Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1142. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)
1143. Zakon o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1144. Uredba o Krajinskem parku Češeniške in Prevojske gmajne
1145. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu
1146. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

MINISTRSTVA

1147. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidenci posebnih kultur
1148. Odredba o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Vintgar

SODNI SVET

1149. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1150. Sklep o sprejemu Smernic Agencije za trg vrednostnih papirjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
1151. Splošni akt o prenosljivosti številk in zamenjavi izvajalca storitev dostopa do interneta
1152. Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture
1153. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina
1154. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2023

OBČINE

Brezovica

1155. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

Celje

1156. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi
1157. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območje TRNOVLJE – KZ2
1158. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
1159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje
1160. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje
1161. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
1162. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
1163. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ureditev pločnika ob lokalni cesti LC 032121 v k.o. Arclin
1164. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

Črnomelj

1165. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Knjižnica Črnomelj v plačni razred
1166. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v plačni razred
1167. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj v plačni razred

Dobrna

1168. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2022
1169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna
1170. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1171. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1172. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

1173. Sklep o pripravi kratkega postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrova - Polhov Gradec
1247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec – spremembe št. 3

Dravograd

1174. Odlok o javnem mediju Utrip Dravograda
1175. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih odborov, komisij in teles ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
1176. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2023

Gornji Petrovci

1177. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Grosuplje

1178. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih parkiriščih in urejanju parkiranja na območju Občine Grosuplje
1179. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2303/6, k.o. 1790 Slivnica
1180. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2258/7 in 2303/8, obe k.o. 1790 Slivnica
1181. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2413/4 in 2413/7, obe k.o. 1795 Velike Lipljene
1182. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 967/5, k.o. 1782 Stara vas
1183. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1659/4 in 1659/5, obe k.o. 2642 Grosuplje
1184. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2023

Hodoš

1185. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2023
1186. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2022
1187. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Hodoš d.o.o. javno komunalno podjetje, d.o.o.

Ig

1188. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
1189. Odlok o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig

Ilirska Bistrica

1190. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
1191. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Ilirska Bistrica
1192. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
1193. Sklep o financiranju političnih strank
1194. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2022–2026

Kobarid

1195. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2023
1196. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2024
1197. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2022

Kočevje

1198. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2022
1199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
1200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje

Komen

1201. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2023
1202. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2022
1203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen
1204. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1205. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača

Koper

1206. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza«
1207. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Večstanovanjska stavba s poslovnimi prostori ob Dolinski cesti v Kopru«
1208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper
1209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper
1210. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1211. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

1212. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L 2/3
1213. Sklep o lokacijski preveritvi za rekonstrukcijo vrtca Mavčiče in rušitev in gradnjo kulturnega doma Mavčiče

Krško

1214. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Centra za podjetništvo in turizem Krško v plačilni razred

Litija

1215. Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2022
1216. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1217. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

1218. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 65 Fakultete ob Biotehniškem središču
1219. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja urejanja ŠP 4/1-1 – Avtotehna (za F30a)
1220. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Metlika

1221. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2022

Mežica

1222. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2022

Miren-Kostanjevica

1223. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu
1224. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024

Moravske Toplice

1225. Sklep o imenovanju podžupana
1226. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Murska Sobota

1227. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota
1228. Sklep o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota
1229. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota

Prebold

1230. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2022
1231. Sklep o imenovanju podžupana Občine Prebold

Rečica ob Savinji

1232. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje

Rogaška Slatina

1233. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2022
1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas

Semič

1248. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni center Semič v plačni razred

Sevnica

1235. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 7)

Šempeter-Vrtojba

1249. Sklep o lokacijski preveritvi »Zdravstveni dom in kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici«

Škocjan

1236. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škocjan
1237. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan
1238. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Škocjan
1239. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2022
1240. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
1241. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

Škofljica

1242. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2022
1243. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Škofljica
1244. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Trebnje

1245. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Trebnje
1246. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

POPRAVKI

1250. Popravek Pravilnika o pripravi veterinarskih spričeval za izvoz in postopku najave pošiljk
1251. Popravek Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje dela EUP KRŠ 102, dozidava Zdravstvenega doma Krško
1252. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Metlika

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti