interesov udeleženk oziroma odkrivanju področij dela, ki jih zanimajo in ki jih želijo v modulu II spoznati ipd. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu SA+ izvedena vsaj ena aktivnost.
Aktivnosti naj bodo usmerjene h krepitvi moči, virov in potencialov udeleženk, glede na njihove individualne potrebe, interese in sposobnosti. Priporočljivo je, da se aktivnosti povezujejo tudi z obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij v lokalnem/regionalnem okolju, ki jih udeleženke najbolj potrebujejo za opolnomočenje in socialno vključevanje (npr. referenčna ambulanta v zdravstvenem domu z vidika dostopnosti zdravstva za potrebe žensk, obisk upravne enote, UD-ja, CSD-ja, knjižnice, kariernih in večgeneracijskih centrov) ter obiski deležnikov, ki lahko nudijo različne možnosti nadaljnjega socialnega povezovanja (npr. prostovoljske organizacije, socialna podjetja ipd).
Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 2 meseca; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula II v obsegu najmanj 128 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 4 dni v tednu; od tega se morajo 4 ure dnevno, 3 dni v tednu izvajati aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela, 4 ure dnevno, 1 dan v tednu pa mora prijavitelj zagotoviti izvajanje ostalih obveznih vsebin modula II oziroma skupinskih aktivnosti za vse udeleženke programa; dodatno mora prijavitelj zagotoviti še najmanj 1 uro individualnega dela tedensko z vsako posamezno udeleženko; posamezna udeleženka mora biti v modul II vključena najmanj 4 ure dnevno (in ne več kot 8 ur dnevno), 4 dni v tednu, pri čemer mora biti v spoznavanje procesov dela v okviru delovnih/učnih projektov ali pri izbranem/ih delodajalcu/ih vključena najmanj 96 ur.
– Namen: dvig funkcionalnih kompetenc, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, krepitev njihove socialne mreže in vključevanja v socialno okolje, spoznavanje procesov dela na način učenja skozi delo.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, spoznavanje procesov dela na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za ohranjanje skupinske dinamike, kot so npr. družabne aktivnosti, pogovorne delavnice z namenom izmenjave izkušenj in vtisov iz učenja skozi delo. 
– Aktivnosti za krepitev oziroma ohranitev motivacije udeleženk, kot so npr. motivacijske delavnice z namenom spodbujanja udeleženk za aktivno sodelovanje v programu in za aktiven pristop k reševanju svoje situacije. 
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, spoznavanje formalnosti pri vstopanju na trg dela in formalnosti pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja ter dvig znanja za soočanje z njimi. 
– Aktivnosti za razvoj oziroma spodbujanje kreativnosti/ustvarjalnosti, kot so npr. ustvarjalne delavnice, v okviru katerih udeleženke izdelajo konkretne praktične izdelke (npr. kuharske delavnice, šiviljske delavnice, delavnice izdelave nakita). 
– Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela: udeleženke programa spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno sodelovati v delovnem procesu oziroma ne smejo opravljati dela, pri katerem bi bili prisotni elementi delovnega razmerja, skladno z določbami ZDR-1. Udeleženkam mora biti celoten čas vključenosti v aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela obvezno zagotovljeno mentorstvo. V program vstopajo različno usposobljene udeleženke z različnimi kariernimi cilji, ki bodo v programu pridobivale različne praktične izkušnje za trg dela, zato je potrebno ugotavljanju interesov posamezne udeleženke nameniti posebno pozornost. Pri vključevanju udeleženk v aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela morajo biti upoštevane njihove individualne potrebe, interesi in sposobnosti. Aktivnost se lahko izvaja neposredno pri izvajalcu programa in projektnih partnerjih ali pri zunanjih deležnikih oziroma pri izbranih delodajalcih, pri čemer si mora prijavitelj prizadevati, da vsaj polovici (50 %) udeleženkam, vključenim v II. modul, omogoči pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih in izbranih delodajalcih. V primeru, da se aktivnosti izvajajo pri izvajalcu programa in/ali projektnih partnerjih, morajo biti aktivnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela izvedene na način projektnega dela (delovnih/učnih projektov). V okviru tega javnega razpisa se projektno delo razume kot sistematičen proces, ki ustvari (nov, nadgrajen) izdelek ali storitev, je usmerjen k doseganju konkretnega cilja, vključuje različne faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve) ter ima jasno opredeljene, številčno določene kazalnike. Udeleženke programa SA+ morajo biti, ob upoštevanju njihovih sposobnosti in interesov, vključene v vse faze produkcijskega cikla, tj. v vse faze izvedbe delovnega/učnega projekta.
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu SA+ izvedena vsaj ena aktivnost in vsaj en delovni/učni projekt. Izjema velja zgolj v primeru, ko se vse udeleženke posameznega programa (istočasno) vključijo v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela k zunanjim deležnikom oziroma k izbranim delodajalcem – v tem primeru se delovni/učni projekt ne izvaja. V kolikor se udeleženke k zunanjim deležnikom/izbranim delodajalcem vključujejo postopoma, mora prijavitelj zagotoviti izvajanje delovnega/učnega projekta do vključitve zadnje udeleženke k zunanjemu deležniku/izbranemu delodajalcu oziroma mora zagotoviti, da bo vsaka posamezna udeleženka v spoznavanje procesov dela v okviru modula II (bodisi v okviru delovnih/učnih projektov, bodisi pri izbranem/ih delodajalcu/ih) vključena najmanj 96 ur.
Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula III v obsegu najmanj 32 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 2 dni v tednu; dodatno mora prijavitelj zagotoviti še najmanj 1 uro individualnega dela tedensko z vsako posamezno udeleženko; posamezna udeleženka mora biti v skupinski del modula III vključena najmanj 4 ure dnevno, 2 dni v tednu.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeleženk na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela, prepoznavanje primanjkljaja kompetenc za uspešno življenje in delo, opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje pri vstopanju na trg dela, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeleženke najprimernejše, kot npr. motiviranje in spodbujanje udeleženk k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij, usmerjanje in spodbujanje udeleženk k širitvi socialne mreže, obisk strokovnih delavcev ZRSZ. 
– Pregled doseženih ciljev udeleženk: pregled pridobljenih znanj in veščin, ovrednotenje napredka, opredelitev področij, na katerih je še prisoten primanjkljaj kompetenc, opredelitev nadaljnjih korakov. 
– Zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje k potencialnim delodajalcem. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu SA+ izvedena vsaj ena aktivnost.
7.2.3 Sklop 3
Izbrani prijavitelj mora v okviru prijave na Sklop 3 za udeleženke programa SA+ izvajati opredeljene module z navedenimi obveznimi vsebinami:
Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 3 mesece; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula I v obsegu najmanj 144 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu; dodatno mora prijavitelj zagotoviti še najmanj 1 uro individualnega dela tedensko z vsako posamezno udeleženko; posamezna udeleženka mora biti v skupinski del modula I vključena najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Namen: navajanje na vsakodnevno rutino, krepitev socialnih stikov, spodbujanje integracije udeleženk preko dela in funkcioniranja v skupini, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeleženk, iskanje ustreznih možnosti za vključevanje udeleženk v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela v modulu II.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, socialne igre, igre vlog, uporaba pripomočkov (testov, vprašalnikov) za oceno sposobnosti in interesov, treningi socialnih in komunikacijskih veščin, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, kot so npr. spoznavanje drugih in sebe, postavljanje pravil v skupini, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeleženk nanj, vzpostavitev skupinske dinamike in vsakodnevne rutine skupine, družabne aktivnosti, delavnice na temo sprejemanja drugačnih. 
– Aktivnosti za motiviranje udeleženk in njihovo osebnostno rast, kot so npr. motivacijske delavnice in delavnice za osebnostno rast, delavnice za krepitev samopodobe udeleženk, vsebine s področja osebnih vrednot, zdrav življenjski slog, organizacija časa. 
– Aktivnosti, ki krepijo ozaveščenost udeleženk o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, kot npr. spoznavanje s sistemom delovanja institucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.), spodbujanje udeleženk za vključevanje v šolske obveznosti njihovih otrok, spoznavanje kulturnih norm in običajev večinske družbe, skupinske aktivnosti z družinskimi člani (še posebej partnerji). 
– Aktivnosti, ki spodbujajo in omogočajo pridobivanje znanja za učinkovito sporazumevanje v slovenskem jeziku, glede na ugotovljeno jezikovno predznanje in ocenjene potrebe udeleženk, kot npr. krepitev slušnega razumevanja, krepitev zmožnosti govornega sporazumevanja, osnove slovnice. 
– Aktivnosti za dvig socialnih kompetenc, kot so npr. trening asertivnosti, treningi timskega dela oziroma sodelovanja v skupini, usmerjanje k prevzemanju odgovornosti in k aktivnem pristopu reševanja svoje situacije, treningi komunikacijskih veščin, obvladovanje konfliktov oziroma učenje mirnega reševanja konfliktov, tehnike obvladovanja stresa, vloga čustev v vsakdanjem življenju, medosebni odnosi. 
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, spoznavanje formalnosti pri vstopanju na trg dela in formalnosti pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja ter dvig znanja za soočanje z njimi. 
– Aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oziroma približevanje trgu dela, kot so npr. spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc, določitev realnih in dosegljivih ciljev ter jasno načrtovanje aktivnosti za njihovo dosego, osebna in poslovna urejenost, seznanitev z možnostmi nadaljevanja in dokončanja šolanja, delavnice poklicne orientacije (pregled prostih delovnih mest, priprava prošnje in ponudbe za zaposlitev, priprava življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor). 
– Aktivnosti za razvoj oziroma spodbujanje kreativnosti/ustvarjalnosti, kot so npr. ustvarjalne delavnice, v okviru katerih udeleženke izdelajo konkretne praktične izdelke (npr. kuharske delavnice, šiviljske delavnice, delavnice izdelave nakita). 
– Aktivnosti, namenjene iskanju možnosti vključevanja udeleženk v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela v modulu II, kot so npr. predstavitve/obiski delodajalcev v lokalnem/regionalnem okolju, delavnice, namenjene ugotavljanju interesov udeleženk oziroma odkrivanju področij dela, ki jih zanimajo in ki jih želijo v modulu II spoznati ipd. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu SA+ izvedena vsaj ena aktivnost.
Aktivnosti naj bodo usmerjene h krepitvi moči, virov in potencialov udeleženk, glede na njihove individualne potrebe, interese in sposobnosti. Priporočljivo je, da se aktivnosti povezujejo tudi z obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij v lokalnem/regionalnem okolju, ki jih udeleženke najbolj potrebujejo za opolnomočenje in socialno vključevanje (npr. referenčna ambulanta v zdravstvenem domu z vidika dostopnosti zdravstva za potrebe žensk, obisk upravne enote, UD-ja, CSD-ja, knjižnice, kariernih, večnamenskih romskih in večgeneracijskih centrov) in obiski deležnikov, ki lahko nudijo različne možnosti nadaljnjega socialnega povezovanja (npr. prostovoljske organizacije, socialna podjetja ipd).
Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 2 meseca; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula II v obsegu najmanj 128 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 4 dni v tednu; od tega se morajo 4 ure dnevno, 3 dni v tednu izvajati aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela, 4 ure dnevno, 1 dan v tednu pa mora prijavitelj zagotoviti izvajanje ostalih obveznih vsebin modula II oziroma skupinskih aktivnosti za vse udeleženke programa; dodatno mora prijavitelj zagotoviti še najmanj 1 uro individualnega dela tedensko z vsako posamezno udeleženko; posamezna udeleženka mora biti v modul II vključena najmanj 4 ure dnevno (in ne več kot 8 ur dnevno), 4 dni v tednu, pri čemer mora biti v spoznavanje procesov dela v okviru delovnih/učnih projektov ali pri izbranem/ih delodajalcu/ih vključena najmanj 96 ur.
– Namen: dvig funkcionalnih kompetenc, prepoznavanje in krepitev potencialov udeleženk, krepitev njihove socialne mreže in vključevanja v socialno okolje, spoznavanje procesov dela na način učenja skozi delo.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, izvedba delavnic in predavanj, delo v manjših skupinah, spoznavanje procesov dela na način učenja skozi delo, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti za ohranjanje skupinske dinamike, kot so npr. družabne aktivnosti, pogovorne delavnice z namenom izmenjave izkušenj in vtisov iz učenja skozi delo. 
– Aktivnosti za krepitev oziroma ohranitev motivacije udeleženk, kot so npr. motivacijske delavnice z namenom spodbujanja udeleženk za aktivno sodelovanje v programu in za aktiven pristop k reševanju svoje situacije. 
– Aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, kot so npr. dvig finančne pismenosti, dvig računalniške pismenosti, spoznavanje formalnosti pri vstopanju na trg dela in formalnosti pri uveljavljanju pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja ter dvig znanja za soočanje z njimi. 
– Aktivnosti za razvoj oziroma spodbujanje kreativnosti/ustvarjalnosti, kot so npr. ustvarjalne delavnice, v okviru katerih udeleženke izdelajo konkretne praktične izdelke (npr. kuharske delavnice, šiviljske delavnice, delavnice izdelave nakita). 
– Pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela: udeleženke programa spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo, pri čemer ne smejo samostojno sodelovati v delovnem procesu oziroma ne smejo opravljati dela, pri katerem bi bili prisotni elementi delovnega razmerja, skladno z določbami ZDR-1. Udeleženkam mora biti celoten čas vključenosti v aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela obvezno zagotovljeno mentorstvo. V program vstopajo različno usposobljene udeleženke z različnimi kariernimi cilji, ki bodo v programu pridobivale različne praktične izkušnje za trg dela, zato je potrebno ugotavljanju interesov posamezne udeleženke nameniti posebno pozornost. Pri vključevanju udeleženk v aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela morajo biti upoštevane njihove individualne potrebe, interesi in sposobnosti. Aktivnost se lahko izvaja neposredno pri izvajalcu programa in projektnih partnerjih ali pri zunanjih deležnikih oziroma pri izbranih delodajalcih, pri čemer si mora prijavitelj prizadevati, da vsaj polovici (50 %) udeleženkam, vključenim v II. modul, omogoči pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela pri zunanjih deležnikih in izbranih delodajalcih. V primeru, da se aktivnosti izvajajo pri izvajalcu programa in/ali projektnih partnerjih, morajo biti aktivnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela izvedene na način projektnega dela (delovnih/učnih projektov). V okviru tega javnega razpisa se projektno delo razume kot sistematičen proces, ki ustvari (nov, nadgrajen) izdelek ali storitev, je usmerjen k doseganju konkretnega cilja, vključuje različne faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve) ter ima jasno opredeljene, številčno določene kazalnike. Udeleženke programa SA+ morajo biti, ob upoštevanju njihovih sposobnosti in interesov, vključene v vse faze produkcijskega cikla, tj. v vse faze izvedbe delovnega/učnega projekta.
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu SA+ izvedena vsaj ena aktivnost in vsaj en delovni/učni projekt. Izjema velja zgolj v primeru, ko se vse udeleženke posameznega programa (istočasno) vključijo v pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela k zunanjim deležnikom oziroma k izbranim delodajalcem – v tem primeru se delovni/učni projekt ne izvaja. V kolikor se udeleženke k zunanjim deležnikom/izbranim delodajalcem vključujejo postopoma, mora prijavitelj zagotoviti izvajanje delovnega/učnega projekta do vključitve zadnje udeleženke k zunanjemu deležniku/izbranemu delodajalcu oziroma mora zagotoviti, da bo vsaka posamezna udeleženka v spoznavanje procesov dela v okviru modula II (bodisi v okviru delovnih/učnih projektov, bodisi pri izbranem/ih delodajalcu/ih) vključena najmanj 96 ur.
Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec; prijavitelj mora zagotoviti izvajanje skupinskega dela modula III v obsegu najmanj 32 ur, tj. najmanj 4 ure dnevno, 2 dni v tednu; dodatno mora prijavitelj zagotoviti še najmanj 1 uro individualnega dela tedensko z vsako posamezno udeleženko; posamezna udeleženka mora biti v skupinski del modula III vključena najmanj 4 ure dnevno, 2 dni v tednu.
– Namen: pregled pridobljenega znanja in veščin udeleženk na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela, prepoznavanje primanjkljaja kompetenc za uspešno življenje in delo, opredelitev nadaljnjih obravnav oziroma vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.
– Oblike in metode dela: vodeni pogovori v skupini, navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci in obiski potencialnih delodajalcev, zagovorništvo in svetovanje pri vstopanju na trg dela, individualno delo z udeleženkami ipd.
– Obvezne vsebine:
– Aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, ki so za udeleženke najprimernejše, kot npr. motiviranje in spodbujanje udeleženk k aktivnemu pristopu iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij, usmerjanje in spodbujanje udeleženk k širitvi socialne mreže, obisk strokovnih delavcev ZRSZ. 
– Pregled doseženih ciljev udeleženk: pregled pridobljenih znanj in veščin, ovrednotenje napredka, opredelitev področij, na katerih je še prisoten primanjkljaj kompetenc in opredelitev nadaljnjih korakov. 
– Zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela, kot npr. iskanje in vzpostavljanje kontaktov s potencialnimi delodajalci, pomoč pri pripravi na zaposlitveni razgovor, spremljanje k potencialnim delodajalcem. 
V okviru vsake zgoraj navedene alineje obveznih vsebin mora biti v vsakem posameznem programu SA+ izvedena vsaj ena aktivnost.
7.3 Dodatno individualno delo z udeleženci po izhodu iz programa (3. faza)
Obdobje enega meseca po prenehanju izvajanja 2. faze programa SA+ je namenjeno dodatnemu individualnemu delu z udeleženci. To obdobje je namenjeno svetovanju in podpori posameznim udeležencem po zaključku neposrednega izvajanja programa. Obseg in potek individualnega dela v tem obdobju določi strokovna skupina, katere sestava je določena v poglavjih 8.3.1–8.3.3 tega javnega razpisa, glede na potrebe posameznega udeleženca programa.
7.4 Vodenje programov SA+ in vodenje projekta
Aktivnost vključuje izvajanje administrativnih nalog na programu/projektu (npr. priprava in posredovanje poročil), spremljanje napredka, koordiniranje izvedbe, poročanje o doseženih ciljih in kazalnikih, evalvacijo programa ipd.
V okviru aktivnosti vodenja programov mora izbrani prijavitelj vzpostaviti multidisciplinarni tim. Stalni član multidisciplinarnega tima je poleg strokovnih sodelavcev, zaposlenih na projektu, še strokovnjak s področja duševnega zdravja, po potrebi pa tudi strokovnjak s področja odvisnosti. Izbrani prijavitelj mora na sestanke multidisciplinarnega tima vabiti tudi strokovne delavce UD in CSD. Kadar izbrani prijavitelj presodi, da je potrebno poleg stalnih članov v multidisciplinarni tim vključiti še strokovnjake iz drugih področij, jih pozove k sodelovanju v multidisciplinarnem timu. Sestanki multidisciplinarnega tima služijo strokovni podpori pri delu z udeleženci programov in iskanju strokovne pomoči za udeležence programov. Izbrani prijavitelj jih sklicuje najmanj enkrat mesečno, po potrebi pa večkrat. Tim se vzpostavi in srečuje za vsak program posebej oziroma za vsak kraj izvedbe programov posebej in ne skupno za vse programe oziroma vse kraje izvedbe.
Izbrani prijavitelj mora po izvedbi vsakega posameznega programa SA+ pripraviti evalvacijo le-tega. V evalvacijo ustrezno vključi udeležence programa.
Aktivnost se izvaja celoten čas izvedbe programa SA+, tj. izvedbe faz 1 do 3.
7.5 Promocija izvajalca in krepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju
Namen aktivnosti je promocija izvajalca programa SA+ in programov SA+ ter krepitev sodelovanja z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju. Aktivnost vključuje organizacijo različnih srečanj, dogodkov in sestankov z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju. Za doseganje večje prepoznavnosti izvajalca in večje kakovosti izvajanja programa SA+ se izvajalec povezuje z deležniki na trgu dela (npr. podjetji, socialnimi podjetji ipd.) in drugimi deležniki na lokalni/regionalni ravni (npr. izobraževalnimi ustanovami, občinami, nevladnimi organizacijami, večgeneracijskimi centri, večnamenskimi romskimi centri ipd.).
Aktivnost vključuje tudi izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci programov SA+.
Izbrani prijavitelj mora ob zaključku vsakega posameznega programa SA+ v lokalnem okolju pripraviti in izvesti dogodek s predstavitvijo dela, izvedenih aktivnosti ter izdelkov/produktov skupine.
Aktivnost se izvaja celoten čas izvedbe programa SA+, tj. izvedbe faz 1 do 3.
8 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1 Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in 4 projektni partnerji.
Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje (velja za vse sklope javnega razpisa):
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena vsaj eno leto dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.
2. Ima odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
3. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta.
4. Ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vloge na javni razpis, oziroma nima neporavnanih obveznosti v višini 50 EUR ali več in je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dneva oddaje prijave.
5. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
6. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
7. Za iste upravičene stroške, ki bodo predmet financiranja tega javnega razpisa, ni in ne bo dobil drugih javnih sredstev.
8. Odgovorna oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.
9. Ni kršil pogodbenih zavez pri izvajanju projektov, izbranih na preteklih javnih razpisih za sofinanciranje projektov socialne aktivacije v pristojnosti ministrstva. Za kršitev pogodbe se šteje, če je prišlo do odstopa od pogodbe na strani ministrstva.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 9) prijavitelj in vsak projektni partner podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3, razen pogoja pod zaporedno št. 4, ki se presoja glede na zapisano v navedeni točki.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja oziroma projektne partnerje bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
8.2 Splošna horizontalna načela za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev (velja za vse sklope javnega razpisa):
1. Projekt je skladen s cilji na ravni PEKP 2021-2027 ter s cilji in rezultati na ravni 7. prednostne naloge oziroma ESO4.8 specifičnega cilja, kot navedeno v poglavju 4 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
2. Projekt prispeva k doseganju rezultata ESO4.8 specifičnega cilja prednostne naloge, kot navedeno v poglavju 4 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
3. Projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
4. Projekt predvideva ustrezno ciljno skupino, kot je za posamezen sklop javnega razpisa določena v poglavju 5 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
5. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU – skladnost z načeli spoštovanja temeljnih pravic, spodbujanja enakosti moških in žensk, preprečevanja diskriminacije in spodbujanja trajnostnega razvoja ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica in Priloga št. 7: Kontrolni seznam za ukrep – DNSH).
8.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev (velja za vse sklope javnega razpisa):
1. V vsakem posameznem kraju izvedbe, določenem za posamezen projekt v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije, mora biti predvidena izvedba 5 programov SA+ (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
2. Zagotovljene morajo biti ustrezne tehnične zmogljivosti za izvedbo programov, in sicer:
a. Zagotovljeni morajo biti ustrezni prostori za izvedbo programov v vsakem kraju izvedbe, določenem za posamezen projekt v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije.
b. Prostor se šteje kot ustrezen, v kolikor izpolnjuje sledeče pogoje:
– skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 60 m2, pri čemer mora biti vsaj en prostor v velikosti najmanj 30 m2 namenjen skupinski izvedbi obveznih vsebin programov SA+, en ločen prostor (samostojna soba) v velikosti najmanj 10 m2 namenjen individualnemu svetovanju, en prostor pa predstavlja sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Prostori morajo biti dostopni gibalno oviranim osebam. Prostori, v katerih se bodo izvajale obvezne vsebine programov SA+, morajo biti ves čas izvajanja čisti in urejeni. Prijavitelj mora v prostorih, v katerih se bodo izvajali obvezni moduli programov SA+, zagotoviti najmanj 1 računalnik z internetno povezavo, ki ga bodo lahko uporabljali udeleženci programa SA+ (dokazila: Obrazec št. 1: Prijavnica, Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Priloga št. 15: Izpis iz zemljiške knjige, najemna pogodba3 ali drug pravni akt, iz katerega je razvidna ureditev medsebojnih pravic in obveznosti, vezanih na nepremičnino in Priloga št. 16: Načrt prostorov oziroma izris tlorisa prostorov, iz katerega je razvidna zahteva glede velikosti in razdelitve prostorov).
3 Najemna pogodba je lahko sklenjena pod razveznim pogojem, in sicer tako, da velja za celotno obdobje izvajanja projekta zgolj v primeru izbora prijavitelja na tem javnem razpisu.
3. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse aktivnosti programa SA+, kot so določene v poglavjih 7.1 do 7.5 javnega razpisa; vsak program mora vsebovati vse obvezne vsebine programa SA+, kot so za vsak posamezen modul programa določene v poglavju 7.2 javnega razpisa in se ne sme izvajati kot del javne službe (dokazila: Obrazec št. 1: Prijavnica in Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, imajo za prijavljeni projekt urejen pritožbeni postopek znotraj organizacije. Ob prijavi na javni razpis mora biti slednji opisan v Obrazcu št. 1: Prijavnica, v primeru izbora prijavitelja na javnem razpisu pa morajo prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, pritožbeni postopek urediti tudi z internim aktom in kopijo slednjega v roku 15 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju posredovati ministrstvu (dokazila: Obrazec št. 1: Prijavnica in Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
8.3.1 Specifični pogoji za projekte Sklopa 1
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev v okviru Sklopa 1 zagotoviti, da bodo v vsakem kraju izvedbe, določenem za posamezen projekt v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije, programe SA+ izvajale ustrezno usposobljene osebe, tj. strokovna skupina, ki jo sestavljata najmanj 2 strokovna sodelavca, ki imata:
– zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in
– dodatna znanja, ki sta jih pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem trajanju najmanj 50 ur, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
– znanja s področja predmeta javnega razpisa (dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine) in/ali 
– znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje, sistemska družinska terapija, relacijska družinska terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski pristop ipd.) in 
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zadnjih 54 letih na področju opolnomočenja, dviga motivacije in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine.
4 Upošteva se obdobje zadnjih 5 let do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vloge na javni razpis, tj. obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.
(dokazila: Priloga št. 9: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce5, Priloga št. 10: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce in Priloga št. 11: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji).
5 Življenjepis za strokovne sodelavce mora biti obvezno pripravljen na obrazcu, ki je Priloga št. 9 razpisne dokumentacije.
Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo mora za vsak kraj izvedbe programov SA+ zagotoviti svojo strokovno skupino, kar pomeni, da lahko posamezen strokovni sodelavec v določenem časovnem obdobju sodeluje v le eni strokovni skupini. V vlogi je tako ista oseba lahko prijavljena le enkrat oziroma le za en kraj izvedbe programov. Število krajev izvedbe za posamezen projekt je razvidno iz Priloge št. 5 razpisne dokumentacije.
8.3.2 Specifični pogoji za projekte Sklopa 2
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev v okviru Sklopa 2 zagotoviti, da bodo v vsakem kraju izvedbe, določenem za posamezen projekt v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije, programe SA+ izvajale ustrezno usposobljene osebe, tj. strokovna skupina, ki jo sestavljata najmanj 2 strokovni sodelavki6:
6 Zaradi specifike udeleženk morajo biti strokovni sodelavci, ki bodo izvajali programe SA+ za projekte v okviru Sklopa 2, ženskega spola.
– 1 strokovna sodelavka izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in 
– ima dodatna znanja, ki jih je pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem trajanju najmanj 50 ur, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih: 
– znanja s področja predmeta javnega razpisa (dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine) in/ali 
– znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje, sistemska družinska terapija, relacijska družinska terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski pristop ipd.) in, 
– ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zadnjih 57 letih na področju opolnomočenja, dviga motivacije in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine.
7 Upošteva se obdobje zadnjih 5 let do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vloge na javni razpis, tj. obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.
(dokazila: Priloga št. 9: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce8, Priloga št. 10: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce in Priloga št. 11: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji).
8 Življenjepis za strokovne sodelavce mora biti obvezno pripravljen na obrazcu, ki je Priloga št. 9 razpisne dokumentacije.
– 1 strokovna sodelavka, ki bo opravljala naloge kulturne mediatorke, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 3. stopnjo izobrazbe, 
– ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj v zadnjih 59 letih na področju neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine,
9 Upošteva se obdobje zadnjih 5 let do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vloge na javni razpis, tj. obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.
– ima znanje slovenskega jezika in
– ima znanje jezika oseb iz ciljne skupine.
(dokazila: Priloga št. 9: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce10, Priloga št. 10: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce, Priloga št. 12: Dokazilo o znanju slovenskega jezika in Priloga št. 13: Dokazilo o znanju tujega jezika).
10 Življenjepis za strokovne sodelavce mora biti obvezno pripravljen na obrazcu, ki je Priloga št. 9 razpisne dokumentacije.
Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo mora za vsak kraj izvedbe programov SA+ zagotoviti svojo strokovno skupino, kar pomeni, da lahko posamezen strokovni sodelavec v določenem časovnem obdobju sodeluje v le eni strokovni skupini. V vlogi je tako ista oseba lahko prijavljena le enkrat oziroma le za en kraj izvedbe programov. Število krajev izvedbe za posamezen projekt je razvidno iz Priloge št. 5 razpisne dokumentacije.
8.3.3 Specifični pogoji za projekte Sklopa 3
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev v okviru Sklopa 3 zagotoviti, da bodo v vsakem kraju izvedbe, določenem za posamezen projekt v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije, programe SA+ izvajale ustrezno usposobljene osebe, tj. strokovna skupina, ki jo sestavljata najmanj 2 strokovni sodelavki11:
11 Zaradi specifike udeleženk morajo biti strokovni sodelavci, ki bodo izvajali programe SA+ za projekte v okviru Sklopa 3, ženskega spola.
– 1 strokovna sodelavka izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih programih) skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in 
– ima dodatna znanja, ki jih je pridobila z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem trajanju najmanj 50 ur, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih: 
– znanja s področja predmeta javnega razpisa (dvig motivacije, opolnomočenje, razvoj in krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine) in/ali 
– znanja s področja uporabe teoretičnih svetovalnih konceptov in ustreznih metod dela (npr. vedenjsko kognitivni pristop, transakcijska analiza, integrativna terapija, gestalt terapija, nevrolingvistično programiranje, sistemska družinska terapija, relacijska družinska terapija, realitetna terapija, logoterapija, psihodinamski pristop ipd.) in 
– ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zadnjih 512 letih na področju opolnomočenja, dviga motivacije in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne skupine.
12 Upošteva se obdobje zadnjih 5 let do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vloge na javni razpis, tj. obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.
(dokazila: Priloga št. 9: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce13, Priloga št. 10: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce in Priloga št. 11: Kopije dokazil za izkazovanje pridobljenih dodatnih znanj oziroma udeležbe na usposabljanjih/izobraževanjih/specializaciji).
13 Življenjepis za strokovne sodelavce mora biti obvezno pripravljen na obrazcu, ki je Priloga št. 9 razpisne dokumentacije.
– 1 strokovna sodelavka, ki bo opravljala naloge romske aktivatorke, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima zaključeno vsaj 3. stopnjo izobrazbe, 
– ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj v zadnjih 514 letih na področju neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine in
14 Upošteva se obdobje zadnjih 5 let do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vloge na javni razpis, tj. obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.
– ima opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo romski koordinator ali nacionalno poklicno kvalifikacijo romski pomočnik 
ali 
– ima zaključeno vsaj 3. stopnjo izobrazbe in 
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju neposrednega dela z osebami iz ciljne skupine. 
(dokazila: Priloga št. 9: Življenjepis (CV) za strokovne sodelavce15, Priloga št. 10: Kopija potrdila o zahtevani izobrazbi za strokovne sodelavce in Priloga št. 14: Dokazilo o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji).
15 Življenjepis za strokovne sodelavce mora biti obvezno pripravljen na obrazcu, ki je Priloga št. 9 razpisne dokumentacije.
Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo mora za vsak kraj izvedbe programov SA+ zagotoviti svojo strokovno skupino, kar pomeni, da lahko posamezen strokovni sodelavec v določenem časovnem obdobju sodeluje v le eni strokovni skupini. V vlogi je tako ista oseba lahko prijavljena le enkrat oziroma le za en kraj izvedbe programov. Število krajev izvedbe za posamezen projekt je razvidno iz Priloge št. 5 razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja in/ali projektnih partnerjev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila in dokazila in navedene podatke preveri tudi z neposrednim ogledom.
8.4 Sodelovanje z deležniki na lokalni/regionalni ravni (t. i. pridruženi partnerji)
Pri izvedbi projekta je zaželeno, da prijavitelj vzpostavi sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni/regionalni ravni (tj. v kraju, kjer se bo izvajal program SA+), ki lahko pripomorejo k uspešnejši izvedbi projekta. To pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev z drugimi pravnimi osebami, ne glede na status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). Glede na namen in cilje projektov SA+ se še posebej spodbuja sodelovanje z različnimi podjetji v lokalnem/regionalnem okolju, izobraževalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, kariernimi središči ZRSZ.
Sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev z različnimi deležniki bo posebej upoštevano pri ocenjevanju prijavljenih projektov po merilih za ocenjevanje. Prijavitelj lahko v projektu sodeluje z več pridruženimi partnerji (dokazilo: Priloga št. 17: Pismo o nameri).
9 Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, ocenila po merilih za ocenjevanje vlog, kot so navedena v nadaljevanju.
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk
Ocena
2
povsem ustrezno 
1
delno ustrezno 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO 
Maksimalno št. točk
1 USTREZNOST PROJEKTA
Možnih največ 10 točk
1.1 Utemeljitev projekta
2
1.2 Poznavanje okolja izvedbe projekta SA+ 
2
1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
2
1.4 Ustreznost metod dela
2
1.5 Ustreznost in usklajenost projektnih aktivnosti
2
2 IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Možnih največ 6 točk
2.1 Izvedljivost načrtovanih projektnih aktivnosti 
2
2.2 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo tveganj
2
2.3 Načrt vodenja in upravljanja projekta
2
3 USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možni največ 2 točki
3.1 Reference prijavitelja in projektnih partnerjev
2
4 ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Možne največ 4 točke
4.1 Zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov
2
4.2 Načrt spremljanja udeležencev po izhodu iz programa SA+
2
5 SPECIFIČNA MERILA
Možnih največ 8 točk
5.1 Sodelovanje z deležniki na trgu dela na lokalni/regionalni ravni
2
5.2 Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni/regionalni ravni
2
5.3 Načrt izmenjave izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci programov SA+ 
2
5.4 Načrt sodelovanja z deležniki
2
Skupno število točk 
30
Največje skupno možno število doseženih točk je 30.
Projekt, ki bo pri katerem koli podmerilu pri merilu ustreznost projekta (merilo 1) in/ali podmerilu izvedljivost načrtovanih projektnih aktivnosti (podmerilo 2.1) dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v okviru posameznega razpisanega območja izvedbe projekta dosegli najvišje število točk, ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli skupaj najmanj 15 točk.
V primeru, da več prijaviteljev v posameznem razpisanem območju doseže enako število točk, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilih 1, 3, 2, 5 in 4, in sicer v tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema na ministrstvo.
Podrobnejša razčlenitev meril in načina ocenjevanja je v razpisni dokumentaciji, poglavje 4: Merila za ocenjevanje.
10 Obdobje in regija izvajanja
10.1 Regija izvajanja projektov
Izbrani projekti se bodo, glede na sklop prijave na javni razpis, izvajali tako na območju KRVS, kot na območju KRZS, in sicer se bo predvidoma 19 projektov izvajalo v KRVS ter predvidoma 11 projektov v KRZS. Regija izvajanja in s tem povezana upravičenost stroškov je vezana na kraj izvedbe projekta.
10.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS+ in proračuna Republike Slovenije, se morajo pričeti izvajati na dan, ki ga po izdaji sklepa o izboru določi ministrstvo enotno za vse izbrane prijavitelje in se morajo izvajati 36 mesecev.
11 Financiranje
11.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini 100 % realiziranih skupnih upravičenih stroškov projekta. Sredstva ESS+ predstavljajo največ 85 % skupnih upravičenih stroškov projektov v KRVS in največ 40 % skupnih upravičenih stroškov projektov v KRZS. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo največ 15 % skupnih upravičenih stroškov projektov v KRVS in največ 60 % skupnih upravičenih stroškov projektov v KRZS.
Neupravičene stroške krije upravičenec/projektni partner sam.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega telesa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljevanju: Navodila ministrstva), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Do predplačila so, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, lahko upravičeni tudi projektni partnerji. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih ministrstva.
11.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna razpoložljiva višina nepovratnih namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2024 do 2027 znaša največ 19.999.875,00 EUR, od tega je 13.999.912,50 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 5.999.962,50 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.
Način delitve sredstev je 70 % za KRVS in 30 % za KRZS od predvidene višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis.
Finančna sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike.
11.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo glede na število krajev izvedbe programov, kot so za vsak posamezen projekt določeni v Prilogi št. 5 razpisne dokumentacije, in sicer:
– v višini do največ 399.997,50 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem je predviden en kraj izvedbe programov,
– v višini do največ 799.995,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem sta predvidena dva kraja izvedbe programov in
– v višini do največ 1.199.992,50 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za projekt, pri katerem so predvideni trije kraji izvedbe programov.
Ministrstvo bo posamezni program sofinanciralo v višini do največ 79.999,50 EUR.
Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta.
11.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 440-10/2019/3 z dne 9. 5. 2019, dodeljena sredstva javnega razpisa ne predstavljajo državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
12 Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju ali projektnem partnerju nastali od dne, ki ga po izdaji sklepa o izboru kot datum pričetka izvajanja projektnih aktivnosti določi ministrstvo enotno za vse izbrane prijavitelje, do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne dlje kot 36 mesecev.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je najkasneje do 30. 9. 2027.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2024, 2025, 2026 in 2027. Obdobje javno upravičenih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 30. 11. 2027.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višjo silo in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju: Navodila OU), dostopna na spletni strani: https://evropskasredstva.si/navodila/.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih Navodilih OU.
13 Upravičenost stroškov
13.1 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili EU in nacionalnimi predpisi.
13.2 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določena v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških; dostopna na: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/) in so jih prijavitelji in projektni partnerji dolžni dosledno upoštevati.
13.3 Upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem dodelilo sredstva za neposredne stroške osebja in sredstva za stroške pavšalnega financiranja v višini 40 %.
13.3.1 Stroški osebja na projektu
Neposredni stroški osebja so v okviru tega javnega razpisa stroški zaposlenih, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, ter stroški dela po podjemni in avtorski pogodbi.
Stroški za službena potovanja in/ali potni stroški, stroški materiala za pripravo avtorskega dela ipd. niso upravičeni neposredni stroški osebja, lahko pa se uveljavljajo v okviru pavšalnega financiranja.
Za izvedbo posameznega programa SA+ lahko izbrani prijavitelj uveljavlja stroške osebja v skupni višini največ 57.142,50 EUR.
13.3.1.1 Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu ter drugih stroškov v zvezi z delom.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom za strokovne sodelavce in podporno osebje.
13.3.1.2 Stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški osebja
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so v okviru tega javnega razpisa namenjeni kritju stroškov osebja na projektu.
V okviru tega javnega razpisa bodo kot neposredni stroški sofinancirani tudi stroški zunanjih storitev za strokovne sodelavce in podporno osebje, ki bodo delo na projektu opravljali na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe (vsebinska priprava avtorskega dela), če izvajajo naloge, ki ne zahtevajo sklenitve pogodbe o zaposlitvi (njihovo delo ne vsebuje elementov delovnega razmerja).
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi ter z osebami, ki pri izbranem prijavitelju delujejo kot zakoniti zastopniki ali člani organov upravljanja ali nadzora, je neupravičen strošek. To pravilo velja tudi v primeru projektnega partnerstva, ko projektni partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi, zakonitimi zastopniki, člani organov upravljanja ali nadzora pri svojih projektnih partnerjih.
13.3.2 Stroški pavšalnega financiranja
Stroški pavšalnega financiranja so stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi sofinanciranega projekta, in sicer v višini 40 % skupnih upravičenih neposrednih stroškov dela osebja na projektu.
Način določitve pavšalnega financiranja je skladen s 56. členom Uredbe 2021/1060/EU.
Stroški pavšalnega financiranja v okviru tega javnega razpisa med drugim zajemajo naslednje kategorije stroškov:
– stroški za službena potovanja po Sloveniji in tujini (za zaposlene osebe, ki nastanejo v povezavi s projektom),
– stroški usposabljanja strokovnih sodelavcev, ki opravljajo delo na projektu,
– stroški supervizije,
– stroški informiranja in komuniciranja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, pri čemer se v okviru predmetnega javnega razpisa v okviru pavšala ne uveljavljajo stroški strokovnih sodelavcev in podpornega osebja, ki delo na projektu opravlja na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe (le-ti se, kot pojasnjeno v poglavju 13.3.1.2, uveljavljajo v okviru stroškov storitev zunanjih izvajalcev), pač pa zgolj npr. stroški zunanjih strokovnjakov, ki izvajajo različne delavnice za udeležence, stroški zunanjih sodelavcev, ki sodelujejo v multidisciplinarnem timu ipd.,
– stroški za službena potovanja, potni stroški ter stroški materiala za pripravo avtorskega dela,
– stroški zavarovanja udeležencev za invalidnost in smrt,
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
– stroški investicij v neopredmetena sredstva,
– stroški denarnih prejemkov (denarna nagrada, strošek za prehrano in strošek za prevoz), ki jih mora izbrani prijavitelj tedensko izplačevati udeležencem na osnovi Pravilnika,
– drugi stroški, ki so potrebni za izvajanje projekta.
14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Izbrani prijavitelji, projektni partnerji in ostali udeleženci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov, pridobljenih tekom izvajanja projekta, predvsem v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
14.1 Podatki o dejanskih lastnikih
Izbrani prijavitelj in projektni partner bo dolžan pred podpisom pogodbe o sofinanciranju zagotoviti podatke o dejanskih lastnikih, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive 2015/849/EU, in sicer imena in priimke, datume rojstva in identifikacijske številke za DDV ali davčne identifikacijske številke (v nadaljevanju: podatki o dejanskih lastnikih).
Izbrani prijavitelj in projektni partner, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju: Register), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), s podpisom izjave (Priloga št. 8: Podatki o dejanskih lastnikih) zagotavlja, da so v Registru vpisani podatki o njegovih dejanskih lastnikih.
Izbrani prijavitelj in projektni partner, ki skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, ni zavezan k vpisu podatkov v Register, zahtevane podatke pred podpisom pogodbe posreduje z obrazcem (Priloga št. 8: Podatki o dejanskih lastnikih).
Ne glede na navedeno, izjave ni potrebno priložiti posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost.
V kolikor izbrani prijavitelj in projektni partner pred podpisom pogodbe ne bo predložil izjave oziroma v celoti izpolnjene in podpisane Priloge št. 8, ministrstvo z izbranim prijaviteljem pogodbe o sofinanciranju ne bo sklenilo in izbrani prijavitelj ne bo upravičen do sredstev sofinanciranja.
Ministrstvo na podlagi 69. člena in Priloge XVII Uredbe 2021/1060/EU obdeluje osebne podatke o dejanskih lastnikih izbranega prijavitelja in projektnih partnerjev izključno za namen revizij in nadzora ter za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi s projektom izbranega prijavitelja.
Izbrani prijavitelj mora projektne partnerje seznaniti z obveznostjo zagotavljanja podatkov o njihovih dejanskih lastnikih, prav tako mora vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri izvajanju projekta in katerih osebni podatki se bodo obdelovali, obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke ter jih seznaniti s pravno podlago za obdelavo.
Izbrani prijavitelj bo prav tako moral tekom izvajanja projekta na poziv ministrstva posredovati točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
15.1 Obveznosti in odgovornosti do udeležencev
– izplačevanje denarne nagrade, stroškov prevoza ter stroškov za prehrano udeležencem skladno z določili Pravilnika in vodenje ustrezne dokumentacije na način in kot je določeno v Specifičnih navodilih upravičencem za izvajanje programov v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+, ki so priloga št. 6 razpisne dokumentacije;
– zagotavljanje brezplačnega izvajanja vseh obveznih vsebin programa SA+, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta;
– vključevanje udeležencev v projektne aktivnosti ne bo pogojeno s članstvom v organizaciji prijavitelja ali projektnega partnerja;
– zavarovanje udeležencev v času izvajanja II. modula programa SA+ za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo;
– zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
– seznanitev udeležencev z ukrepi, predpisanimi za varno delo, pred vključitvijo v aktivnosti pridobivanja praktičnih izkušenj za trg dela;
– priprava individualnega izvedbenega načrta, ki se nanaša na vlogo, ki jo bo imel udeleženec v programu;
– zagotavljanje, da v času vključenosti v program SA+ udeleženec ne bo opravljal dela, pri katerem bi bili podani elementi delovnega razmerja, skladno z določbami ZDR-1;
– izdaja potrdila udeležencu po uspešno zaključenem programu SA+, ki bo vsebovalo opis pridobljenih veščin in kompetenc.
15.2 Druge obveznosti, odgovornosti in naloge
– vodenje ločenih računovodskih evidenc za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 82. člena Uredbe 2021/1060/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta še 5 let od 31. decembra leta, v katerem je bilo opravljeno zadnje plačilo izbranemu prijavitelju. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z Navodili ministrstva in Navodili OU;
– izpolnjevanje zahteve glede preglednosti izvajanja in komuniciranja o projektu in uporabe emblema EU v skladu s 47. in 50. členom ter Prilogo IX Uredbe 2021/1060/EU, Navodili OU in Navodili ministrstva. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo na zahtevo ministrstva oziroma OU poročal o njihovem izvajanju ter dopuščal javno objavo podatkov o projektu, kot sledi iz Priloge IX Uredbe 2021/1060/EU;
– omogočanje vsebinskega, tehničnega, administrativnega in finančnega nadzora nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju določbe 82. člena Uredbe 2021/1060/EU. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, OU, organa za računovodenje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov RS, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev (v nadaljevanju: nadzorni organi). Nadzor se izvaja z revizijskimi pregledi na podlagi 77. člena Uredbe 2021/1060/EU in internih pravil revizijskih organov, s katerimi je upravičenec seznanjen. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta, predložil vsa dokazila, ki bodo dokazovala izvajanje projekta in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, navajal vsa dejstva in dokaze, ki bi lahko vplivali na pravilnost ugotovitev v navedenih postopkih ter ministrstvu dostavljal zahtevana pojasnila v zvezi z projektom in med delovnim časom omogočal vpogled v dokumentacijo oziroma dostop v objekte z namenom izvajanja pregledov, povezanih s projektom;
– omogočanje nadzora Socialni inšpekciji, ki skladno z 79.č členom ZSV opravlja nadzor nad izvajanjem projektov SA+ v skladu s strokovnimi načeli;
– zagotavljanje spodbujanja enakosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije na podlagi spola, rase, ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti projekta, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakosti in nediskriminacije. Izbrani prijavitelj bo moral cilje projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja EK o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno, kot je opredeljeno z Uredbo (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13);
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno z 42. členom Uredbe 2021/1060/EU in skupnih kazalnikov iz Priloge I Uredbe 2021/1057/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira;
– začetek izvajanja projekta na dan, ki ga po izdaji sklepa o izboru določi ministrstvo enotno za vse izbrane prijavitelje;
– vodenje evidence in dokumentacije o delu z udeleženci. Vsa dokumentacija se mora hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– upoštevanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu pri izvedbi projektnih aktivnosti;
– aktivno sodelovanje s CSD in UD pri naboru udeležencev, kar pomeni, da bo za vključitev v vsak posamezen program predlagal dodatne potencialne kandidate, na poziv strokovnega delavca na CSD in UD pa bo sodeloval tudi pri izvedbi individualnih razgovorov s kandidati z namenom motiviranja za vključitev v program SA+;
– sodelovanje s strokovnim delavcem na CSD in UD pri izvedbi programa SA+, pri čemer lahko sodelovanje s strokovnim delavcem na CSD in UD obsega obiske v programu, redne sestanke in izmenjavo informacij o udeležencih;
– pisno obveščanje strokovnega delavca na CSD in/ali UD, v čigar evidenci je udeleženec voden, o prekinitvi vključenosti v program, do katere bi prišlo iz razlogov na strani udeleženca, in sicer najkasneje v roku 3 dni od prekinitve;
– najkasneje v roku 15 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju ministrstvu posredoval kopijo internega akta, v katerem je urejen pritožbeni postopek, ki je na voljo udeležencem programa; v primeru projektnega partnerstva mora upravičenec ministrstvu poslati kopijo internega akta tudi za vse projektne partnerje.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev in projektnih partnerjev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora s projektnimi partnerji skleniti partnerski sporazum, v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta.
Prijavitelj mora partnerski sporazum, podpisan s strani vseh projektnih partnerjev, ministrstvu posredovati v roku 15 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Vzorec partnerskega sporazuma predstavlja del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma).
V primeru predčasnega odstopa projektnega partnerja od partnerskega sporazuma lahko izbrani prijavitelj poda vlogo za vstop novega projektnega partnerja v projekt, ki mora izpolnjevati vse pogoje, ki so določeni v 8. poglavju tega javnega razpisa. Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev mora projektni partner podpisati Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za vstop v projektno partnerstvo. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3. Ministrstvo bo za potrebe vstopa novega projektnega partnerja pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Nov projektni partner je dolžan izvesti vse predvidene aktivnosti projekta, za katere je bil zadolžen odstopljeni projektni partner.
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti izvajanja in komuniciranja o projektu. Obveznosti izhajajo iz 47. in 50. člena ter Priloge IX Uredbe 2021/1060/EU, podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (dostopna na: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/).
Pri izvajanju projektov, ki jih sofinancira ministrstvo s sredstvi ESS+, je potrebno dosledno uporabljati logotip ministrstva, emblem EU ter logotip »I feel Slovenia« in navesti, da projekte delno sofinancirata ministrstvo ter EU, in sicer iz ESS+. Hkrati je potrebno navesti, da se projekti sofinancirajo iz PEKP 2021–2027, cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.8 »Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine (ESS+)«.
Izbrani prijavitelji in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz ESS+.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, izbrani prijavitelj (prejemnik sredstev) pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva v roku 30 dni od prejema pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
V primeru odkritja nepravilnosti pri izvajanju projekta oziroma pogodbe ali v primeru nenamenske porabe sredstev po pogodbi bo ministrstvo:
– začasno ustavilo izplačila sredstev po pogodbi, dokler se nepravilnost ali sum goljufije ne ovrže in/ali
– zahtevalo vračilo neupravičeno izplačanih sredstev, izbrani prijavitelj pa bo moral vrniti vsa prejeta sredstva ali sorazmerni del prejetih sredstev, v roku 30 dni od prejema pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na podračun/TRR izbranega prijavitelja do dneva nakazila v dobro proračuna RS in/ali
– izreklo finančne popravke oziroma znižalo višino sredstev glede na resnost kršitve in/ali
– zahtevalo, da izbrani prijavitelj izvede vse potrebne ukrepe po pogodbi o vključitvi osebe v izvajanje programa SA+ in/ali
– odstopilo od pogodbe.
18 Postopek izbora prijaviteljev
18.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 6. 5. 2024.
Posamezni prijavitelj ali projektni partner lahko sodeluje v največ dveh vlogah za sofinanciranje oziroma pri največ dveh projektih, ne glede na njegovo vlogo, tj. kot prijavitelj/projektni partner. Vsaka vloga mora biti oddana v ločeni ovojnici.
V kolikor bo ugotovljeno, da posamezni prijavitelj ali projektni partner sodeluje pri več kot dveh projektih, bosta obravnavani le tisti vlogi, ki bosta na ministrstvu evidentirani kot prvi prispeli, ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
V kolikor bo ugotovljeno, da je ista oseba – strokovni sodelavec prijavljen v več vlogah, bo obravnavana le vloga prijavitelja, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno Obrazec št. 1: Prijavnica in Obrazec št. 2: Finančni načrt priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in sicer 1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki) in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v Wordovi oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v času poslovnega časa ministrstva.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov (ne glede na način oddaje) prispele do vključno 6. 5. 2024, najkasneje do 15. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo vloge v primeru dostave kurirske službe. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+«. Za označevanje vloge na ovojnici se lahko uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 4: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge.
Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavjih 8 in 9 tega javnega razpisa.
18.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
18.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 7. 5. 2024 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
18.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ali vsebuje tehnično spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) Obrazca št. 1: Prijavnica in Obrazca št. 2: Finančni načrt.
Obvezen je podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Strokovna komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo formalno popolne.
18.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev, določenih v poglavju 8 tega javnega razpisa, in ocenila vloge na podlagi meril, določenih v poglavju 9 tega javnega razpisa.
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne vloge najprej preverjene glede na pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, določene v poglavju 8 tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt in/ali prijavitelj/projektni partner ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen posameznih ocenjevalcev.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bodo na osnovi ocenjevanja dosegli najmanj 15 točk in bodo hkrati v okviru posameznega razpisanega območja izvedbe projekta dosegli najvišje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev v posameznem razpisanem območju doseže enako število točk, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilih 1, 3, 2, 5 in 4, in sicer v tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema na ministrstvo.
Dodatna pojasnila glede strokovnega ocenjevanja vlog so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 5: Postopek in način izbora prejemnikov sredstev – strokovno ocenjevanje.
18.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/ in na spletni strani https://evropskasredstva.si/.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
18.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
18.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
19 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+« (za Andrejo Mrežar). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati najkasneje do 26. 4. 2024, zadnji odgovori bodo objavljeni najkasneje do 30. 4. 2024.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji informativne delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni predvidoma 5 dni pred izvedbo delavnice, in sicer na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
19.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti in podpisati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi (razen Prilog št. 1, 2, 3, 5, 6, 6a, 6b in 8) po vrstnem redu, v skladu s seznamom v razpisni dokumentaciji.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s seznamom v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti