Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3425. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter pokopališkem redu v Mestni občini Koper, stran 10576.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter pokopališkem redu v Mestni občini Koper 
Št. 354-7/2022
Koper, dne 21. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 6. oktobra 2022 sprejel
O D L O K 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter pokopališkem redu v Mestni občini Koper 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vrsta in obseg gospodarske javne službe) 
(1) Ta odlok določa izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč na območju Mestne občine Koper in se izvaja kot občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju javna služba).
(2) Javna služba iz prvega odstavka vključuje izvajanje načrtovanega razvoja, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter infrastrukture na pokopališčih, uporabo pokopališke infrastrukture skladno s pokopališkim redom, vodenje in vzdrževanje pokopališkega katastra in oddajanje grobov v najem ter opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Ta odlok določa tudi izvajanje pogrebne dejavnosti, ki obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe in je z zakonom opredeljena kot obvezna občinska gospodarska javna služba.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo drugi veljavni predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ IN IZVAJANJE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 
4. člen 
(upravljavci pokopališč) 
(1) Upravljavec pokopališč v Kopru in Bertokih in izvajalec pokopališke dejavnosti na teh pokopališčih je Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.
(2) Upravljavci ostalih pokopališč v Mestni občini Koper so posamezne krajevne skupnosti, ki dejavnost organizirajo na podlagi tega odloka in drugih veljavnih predpisov ter ob upoštevanju krajevnih običajev.
(3) Krajevne skupnosti lahko izvajanje pokopališke dejavnosti pogodbeno prenesejo javnemu podjetju iz prve točke tega člena po predhodnem sklepu sveta krajevne skupnosti.
5. člen
(pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč) 
Pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč obsega naslednje storitve:
– oddajanje grobov in sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidenc o sklenjenih najemnih pogodbah,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prvo ureditev groba,
– urejanje in vzdrževanje območja pokopališč in infrastrukture pokopališč,
– načrtovanje razdelitve pokopališča,
– prekop grobov in opustitev pokopališč,
– zbiranje in oddajanje odpadnih nagrobnih sveč izvajalcu zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih,
– vodenje pokopališkega katastra in evidence grobov,
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter
– storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva.
6. člen 
(javno dobro) 
(1) Pokopališči v Kopru in Bertokih sta javno dobro in jima upravljavec ne sme in ne more spreminjati namembnosti brez odločitve občinskega sveta. Upravljavec mora vsakomur pod enakimi pogoji omogočiti vstop in gibanje na območjih pokopališč.
(2) Upravljavci ostalih pokopališč ravnajo z njimi kot z javnim dobrim ne glede na formalni status, ki ga imajo območja teh pokopališč.
7. člen 
(seznam pokopališč) 
(1) Na območju Mestne občine Koper so pokopališča v naslednjih krajih z naslednjimi upravljavci, njihov matični okoliš pa obsega naslednja naselja:
I. upravljavec – javno podjetje
1. Koper
za naselja Koper, Bonini, Bošamarin Kampel, Manžan, Šalara (del), Škocjan (del) in Vanganel (del);
2. Bertoki
za naselja Bertoki, Bonini (del), Čežarji, Pobegi in Škocjan (del);
 
II. upravljavec – KS Boršt
3. Boršt
za naselji Boršt in Glem;
4. Labor
za naselje Labor;
 
III. upravljavec – KS Črni Kal
5. Črni Kal
za naselje Črni Kal (del – Zgornji Črni Kal);
6. Črnotiče
za naselje Črnotiče;
7. Dol
za naselje Dol pri Hrastovljah;
8. Hrastovlje
za naselje Hrastovlje;
9. Gabrovica
za naselje Gabrovica;
10. Kastelec- Socerb
za naselji Kastelec in Socerb
11. Osp
za naselje Osp;
12. Praproče
za naselje Praproče;
13. Predloka
za naselja Predloka, Črni Kal (del – Spodnji Črni Kal), Kortine, Loka in Bezovica;
14. Podpeč
za naselji Podpeč in Brežec;
15. Stepani- Rožar
za naselja Stepani, Rožar, Cepki, Krnica in Rižana;
16. Zanigrad
za naselje Zanigrad;
 
IV. upravljavec – KS Dekani
17. Dekani
za naselje Dekani;
 
V. upravljavec – KS Gračišče
18. Kubed
za naselja Kubed, Gračišče in Poletiči;
19. Movraž
za naselji Movraž in Dvori;
20. Popetre
za naselje Popetre;
21. Smokvica
za naselje Smokvica;
22. Sočerga
za naselja Sočerga, Karli, Lukini, Maršiči, Olika, Peraji, Pisari, Sok Sokoliči, Šeki in Tuljaki;
23. Trebeše
za naselji Trebeše in Butari;
 
VI. upravljavec – KS Gradin
24. Gradin
za naselja Gradin, Abitanti, Brezovica in Sirči;
25. Pregara
za naselje Pregara;
26. Hrvoji- Topolovec
za naselja Topolovec, Koromači-Boškini, Belvedur in Močunigi;
 
VII. upravljavec – KS Hrvatini
27. Hrvatini
za naselja Hrvatini, Ankaran (del), Kolomban (del), Premančan in Jelarji;
28. Kolomban
za naselja Kolomban (del), Ankaran (del), Barižoni in Cerej;
 
VIII. upravljavec – KS Marezige
29. Lopar
za naselje Lopar;
30. Marezige
za naselja Marezige, Babiči, Čentur, Montinjan in Vanganel (del);
31. Trsek
za naselje Trsek;
32. Truške
za naselja Truške, Bočaji, Kozloviči in Zabavlje;
 
IX. upravljavec – KS Podgorje
33. Podgorje
za naselje Podgorje;
X. upravljavec – KS Rakitovec
34. Rakitovec
za naselje Rakitovec;
 
XI. upravljavec – KS Sv. Anton
35. Sv. Anton
za naselje Sv. Anton;
 
XII. upravljavec – KS Škofije
36. Plavje
za naselji Plavje in Spodnje Škofije (del);
37. Škofije
za naselji Spodnje Škofije (del) in Zgornje Škofije;
38. Tinjan
za naselje Tinjan;
 
XIII. upravljavec – KS Šmarje
39. Gažon
za naselja Gažon, Sergaši in Šalara (del);
40. Koštabona
za naselji Koštabona in Brič;
41. Krkavče
za naselje Krkavče;
42. Pomjan
za naselja Pomjan, Dilici, Fjeroga in Župančiči;
43. Puče
za naselje Puče;
44. Šmarje
za naselja Šmarje, Grinjan in Grintovec;
 
XIV. upravljavec – KS Zazid
45. Zazid
za naselje Zazid.
(2) Pokop se pod splošnimi pogoji praviloma opravi na pokopališču, ki pripada okolišu pokopališča, na katerem je imel umrli stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: matični okoliš). Če so podani posebni pogoji iz tega odloka, se pokop lahko opravi na drugem pokopališču.
(3) Pokop ali raztros pepela pokojnika izven območij pokopališč je skladno z zakonom izjemoma možen samo na podlagi posebnega dovoljenja pristojnega organa.
8. člen 
(pokopališki red) 
S pokopališkim redom v tem odloku se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik občina,
– možnost pokopa zunaj pokopališča z določitvijo prostora,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– načrt razdelitve pokopališča in kataster,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– cenik za pokopališke in pogrebne storitve, ki so navedene v prvem členu tega odloka, uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– pogrebna pristojbina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, ki jo upravljavcu pokopališča plača drugi izvajalec pogreba,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
9. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju Mestne občine Koper je Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l.
(3) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, ki so potrebne za izvajanje te službe. Ceno za izvajanje te javne službe določi župan na podlagi sprejetega elaborata. Ta je sestavljen skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Elaborat sprejme Občinski svet Mestne občine Koper na predlog izvajalca javne službe.
(4) Ceno 24-urne dežurne službe oziroma prvega prevoza pokojnika v prostore izvajalca, ki jo ta izvrši skladno s tem odlokom ali na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi tudi iz Splošne bolnišnice Izola, plača izvajalcu dežurne službe naročnik pogreba oziroma vsak, ki prevzame pokojnika iz prostorov izvajalca.
10. člen 
(storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva) 
(1) Storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva zagotavljajo izvajalci pokopališke dejavnosti (upravljavci pokopališč).
(2) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz, prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(4) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec iz prvega odstavka tega člena naročniku oziroma izvajalcu pogrebnih storitev v skladu s cenikom, določenim po postopku iz tega odloka.
III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
11. člen
(namenski prostor) 
Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
12. člen 
(ležanje pokojnika) 
(1) Mrliške vežice so odprte v času ležanja umrlega.
(2) Umrli pred pogrebom praviloma leži v mrliški vežici.
13. člen 
(izvedba pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom in zakonom. Pogrebna slovesnost se začne z dvigom in prenosom pokojnika z odra, konča pa z zasutjem groba oziroma zaprtjem žarne niše ali raztrosom pepela. Prenos pokojnika, krste ali žare v pogrebnem sprevodu ter položitev krste oziroma žare v grob ali raztros pepela izvede pokopališko pogrebno moštvo pokopališča. Posamezni elementi pogrebne slovesnosti se izvedejo na krajevno običajen način in v skladu z voljo pokojnika ali njegovih svojcev. Po končani pogrebni slovesnosti se lahko na poslovilnem prostoru med igranjem glasbe oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa, ali pa se pogrebna slovesnost zaključi.
(2) Vsi obredi pri pogrebni slovesnosti morajo biti predhodno najavljeni in dogovorjeni med naročnikom pogreba in upravljavcem pokopališča.
(3) O pogrebni slovesnosti je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča.
(4) Če je taka želja pokojnika ali njegovih svojcev, se pogrebna slovesnost opravi le v družinskem krogu oziroma v krogu povabljenih, lahko tudi brez objave oziroma obvestila iz prejšnjega odstavka.
14. člen 
(pogrebni sprevod) 
(1) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato sledijo prapori, godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba. Ob pogrebu državljana Republike Slovenije, pripadnika italijanske narodne skupnosti oziroma če je taka volja svojcev, se uporabi tudi zastava narodnosti, vendar pod pogojem, da so enakopravno zastopani oziroma uporabljeni tudi zastava in simboli Republike Slovenije.
(2) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
15. člen 
(verski obred) 
Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred, ki traja največ 45 (petinštirideset) minut, v soglasju z upravljavcem pa tudi več, če razpored pogrebov to dopušča.
16. člen 
(slovesnost ob grobu) 
(1) Udeleženci pogrebne slovesnosti se razvrstijo ob grobu. Delavci pogrebno pokopališkega moštva spustijo ali položijo v grob krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega. Po minuti molka, poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod zaključen.
(2) Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.
(3) Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora izvajalec grob zasuti, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.
17. člen 
(protokolarne slovesnosti) 
(1) Pri pogrebni slovesnosti, na kateri sodeluje tudi častna enota, se ta razporedi pred mrliško vežico, verski objekt ali drug kraj, kjer leži pokojnik, in se v sprevod razporedi takoj za zastavo na čelu sprevoda.
(2) Ob zaključku pogrebne slovesnosti lahko častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Zagotovljena mora biti popolna varnost udeležencev pogreba, občanov in premoženja, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja častne enote.
(3) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, ki morajo biti usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno dejavnost.
18. člen 
(slovesnost pred upepelitvijo) 
Pogrebna slovesnost se lahko opravi pred upepelitvijo umrlega na poslovilnem prostoru pokopališča.
19. člen 
(anonimni pokop) 
Pri anonimnih pokopih kraj pokopa ni označen.
20. člen 
(upepelitev umrlega) 
Upepelitev umrlega poteka pod pogoji in na način pooblaščenega izvajalca storitev upepelitve.
21. člen 
(prekop) 
(1) Prekop groba se lahko izvrši pod pogoji in na način, ki jih določa zakon.
(2) Prekop pokojnika lahko izvede samo grobar, ki ga določi upravljavec pokopališča.
IV. POGREBNA DEJAVNOST 
22. člen
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost, ki vključuje prenos pokojnika iz mrliške veže do grobnice in zastavonošo; pripravo skupne grobnice, polaganje pokojnika v grobni prostor, enotno nagrobno obeležje, vključno s pogrebno opremo.
23. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1) Če je plačnik pokopa občina, se praviloma opravi anonimni pokop z žaro v prostor za anonimni pokop ali raztros pepela na posebej določenem prostoru, oboje praviloma na koprskem pokopališču.
(2) Občina ima v tem primeru pravico do povračila stroškov iz zapuščine umrlega.
(3) Postopke ugotavljanja do upravičenosti do plačila pogrebnih stroškov iz občinskega proračuna po drugem odstavku 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, vodi in v njih odloča Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper.
24. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokopi na pokopališčih na območju Mestne občine Koper se lahko opravijo vsak delovni dan od ponedeljka do petka. Urnik pokopov določi upravljavec s soglasjem Mestne občine Koper.
(2) Dan in čas pokopa izven urnika iz prejšnjega odstavka je možen po dogovoru z upravljavcem pokopališča in izvajalcem pogrebne dejavnosti.
V. POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN UREJANJE POKOPALIŠČ 
25. člen 
(urnik pokopališča in storitev) 
(1) Pokopališča so odprta za obiskovalce vsak dan po urniku, ki ga določi upravljavec s soglasjem Mestne občine Koper.
(2) V dnevih pred in na dan praznika ter dela prostega dne v Republiki Sloveniji so lahko pokopališča odprta tudi izven časa, določenega v prvem odstavku tega člena.
26. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, je uporaba le-te obvezna.
(2) Na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do pogreba lahko v mrliški vežici bližnjega pokopališča, doma ali na drugem kraju, ki je namenjenem pogrebnemu slovesu, pod pogoji kot jih določa zakon ali drug predpis.
27. člen 
(načrt razdelitve in kataster) 
(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.
(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih.
(3) Na vsakem pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
(4) S tem odlokom se upravljavcu podeli javno pooblastilo za vodenje katastra gospodarske javne službe in ostalih evidenc, kot izhaja iz tega odloka in ostalih predpisov. Kataster je last lokalne skupnosti. Kataster mora biti voden skladno z veljavnim standardom in popolnoma skladen s katastrom ostale občinske infrastrukture.
(5) Upravljavec mora voditi evidence ažurno in v skladu z veljavno zakonodajo.
(6) Upravljavec mora z osebnimi podatki iz evidenc ravnati skladno z določili veljavnih predpisov.
28. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja. Storitve upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcu pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot določa ta odlok.
29. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na pokopališčih so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
1 enojni, dvojni, otroški, razširjen grobni prostor in grobnice,
2 grobišča, kostnice in skupna grobišča,
3 žarni grobovi – talni in zidni,
4 prostor za anonimne pokope,
5 prostor za raztros pepela.
(2) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
30. člen 
(enojni grobovi) 
Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare.
31. člen 
(dvojni grobovi) 
(1) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare.
(2) Nove dvojne grobove je dovoljeno graditi le, če lokalna skupnost tako določi s prostorskim aktom, ki ureja pokopališče.
32. člen 
(otroški grobovi) 
Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare.
33. člen 
(razširjen grobni prostor) 
(1) Razširjen grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(2) Nove razširjene grobne prostore je dovoljeno graditi le, če lokalna skupnost tako določi s prostorskim aktom, ki ureja pokopališče.
34. člen 
(grobnice, grobišča, kostnice in skupna grobišča) 
(1) Grobnice imajo v celoti obzidani podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.
(2) Nove grobnice je dovoljeno graditi le, če lokalna skupnost tako določi s prostorskim aktom, ki ureja pokopališče.
(3) Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(4) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(5) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz vrstnih grobov po preteku dobe najema, iz drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
(6) Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
35. člen
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Žarni grobovi so lahko vgrajeni v zid, stopničasto nanizani, talni v ravnini ali talni v brežini.
(2) Žarni grob je vedno zaprt z marmorno ploščo. Plošča za zidni žarni grob je največjih dimenzij 50 x 50 cm. Za talni žarni grob pa je lahko večja, vendar ne sme presegati dimenzij 100 x 100 cm, oziroma ne sme presegati površine 1 m2.
36. člen 
(prostor za anonimni pokop) 
(1) Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označbe in imena pokojnika, ter je namenjen pokopu žar.
(2) Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča.
(3) Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
37. člen 
(prostor za raztros pepela) 
(1) Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na napisnih ploščah na skupnem nagrobniku.
(2) Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov.
(3) Raztros pepela v drugih primerih se izvaja skladno z zakonom.
38. člen 
(normativi in velikost grobov) 
(1) Posamezni grobovi so naslednjih dimenzij:
– zunanji vidni obod:
– dvojni grob – 240 cm x 180 cm; 
– enojni grob – 240 cm x 100 cm; 
– otroški grob – manj kot 240 cm x 100 cm; 
– razširjen grobni prostor – nad 240 x 180 cm. 
– notranji obod (notranje dimenzije morebitnega okvira oziroma brez nagrobnega kamna):
– dvojni grob – 210 cm x 160 cm; 
– enojni grob – 210 cm x 80 cm; 
– otroški grob – manj kot 210 cm x 80 cm; 
– razširjen grobni prostor – nad 210 x 160 cm. 
(2) Vmesni prostor med posameznimi tradicionalnimi grobnimi polji znaša 20 cm, širina dostopnih poti do posamezne vrste grobnih polj pa 120 cm.
(3) Nagrobni kamni smejo biti poljubne oblike, vendar v naslednjih največjih zunanjih gabaritih:
– višina
– 120 cm
– širina
– pri dvojnem grobu 
– 160 cm
– pri enojnem grobu
– 80 cm
– pri otroškem grobu
– manj kot 80 cm
– pri razširjenem grobu
– do širine notranjega oboda
(4) Najemnik groba je pred naročilom izdelave nagrobnega kamna od upravljavca dolžan pridobiti soglasje na predloženo skico oziroma projekt, če to soglasje ni že izrecno dano s pogodbo o najemu. Upravljavec v skladu z varstvenim režimom, ki velja za posamezne dele pokopališča, lahko v tej zvezi zahteva tudi predhodno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
39. člen 
(urejanje grobnega polja) 
(1) Najemnik lahko prosto urejuje notranji obod tradicionalnega grobnega polja, vendar na njem ne sme zasajati trajnic, ki bi po višini presegale nagrobni kamen na tem grobnem polju.
(2) V kolikor najemnik po prejetem opominu upravljavca v postavljenem roku ne odstrani oziroma ne prilagodi višino zasajenih trajnic skladno s prejšnjim odstavkom, to izvede upravljavec na stroške najemnika groba.
40. člen 
(ostale dimenzije) 
(1) Dimenzije grobov se meri od zunanjega roba grobnega prostora oziroma spomenika, grobne ograje ali robnika.
(2) Pri vsakem klasičnem pokopu mora biti plast zemlje nad krsto najmanj 70 cm, v nasprotnem primeru je potrebno odrediti žarni pokop. Žarni grob se sme poglobiti.
(3) Če se žara shrani v enojni, dvojni ali otroški grob, se tak grob ne obravnava kot žarni grob.
(4) Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze, ki poteka med vrstami grobov, mora biti za vse grobove enaka.
(5) Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,8 m, vendar ne več kot 1 m.
(6) Nagrobni spomeniki, robniki, druga znamenja in rastline, ne smejo segati čez mejo določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m.
41. člen 
(označevanje grobov) 
V času od pokopa umrlega do postavitve nagrobnega kamna po volji najemnika upravljavec pokopališča postavi na grobno polje oziroma na žarni grobni prostor ustrezno znamenje.
42. člen 
(mirovalna doba) 
Pokop umrlih se opravi po vrstnem redu prostih grobnih prostorov. Minimalna mirovalna doba grobnega prostora s krsto je 10 let. Pogoji za morebitni naslednji pokop v grobni prostor v njegovi mirovalni dobi se skladno z zakonom določijo s splošnimi pogoji pokopališča.
43. člen 
(vzdrževanje grobov) 
(1) Grobne prostore so dolžni najemniki redno vzdrževati v skladu s sprejetimi splošnimi pogoji pokopališča in pogodbo o najemu.
(2) Najemnik in upravljavec se lahko pogodbeno dogovorita o drugačnem načinu vzdrževanja grobnega prostora.
44. člen 
(opuščanje grobov) 
Z opuščenimi grobnimi prostori razpolaga upravljavec. Šteje se, da je grobni prostor opuščen, če pogodba o najemu ni bila podaljšana, če najemnik po poteku naknadno določenega roka upravljavca ni plačal najemnine oziroma ga dedič najemnika ni prevzel skladno s tem odlokom.
45. člen 
(dolžnosti upravljavca) 
Upravljavec mora redno vzdrževati pokopališke poti, zgradbe in druge objekte ter naprave na pokopališču.
VI. NAČIN ODDAJE GROBOV 
46. člen 
(oddaja groba v najem) 
(1) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga v najem dodeli upravljavec, s katerim mora naročnik pogreba ob naročilu skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(2) Upravljavec odda v najem grob na podlagi najemne pogodbe. Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga fizična ali pravna oseba, sicer je to obveznost naročnika pogreba.
(3) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen.
(4) Ob smrti najemnika groba se morajo njegovi dediči dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(5) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(6) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
(7) Najemnik groba lahko postane tudi tisti, ki to pravico dobi na podlagi tripartitne pogodbe o prenosu groba na novega najemnika, sklenjeno med trenutnim najemnikom groba, novim najemnikom in upravljavcem. Skladno s tem odlokom novi najemnik groba sklene za ta grob najemno pogodbo z upravljavcem.
(8) Najemnik groba mora vzdrževati grob in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo.
(9) Najemna pogodba mora določati:
1) osebe najemnega razmerja, 
2) čas najema, 
3) zaporedno številko, vrsto in velikost groba, 
4) način plačevanja najemnine za najem grobnega prostora, 
5) obveznosti najemnika in obveznosti najemodajalca, 
6) ukrepe oziroma sankcije za primer nespoštovanja določil najemne pogodbe skladno z zakonom. 
47. člen 
(najemnik groba ali napisne plošče)
Najemnik groba ali napisne plošče je lahkosamo ena pravna ali fizična oseba na podlagi sklenjene najemne pogodbe.
48. člen 
(grobnina in pogrebna pristojbina) 
(1) Za najem groba ali napisne plošče najemnik plačuje grobnino.
(2) Grobnina predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(4) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, upoštevajoč določila tega odloka, s sklepom potrdi župan Mestne občine Koper, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča.
(5) Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega leta, a največ za deset let.
(6) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(7) Letni stroški vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih vključujejo stroške vzdrževanja objektov in naprav na pokopališčih, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoza odpadkov, porabe vode in elektrike, nadzorno-varnostne službe, zimske službe, informacijske pisarne, vodenja registrov oziroma evidenc, sorazmernega dela splošnih stroškov upravljavca in drugih del, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe.
(8) Za pridobitev grobnega prostora plača najemnik grobnino, ki vključuje tudi najemnino grobnega prostora za naslednjih 10 let. Po preteku tega obdobja se grobnina lahko plača za najmanj eno do največ deset let.
(9) Grobnino za pokop s krsto plača najemnik za vsak nadaljnji pokop v že pridobljeni grobni prostor, dokler na njem uveljavlja pravice iz najemne pogodbe. Pri pokopu s krsto se grobnina za grobni prostor obračuna za naslednjih 10 let, oziroma za tisti del desetletnega obdobja, za katerega najemnina še ni poravnana s predhodno plačanimi grobninami.
(10) Najemnina za napisno ploščo se plača za neprekinjeno obdobje desetih let z možnostjo podaljšanja.
(11) Višino pogrebne pristojbine, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, določi pristojni občinski organ na podlagi predloga upravljavca in je sestavni del sklepa o potrditvi cenika.
49. člen 
(strošek vzdrževanja skupnih objektov in naprav) 
(1) Za določitev stroška vzdrževanja skupnih objektov in naprav (v nadaljevanju: strošek vzdrževanja) se letni stroški vzdrževanja preračunajo na višino stroškov, ki bremenijo enojni grob.
(2) Grobnina za enojni grob je osnova za izračun stroška vzdrževanja za druge vrste grobov, tako, da se strošek vzdrževanja (grobnina) preračuna v ustreznem razmerju do navedene osnove.
(3) Stroški raztrosa pepela na pokopališču in anonimnega pokopa se plačajo ob prijavi pogreba v višini kot je določena s cenikom upravljavca.
50. člen 
(prenehanje pogodbe) 
(1) Najemna pogodba za grob preneha:
– na podlagi volje najemnika,
– če to zahteva ureditveni načrt pokopališča,
– če najemnina s stroški izterjave za grob ni bila izterjana,
– če računa za najemnino ni bilo moč izročiti najemniku groba in je preteklo eno leto od dneva zapadlosti računa,
– če najemnik po izstavitvi dveh opominov za ureditev groba ne uredi tako, kot to določa odlok.
(2) Najemna pogodba za grob preneha tudi, če je najemnik umrl, upravičenec do sklenitve najemne pogodbe pa najemne pogodbe ni sklenil v roku do konca tekočega leta, ko je bila plačana najemnina.
(3) Upravljavec ugotavlja razloge iz prvega in drugega odstavka tega člena in ukrepa skladno s tem členom.
51. člen 
(odstranitev opreme groba) 
(1) Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora sam odstraniti opremo groba najkasneje v roku treh mesecev po prenehanju najemne pogodbe.
(2) Če opreme po preteku tega roka ne odstrani, jo mora odstraniti upravljavec na stroške najemnika.
(3) Opremo groba predstavljajo nagrobna obeležja, kot so spomeniki, robniki, krovne plošče, lučke, vaze in podobno.
(4) Če najemnik groba ni dosegljiv, mora opremo groba odstraniti upravljavec.
(5) Oprema groba iz prvega in tretjega odstavka tega člena se ne odstrani z grobov, če so razglašeni za spomeniško varstveno zaščitene spomenike. Grobovi, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so kulturni spomeniki, se oddajo drugemu najemniku skupaj z opremo.
(6) Upravljavec hrani opremo iz prvega in tretjega odstavka tega člena na območju pokopališča še tri mesece, po izteku tega roka pa jo odloži na odlagališče gradbenih odpadkov.
(7) Po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, se žaro položi v prostor za anonimni pokop ali pepel iz žare raztrese na prostoru za raztros pepela.
Pepel iz žare se lahko raztrese na prostor za raztros pepela, ko to pisno odobri naročnik pogreba.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
52. člen 
(vzdrževanje groba) 
Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba, to pomeni, da ga morajo redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti. Skrbeti morajo za opremo groba, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta, ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.
53. člen 
(vedenje na pokopališču) 
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
54. člen 
(obiskovanje pokopališča) 
Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom in urnikom upravljavca.
55. člen 
(prepoved vodenja živali) 
Psov in drugih živali ni dovoljeno voditi na pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki.
56. člen 
(prepoved vožnje z vozili) 
Na pokopališčih se ne sme voziti z vozili, razen s posebnimi prevoznimi sredstvi, med katere spadajo otroška prevozna sredstva in invalidski vozički.
57. člen 
(vloge najemnika) 
(1) Na podlagi pisne vloge upravljavcu najemnik groba pridobi dovoljenje za postavitev ali spremembo spomenika, robnikov ali obnovo grobnice, pri čemer je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Upravljavec mora pri izdaji dovoljenja upoštevati veljavni prostorski akt in načrt razdelitve.
(2) Na podlagi pisne vloge upravljavcu, pridobi najemnik groba ustrezno dovoljenje upravljavca za prevoz materiala z ročnimi vozički ter za kamnoseška, kovino strugarska, kovino tiskarska in druga podobna dela na pokopališču. V primerih, ko zaradi velikosti in količine materiala prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec izda izvajalcu prevoza dovoljenje za prevoz materiala z motornim vozilom.
(3) Na podlagi pisne vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na drugo pokopališče. Dovoljenje izda pristojni organ.
(4) Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik, robnike ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba ali obnovi grobnico v nasprotju z dovoljenjem ali brez njega, mora upravljavec obvestiti najemnika, da te nepravilnosti odpravi v osmih dneh oziroma si za to pridobi ustrezno dovoljenje. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi sam, opravi dela upravljavec na stroške najemnika.
(5) Upravljavec pokopališča in najemniki so pri posegih na območju pokopališč dolžni spoštovati varstveni režim, ki je predpisan s posebnimi odloki, temelječimi na posebnih strokovnih podlagah, s katerimi se za pokopališča, dele pokopališč, grobnice, grobna polja in druge elemente na pokopališčih ugotovi posebno umetnostno, zgodovinsko, monumentalno in drugo vrednost, vključno z elementi, ki dokazujejo avtohtonost italijanske narodnosti na narodnostno mešanem območju. Posebne strokovne podlage pripravlja pristojna služba za varstvo naravne in kulturne dediščine.
58. člen 
(vodenje evidence) 
Upravljavec pokopališča mora voditi evidenco umrlih, ki so pokopani na pokopališču, grobnih prostorov v katerih so pokopani, evidenco najemnikov grobnih prostorov ter kataster grobnih prostorov po vrstah in kataster komunalnih naprav in vodov na pokopališču oziroma komunalnih naprav in vodov, neposredno potrebnih pokopališču. Upravljavec mora voditi kataster grobnih prostorov in komunalnih naprav tudi v grafični obliki.
59. člen 
(načrt grobnih prostorov) 
Upravljavec pokopališča mora imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobne prostore, v katerem se posebej označijo prostori za posamezne vrste grobov. Posamezni grobni prostori se primerno oštevilčijo.
60. člen 
(strokovne podlage) 
(1) Pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine je dolžan pripraviti in sprejeti strokovne podlage za uvedbo varstvenega režima na pokopališčih oziroma delih pokopališč v sodelovanju s Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Koper.
(2) Na podlagi strokovnih podlag iz prejšnjega odstavka župan določi način in druge pogoje za zagotavljanje finančnih sredstev za namen izvajanja posebnega varstvenega režima skladno z aktom iz prejšnjega odstavka.
(3) Dokler niso pripravljene posebne strokovne podlage, mora upravljavec za vsak poseg, ki ga izvaja neposredno ali ki ga izvajajo najemniki na starem delu tega pokopališča, pridobiti predhodno soglasje zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in mnenje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IZVAJALCA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN CENIK 
61. člen 
(viri financiranja) 
Izvajalci gospodarskih javnih služb se financirajo:
– s prihodki iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb pokopališke in pogrebne dejavnosti (v delu iz tega odloka)
– iz proračuna in
– iz drugih virov.
62. člen 
(cenik) 
(1) Izvajalci pogrebne dejavnosti ali naročniki storitve plačajo za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture ceno v skladu s cenikom.
(2) Župan Mestne občine Koper sprejme sklep o višini cen storitev gospodarskih javnih služb na predlog upravljavca pokopališča oziroma izvajalca 24-urne dežurne službe.
(3) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
63. člen 
(uporaba javne infrastrukture) 
(1) Javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o., je poleg 24-urne pogrebne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, tudi izvajalec pogrebne dejavnosti, ki se izvaja tržno na podlagi dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki ga je izdalo pristojno ministrstvo.
(2) Javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o. lahko uporablja infrastrukturo in opremo v upravljanju, ki je v lasti Mestne občine Koper, tudi za izvajanje pogrebne dejavnosti.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
64. člen 
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
65. člen 
(1) Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela se ne sme opravljati v času zaprtja pokopališča, v bližini napovedane pogrebne svečanosti, ob nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. V kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
66. člen 
(1) Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote.
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
67. člen 
(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in pristojne občinske inšpekcije in redarstva.
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom. Prevoz se lahko opravi le med 7. in 10. uro.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov.
X. NADZOR 
68. člen 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ Mestne občine Koper, pristojen za gospodarske javne službe.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja pristojna občinska inšpekcija in redarstvo.
69. člen 
(1) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča, pristojna občinska inšpekcija z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
(2) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča, pristojna občinska inšpekcija z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
70. člen 
(1) Upravljavec pokopališča po tem odloku mora najkasneje v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka:
– skleniti najemne pogodbe z najemniki grobov, v kolikor te niso že sklenjene,
– vzpostaviti kataster grobov skladno s tem odlokom, pri čemer se upošteva obstoječe stanje.
(2) Po prejemu poziva s strani upravljavca pokopališča je najemnik groba (drugega grobnega prostora ali grobnice) dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca. V nasprotnem primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do najema groba preneha.
(3) Najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka, morajo upravljavci pokopališč podati lokalni skupnosti predlog cenika pokopališke dejavnosti, izvajalec 24-urne dežurne službe mora podati tudi elaborat za oblikovanje cene te službe.
71. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o upravljanju pokopališč in o pokopališkem redu (Uradne objave, 06/97) in Odlok o pogrebni dejavnosti (Uradne objave, št. 20/02). Začasni splošni pogoji za opravljanje javne službe »upravljanje pokopališč« na pokopališčih Škocjan in Bertoki z dne 28. 7. 1999 se uporabljajo v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom. Uporabljajo se do sprejetja novih Splošnih pogojev za uporabo pokopališč skladno s tem odlokom.
72. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-7/2022
Koper, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sul servizio funerario e cimiteriale e sul regolamento cimiteriale nel Comune città di Capodistria 
Prot. n. 354-7/2022
Capodistria, 21 ottobre 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
In virtù dell'articolo 4 della Legge sui servizi funebri e cimiteriali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 62/16 e 3/22 – ZDeb), ai sensi dell'articolo 7 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93) e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 nonché Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, alla sua seduta del 6 ottobre 2022, approva il seguente
D E C R E T O 
sul servizio funerario e cimiteriale e sul regolamento cimiteriale nel Comune città di Capodistria 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(Tipologia e portata del servizio pubblico economico) 
(1) Il presente decreto disciplina l'attuazione del servizio cimiteriale che comprende la gestione e la manutenzione dei cimiteri sul territorio del Comune città di Capodistria e viene svolta come servizio pubblico economico comunale (di seguito servizio pubblico).
(2) Il servizio pubblico di cui al primo comma, comprende l'attuazione del piano di sviluppo, la sistemazione e la manutenzione dei cimiteri nonché delle strutture cimiteriali, l'utilizzo di tale struttura in conformità ai regolamenti dei cimiteri, la gestione e la manutenzione del catasto cimiteriale e la concessione delle tombe nonché l'adempimento delle altre mansioni previste dalla legge e dal presente decreto.
(3) Il presente decreto disciplina anche l'attuazione del servizio funerario che comprende il servizio continuo 24 ore su 24 ed è per legge definita come servizio pubblico economico comunale obbligatorio.
Articolo 2 
(Terminologia) 
I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso significato di quelli contenuti nella legge che disciplina i servizi funerari e cimiteriali nonché quelli presenti negli atti e nelle normative da essa derivanti.
Articolo 3 
(Applicazione della normativa) 
Per le questioni relative allo svolgimento dei servizi funerari e cimiteriali che non sono disciplinate specificatamente dal presente decreto, si applicano le altre norme applicabili in materia dei servizi funebri e cimiteriali.
II GESTIONE DEI CIMITERI E ATTUAZIONE DEL SERVIZIO CONTINUO 24 ORE SU 24 
Articolo 4 
(Gestori dei cimiteri) 
(1) Il gestore dei cimiteri a Capodistria e a Bertocchi nonché esecutore del servizio cimiteriale degli stessi cimiteri è l'Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.
(2) I gestori degli altri cimiteri nel Comune città di Capodistria sono le relative Comunità locali che organizzano i servizi in base al presente decreto e agli altri regolamenti in vigore nonché in considerazione delle usanze locali.
(3) Le Comunità locali possono contrattualmente trasferire l'esecuzione delle attività cimiteriali all'azienda pubblica di cui al primo comma del presente articolo previa decisione del consiglio della Comunità locale.
Articolo 5 
(Servizio cimiteriale e manutenzione dei cimiteri) 
Il servizio cimiteriale e la manutenzione dei cimiteri comprendono:
– la concessione delle tombe e la stipulazione del contratto di concessione nonché la tenuta del registro dei contratti stipulati,
– l'utilizzo della camera ardente,
– lo scavo e la copertura della tomba nonché la protezione delle tombe limitrofe,
– la prima predisposizione della tomba,
– la gestione e la manutenzione dell'area cimiteriale e dell'infrastruttura dei cimiteri,
– la progettazione della suddivisione del cimitero,
– la traslazione delle salme e la dismissione dei cimiteri,
– la raccolta e la consegna dei ceri al servizio designato alla raccolta di alcune tipologie particolari di rifiuti urbani,
– la manutenzione dei monumenti nei cimiteri,
– la gestione del catasto cimiteriale e dei registri delle tombe,
– il servizio di noleggio delle strutture e delle attrezzature cimiteriali e
– il servizio dei seppellitori e del personale funebre.
Articolo 6 
(Bene pubblico) 
(1) I cimiteri di Capodistria e Bertocchi sono un bene pubblico e il loro gestore non deve e non può modificare la destinazione d'uso di essi senza la decisione del Consiglio comunale. Il gestore deve consentire, alle stesse condizioni, l'ingresso e la circolazione nei cimiteri a tutti gli utenti.
(2) I gestori degli altri cimiteri sono tenuti a trattare i cimiteri come un bene pubblico indipendentemente dallo stato formale che detengono le aree dei cimiteri.
Articolo 7 
(elenco dei cimiteri) 
(1) Nell'area del Comune città di Capodistria i cimiteri si trovano nei luoghi qui di seguito elencati. Si riportano inoltre i loro gestori e la zona di appartenenza:
I gestore – ente pubblico
1) Capodistria
per gli abitati Capodistria, Bonini, Bossamarino Campel, Manžan, Šalara (in parte), San Canziano (in parte) e Vanganel (in parte);
2) Bertoki
per gli abitati di Bertocchi, Bonini (in parte), Čežarji, Pobegi 
e San Canziano (in parte);
 
II gestore – CL Boršt
3) Boršt
per gli abitati di Boršt e Glem;
4) Labor
per l'abitato di Labor;
 
III gestore – CL Črni Kal
5) Črni Kal
per l'abitato di Črni Kal 
(parte – Zgornji Črni Kal);
6) Črnotiče
per l'abitato di Črnotiče;
7) Dol
per l'abitato di Dol 
pri Hrastovljah;
8) Hrastovlje
per l'abitato di Hrastovlje;
9) Gabrovica
per l'abitato di Gabrovica;
10) Kastelec-Socerb
per gli abitati di Kastelec e Socerb
11) Osp
per l'abitato di Osp;
12) Praproče
per l'abitato di Praproče;
13) Predloka
per gli abitati di Predloka, Črni Kal (parte – Spodnji Črni Kal), Kortine, Loka e Bezovica;
14) Podpeč
per gli abitati di Podpeč 
e Brežec;
15) Stepani-Rožar
per gli abitati di Stepani, Rožar, Cepki, Krnica e Rižana;
16) Zanigrad
per l'abitato di Zanigrad;
 
IV gestore – CL Dekani
17) Dekani
per l'abitato di Dekani;
 
V gestore – CL Gračišče
18) Kubed
per gli abitati di Kubed, Gračišče e Poletiči;
19) Movraž
per gli abitati di Movraž e Dvori;
20) Popetre
per l'abitato di Popetre;
21) Smokvica
per l'abitato di Smokvica;
22) Sočerga
per gli abitati di Sočerga, Karli, Lukini, Maršiči, Olika, Peraji, Pisari, Sok Sokoliči, 
Šeki e Tuljaki;
23) Trebeše
per gli abitati di Trebeše e Butari;
 
VI gestore – CL Gradin
24) Gradin
per gli abitati di Gradin, Abitanti, Brezovica e Sirči;
25) Pregara
per l'abitato di Pregara;
26) Hrvoji-Topolovec
per gli abitati di Topolovec, Koromači-Boškini, Belvedur e Močunigi;
 
VII gestore – CL Crevatini
27) Crevatini
per gli abitati di Crevatini, Ancarano (parte), Colombano (parte), Premanzano e Jelarji;
28) Colombano
per gli abitati di Colombano (parte), Ancarano (parte), Barisoni e Cerei;
VIII gestore – CL Marezige
29) Lopar
per l'abitato di Lopar;
30) Marezige
per gli abitati di Marezige, Babiči, Čentur, Montinjan e Vanganel 
(in parte);
31) Trsek
per l'abitato di Trsek;
32) Truške
per gli abitati di Truške, Bočaji, Kozloviči e Zabavlje;
 
IX gestore – CL Podgorje
33) Podgorje
per l'abitato di Podgorje;
 
X gestore – CL Rakitovec
34) Rakitovec
per l'abitato di Rakitovec;
 
XI gestore – CL Sv. Anton
35) Sv. Anton
per l'abitato di Sv. Anton;
 
XII gestore – CL Škofije
36) Plavje
per gli abitati di Plavje e Spodnje Škofije (in parte);
37) Škofije
per gli abitati di Spodnje Škofije (in parte) e Zgornje Škofije;
38) Tinjan
per l'abitato di Tinjan;
 
XIII gestore – CL Šmarje
39) Gažon
per gli abitati di Gažon, Sergaši e Šalara (parte);
40) Koštabona
per gli abitati di Koštabona e Brič;
41) Krkavče
per l'abitato di Krkavče;
42) Pomjan
per gli abitati di Pomjan, Dilici, Fjeroga e Župančiči;
43) Puče
per l'abitato di Puče;
44) Šmarje
per gli abitati di Šmarje, Grinjan e Grintovec;
 
XIV gestore – CL Zazid
45) Zazid
per l'abitato di Zazid.
(2) In base alle condizioni generali, di norma la sepoltura avviene nel cimitero che rientra nella circoscrizione cimiteriale della residenza permanente del defunto (di seguito: circoscrizione di appartenenza). In base alle condizioni speciali del presente decreto, la sepoltura può essere effettuata in un altro cimitero.
(3) In base alle normative vigenti, la sepoltura o la dispersione delle ceneri del defunto al di fuori dei cimiteri è eccezionalmente possibile solo previa apposita autorizzazione dell'autorità competente.
Articolo 8 
(Ordine del cimitero) 
In base al regolamento cimiteriale, con il presente decreto si stabilisce:
– la modalità di fornitura del servizio continuo 24 ore su 24,
– la modalità di svolgimento della cerimonia funebre,
– i servizi del personale funebre che possono essere forniti nei singoli cimiteri,
– gli elementi essenziali del funerale,
– le modalità e le tempistiche della sepoltura,
– la modalità di sepoltura nel caso in cui le spese siano a carico del Comune,
– la possibilità di sepoltura al di fuori del cimitero con la determinazione dello spazio,
– il trattamento del defunto fino alla sepoltura nei cimiteri sprovvisti della camera ardente,
– i cimiteri che devono avere la camera ardente,
– il funzionamento delle camere ardenti,
– la prima predisposizione della tomba,
– il mantenimento dell'ordine, della pulizia e della quiete nel cimitero,
– la modalità di concessione delle tombe,
– l'erezione, la modifica o la rimozione dei monumenti, la ristrutturazione dei monumenti e dei sepolcri nonché altri interventi all'interno dei cimiteri,
– il piano di suddivisione del cimitero e il catasto,
– la tipologia delle tombe,
– il quadro delle norme tecniche per le tombe,
– il periodo di riposo della tomba,
– il tariffario per i servizi cimiteriali e funerari specificati nel primo articolo del presente decreto, l'uso del cimitero, delle strutture e degli impianti nonché dell'infrastruttura del cimitero,
– l'imposta funebre per lo svolgimento del funerale nel singolo cimitero che l'esecutore del funerale versa al gestore del cimitero,
– l'imposta per ciascun tipo di tomba in rapporto all'imposta per la tomba singola,
– le altre questioni riguardanti le attività funerarie e cimiteriali nonché gli utenti.
Articolo 9 
(Servizio continuo 24 ore su 24) 
(1) Il servizio continuo 24 ore su 24 è un servizio economico pubblico obbligatorio del comune che comprende il trasporto del defunto dal luogo del decesso alle celle frigorifere del fornitore del servizio pubblico o dell'ente sanitario in caso di autopsia del defunto, del prelievo di organi o di altre procedure, e quindi alle celle frigorifere del servizio pubblico, compreso l'uso delle stesse, nel caso in cui questo sia previsto dalla legge.
(2) Il fornitore del servizio continuo 24 ore su 24 sul territorio del Comune città di Capodistria è l'Azienda pubblica Marjetica Koper, s.r.l.
(3) I costi del servizio continuo 24 ore su 24 comprendono i costi del trasporto, delle celle frigorifere e i restanti costi sostenuti dal fornitore per assicurare la fornitura dello stesso servizio. Il tariffario di questo servizio pubblico viene stabilito dal sindaco in base ad un elaborato che deve essere prima approvato. Esso è redatto in base alla normativa che stabilisce la metodologia di tariffazione del servizio continuo 24 ore su 24. L'elaborato è adottato dal Consiglio comunale del Comune città di Capodistria su proposta del gestore del servizio pubblico.
(4) La tariffa del servizio continuo 24 su 24 ovvero del primo trasporto del defunto presso i locali del fornitore del servizio, effettuato ai sensi del presente decreto conformemente al contratto o in base ad altra base giuridica anche dall'Ospedale Generale di Isola, viene saldata al fornitore del servizio dal soggetto ordinante del funerale ovvero chi si occupa del ritiro del defunto dai locali del fornitore del servizio.
Articolo 10 
(Servizi dei seppellitori e del personale funebre) 
(1) I servizi dei seppellitori e del personale funebre vengono offerti dai fornitori delle attività funerarie (gestori dei cimiteri).
(2) I servizi dei seppellitori comprendono lo scavo e la copertura delle fosse tombali, la prima predisposizione della tomba, che prevede la rimozione della terra in eccesso e dei fiori secchi nonché la traslazione dei resti del defunto.
(3) I servizi dei dipendenti funebri comprendono il trasporto, il trasferimento della bara o dell'urna dalla camera ardente o dal centro di cremazione al luogo di sepoltura con deposizione nella tomba o la dispersione delle ceneri.
(4) Il fornitore del servizio di cui al primo comma del presente articolo addebita il costo del lavoro dei dipendenti funebri al committente ossia al prestatore dei servizi funebri, conformemente al tariffario previsto dal presente decreto.
III MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA FUNEBRE 
Articolo 11 
(Spazio dedicato) 
All'interno del cimitero la cerimonia funebre inizia negli spazi a ciò adibiti.
Articolo 12 
(Esposizione del defunto) 
(1) Le camere ardenti sono aperte durante l'esposizione della salma del defunto.
(2) Di norma, prima del funerale, il defunto giace nella camera ardente.
Articolo 13 
(Svolgimento della cerimonia funebre) 
(1) La cerimonia funebre si svolge secondo le modalità previste dal presente decreto e dalla legge. La cerimonia inizia con il sollevamento e il trasferimento del defunto dal palco e si conclude con l'interramento ovvero con la disposizione dell'urna nel loculo o con la dispersione delle ceneri. Il trasferimento del defunto, della bara o dell'urna nel corteo funebre e la deposizione della bara o dell'urna nella tomba ovvero la dispersione delle ceneri, sono effettuati dal personale funebre. Le singole fasi della cerimonia vengono eseguite secondo le usanze locali e secondo la volontà del defunto e dei suoi parenti. Al termine della cerimonia funebre, nell'area del commiato si può formare un corteo funebre che procede fino al luogo di sepoltura con accompagnamento musicale, oppure la cerimonia funebre si conclude.
(2) Tutte le cerimonie funebri devono essere annunciate in anticipo e concordate tra il committente del funerale e il gestore del cimitero.
(3) Il gestore del cimitero è tenuto ad informare il pubblico riguardo la cerimonia funebre tramite un avviso sull'albo del cimitero.
(4) Nel caso di esplicito desiderio del defunto o dei suoi parenti, la cerimonia funebre si svolge nella cerchia familiare o nella cerchia degli invitati anche senza avviso al pubblico di cui al comma precedente.
Articolo 14 
(Corteo funebre) 
(1) A capo del corteo funebre, avanza il portabandiera con la bandiera slovena con nastro a lutto o una bandiera nera nel caso in cui il defunto sia un cittadino straniero. Seguono poi gli stendardi, la banda, il coro, i membri di varie organizzazioni (cacciatori, vigili del fuoco ecc.), i portatori di ghirlande e dei riconoscimenti, la bara o l'urna, i parenti nonché i restanti partecipanti. Al funerale di un cittadino della Repubblica di Slovenia appartenente alla Comunità Nazionale Italiana ovvero in base alla volontà dei parenti, viene esposta anche la bandiera della Comunità Nazionale, a condizione che siano egualmente esposti la bandiera e i simboli della Repubblica di Slovenia.
(2) Nel caso in cui al funerale prendano parte i rappresentanti di una comunità religiosa, essi si allineano con i propri simboli davanti alla bara o all'urna.
Articolo 15 
(Rito religioso) 
Durante la cerimonia funebre può essere eseguita anche una funzione religiosa della durata massima di 45 (quarantacinque) minuti e, in accordo con il gestore, di durata maggiore sempre che ciò lo consenta l'orario dei funerali.
Articolo 16 
(Cerimonia presso la tomba) 
(1) I partecipanti alla cerimonia funebre si dispongono presso la tomba. Il personale del cimitero cala o dispone la bara o l'urna con i resti del defunto nella fossa. In seguito ad un minuto di silenzio, ai commiati con le bandiere e gli stendardi, il corteo funebre si conclude.
(2) Una parte delle cerimonie funebri può essere eseguita anche presso la tomba.
(3) L'esecutore della cerimonia funebre deve provvedere alla copertura della tomba entro due ore dalla conclusione della cerimonia. Tale attività viene avviata quando la maggior parte dei partecipanti alla cerimonia funebre si allontana dalla tomba.
Articolo 17 
(Cerimonie protocollari) 
(1) Durante le cerimonie funebri alle quali partecipa anche l'unità d'onore, essa è disposta davanti alla camera ardente, l'edificio religioso o altro luogo ove è esposto il defunto. Nel corteo essa si dispone in testa, subito dopo la bandiera.
(2) Al termine della cerimonia funebre, l'unità d'onore può eseguire gli spari a salve in commiato al defunto con armi da fuoco militari o da caccia. In questo caso il comandante o il capo dell'unità d'onore deve garantire la completa sicurezza dei partecipanti al funerale, dei cittadini e dei beni.
(3) Eccezionalmente, la cerimonia funebre può essere organizzata anche dalle autorità statali in conformità al protocollo che però deve seguire la legge che disciplina le attività funerarie.
Articolo 18 
(Cerimonia prima della cremazione) 
La cerimonia funebre può svolgersi prima della cremazione del defunto nell'area di commiato del cimitero.
Articolo 19 
(Sepoltura anonima) 
Nelle sepolture anonime il luogo di sepoltura non è contrassegnato.
Articolo 20 
(Cremazione del defunto) 
La cremazione del defunto avviene alle condizioni e secondo le modalità del fornitore autorizzato del servizio di cremazione.
Articolo 21 
(Traslazione) 
(1) La traslazione delle salme può essere effettuata alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge.
(2) La traslazione della salma del defunto può essere effettuata solamente dal seppellitore nominato dal gestore del cimitero.
IV SERVIZIO FUNERARIO 
Articolo 22 
(Elementi essenziali del funerale) 
Gli elementi essenziali del funerale comprendono la notifica della sepoltura, la preparazione della salma, una cerimonia funebre essenziale, che prevede il trasferimento della salma dalla camera ardente alla tomba e la presenza del portabandiera; la predisposizione della tomba comune, il posizionamento della salma nella tomba, la collocazione di un elemento commemorativo unitario, compreso il corredo funerario.
Articolo 23 
(Modalità di sepoltura nel caso in cui le spese siano a carico del Comune) 
(1) Nel caso in cui le spese del funerale siano a carico del comune, di norma si procede alla sepoltura anonima nell'urna all'interno dell'area adibita alla sepoltura anonima o alla dispersione delle ceneri nell'area apposita – in entrambi i casi ciò avviene di norma nel cimitero di Capodistria.
(2) In questo caso, il comune ha diritto al rimborso delle spese dall'eredità del defunto.
(3) Le procedure per determinare il diritto al rimborso delle spese funerarie dal bilancio comunale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge sui servizi funebri e cimiteriali, sono gestite dal Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria.
Articolo 24 
(Orario delle sepolture) 
(1) Le sepolture nei cimiteri nell'area del Comune città di Capodistria possono avvenire nei giorni feriali da lunedì a venerdì. Gli orari delle sepolture vengono stabiliti dal gestore previa consenso del Comune città di Capodistria.
(2) Il giorno e l'ora della sepoltura al di fuori dell'orario di cui al comma precedente, è possibile in base all'accordo tra il gestore del cimitero e l'esecutore delle attività funerarie.
V SERVIZIO FUNERARIO E GESTIONE DEI CIMITERI 
Articolo 25 
(Orario di apertura del cimitero e della prestazione dei servizi) 
(1) I cimiteri sono aperti al pubblico ogni giorno in base all'orario stabilito dal gestore previa approvazione del Comune città di Capodistria.
(2) Durante le festività, le giornate non lavorative nella Repubblica di Slovenia e le giornate che le precedono, i cimiteri possono essere aperti al di fuori dell'orario stabilito nel primo punto del presente articolo.
Articolo 26 
(Camere ardenti) 
(1) Laddove il cimitero disponga di una camera ardente, l'utilizzo di essa è obbligatoria.
(2) In caso di assenza della camera ardente, prima del funerale i defunti possono giacere nella camera ardente di un altro cimitero, all'interno di una abitazione o in altro luogo adibito alla cerimonia funebre, alle condizioni previste dalla legge o da altro regolamento.
Articolo 27 
(Piano di suddivisione e catasto) 
(1) Ogni cimitero deve essere fornito di un piano di suddivisione in sezioni e di un registro delle tombe.
(2) Il piano di suddivisione determina la tipologia delle tombe nelle singole sezioni.
(3) In ogni cimitero o fuori di esso, deve essere previsto lo spazio per la sepoltura in caso di calamità naturali e di altro genere, guerre e situazioni di emergenza.
(4) Con il presente decreto, il gestore riceve la delega per la gestione del catasto del servizio pubblico economico e dei registri, come previsto dal presente decreto e dalle altre normative. Il catasto è di proprietà della Comunità locale. Esso deve essere gestito secondo la normativa vigente e deve essere pienamente compatibile con il catasto del resto delle infrastrutture comunali.
(5) Il gestore è tenuto a mantenere i registri aggiornati e in conformità con la legislazione vigente.
(6) Il gestore deve trattare i dati personali provenienti dagli archivi in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 28 
(Prima predisposizione della tomba) 
La prima predisposizione della tomba comprende lo scavo e il riempimento della fossa nonché la rimozione della terra in eccesso e dei fiori secchi. Come stabilito dal presente decreto, il gestore addebita il costo dei servizi all'impresa funebre in base al tariffario.
Articolo 29 
(Tipologia delle tombe) 
(1) Nei cimiteri sono presenti le seguenti tipologie di tombe e degli spazi per la sepoltura:
1 tombe singole, doppie, per bambini, allargate e sepolcri,
2 fosse, ossari e fosse comuni,
3 loculi per le urne – interrati e a parete,
4 area per la sepoltura anonima,
5 area per la dispersione delle ceneri.
(2) Nel caso in cui nell'area del cimitero ci siano anche tombe militari, la loro manutenzione avviene in base alle norme che regolano i cimiteri militari.
Articolo 30 
(Tombe singole) 
Le tombe singole sono quelle tombe che consentono la sepoltura di una persona adulta. In esse vengono seppellite le bare e le urne.
Articolo 31 
(Tombe doppie) 
(1) Le tombe doppie sono le tombe che consentono la sepoltura di due bare una affianco all'altra e alla stessa altezza. Nelle tombe doppie possono essere deposte anche le urne.
(2) È consentito realizzare nuove tombe doppie solo nel caso in cui esso sia permesso dal piano cimiteriale della Comunità locale.
Articolo 32 
(Tombe per bambini) 
Le tombe per bambini sono le tombe che consentono la sepoltura dei bambini. In esse vengono seppellite le bare e le urne per bambini.
Articolo 33 
(Tomba allargata) 
(1) La tomba allargata è una tomba di dimensioni maggiori rispetto a quelle della tomba standard.
(2) È consentito realizzare nuove tombe allargate solo nel caso in cui esso sia previsto dal piano cimiteriale della Comunità locale che regola il cimitero.
Articolo 34 
(Sepolcri, fosse, ossari e fosse comuni) 
(1) La parte interrata dei sepolcri è interamente murata. In essi le bare vengono riposte una sopra l'altra oppure su un piano d'appoggio. Nei sepolcri vengono seppellite le bare con inserti di metallo e le urne.
(2) È consentito costruire nuovi sepolcri solo con nel caso in cui esso sia previsto dal piano cimiteriale della Comunità locale che regola il cimitero.
(3) Le fosse sono luoghi di sepoltura comuni in caso di calamità naturali e di altro tipo, in situazioni di guerra e di emergenza nonché fosse comuni.
(4) Gli ossari sono luoghi di sepoltura dei resti dei defunti nel caso di traslazione.
(5) Nelle fosse comuni possono essere deposti i resti dei defunti provenienti dalle tombe ordinarie dopo la scadenza del periodo di locazione, da altre fosse o per altri motivi legittimi. Nella sezione delle fosse comuni è presente un'area per la deposizione di fiori e dei ceri.
(6) L'area per le sepolture militari è uno spazio speciale del cimitero che è regolato da una legge particolare.
Articolo 35 
(I loculi per le urne) 
(1) I loculi per le urne possono essere interrati e a parete. Nei loculi vengono disposte esclusivamente le urne. I loculi possono essere installati nel muro, a più piani, interrati su una superficie piana o inclinata.
(2) I loculi sono sempre chiusi da una lastra di marmo. Nel caso dei loculi a parete, le dimensioni di essi non possono eccedere le misure 50 x 50 cm. Nel caso dei loculi interrati, essi non possono eccedere le dimensioni di 100 x 100 cm, ovvero la loro superficie non deve eccedere le dimensioni di 1 m2.
Articolo 36 
(Area per la sepoltura anonima) 
(1) L'area per la sepoltura anonima è situata nella sezione del cimitero che è uniformemente disposto in base al piano di distribuzione, è privo del nome del defunto ed è destinato alla sepoltura delle urne.
(2) I dati sui defunti sepolti in forma anonima sono trattati dal gestore del cimitero.
(3) Nell'area per le sepolture anonime deve essere predisposto uno spazio per la deposizione dei fiori e l'accensione dei ceri.
Articolo 37 
(Area per la dispersione delle ceneri) 
(1) L'area per la dispersione delle ceneri è uno spazio in una sezione speciale del cimitero, destinata alla dispersione delle ceneri. I nomi dei defunti, salvo il caso di sepoltura anonima e nel caso in cui i committenti lo richiedono, sono iscritti sulle targhe della lapida comune.
(2) Nell'area per la dispersione delle ceneri è presente un'area comune per la deposizione di fiori e l'accensione dei ceri. Fiori, ceri e altri oggetti non possono essere disposti al di fuori di quest'area.
(3) La dispersione delle ceneri negli altri casi avviene conformemente alla legge.
Articolo 38 
(Criteri e dimensioni delle tombe) 
(1) Le singole tombe possono raggiungere le seguenti dimensioni:
– perimetro esterno visibile:
– tomba doppia – 240 cm x 180 cm; 
– tomba singola – 240 cm x 100 cm; 
– tomba per bambini – meno di 240 cm x 100 cm; 
– tomba allargata – più di 240 x 180 cm. 
– perimetro interno (dimensioni interne di qualsiasi cornice ovvero senza la lapide):
– tomba doppia – 210 cm x 160 cm; 
– tomba singola – 210 cm x 80 cm; 
– tomba per bambini – meno di 210 cm x 80 cm; 
– tomba allargata – più di 210 x 160 cm. 
(2) Lo spazio tra le singole tombe tradizionali è di 20 cm e la larghezza degli accessi alle singole tombe è di 120 cm.
(3) Le lapidi possono essere di qualsiasi forma, ma entro le seguenti dimensioni:
– altezza
– 120 cm
– larghezza 
– tomba doppia
– 160 cm
– tomba singola
– 80 cm
– tomba per bambini
– meno di 80 cm
– tomba allargata
– fino alla larghezza del perimetro interno
(4) Prima di ordinare la fabbricazione della lapide, il locatario della tomba è tenuto a ottenere il consenso del gestore dell’abbozzo grafico o del progetto presentato, in quanto tale consenso non sia già espressamente dato nel contratto di locazione. In ottemperanza al regime di tutela applicabile alle singole sezioni del cimitero, il gestore può anche richiedere al riguardo il consenso da parte dell’ente competente per la tutela dei beni culturali.
Articolo 39 
(Sistemazione del campo di sepoltura) 
(1) L'affittuario è libero di decorare il perimetro interno del campo di sepoltura tradizionale, ma non può piantare piante perenni che superino l'altezza della lapide nel campo di sepoltura.
(2) Se l'affittuario, a seguito del sollecito da parte del gestore, non rimuove o non regola entro il termine stabilito l'altezza delle piante perenni piantate in conformità con il paragrafo precedente, tale operazione verrà eseguita dal gestore a spese dell'affittuario della tomba.
Articolo 40 
(Altre dimensioni) 
(1) Le dimensioni delle tombe si misurano a partire dal bordo esterno della fossa o del monumento, del recinto o del cordolo.
(2) Per qualsiasi sepoltura tradizionale, lo strato di terra sopra la bara deve essere di almeno 70 cm, altrimenti è necessario ordinare una sepoltura in urna. Le tombe contenenti urne possono essere approfondite.
(3) Se l'urna è collocata in una tomba singola, doppia o per bambini, non è considerata una tomba per urne.
(4) La distanza tra la parte anteriore della lapide e il sentiero tra le file di tombe deve essere la stessa per tutte le tombe.
(5) I sentieri tra le file di tombe devono essere larghi almeno 0,8 m, senza superare il metro.
(6) I monumenti funebri, i cordoli, altri elementi e le piante non possono estendersi oltre il confine dello spazio tombale designato e non possono superare l'altezza di 1,2 metri.
Articolo 41 
(Segni funerari) 
Durante il periodo che intercorre tra l'inumazione del defunto e l'erezione della lapide, l'operatore cimiteriale, per volontà dell'affittuario, collocherà sul campo di sepoltura o sulla tomba di urne un apposito contrassegno.
Articolo 42 
(Periodo di riposo) 
La sepoltura dei defunti viene effettuata nell'ordine in cui sono disponibili le fosse. Il periodo minimo di riposo di una fossa con bara è di 10 anni. Le condizioni per qualsiasi sepoltura successiva in una fossa durante il periodo di riposo sono stabilite per legge nelle condizioni generali del cimitero.
Articolo 43 
(Manutenzione delle tombe) 
(1) Gli affittuari sono tenuti a provvedere alla regolare manutenzione degli spazi di sepoltura in conformità alle condizioni generali del cimitero e al contratto di locazione.
(2) L'affittuario e il gestore possono concordare contrattualmente un modo diverso di mantenere lo spazio di sepoltura.
Articolo 44 
(Abbandono delle tombe) 
Le tombe abbandonate vengono gestite dal gestore. Una tomba si considera abbandonata se il contratto di locazione non è stato rinnovato, se il canone non è stato pagato dall'affittuario alla scadenza di un termine stabilito successivamente dal gestore o se l'erede dell'affittuario non ne ha preso possesso in conformità al presente decreto.
Articolo 45 
(Obblighi del gestore) 
Il gestore deve provvedere alla regolare manutenzione dei viali, degli edifici e delle altre strutture e impianti del cimitero.
VI MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE TOMBE 
Articolo 46 
(Consegna della tomba in locazione) 
(1) Se il committente del funerale non dispone di una tomba al momento del funerale, questa viene affittata al committente del gestore, con il quale il committente deve stipulare un contratto di affitto al momento dell'ordine, tranne in caso di dispersione delle ceneri o di sepoltura fuori dal cimitero.
(2) Il gestore affitta la tomba sulla base di un contratto di locazione. Con il consenso scritto del committente del funerale, un'altra persona fisica o giuridica può stipulare il contratto di locazione con il gestore cimiteriale, altrimenti l'obbligo è a carico del committente del funerale.
(3) Il contratto di locazione può essere trasferito a un'altra persona che ne abbia interesse, alle condizioni stabilite nel contratto di locazione. Il trasferimento del contratto di locazione è gratuito.
(4) Alla morte dell'affittuario di una tomba, i suoi eredi devono concordare chi di loro subentrerà nel diritto di affitto della tomba. La persona che ha saldato le spese funerarie dell’affittuario deceduto ha il diritto di prelazione sull’affitto della tomba.
(5) Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano, mutatis mutandis, anche se l'affittuario della tomba deceduto aveva in affitto più tombe.
(6) Se l'erede di un affittuario di una tomba non esercita il diritto di affittare la tomba entro 90 giorni dalla morte dell'affittuario, perde il diritto di affittare la tomba.
(7) Una persona può diventare affittuario di una tomba anche in virtù di un accordo tripartito per il trasferimento della tomba a un nuovo affittuario tra l'attuale affittuario della tomba, il nuovo affittuario e il gestore. Ai sensi del presente decreto, il nuovo affittuario di una tomba deve stipulare un contratto di locazione con il gestore della tomba stessa.
(8) L'affittuario della tomba deve provvedere alla manutenzione della tomba e rispettare il regolamento cimiteriale e il contratto di locazione.
(9) Il contratto di locazione deve prevedere:
1) le generalità delle parti, 
2) la durata della locazione, 
3) il numero di serie, il tipo e le dimensioni della fossa, 
4) le modalità di pagamento del canone per l'affitto del loculo, 
5) gli obblighi del conduttore e gli obblighi del locatore, 
6) le misure o le sanzioni da adottare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del contratto di locazione in conformità con la legge. 
Articolo 47 
(Affittuario della tomba o dell’iscrizione funeraria)
Solo una persona fisica o giuridica può essere affittuaria di una tomba o di un’iscrizione funeraria, sulla base di un contratto di locazione.
Articolo 48 
(Oneri cimiteriali e tasse di sepoltura) 
(1) Per l’affitto della tomba e delle iscrizioni funerarie l’affittuario deve pagare gli oneri cimiteriali.
(2) Gli oneri cimiteriali comprendono una quota proporzionale dei costi annuali di gestione delle operazioni cimiteriali per ogni tipo di tomba, calcolata sulla base della somma di tutti i tipi di tombe e delle loro proporzioni rispetto a una singola tomba.
(3) Il costo degli oneri cimiteriali comprende il costo della manutenzione del cimitero, il costo dell'affitto delle tombe e il costo della tenuta dei registri.
(4) L'importo degli oneri cimiteriali è approvato con la delibera del sindaco del Comune di Capodistria su proposta del gestore del cimitero, tenendo conto della tassa di sepoltura, se presente, e di altri fondi destinati alla gestione del cimitero, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto.
(5) Gli oneri cimiteriali possono essere pagati per un periodo superiore a un anno, ma non superiore a dieci anni.
(6) Se l'affittuario di una tomba desidera recedere dal contratto di locazione prima della scadenza del periodo di affitto della tomba, deve pagare l'affitto della tomba fino alla fine del periodo di affitto della tomba.
(7) I costi annuali di manutenzione delle strutture comuni dei cimiteri comprendono i costi di manutenzione delle strutture dei cimiteri, dei viali principali comuni, dei prati, degli alberi, degli arbusti, delle siepi, della rimozione dei rifiuti, del consumo di acqua e di elettricità, del servizio di sicurezza, del servizio invernale, dell'ufficio informazioni, della tenuta dei registri o delle registrazioni, della quota proporzionale del gestore delle spese generali e di altri lavori necessari per lo svolgimento del servizio di pubblica utilità.
(8) Per l'acquisto di una fossa, l'affittuario deve pagare una tassa di sepoltura, che comprende l'affitto della fossa per i successivi 10 anni. Dopo la scadenza di tale periodo, gli oneri cimiteriali possono esser pagati per un minimo di uno e un massimo di dieci anni.
(9) La tassa di sepoltura della bara deve essere pagata dall'affittuario per ogni successiva sepoltura nella fossa già acquisita per tutto il tempo in cui l'affittuario esercita i diritti previsti dal contratto di locazione di quella fossa. Nel caso di una sepoltura con bara, gli oneri cimiteriali per la fossa saranno calcolati per i 10 anni successivi, ovvero per la parte del decennio per la quale l'affitto non è stato ancora saldato con gli anticipi degli oneri cimiteriali.
(10) Il canone di locazione di un’iscrizione funeraria deve essere pagato per un periodo continuo di dieci anni, con la possibilità di rinnovo.
(11) L'importo della tassa di sepoltura che l’esecutore del funerale deve pagare al gestore del cimitero è determinato dall'autorità comunale competente sulla base di una proposta del gestore e costituisce parte integrante della delibera di approvazione del tariffario.
Articolo 49 
(Costi di manutenzione delle strutture comuni e degli impianti) 
(1) Per determinare il costo di manutenzione delle strutture comuni e degli impianti (di seguito »costo di manutenzione«), il costo annuale di manutenzione deve essere calcolato sulla base del costo che grava su una singola tomba.
(2) L'onere di manutenzione per una tomba singola sarà la base per il calcolo dell'onere di manutenzione per altri tipi di tombe, in modo che l'onere di manutenzione (onere cimiteriale) venga ricalcolato proporzionalmente alla suddetta base.
(3) Il costo della dispersione delle ceneri nel cimitero e della sepoltura anonima deve essere pagato al momento della registrazione della sepoltura nell'importo stabilito nel tariffario del gestore.
Articolo 50 
(Cessazione del contratto) 
(1) Il contratto di locazione della tomba cessa:
– su richiesta dell'affittuario,
– se richiesto dal piano di assetto del cimitero,
– se l'affitto e i costi di recupero della tomba non sono stati recuperati,
– se non è stato possibile consegnare la fattura di affitto all'affittuario della tomba e se è trascorso un anno dalla data di scadenza della fattura,
– se l'affittuario, dopo aver ricevuto due avvisi di sistemazione della tomba, non provvede alla sistemazione della tomba secondo le modalità previste dall'ordinanza.
(2) L'affitto di una tomba termina anche se l'affittuario è deceduto e l'avente diritto non ha concluso l'affitto entro la fine dell'anno in corso in cui è stato pagato l'affitto.
(3) L'amministratore determina i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e agisce in conformità al presente articolo.
Articolo 51 
(Rimozione degli arredi funebri) 
(1) L'affittuario di una tomba il cui contratto di locazione è stato risolto deve rimuovere personalmente gli arredi funebri di una tomba entro tre mesi dalla risoluzione del contratto di locazione.
(2) Se non si rimuovono codesti elementi dopo la scadenza di tale periodo, il gestore deve rimuoverle a spese dell'affittuario.
(3) Gli arredi funebri sono costituiti da elementi tombali, quali monumenti, cordoli, lastre di copertura, luci, vasi e simili.
(4) Se l'affittuario della tomba non è raggiungibile, gli arredi tombali devono essere rimossi dal gestore.
(5) Gli arredi funebri di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo non possono essere rimossi dalle tombe se sono stati dichiarati di valore monumentale. Le tombe dichiarate patrimonio culturale o monumenti culturali devono essere affittate a un altro locatario insieme agli arredi.
(6) Il gestore manterrà l'arredo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo nel sito cimiteriale per un periodo di tre mesi, dopodiché dovrà depositarla in una discarica per rifiuti edili.
(7) Al termine del contratto di locazione di una tomba con urna, l'urna deve essere collocata nell'area di sepoltura anonima o le ceneri dell'urna devono essere disperse nell'area di dispersione delle ceneri.
Le ceneri dell'urna possono essere sparse nell'area di dispersione delle ceneri, previa approvazione scritta del committente del funerale.
VII DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI 
Articolo 52 
(Manutenzione della tomba) 
Gli affittuari devono garantire che la tomba abbia un aspetto ordinato e che sia regolarmente mantenuta tramite la potatura e la cura delle piante (alberi, arbusti, fiori ed erba) in modo che non invadano le tombe vicine o i sentieri. Gli affittuari devono curare l’arredo della tomba, rimuovere regolarmente le erbacce e i rifiuti, che devono essere smaltiti in luoghi appositi, e mantenere il cimitero ordinato e pulito.
Articolo 53 
(Comportamento nel cimitero) 
Tutti i visitatori del cimitero e coloro che vi svolgono lavori devono comportarsi in modo adeguato al luogo e rispettoso dei defunti.
Articolo 54 
(Visita del cimitero) 
I cimiteri e i defunti deposti nella cappella mortuaria possono essere visitati solo negli orari stabiliti dal presente decreto e dal gestore.
Articolo 55 
(Divieto di accesso agli animali) 
I cani e gli altri animali non possono essere portati nei cimiteri, a meno che non siano cani da assistenza.
Articolo 56 
(Divieto di transito di veicoli) 
Nei cimiteri non si possono guidare veicoli, ad eccezione di mezzi di trasporto speciali come passeggini per bambini e sedie a rotelle.
Articolo 57 
(Richieste dell’affittuario) 
(1) Su richiesta scritta al gestore, il locatario di una tomba può ottenere l'autorizzazione per l'erezione o la modifica di un monumento, di un cordolo o per la ristrutturazione di una tomba, con l'obbligo di garantire la tutela dell'integrità ambientale e architettonica del cimitero e il significato artistico e storico-culturale delle singole tombe. Nel concedere l'autorizzazione, il gestore deve tenere conto della legge urbanistica applicabile e del piano di suddivisione.
(2) Su richiesta scritta al gestore, l'affittuario della tomba può ottenere il permesso appropriato dal gestore per il trasporto di materiali con carrelli a mano e per lavori di muratura, tornitura dei metalli, stampa dei metalli e altri lavori simili nel cimitero. Nei casi in cui le dimensioni e la quantità del materiale rendano inadeguato il trasporto con il carrello a mano, il gestore può concedere al trasportatore un'autorizzazione per il trasporto del materiale con un veicolo a motore.
(3) Su richiesta scritta, l'affittuario della tomba può ottenere il permesso di esumare il defunto e trasferirlo in un altro cimitero. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente.
(4) Se un affittuario erige, modifica, ripara o rimuove un monumento, un cordolo o cambia il disegno architettonico di una tomba o ricostruisce una tomba in violazione di un'autorizzazione o senza di essa, il gestore deve notificare all'affittuario di sanare le irregolarità entro otto giorni o di ottenere le relative autorizzazioni. Se l'inquilino non provvede personalmente a sanare le irregolarità, i lavori saranno eseguiti dal gestore a spese dell’affittuario.
(5) Il gestore del cimitero e gli affittuari, nell'esecuzione di lavori nell'area cimiteriale, sono tenuti a rispettare il regime di tutela stabilito dagli appositi decreti, sulla base di specifiche motivazioni tecniche, che stabiliscono il particolare valore artistico, storico, monumentale e di altro tipo dei cimiteri, delle parti di cimiteri, delle tombe, dei loculi e degli altri elementi presenti nei cimiteri, compresi gli elementi che testimoniano la presenza autoctona della nazionalità italiana nel territorio nazionalmente misto. Le specifiche motivazioni tecniche vengono redatte dal servizio competente per la protezione del patrimonio naturale e culturale.
Articolo 58 
(Gestione dei registri) 
Il gestore di un cimitero deve tenere un registro dei defunti sepolti nel cimitero e delle fosse in cui sono sepolti, un registro degli affittuari delle fosse e un catalogo delle fosse suddivise per tipologia nonché un catalogo delle utenze e delle linee comunali nel cimitero ovvero delle utenze e delle linee comunali direttamente necessarie al cimitero. Il gestore deve inoltre tenere un registro delle fosse e delle utenze comunali in forma grafica.
Articolo 59 
(Planimetria degli spazi di sepoltura) 
Il gestore del cimitero deve disporre di un piano dei compartimenti cimiteriali e degli spazi per le sepolture, in cui siano specificatamente individuati gli spazi per ogni tipo di tomba. Le singole fosse devono essere opportunamente numerate.
Articolo 60 
(Basi tecniche) 
(1) L'Istituto competente per la tutela del patrimonio naturale e culturale è tenuto a preparare e adottare le basi tecniche per l'introduzione di un regime di protezione nei cimiteri o parte di essi, in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria.
(2) In considerazione delle basi tecniche di cui al paragrafo precedente, il Sindaco stabilisce le modalità e le altre condizioni per l'erogazione di risorse finanziarie ai fini dell'attuazione del regime speciale di protezione in conformità con l'atto di cui al paragrafo precedente.
(3) Fino alla redazione delle basi tecniche specifiche, il gestore dovrà ottenere il consenso preventivo dell'Istituto per la Tutela dei Beni Naturali e Culturali e il parere della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria per qualsiasi intervento effettuato direttamente o da parte degli affittuari nella parte antica di questo cimitero.
VIII FONTI DI FINANZIAMENTO DEL FORNITORE DEL SERVIZIO PUBBLICO E TARIFFARIO 
Articolo 61 
(Fonti di finanziamento) 
I fornitori del servizio pubblico vengono finanziati:
– dalle entrate derivanti dalla fornitura di servizi cimiteriali e funebri (nella misura prevista dal presente decreto)
– dal bilancio e
– da altre fonti.
Articolo 62 
(Tariffario) 
(1) Le imprese funebri o i committenti dei servizi funebri devono pagare un prezzo per l'uso del cimitero, degli edifici cimiteriali, delle strutture e delle altre infrastrutture cimiteriali in base al tariffario.
(2) Il sindaco del Comune Città di Capodistria adotta la delibera sulle tariffe per i servizi di pubblica utilità su proposta del gestore del cimitero o del fornitore del servizio continuo 24 ore su 24.
(3) La delibera viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Articolo 63 
(Utilizzo di infrastrutture pubbliche) 
(1) L'impresa pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l., oltre al servizio continuo di onoranze funebri 24 ore su 24, che è un servizio pubblico comunale obbligatorio, fornisce inoltre attività funerarie, che vengono svolte su base commerciale, sulla base della licenza per lo svolgimento di attività funerarie rilasciata dal ministero competente.
(2) L'impresa pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. può utilizzare le infrastrutture e le attrezzature in gestione, di proprietà del Comune Città di Capodistria, anche per lo svolgimento delle attività funerarie.
IX DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
Articolo 64 
(1) Tutti i visitatori del cimitero e coloro che vi svolgono lavori devono comportarsi in modo adeguato al luogo e rispettoso dei defunti.
(2) Non è consentito impossessarsi o danneggiare elementi tombali altrui o le infrastrutture cimiteriali.
(3) Non è consentito lasciare materiale e messaggi pubblicitari nell'area cimiteriale e nei parcheggi circostanti, ad eccezione dei messaggi del fornitore del servizio pubblico e del gestore del cimitero.
(4) È fissata una multa di 300 euro per chi agisce in contrasto con il paragrafo 3 del presente articolo.
(5) È fissata una multa di 1.400 euro alle persone giuridiche (un imprenditore o un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo) che violano il terzo paragrafo del presente articolo, e una multa di 420 euro per il responsabile d’azienda.
Articolo 65 
(1) I cimiteri e i defunti deposti nella cappella mortuaria possono essere visitati solo negli orari stabiliti dal presente decreto e dal gestore.
(2) Durante la chiusura del cimitero, in prossimità di un servizio funebre, le domeniche e i giorni festivi nonché tra il 28 ottobre e il 5 novembre non possono essere eseguiti lavori di trasporto, lavorazione della pietra, giardinaggio, lavorazione dei metalli o altro.
(3) L'appaltatore dei lavori di cui al paragrafo precedente è tenuto a ripulire l'area circostante i lavori immediatamente dopo il completamento degli stessi. In caso contrario, il gestore cimiteriale farà i lavori di ripulitura a spese dell'appaltatore.
(4) È fissata una multa di 300 euro per chi agisce in contrasto con il primo, il secondo o il terzo paragrafo del presente articolo.
(5) È fissata una multa di 1.400 euro alle persone giuridiche (un imprenditore o un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo) che violano il primo, il secondo o il terzo paragrafo del presente articolo, e una multa di 420 euro per il responsabile d’azienda.
Articolo 66 
(1) I cani e gli altri animali non possono essere portati nei cimiteri, a meno che non siano cani da assistenza, cani a servizio della polizia o cani di soccorso.
(2) È fissata una multa di 300 euro per chi agisce in contrasto con il paragrafo precedente.
(3) È fissata una multa di 1.400 euro alle persone giuridiche (un imprenditore o un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo) se agiscono in violazione del primo paragrafo del presente articolo, e una multa di 420 euro per il responsabile d’azienda.
Articolo 67 
(1) Al cimitero non è concesso l’accesso di veicoli.
(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo precedente, l'accesso ai cimiteri è consentito ai veicoli di pronto soccorso, ai veicoli antincendio e di protezione e soccorso per l'esecuzione di compiti di intervento, ai veicoli della polizia, al gestore del cimitero, all'ispettorato comunale competente e ai vigili urbani.
(3) Nei casi in cui le dimensioni e il peso del materiale degli arredi funebri rendano inadeguato il trasporto con il carrello a mano, il gestore del cimitero può concedere al trasportatore un'autorizzazione per il trasporto del materiale con un veicolo a motore. Il trasporto è consentito solamente dalle ore 7:00 alle ore 10:00.
(4) È fissata una multa di 300 euro per chi agisce in contrasto con il primo, il primo o il terzo paragrafo del presente articolo.
(5) È fissata una multa di 1.400 euro alle persone giuridiche (un imprenditore o un imprenditore individuale o un lavoratore autonomo) che violano il presente articolo, e una multa di 420 euro per il responsabile d’azienda.
X CONTROLLO 
Articolo 68 
(1) L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è soggetta alla supervisione tecnica dell’autorità del Comune di Capodistria competente per i servizi pubblici.
(2) L'ispettorato comunale competente e i vigili urbani sono delegati al controllo sull’attuazione delle disposizioni del presente decreto per la cui inottemperanza è prevista una multa.
Articolo 69 
(1) Se un affittuario erige, modifica o rimuove un monumento, restaura un monumento o una tomba o esegue qualsiasi altro intervento nello spazio del cimitero senza il previo consenso del gestore del cimitero, l'autorità comunale di controllo competente ordina, tramite una delibera, il divieto di eseguire i lavori.
(2) Se l'affittuario erige, modifica o rimuove un monumento, restaura un monumento o una tomba, o esegue qualsiasi altro intervento nel cimitero in violazione del consenso preventivo emesso del gestore del cimitero, l'autorità comunale di controllo competente ordina, con una delibera, la rimozione delle irregolarità.
XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 70 
(1) Ai sensi del presente decreto, il gestore del cimitero deve, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:
– stipulare contratti di locazione con gli affittuari delle tombe, se non sono già stati stipulati,
– definire il catasto delle tombe in conformità con il presente decreto, tenendo conto dello stato esistente.
(2) Una volta ricevuta la convocazione da parte del gestore del cimitero, l'affittuario di una tomba (altra fossa o tomba familiare) è obbligato a stipulare un contratto di locazione entro un mese. In caso contrario, cessa il contratto d'affitto o il diritto di affittare la tomba.
(3) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i gestori cimiteriali sono tenuti a presentare all'ente locale una proposta di tariffario per le attività cimiteriali mentre il fornitore del servizio continuo 24 ore su 24 deve presentare anche un elaborato per la redazione delle tariffe di questo servizio.
Articolo 71 
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Decreto sulla gestione dei cimiteri e del regolamento cimiteriale (Bollettino Ufficiale, 06/97) e il Decreto sulle attività funerarie (Bollettino Ufficiale, 20/02) cessano di avere effetto. Le Condizioni generali provvisorie per la fornitura del servizio pubblico »Gestione dei cimiteri« nei cimiteri di San Canziano e Bertocchi del 28/7/1999 si applicano se non sono in contrasto con il presente decreto. Esse sono applicabili fino all'adozione di nuove Condizioni generali per l'uso dei cimiteri in conformità al presente decreto.
Articolo 72 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 354-7/2022
Capodistria, 6 ottobre 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti