Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3438. Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič, stran 10606.

  
Na podlagi 49. in 49.d člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 13. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22 in 80/22) je Občinski svet Občine Tržič na 31. seji dne 20. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič 
1. člen 
S tem odlokom se dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 9/12, 96/12 in 90/21; v nadaljevanju: odlok) kot sledi v nadaljevanju.
2. člen 
V 2. členu odloka se doda nova četrta alineja, ki se glasi
»– režijski obrat je, ne glede na predhodni alineji, notranja organizacijska enota v občinski upravi, ustanovljena za opravljanje gospodarske javne službe«.
Dosedanja četrta in peta alineja postaneta peta in šesta.
3. člen 
Za 10. členom odloka se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(režijski obrat) 
V okviru Urada za okolje in prostor se ustanovi notranja organizacijska enota Režijski obrat za zagotavljanje opravljanje storitev lokalnih gospodarskih javnih služb. Status, delovno področje ter druga vprašanja, povezana z delovanjem režijskega obrata se določijo s posebnim odlokom.«
4. člen 
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2022
Tržič, dne 21. oktobra 2022
Podžupan 
Občine Tržič 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Dušan Bodlaj 

AAA Zlata odličnost