Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3428. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah, stran 10593.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je župan Občine Moravske Toplice sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah 
1. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN se nanaša na območje dela enote urejanja prostora EUP MT 1 in obsega stavbna zemljišča s podrobno namensko rabo: BT – površine za turizem, CD – druga območja centralnih dejavnosti in PC – površine cest.
(2) Namen OPPN je prostorska in arhitekturna ureditev središča Moravskih Toplic, ki vključuje funkcionalno in oblikovno navezavo na sam kraj. Predvidena je nova ureditev prostora, ki bo središče dogajanja, z umestitvijo novih, vsebinsko pogojenih objektov. Predviden je prireditveni prostor ter zunanje zelene površine, ki se bodo navezovale na ustrezno prometno ureditev za pešce, tekoči in mirujoči promet. Prenovi se tudi urbana oprema javnih površin.
(3) Območje OPPN za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah zajema zemljišča v velikosti ca. 11.370 m2, in sicer parcele ali dele parcel s številkami: 3095/2, 3095/3, 3095/17, 3095/18, 3095/19, 3099/7, 3099/10, 3101/1, 3103/2, 3103/13, 3218/5, 3245/3, vse k.o. Moravci.
(4) Območje OPPN se v nadaljnjih fazah lahko spremeni, kot posledica usklajevanja z nosilci urejanja prostora oziroma drugimi udeleženci v postopku. Območje se lahko spremeni tudi kot posledica spremembe zemljiško katastrskega načrta ali kot posledica podrobnejših idejnih rešitev načrtovanih ureditev.
2. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve prostorskega akta se izdelajo ob upoštevanju:
– usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov nosilcev urejanja prostora ter javnosti,
– prikaza stanja prostora,
– geodetskega načrta obstoječega stanja,
– strokovne podlage: Urbani razvoj Moravskih Toplic, Kalamar d.o.o., 2021,
– drugih strokovnih podlag ter študij, če se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in delovnih telesih občinskega sveta v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike.
3. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta se vodi skladno z 51. in 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3), torej ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.
4. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– sprejem sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta: 15 dni od pridobitve mnenja zavoda za varstvo narave,
– pridobitev usmeritev in predlogov javnosti za izdelavo osnutka prostorskega akta, pridobitev podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag s strani nosilcev urejanja prostora: 30 dni od poziva,
– izdelava osnutka prostorskega akta: 30 dni od pridobitve vseh usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov za izdelavo osnutka,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku: 30 dni od poziva,
– dopolnitev osnutka na podlagi mnenj iz prejšnje alineje: 30 dni od prejema vseh mnenj,
– javna razgrnitev z javno obravnavo: 30 dni od objave gradiva za javno razgrnitev in objave obvestila o javni razgrnitvi,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti in uskladitev z nosilci urejanja prostora (če je potrebno): 30 dni od zaključka javne razgrnitve,
– izdelava predloga prostorskega akta: 20 dni od potrditve stališč do pripomb in predlogov javnosti,
– pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja prostora (če so potrebna): 30 dni od poziva,
– priprava končnih izvodov: 5 dni od objave sprejetega odloka v Uradnem listu.
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave prostorskega akta.
5. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta in objave v prostorskem informacijskem sistemu),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska cesta 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 32, 2000 Maribor,
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopalniška ulica 2, 2000 Murska Sobota,
– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3m, 9226 Moravske Toplice.
(2) Če se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
6. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, saj bodo vse faze prostorskega akta javno objavljene na spletni strani Občine Moravske Toplice.
(2) Javnost je bila vključena v fazi izdelave gradiva pred sprejemom sklepa. Gradivo je bilo javno razgrnjeno na spletnih straneh Občine Moravske Toplice za 30 dni. Javnost je imela na razgrnjeno gradivo možnost podati predloge in usmeritve, ki se bodo upoštevali pri izdelavi osnutka OPPN. Javnost bo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta ponovno vključena v času 30-dnevne javne razgrnitve, ko se javnosti omogoči dajanje pripomb na razgrnjeno gradivo.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Kot strokovna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega načrta za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah je bil izdelan Urbani razvoj Moravskih Toplic, Kalamar d.o.o., 2021.
(2) Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo podrobnejše usmeritve, podatke in strokovne podlage, ki so jih dolžni zagotavljati in so potrebni za načrtovanje konkretnih prostorskih ureditev.
8. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) Skladno z drugim odstavkom 128. člena ZUrep-3 je bilo pridobljeno mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja.
(2) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor je dne 21. 7. 2022 izdal mnenje številka: 3563-0168/2022-2, na podlagi katerega se Celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja v postopku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah ne izvedeta. Mnenje je priloga tega sklepa.
9. člen 
(financiranje izdelave prostorskega akta) 
Finančna sredstva za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah zagotovi investitor Občina Moravske Toplice.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Moravske Toplice
Št. 350-0001/2022-52
Moravske Toplice, dne 19. oktobra 2022
 
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti