Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje, stran 3663.

  
Na podlagi 226. in 234. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10), 25., 29. in 30. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZureP-3) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne Občine Celje na 3. redni seji dne 22. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje 
1. člen 
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 105/21 in 163/21) se v 13. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) za obstoječo komunalno opremo je:
– investitor objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo;
– investitor, ki povečuje zmogljivost objekta;
– investitor, ki spreminja namembnost objekta;
– investitor, ki legalizira objekt;
– lastnik objekta, ki izboljšuje opremljenost zemljišča z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt do tedaj ni mogel priključiti oziroma uporaba katere mu ni bila omogočena;
– lastnik objekta, ki se naknadno priključuje na posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme.«.
2. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mestna občina Celje odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi:
– graditve objekta, za kar šteje novogradnja objekta;
– rekonstrukcije, adaptacije, prizidave in nadzidave objekta;
– spremembe namembnosti objekta;
– legalizacije objekta;
– izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča;
– naknadne priključitve na posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme
z odločbo o odmeri komunalnega prispevka (v nadaljevanju: odmerna odločba).«.
V drugem odstavku se za besedo »odločbe« doda vejica in besedilo: »razen odmerne odločbe po peti alineji prejšnjega odstavka,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča z dodatno vrsto komunalne opreme občina odmeri z izdajo odmerne odločbe po uradi dolžnosti kot komunalni prispevek za obstoječo opremo najpozneje v dveh letih od izboljšanja opremljenosti zemljišča ali najpozneje v dveh letih od priključitve objekta na javno omrežje, pri čemer začne rok teči z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja, ali z dnem, na katerega je zgrajena komunalna oprema predana v upravljanje, če za gradnjo komunalne opreme ni predpisano gradbeno dovoljenje. Zoper odmerno odločbo, izdano skladno s tem odstavkom, je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve odločbe.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku za besedo »zavezanec« doda besedilo: »po odmerni odločbi, izdani na podlagi drugega odstavka 14. člena tega odloka,«.
V drugem odstavku se za besedo »prispevek« doda vejica in besedilo: »odmerjen z odmerno odločbo, izdano na podlagi drugega odstavka 14. člena tega odloka,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavezanec po odmerni odločbi, izdani na podlagi tretjega odstavka 14. člena tega odloka, je dolžan odmerjen komunalni prispevek poravnavati v roku 60 dni po pravnomočnosti odmerne odločbe, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V kolikor ta komunalni prispevek ni poravnan v roku, se prisilno izterja.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »v primeru obročnega plačila komunalnega prispevka« doda besedilo: »zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča«, besedo »sedmem« pa se nadomesti z besedo »šestem«.
4. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(obročno plačilo komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča) 
(1) V primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča občina omogoča obročno odplačevanje, pri čemer se upoštevaje vrednost odmerjenega komunalnega prispevka komunalni prispevek plača v največ dvanajstih enakih zaporednih mesečnih obrokih. Najmanjši znesek posameznega obroka znaša 50,00 EUR. Celoten komunalni prispevek mora biti plačan najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti odmerne odločbe.
(2) O obročnem plačilu komunalnega prispevka se odloči na podlagi vloge za obročno plačilo, ki jo zavezanec poda najkasneje do izdaje odmerne odločbe.
(3) V primeru odobritve obročnega odplačevanja komunalnega prispevka občina z zavezancem sklene pogodbo o obročnem plačilu komunalnega prispevka. V pogodbi o obročnem plačilu komunalnega prispevka se podrobneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega prispevka, in sicer še zlasti: število obrokov, plačilne roke ter primerno finančno zavarovanje, v kolikor znesek, za katerega je odobreno obročno odplačevanje, presega 3.500,00 EUR.
(4) Kot primerno finančno zavarovanje šteje: zastava premoženja, zavarovanje pri zavarovalnici, bančna garancija ali poroštvo. Stroški izvedbe finančnega zavarovanja bremenijo zavezanca.
(5) V primeru, ko zavezanec zamudi s plačilom treh zaporednih obrokov in po opozorilu občine v 30 dneh ne poravna svojih zapadlih obveznosti, zapadejo v takojšnje plačilo tudi vsi preostali neporavnani obroki komunalnega prispevka, razen če se zavezanec in občina ne dogovorita drugače.
(6) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku v primeru obročnega plačila izda pristojni organ občinske uprave Mestne občine Celje po sklenitvi pogodbe o obročnem plačilu komunalnega prispevka, plačilu prvega obroka odmerjenega komunalnega prispevka v roku, določenem v pogodbi o obročnem plačilu komunalnega prispevka, in v primeru, ko odobreno obročno odplačevanje presega 3.500,00 EUR, tudi predložitvi primernega finančnega zavarovanja.«.
5. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj v individualne sisteme za komunalno samooskrbo) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju, kjer predhodno ni bila zagotovljena oskrba s pitno vodo preko sistema v lasti in upravljanju Mestne občine Celje, se upoštevajo predhodna vlaganja zavezanca v individualni sistem za vodovodno samooskrbo v višini 90 % odmerjenega komunalnega prispevka za vodovodno omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju, kjer predhodno ni bila omogočena priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih voda v lasti Mestne občine Celje, se upoštevajo predhodna vlaganja zavezanca v individualni sistem za samooskrbo iz področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v višini 90 % odmerjenega komunalnega prispevka za kanalizacijo.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-1/2020
Celje, dne 22. marca 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti