Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3402. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA)

Sklepi

3403. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
3404. Sklep o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja
3405. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu
3406. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3407. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3408. Sklep o imenovanju dveh članov Državne revizijske komisije
3409. Sklep o razrešitvi članice in imenovanju dveh članov Statističnega sveta Republike Slovenije
3410. Sklep o imenovanju člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

Drugi akti

3411. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Sedemindvajsetim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3412. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

Drugi akti

3413. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
3414. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
3415. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3416. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3417. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3418. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

3419. Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3420. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2022

OBČINE

Brezovica

3421. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2023

Brežice

3422. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev obrtne cone Dobova ID št. 3248

Jesenice

3423. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1

Koper

3424. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine
3425. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter pokopališkem redu v Mestni občini Koper

Litija

3426. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
3427. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP A 456

Moravske Toplice

3428. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah

Škofljica

3429. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ŠK08

Šmartno pri Litiji

3430. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji
3431. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
3432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
3433. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora LB-92
3434. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora JV-40
3435. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Tržič

3436. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2023
3437. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Tržič
3438. Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič
3439. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti