Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1191. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Ilirska Bistrica, stran 3687.

  
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) ter 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 4. redni seji dne 30. 3. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih spodbud za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa način in pogoje ter postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za vzpodbujanje odstranjevanja azbestnih kritin ali azbestnih stenskih oblog s stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov na območju Občine Ilirska Bistrica.
2. člen 
Občina Ilirska Bistrica s podeljevanjem nepovratnih proračunskih sredstev vzpodbuja zamenjavo azbestne kritine ali azbestnih stenskih oblog z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. Višina sredstev, ki so letno namenjena za odstranjevanje azbestne kritine in azbestnih stenskih oblog, je določena v odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za posamezno leto.
3. člen 
Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem pravilniku so občani – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica in:
– so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot,
– so najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (najmanj za pet let), v kateri je opredeljena tudi pravica oziroma dolžnost najemnika do vlaganj v objekt ali imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine in azbestnih stenskih oblog.
4. člen 
Splošni pogoji za pridobitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine in azbestnih stenskih oblog:
– Objekti, s katerih se odstranjuje azbestna kritina ali azbestne stenske obloge, morajo biti locirani na območju Občine Ilirska Bistrica in namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi privatni gospodarski rabi.
– Izvajalec, ki odstrani azbestno kritino ali azbestne stenske obloge, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
– Prosilec lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška odlaganja odpadne azbestne kritine ali azbestne stenske obloge zbiratelju JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., v višini 80 % stroška odlaganja.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
5. člen 
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine ali azbestnih stenskih oblog v posameznem proračunskem letu se objavi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.
6. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
– merila za dodelitev sredstev;
– navedbo maksimalne višine sredstev, ki jih lahko prejme posamezni prosilec;
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo sredstva;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti izvedena dela;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– naslov, na katerega se vložijo vloge;
– rok, v katerem bo izdana odločba o dodelitvi sredstev;
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi;
– določbo, da se nepopolne in nepravočasno ali nepravilno vložene vloge ne bodo upoštevale;
– določbo, da se poslana dokumentacija vlagateljem ne bo vračala;
– druge potrebne podatke.
7. člen 
Vloga za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine mora obvezno vsebovati:
– ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo (naslov, parc. št.) objekta na katerem se izvaja poseg;
– ustrezno dovoljenje ali drug upravni akt, če ga za izvedbo del veljavna zakonodaja predvideva;
– soglasje lastnika stanovanjskega, kmetijskega in drugega privatnega gospodarskega objekta k izvedenemu posegu, če je prosilec najemnik;
– višino zaprošenih sredstev z navedbo lastnega deleža;
– račun JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o, iz katerega je razvidna količina oddanih odpadkov, ki vsebujejo azbest;
– fotografija objekta pred zamenjavo kritine ali stenske obloge in po zamenjavi kritine ali stenske obloge;
– drugo dokumentacijo, ki je v razpisu zahtevana;
– izjavo, da za odstranitev azbestne kritine ni bila dodeljena državna pomoč oziroma, če je bila, kolikšen delež je bil pridobljen iz drugih virov.
8. člen 
Postopek izvedbe javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica.
Komisija vloge obravnava po načelu vrstnega reda prispetja popolne vloge in sicer vsak mesec, vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev v proračunu Občine Ilirska Bistrica. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni, se vloga s sklepom zavrže.
9. člen 
Odločbo o dodelitvi sredstev izda občinska uprava v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo je možna pritožba, ki se v zakonitem roku vloži pri organu, ki jo je izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema pritožbe.
S strani občinske uprave Občine Ilirska Bistrica pooblaščena oseba, lahko pred izdajo odločbe o dodelitvi finančnih sredstev, izvede kontrolo izvedenih del na objektu opredeljenem v vlogi. V kolikor organ ugotovi nepravilnosti, vlagatelj ni upravičen do finančne vzpodbude po tem pravilniku.
10. člen 
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja občinska uprava Občine Ilirska Bistrica.
Prejemnik finančne vzpodbude je dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, da je prejemnik le-ta nenamensko uporabil ali da dela niso bila izvedena v skladu z veljavnimi predpisi.
III. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2023-2
Ilirska Bistrica, dne 30. marca 2023
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti