Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1142. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D), stran 3617.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. marca 2023.
Št. 003-02-3/2022-86
Ljubljana, dne 5. aprila 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT-D) 
1. člen
V Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo) se v 4. členu:
– za 2. točko doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a informativni list: informacija o pogojih in elementih zaposlitve ali dela, izdana na podlagi soglasja za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja ali modre karte EU, ali izdana na podlagi soglasja za zamenjavo;«;
– 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. soglasje za zamenjavo: potrdilo o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom, ki ga na zahtevo organa, pristojnega v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, da Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) k zamenjavi delovnega mesta, zamenjavi delodajalca, ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih, v času veljavnosti enotnega dovoljenja;«;
– v 8. točki besedilo »poda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali pisni odobritvi« nadomesti z besedilom »poda zavod k enotnemu dovoljenju ali modri karti EU«.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku na koncu 19. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 20. točka, ki se glasi:
»20. se zaposlujejo pri delodajalcih s področja javnega sektorja, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, v javnih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo odraslih oseb, v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, v varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, v javnih zavodih, ki izvajajo socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu, in v javnih socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve.«.
V tretjem odstavku se na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. v primeru iz 20. točke prejšnjega odstavka – ministrstvo, pristojno za zdravje, ali ministrstvo, pristojno za delo.«.
3. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku v 8. točki beseda »devetih« nadomesti z besedo »treh«.
4. člen 
V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Prepovedano je opravljanje ali omogočanje opravljanja drugega dela kot tistega, za katerega je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU podano soglasje, ali podano soglasje za zamenjavo, ali za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo. Tujec z enotnim dovoljenjem, ki mu je bilo izdano ali podaljšano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali tujec, ki mu je bilo v času veljavnosti enotnega dovoljenja pri zamenjavi delodajalca, delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali tujec z enotnim dovoljenjem zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba in tujec, ki ima v skladu z določbami tega zakona prost dostop na trg dela, lahko opravlja vsa dela v okviru registriranih dejavnosti delodajalca ali poslovnega subjekta ter druge posle, potrebne za obstoj in opravljanje dejavnosti, ki pa ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.
(5) Delodajalec, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, lahko v okviru opravljanja te dejavnosti sklepa pogodbe o zaposlitvi samo s tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi modre karte EU, s tujci, za katere je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja ali v postopku zamenjave delodajalca, delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ter s tujci, ki imajo v skladu s tem zakonom prost dostop na trg dela.
(6) Posameznik s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ni registriran za opravljanje dejavnosti, ali ni vpisan v register kmetijskih gospodarstev, sme skleniti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava le s tujcem, ki ima prost dostop na slovenski trg dela, in s tujcem, za katerega je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja ali v postopku zamenjave delodajalca, delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo.«.
5. člen 
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kadar je enotno dovoljenje ali modra karta EU tujcu vročena v Republiki Sloveniji, mora tujec nastopiti delo najpozneje deseti dan od vročitve enotnega dovoljenja ali modre karte EU.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja na podlagi soglasja za zamenjavo zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih, mora nastopiti delo v 30 dneh od vročitve informativnega lista vlagatelju prošnje za podajo soglasja za zamenjavo.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
6. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku besedi »pisne odobritve« nadomestita z besedilom »vloge za zamenjavo delodajalca ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih«.
V tretjem odstavku se besedi »pisne odobritve« nadomestita z besedilom »za zamenjavo delodajalca ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih«.
7. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku za besedilom »k enotnemu dovoljenju« vejica nadomesti z besedo »ali«, za besedilom »modri karti EU« se doda vejica, besedilo »ali pisni odobritvi« pa se nadomesti z besedilom »podajo soglasij za zamenjavo«.
8. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Soglasje k enotnemu dovoljenju ali modri karti EU da zavod na zahtevo organa, pristojnega v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev (v nadaljnjem besedilu: upravna enota). Upravna enota ob vročitvi enotnega dovoljenja ali modre karte EU tujcu priloži informativni list, na katerem so navedeni vsi pogoji in elementi zaposlitve ali dela, opredeljeni s soglasjem zavoda.«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) V času veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre karte EU zavod na zahtevo upravne enote da soglasje za zamenjavo, ki nadomesti predhodno dano soglasje k enotnemu dovoljenju ali modri karti EU. Predhodno dano soglasje velja do prenehanja delovnega razmerja pri prvem delodajalcu. O soglasju za zamenjavo zavod obvesti upravno enoto in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vlagatelju pa na podlagi danega soglasja vroči informativni list. Na podlagi informativnega lista in veljavnega enotnega dovoljenja ali modre karte EU lahko tujec zamenja delovno mesto, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih.
(4) Zavod soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali soglasja za zamenjavo ne da ali se izdaja ali podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo zavrne, če je delodajalcu, tujemu delodajalcu, naročniku dela ali tujcu prepovedano zaposlovanje, samozaposlovanje ali delo na podlagi 42. člena tega zakona.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Tujec je lahko še naprej zaposlen ali opravlja dela tudi v času, ko v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja, modre karte EU ali dovoljenja za sezonsko delo, vendar izključno pod pogoji in v obsegu, kot mu je bilo to dovoljeno s predhodnim enotnim dovoljenjem, modro karto EU, soglasjem za zamenjavo ali dovoljenjem za sezonsko delo.«.
9. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Enotno dovoljenje, izdano ali podaljšano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, v času veljavnosti tujcu omogoča dostop do trga dela.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru zamenjave delovnega mesta, zamenjave delodajalca ali zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih lahko zavod na zahtevo upravne enote v času veljavnosti enotnega dovoljenja da soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo tujca, če tujec izpolnjuje katerega od pogojev iz 14. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V obdobju treh let od izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo oziroma podaje soglasja iz prejšnjega odstavka v postopkih podaljšanja ali izdaje novega enotnega dovoljenja za istega tujca novo soglasje ni potrebno.«.
10. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku besedilo »ali izdaje pisne odobritve« nadomesti z besedilom »ali v postopku zamenjave delodajalca, delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih«.
Drugi odstavek se črta.
11. člen 
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Enotno dovoljenje, izdano ali podaljšano na podlagi soglasja za zaposlitev, ter soglasje za zamenjavo, sta vezani na zaposlitvene potrebe delodajalca. Tujec se sme na tej podlagi zaposliti le pri delodajalcu, ki je v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma izdaje soglasja za zamenjavo izpolnjeval pogoje za zaposlitev tujca na podlagi tega zakona.«.
V drugem odstavku se besedilo »in pisne odobritve« nadomesti z besedilom »in soglasja za zamenjavo«.
12. člen 
V 17. členu se v sedmem odstavku besedi »pisni odobritvi« nadomestita z besedilom »soglasje za zamenjavo«.
V osmem odstavku se besedi »pisni odobritvi« nadomestita z besedilom »soglasje za zamenjavo«.
13. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(soglasje za zamenjavo) 
(1) Soglasje k zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu, ki nadomesti predhodno dano soglasje, zavod da, če so izpolnjeni pogoji iz 1. in 7. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona.
(2) Kadar je pri tujcu v času trajanja delovnega razmerja v Republiki Sloveniji ugotovljena invalidnost na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in mu je z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali sodišča v Republiki Sloveniji priznana pravica na podlagi te invalidnosti, soglasje zavoda k zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu za preostali čas veljavnosti enotnega dovoljenja ni potrebno.
(3) Soglasje k zamenjavi delodajalca, ki nadomesti predhodno dano soglasje, zavod da, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega zakona.
(4) Soglasje k zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih zavod da, če ima tujec najmanj visokošolsko izobrazbo in so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je od dneva vključitve v obvezna socialna zavarovanja na podlagi prve zaposlitve pretekel najmanj en mesec;
– da so izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega zakona;
– da je sklenjen sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen.«.
14. člen 
V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo »k pisni odobritvi« črta.
V četrtem odstavku se besedilo »k pisni odobritvi« črta.
15. člen 
V 25. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem, izdanim na podlagi soglasja iz prvega odstavka tega člena, se lahko do izteka veljavnosti enotnega dovoljenja zaposli pri istem delodajalcu na podlagi soglasja za zamenjavo brez preverjanja pogojev iz 17. člena tega zakona. Za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih zavod poda soglasje za zamenjavo, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 19. člena tega zakona.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Tujec se lahko po izteku veljavnosti enotnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zaposli pri delodajalcu, pri katerem se je usposabljal, izpopolnjeval ali opravljal pripravništvo, na podlagi novega enotnega dovoljenja. Zavod poda soglasje k novemu enotnemu dovoljenju, če je izpolnjen pogoj iz 1. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona.«.
16. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »ali k pisni odobritvi« nadomesti z besedilom »ali soglasje za zamenjavo«.
17. člen 
V 27. členu se v devetem odstavku v drugem stavku besedilo »k pisni odobritvi« nadomesti z besedama »za zamenjavo«.
18. člen 
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »UMIK SOGLASJA K ENOTNEMU DOVOLJENJU, MODRI KARTI EU ALI SOGLASJA ZA ZAMENJAVO«.
19. člen 
V 38. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod v času veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre karte EU umakne soglasje k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali soglasje za zamenjavo:
– če je v zvezi z delom tujca, za katerega je bilo dano predmetno soglasje, delodajalcu, naročniku dela ali tujemu delodajalcu pravnomočno izrečena globa na podlagi 50. ali 58. člena tega zakona;
– če je v zvezi z delom tujca, za katerega je bilo dano predmetno soglasje, delodajalcu ali naročniku dela pravnomočno izrečena globa na podlagi prve ali druge alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT, 43/19 in 121/21 – ZJN-3B; v nadaljnjem besedilu: ZPDZC-1) ali na podlagi 3. točke prvega odstavka 217. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1), razen če ima tujec veljavno enotno dovoljenje, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo;
– če pristojni organ s pravnomočno odločbo ugotovi, da je tujec v postopku izdaje enotnega dovoljenja ali modre karte EU predložil ponarejeno dokazilo, na podlagi katerega je bilo dano soglasje.«.
V drugem odstavku se v prvem stavku besedilo »ali pisne odobritve« nadomesti z besedilom »ali soglasja za zamenjavo«.
V tretjem odstavku se besedilo »ali pisne odobritve« nadomesti z besedilom »ali soglasja za zamenjavo«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zavod umakne soglasje k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali umakne soglasje za zamenjavo, če tujec ne nastopi dela oziroma ni prijavljen v obvezna socialna zavarovanja v rokih iz 8. člena tega zakona.«.
V šestem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Zavod soglasje k enotnemu dovoljenju ali modri karti EU oziroma soglasje za zamenjavo umakne najpozneje v treh delovnih dneh od seznanitve z razlogi za umik soglasja iz prvega, drugega, tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena in o tem obvesti upravno enoto.«.
Osmi odstavek se črta.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Kadar je bilo v skladu z drugim odstavkom tega člena umaknjeno soglasje k enotnemu dovoljenju ali soglasje za zamenjavo, pa je bil pozneje v upravnem ali sodnem postopku ugotovljen obstoj delovnega razmerja za obdobje po umiku soglasja in so na tej podlagi izpolnjeni pogoji za vključitev v obvezna socialna zavarovanja, se za namen izvršitve vključitve v ta zavarovanja šteje, da je bilo v predmetnem obdobju enotno dovoljenje ali soglasje za zamenjavo veljavno.«.
20. člen 
V 40. členu se v drugem odstavku beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
V tretjem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
21. člen 
V 44. členu se v drugem odstavku besedilo »o pisnih odobritvah« nadomesti z besedilom »o soglasjih za zamenjavo«.
V četrtem odstavku se za besedilom »enotnega dovoljenja« vejica nadomesti z besedo »ali«, za besedilom »modre karte EU« se doda vejica, besedilo »ali pisne odobritve« pa se nadomesti z besedilom »o soglasjih za zamenjavo«.
22. člen 
V 48. členu se v prvem odstavku v 13. točki besedi »pisni odobritvi« nadomestita z besedilom »soglasju za zamenjavo«, v 18. točki pa se besedi »pisne odobritve« nadomestita z besedilom »soglasja za zamenjavo«.
V drugem odstavku se v 5. točki besedi »pisnim odobritvam« nadomestita z besedilom »soglasjih za zamenjavo«.
V sedmem odstavku se besedi »pisne odobritve« nadomestita z besedilom »soglasja za zamenjavo«.
23. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku besedilo »ali izdaje pisne odobritve« črta, za besedilom »ni bilo podano soglasje« se beseda »oziroma« nadomesti z besedo »ali«, za besedilom »za katerega mu ni bilo« pa se doda besedilo »podano soglasje za zamenjavo ali«.«
24. člen 
V 51. členu se za besedilom »ki opravlja delo, za katerega« doda beseda »mu«, besedilo »ali izdaje pisne odobritve« se črta, za besedilom »ni bilo podano soglasje« se beseda »oziroma« nadomesti z besedo »ali«, za besedilom »za katerega mu ni bilo« pa se doda besedilo »podano soglasje za zamenjavo ali«.
25. člen 
V 52. členu se v prvem odstavku besedilo »izdaje pisne odobritve« nadomesti z besedilom »mu v postopku zamenjave delodajalca, delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih«.
26. člen 
V 53. členu se besedilo »izdaje pisne odobritve« nadomesti z besedilom »mu v postopku zamenjave delodajalca, delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
27. člen 
(Zakon o mednarodni zaščiti) 
V Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) se v 87. členu v prvem odstavku besedi »devet mesecev« nadomestita z besedama »tri mesece«, v drugem odstavku pa besedi »devetih mesecev« z besedama »treh mesecev«.
28. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo), razen če so določbe tega zakona za stranko ugodnejše.
29. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi, razen nove 20. točke drugega odstavka in nove 9. točke tretjega odstavka 5. člena ter spremenjene 8. točke drugega odstavka 6. člena zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona. Do začetka uporabe tega zakona, razen spremenjenih in dopolnjenih določb iz prejšnjega stavka, se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo).
Št. 101-08/23-10/21
Ljubljana, dne 28. marca 2023
EPA 682-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Meira Hot 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti