Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3412. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, stran 10557.

  
Na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) v zvezi s prvim odstavkom 90. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in drugo alinejo 293. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče 
1. člen 
V Uredbi o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (Uradni list RS, št. 76/12) se v 1. členu za tretjim odstavkom dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta je v septembru 2022 pod številko projekta 8576 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.
(5) Grafični del sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1460.«.
2. člen 
V 2. členu se v drugem odstavku besedilo »Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor« nadomesti z besedilom: »ministrstvu, pristojnem za prostor«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta sta bila izvedena postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(območje državnega prostorskega načrta) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
a) območje ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most:
– k. o. 1855 Hrastnik mesto: 1450, 1451, 1452, 1453/1, 1453/2, 1454/1, 1454/2, 1455/5, 1455/6, 1455/7, 1455/8, 1455/9, 1455/10, 1455/11, 1455/12, 1455/13, 1456, 1457/1, 1457/3, 1457/4, 1457/5, 1458/1, 1458/2, 1458/3, 1459/1, 1459/3, 1460, 1461/10, 1461/13, 1461/15, 1461/17, 1461/18, 1461/19, 1461/21, 1461/23, 1461/25, 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1464/1, 1464/2, 1471, 1474/2, 1475/2, 1476/2, 1476/5, 1476/6, 1477/2, 1477/4, 1477/5, 1477/6, 1477/7, 1478/1, 1479, 1480, 1481/2, 1494/4, 1494/5, 1494/7, 1494/8, 1494/9, 1494/10, 1503/2, 1519/2, 1520/2, 1521/1, 1521/2, 1521/3, 1521/4;
– k. o. 1859 Gore: 1086/8, 1086/9, 1086/11, 1086/12, 1086/13, 1286/2, 1290/1, 1290/2, 1292, 1295, 1301/10, 1301/11, 1301/12, 1315/3, 1315/4, 1315/5, 1315/6, 1315/7, 1315/8, 1315/9, 1315/10, 1315/11, 1315/13, 1316/9, 1316/24, 1316/25, 1316/26, 1316/32, 1316/35, 1316/39, 1316/40, 1316/41, 1316/42, 1316/43, 1316/44, 1316/45, 1316/46, 1316/48, 1316/49, 1316/50, 1316/51, 1316/54, 1316/55, 1316/56, 1316/58, 1316/59, 1317/1, 1317/6;
– k. o. 1860 Širje: *98, *106, *329, *330, *331, *332, *333, 441/4, 442/3, 442/4, 442/6, 442/7, 445/2, 474/3, 475/3, 475/5, 477/5, 477/6, 477/7, 487, 488/1, 488/2, 489/3, 489/4, 490/1, 490/2, 490/3, 494/1, 494/2, 494/3, 503/2, 503/3, 504, 553/1, 766/4, 767/2, 768/2, 769/1, 770/2, 770/4, 791/3, 791/4, 792/3, 1735/11, 1735/13, 1735/14, 1735/17, 1735/18, 1749/1, 1749/3, 1749/4, 1749/5, 1749/6, 1749/7, 1749/8, 1749/9, 1749/10, 1749/11, 1751/19, 1751/21, 1751/46, 1751/47, 1751/49, 1751/50, 1751/53, 1751/54, 1751/56, 1751/58, 1751/59, 1751/60, 1751/61, 1751/62, 1751/63, 1751/64, 1751/65, 1751/66, 1751/67, 1751/69, 1751/71, 1751/74, 1751/75, 1751/76, 1751/77, 1753/1, 1753/6, 1753/7, 1753/8, 1787;
– k. o. 1863 Podkraj: 441/57, 441/58, 441/61, 441/63, 441/65, 441/67, 442/16, 442/17, 442/18, 442/26, 442/27, 442/42, 442/45, 442/47, 442/50, 442/52, 442/54, 442/56, 444/6, 444/8, 444/9, 444/43, 444/45, 444/47, 444/49, 444/51, 445/7, 445/9, 446/8, 446/9, 446/14, 446/16, 446/18, 446/20, 447/16, 447/17, 447/40, 447/44, 496/10, 496/11, 503/10, 503/11, 503/12;
– k. o. 2685 Šavna Peč: 21/1, 21/2, 22/2, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/14, 23/15, 23/16, 25/1, 25/2, 25/3, 30/9, 30/11, 30/13, 30/14, 30/15, 31/4, 31/5, 31/7, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 468, 1749/3, 1749/4, 1749/5, 1749/6, 1749/7, 1749/8, 1749/9, 1749/10, 1749/11, 1749/12, 1749/13, 1749/14, 1749/15, 1749/16, 1751/1, 1751/2, 1751/3, 1751/11, 1751/12, 1751/17, 1751/18, 1751/23, 1751/26, 1751/27, 1751/28, 1751/29, 1751/30, 1751/31, 1751/32, 1751/34, 1751/36, 1751/37, 1751/38, 1751/39, 1751/40, 1751/42, 1751/45, 1751/46, 1751/47, 1751/48;
– k. o. 2686 Zavrate: 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 496/2, 496/3, 496/4, 503/3, 503/4, 503/6, 503/7, 503/8;
b) območje deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče:
– k. o. 1860 Širje: 850/1, 850/2, 852/5, 852/14, 852/15, 852/16, 852/17, 852/18, 852/20, 852/21, 852/22, 860/17, 860/18, 860/19, 860/20, 860/21, 860/23, 860/25, 860/26, 860/27, 1705/5, 1705/6, 1705/8, 1750/11, 1750/12, 1750/13, 1750/14, 1764/1, 1764/2, *120/2;
– k. o. 1861 Obrežje: 186/1, 196/2, 566/16, 566/17, 566/18, 566/20, 566/21, 574/2, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 575/9, 575/10, 575/11, 575/13, 576/44, 576/45, 576/96, 576/102, 576/108, 576/109, 576/110, 576/122, 576/132, 576/145, 576/146, 576/153, 577/3, 577/4.
(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel (karte 3.1 do 3.5 Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel).«.
4. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(trasa ceste) 
(1) Cesta G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede kot dvopasovnica. Trasa se začne v km 0,0 + 00 in konča v km 8,0 + 70,00. Okvirna dolžina trase je 8 079 m. Trasa se na zahodu v km 0,0 + 00 navezuje na križišče obstoječe ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most. Tu se cesta povzpne preko mostu čez Savo in se v km 0,3 + 80 spusti na levi breg Save. V nadaljevanju poteka po levem bregu Save vse do km 7,2 + 60, kjer preide na desni breg, poteka mimo kmetije Wetz in se v km 7,9 + 40 vrne na levi breg Save, kjer se priključi na deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče v km 0,5 + 80. Po prehodu na levi breg Save se cesta v glavnini spušča z manjšimi vmesnimi dvigi vse do najnižje točke trase v km 0,1 + 80, kjer se preko mostu in T-priključka priključi na deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.
(2) Deviacija ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se izvede kot dvopasovnica. Trasa se začne v km -0,0 – 60 in konča v km 0,8 + 94,39. Okvirna dolžina trase je 944,39 m. Trasa se na vzhodu v km -0,0 – 60 navezuje na načrtovano in deloma že izvedeno rekonstrukcijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most na desnem bregu Savinje. Tu se cesta povzpne preko mostu čez Savinjo in v km 0,1+90 preide na levi breg Savinje. V nadaljevanju se cesta v km 0,8 + 94,39 naveže na načrtovano rekonstrukcijo ceste G1-5 Zidani Most–Radeče. Po prehodu čez most se cesta spušča do podvoza pod železnico Ljubljana–Maribor, kjer zaradi zagotavljanja svetle višine doseže tudi najnižjo točko. Trasa se v nadaljevanju dviguje in se naveže na načrtovano rekonstrukcijo ceste G1-5 Zidani Most–Radeče.«.
5. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(tehnični elementi ceste) 
(1) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se upošteva projektna hitrost 80 km/h. Na območju naselij so elementi prilagojeni hitrosti 50 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 127 m. Vzdolžni nagib je največ 3,5-odstoten. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 3 000 m, konkavnih pa 1 000 m. Projektirani tipski prečni profil je 11,00 m: dva vozna pasova širine 3,25 m, dva robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 1,50 m.
(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se upošteva projektna hitrost 70 km/h in 50 km/h na območju naselij. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 145 m. Vzdolžni nagib je največ 6-odstoten. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 1 750 m, konkavnih pa 750 m. Projektirani tipski prečni profil je 9,00 m: dva vozna pasova širine 3,25 m, dva robna pasova širine 0,25 m in dve bankini širine 1 m.
(3) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih priključnih krakov in deviacij lokalnih cest se upošteva projektna hitrost 50 km/h oziroma 40 km/h glede na prostorske omejitve in izvedljive tehnične elemente cest.«.
6. člen 
V 7. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradijo nivojska križišča oziroma priključevanja kategoriziranih in nekategoriziranih cest, in sicer osem križišč in en priključek.
(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se zgradijo štiri križišča in en priključek.«.
7. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »dolžine od 64 do 697 m« nadomesti z besedilom »okvirne dolžine od 194 do 684 m«.
V drugem odstavku se besedilo »116 m« nadomesti z besedilom »90 m«.
8. člen 
V 9. členu se besedilo »dolžine od 132 do 235 m« nadomesti z besedilom »okvirne dolžine od 126 do 300 m«, besedilo »160 m« pa z besedilom »okvirne dolžine 128 m«.
9. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(prepusti) 
(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradi 29 prepustov okvirne širine od 1 do 5 m in okvirne dolžine od 7 do 37 m.
(2) Na trasi priključka Krnice se zgradi prepust okvirne širine 2 m in okvirne dolžine 13 m.
(3) Na trasi deviacije dostopne ceste Zlata luknja se zgradijo trije prepusti okvirne širine od 1 do 2 m in okvirne dolžine od 11 do 15 m.
(4) Na trasi priključka Suhadol se zgradi prepust širine 1 m in okvirne dolžine 36 m.
(5) V km 6,6 + 44, na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most, se zgradi prepust s prehodom za pešce pod železniško progo okvirne širine 4 m in okvirne dolžine 12 m.
(6) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se zgradita dva prepusta okvirne širine od 11 do 13 m in okvirne dolžine od 17 do 44 m.«.
10. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku:
– v prvi alineji besedilo »dolžine 217 m« nadomesti z besedilom »okvirne dolžine 239 m«,
– v drugi alineji besedilo »dolžine 23 m ter nadvoz na krakih A in B dolžine 117 m« nadomesti z besedilom »okvirne dolžine 20 m ter nadvoz na krakih A in B okvirne dolžine 115 m«,
– v tretji alineji besedilo »dolžine 125 m« nadomesti z besedilom »okvirne dolžine 132 m«.
V drugem odstavku se besedilo »dolžine 117 m« nadomesti z besedilom »okvirne dolžine 110 m«.
V tretjem odstavku se beseda »štirje« nadomesti z besedo »trije«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se v km 0,3 + 40 uredi obstoječi podvoz pod železnico do ulice Za Savo tako, da se zagotovi dostop na obstoječo cesto v smeri Hrastnika, s krilnim zidom na koncu mostu 5-01 čez Savo se zapre dostop na novo cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in uredi pešpot do priključka Krnice.«.
11. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(oporne in podporne konstrukcije) 
(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvedejo podporni ukrepi. Zgradijo ali obnovijo se 25 podpornih zidov okvirne dolžine od 12 do 887 m, osem opornih zidov okvirne dolžine od 42 do 180 m in utrditve brežin s kamnitimi zložbami oziroma armirano zemljino.
(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se izvedejo podporni ukrepi. Zgradijo ali obnovijo se 12 podpornih zidov okvirne dolžine od 8 do 290 m, deset opornih zidov okvirne dolžine od 16 do 133 m in utrditve brežin s kamnitimi zložbami oziroma armirano zemljino.
(3) Podporni ukrepi so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10 Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor).«.
12. člen 
V 13. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se ukinejo in rekultivirajo dovozne ceste do obstoječih podvozov v bližini stanovanjskega objekta Za Savo 2, Krnice 2 in za naselje Suhadol.
(2) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se:
– zgradi nov uvoz do objekta prestavljenega črpališča odpadnih voda, ki je na delu zemljišča s parcelno številko 1457/1, k. o. 1855 Hrastnik – mesto;
– niveletno prilagodi obstoječi uvoz do CČN Hrastnik;
– zgradi nov uvoz do kmetije Wetz, ki je na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami 3/1, 3/2, 5/2 in 6/1, 6/2, vse k. o. 2686 Zavrate.«.
V tretjem odstavku se besedilo »km 6,5 + 60« nadomesti z besedilom »km 6,5 + 50«.
13. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(avtobusna postajališča) 
Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se:
– pred novim mostom 5 – 1 čez Savo, v smeri proti Zidanemu Mostu, zgradi enostransko avtobusno postajališče;
– na območju priključka Krnice zgradi obojestransko avtobusno postajališče;
– na območju priključka Suhadol zgradi obojestransko avtobusno postajališče;
– na območju priključka Šavna Peč ukine obstoječe avtobusno postajališče za smer Zidani Most in se nadomesti z obojestranskim avtobusnim postajališčem.«.
14. člen 
V 15. členu se v devetem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Na odseku deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se okvirno od km 0,2 + 85 do okvirno km 0,5 + 60 med železniškima mostovoma proge Ljubljana–Zagreb in Ljubljana–Maribor izvede parkovna ureditev obcestnih površin, in sicer ureditev mešanih površin za pešce in kolesarje s tlakovanjem, postavitev košev za smeti ter zasaditev drevoreda kot dopolnitev tehničnim objektom kulturne dediščine.«.
15. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(rušitve in prestavitve objektov) 
(1) Porušijo se naslednji objekti:
– na parceli št. 1450 in 1451, k. o. 1855 Hrastnik – mesto, trgovski objekt v km 0,4 + 50,
– na parceli št. 1455/10, k. o. 1855 Hrastnik – mesto, upravna stavba TKI Za Savo 6 v km 0,5 + 40,
– na parcelah št. 1457/2 in 1458/3, k. o. 1855 Hrastnik – mesto, nadstrešnica Za Savo 6 v km 0,1 + 20 priključka Krnice,
– na parceli št. 1751/23, k. o. 2685 Šavna Peč, avtobusno postajališče v km 2,3 + 88,
– na parceli št. 1751/32, k. o. 2685 Šavna Peč, dve pokriti parkirišči v km 3,2 + 00,
– na parceli št. 468, k. o. 2685 Šavna Peč, stanovanjska stavba Šavna Peč 25 v km 3,2 + 00,
– na parceli št. 1751/11 in 1751/341, k. o. 2685 Šavna Peč, stanovanjska stavba Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. 1751/11, k. o. 2685 Šavna Peč, drugi nestanovanjski kmetijski del stavbe Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. 1751/12, k. o. 2685 Šavna Peč, samostoječa garaža Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. 1751/34, k. o. 2685 Šavna Peč, nadstrešek Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. *99, k. o. 1860 Širje, stanovanjska stavba Suhadol 12 v km 4,5 + 50,
– na parceli št. 1751/61, k. o. 1860 Širje, dva druga nestanovanjska kmetijska dela stavbe v km 4,5 + 50,
– na parceli št. 1751/61, k. o. 1860 Širje, vrtni nadstrešek Suhadol 12 v km 4,6 + 00,
– na parceli št. 1751/690, k. o. 1860 Širje, del stavbe za spravilo pridelka, predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, Suhadol 1 v km 5,5 + 50,
– na parceli št. 1751/69, k. o. 1860 Širje, dva nadstreška Suhadol 1 v km 5,5 + 50,
– na parceli št. *98 in 1751/69, k. o. 1860 Širje, stanovanjska stavba Suhadol 1 v km 5,5 + 50,
– na parceli št. *106, k. o. 1860 Širje, stanovanjski objekt v km 6,7 + 50,
– na parceli št. 1751/53, k. o. 1860 Širje, nadstrešek v km 6,7 + 50,
– na parceli št. 10/4, k. o. 2686 Zavrate, transformatorska postaja v km 7,9 + 00,
– na parceli št. 576/109, k. o. 1861 Obrežje, samostoječa garaža v km 0,3 + 00 ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče,
– na parceli št. 576/102, k. o. 1861 Obrežje, kontejner v km 0,0 + 60 priključka Majland,
– na parceli št. 576/46, k. o. 1861 Obrežje, garaža, v km 0,3 + 40 ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče,
– na parceli št. 576/45, k. o. 1861 Obrežje, skladišče, v km 0,3 + 60 ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče,
– na parceli št. 576/109, k. o. 1861 Obrežje, garaža v km 0,2 + 75 ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.
(2) Porušijo se naslednji objekti Slovenskih železnic:
– na parceli št. *333, k. o. 1860 Širje, stanovanjska stavba, železniška postaja Zidani Most 3 v km 6,9 + 00,
– na parceli št. *332, k. o. 1860 Širje, stanovanjska stavba, železniška postaja Zidani Most 3a v km 6,9 + 50,
– na parceli št. *331, k. o. 1860 Širje, železniška postaja v km 6,9 + 50,
– na parceli št. *330, k. o. 1860 Širje, železniška postaja v km 7,0 + 00.
(3) Objekti iz prejšnjega odstavka se nadomestijo z novimi objekti. Novi objekti se pred začetkom izvajanja gradbenih del na mestu rušitev zgradijo na območju obstoječe tovorne železniške postaje Zidani Most.
(4) Objekta Kretniška postavljalnica (EŠD 20939) in napajalnik, ki stojita na parceli št. *329, k. o. 1860 Širje, v km 7.0+10, se prestavita v Železniški muzej Slovenskih železnic v Ljubljani. Prestavitev se izvede v skladu z navodili strokovnega delavca Železniškega muzeja Slovenskih železnic.
(5) Z ukinitvijo nivojskih prehodov čez železnico se porušijo naslednji objekti Slovenskih železnic:
– na parceli št. 1751/32, k. o. 2685 Šavna Peč, objekti in naprave za upravljanje nivojskega železniškega prehoda v km 2,4 + 30,
– na parceli št. 1751/53, k. o. 1860 Širje, objekti in naprave za upravljanje nivojskega železniškega prehoda v km 5,5 + 70 in v km 6,5 + 30.«.
16. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(vodovod) 
(1) Odstranijo, zaščitijo, zgradijo ali prestavijo se vodovodi na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most, na priključku Krnice in na deviaciji ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.
(2) Lega in tehnični elementi ter oznake vodovodne infrastrukture so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.2.1 do 2.2.10, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Zbirnik komunalnih vodov).«.
17. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku besedilo »km 0,4 + 50« nadomesti z besedilom »km 0,4 + 40«.
18. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
(kanalizacija) 
(1) Prestavi, zamenja, zgradi ali zaščiti se komunalna infrastruktura na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most in na deviaciji ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.
(2) Lega in tehnični elementi ter oznake komunalne infrastrukture so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.2.1 do 2.2.10, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Zbirnik komunalnih vodov).«.
19. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Prestavi, zamenja ali zgradi se srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most.
(2) Lega in tehnični elementi ter oznake elektroenergetske infrastrukture so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.2.1 do 2.2.10, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Zbirnik komunalnih vodov).«.
20. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(cestna razsvetljava) 
(1) Cestna razsvetljava se izvede na mostovih, priključkih, križiščih, avtobusnih postajališčih in nadvozih na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.
(2) V primeru osvetljevanja gradbišča se postavijo le nujne zasenčene obcestne svetilke, ki sevajo vso svetlobo pod vodoravno ravnino in ne oddajajo frekvenc UV svetlobe. Prav tako se pri obratovanju ceste na mestih, kjer je predvidena cestna razsvetljava, uporabijo tovrstne svetilke.
(3) Lega in tehnični elementi ter oznake elektroenergetske infrastrukture so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.2.1 do 2.2.10, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Zbirnik komunalnih vodov).«.
21. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(elektronsko komunikacijsko omrežje) 
(1) Zgradijo, odstranijo ali prestavijo se elektronsko komunikacijsko omrežje, omrežje kabelske televizije in omrežje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTK) Slovenskih železnic.
(2) Lega in tehnični elementi ter oznake elektronsko komunikacijskega omrežja in omrežja kabelske televizije so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.2.1 do 2.2.10, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Zbirnik komunalnih vodov).«.
22. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen 
(celostno ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora (priloge, karte št. 2.2a do 2.2d, Prikaz stanja prostora – Območja varstva in omejitev). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine. Pri izvajanju državnega prostorskega načrta investitor zagotovi, da se v sodelovanju s pristojno službo varstva kulturne dediščine upoštevajo kulturno varstvene usmeritve predhodno pridobljenih smernic (MK, št. 35002-9/2019-3340-39, z dne 25. 2. 2022).
(2) V fazi podrobnejšega načrtovanja je treba zagotoviti elaborat celovitega krajinskega urejanja območja prometnega križišča Zidani Most. Ureditve v območju prometnega križišča Zidani Most se urejajo skladno s celovitim krajinskim urejanjem območja državnega prostorskega načrta – oporni zidovi v strugi se zasnujejo v kompaktni, tehnični izvedbi v enotni vertikalni ploskvi, tako da se ohranja čim več obrežnega pasu in omogoča ponovna ozelenitev oziroma sukcesivno zarast poškodovane vegetacij. Morebitna umestitev protihrupnih ograj in dodatnih zasaditev ter urbane opreme na območju Zidanega Mostu mora upoštevati historične mostove in objekte ter glavne vizure nanje.
(3) Prostorske ureditve se prilagodijo celostnemu ohranjanju kulturne dediščine, pri čemer se upošteva, da je vplivno območje enote kulturne dediščine (predvsem zaradi pomembnih vedut) širše kot je območje same enote kulturne dediščine. Na odseku ceste, ki poteka na desnem bregu Save v Zidanem Mostu, se predvidi izvedba transparentne ograje brez obcestne zasaditve. Ob izvedbi omilitvenega ukrepa veduta na mostove ne bo prekinjena.
(4) Zidovi se izvajajo kot betonske stene s kamnitimi oblogami. Oporni zidovi nad traso ceste se dodatno oblikujejo tako, da so v teksturi materiala skladni s historičnimi opornimi zidovi oziroma, kjer je možno, odmaknjeno od roba vozišča toliko, da se v vznožju lahko zasadi pas grmovne vegetacije ali plezalk v raščen teren.
(5) Na območju enote Šavna Peč – Obsavska vlečna pot Šavna Peč-Suhadol (EŠD 30891) se izvede arheološki strukturni pregled ter stavbna analiza, in sicer:
– na zahodnem delu kulturne dediščine (zidana vlečna pot) se izvede čiščenje strukture v širini okvirno 3 m in v skupni dolžini okvirno 18 m,
– na vzhodni strani kulturne dediščine (vklesana vlečna pot) čiščenje strukture v širini okvirno 1,5 m in v skupni dolžini okvirno 18 m. Čiščenje mora zajeti tudi del brežine nad in pod samo vlečno potjo, tako da je jasno razviden celoten profil vlečne poti oziroma usekov zanjo. Ob ugotovitvah novih okoliščin se lahko metodologija arheoloških raziskav spremeni oziroma dopolni v dogovoru in s pisno potrditvijo odgovornega konservatorja arheologa službe za varstvo kulturne dediščine.
(6) Na območju enote Šavna Peč – Obsavska vlečna pot Šavna Peč-Suhadol (EŠD 30891) se dokumentira prisotnost, oblika, sestava in dimenzija strukture (vlečne poti in useki), oceni se njena ohranjenost, s stavbno analizo se dokumentira posamezna gradbena dejanja, elementi in procesi gradnje. Vsi odseki se dokumentirajo tudi z uporabo totalne postaje in fotogrametrije (3 D model).
(7) Na območju dokumentiranih vlečnih poti se izvedba del tam, kjer je izvedljivo in tehnični pogoji dopuščajo, prilagodi tako, da se le-te ohranjajo »in situ« s primerno zaščito (geotekstil in peščeni tampon), lahko tudi kot del utrjevanja brežin oziroma nadomestilo za tampon ali podložno nasutje.
(8) Pričetek del mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem arheološke raziskave in pisno prijavljen področni enoti službe za varstvo kulturne dediščine, vsaj 10 dni prej, da se lahko pravočasno zagotovi strokovni konservatorski nadzor, ki ga služba izvaja v okviru svoje redne dejavnosti.
(9) Na območjih potencialnih mostov, vlečne poti ter na lokaciji opuščene kmetije Kobilich je treba zagotoviti, da področna enota službe za varstvo kulturne dediščine izvaja stalen arheološki konservatorski nadzor, ki se izvaja v sklopu državne javne službe.
(10) Na območjih, kjer se z ureditvami v sklopu izvedbe plana posega znotraj območjih arheoloških najdišč, je treba izvesti stalen arheološki konservatorski nadzor.
(11) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo mogočo površino, ki še omogoča gradnjo. Pri izvedbi del je treba izvesti vse ukrepe za varstvo arheoloških ostalin, ki izhajajo iz rezultatov predhodnih arheoloških raziskav.
(12) Na območjih enot kulturne dediščine Suhadol pri Zidanem Mostu – Arheološko območje Kaič (EŠD 29679) in Zavrate – Arheološko najdišče Trubarjev grič (EŠD 25253) se izvede intenziven arheološki pregled v skladu z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Na osnovi rezultatov se na mestih, kjer se izkaže večja koncentracija arheoloških najdb, izvede še arheološki testni izkop s strojno izkopanimi testnimi jarki.«.
23. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Trasi cest G2-108 Hrastnik–Zidani Most in G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče posegata v varovana območja narave, ki so razvidna iz prikaza stanja prostora (karte 3.2.2.1 do 3.2.2.7, Prikaz stanja prostora, Območja varstva in omejitev).
(2) Gradbena dela naj se ne izvajajo ponoči.
(3) Ureditev gradbišča se omeji na obseg načrtovanih ureditev.
(4) Posegi v reko Savo in Savinjo, ki povzročajo kaljenje vode (npr. pripravljalne aktivnosti za gradnjo mostov, opor, opornih zidov in kamnitih zložb) se izvajajo zunaj glavne drstitvene dobe rib (predvidoma v obdobju od 1. oktobra do 30. junija) in izven obdobja, ko se pričakujejo visoke vode (jesen). V obdobju drstitvene dobe so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih objektov le, v kolikor to ne vpliva na kakovost vode na območju vodotokov. Zaradi variabilnosti časa drsti rib in lokacij drstišč se izvajanje del uskladi s pristojno ribiško družino. Pred pričetkom izvajanja tovrstnih posegov je treba upoštevati drstitvena obdobja posameznih vrst rib in način izvajanja gradbenih del uskladiti s pristojnimi službami s področja ribištva in varstva narave.
(5) Dela se organizirajo tako, da ni moteno ribiško upravljanje. Izvajalec del mora o predvidenem času izvajanja del sedem do 14 dni pred začetkom del obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja, da se lahko po potrebi izvede intervencijski izlov rib. Če dela potekajo etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec del oziroma investitor ob vsakem novem posegu v strugo vodotoka obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o predvidenih delih, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.
(6) Med gradnjo mora biti urejeno odvajanje odpadnih in izcednih vod.
(7) Pri betoniranju je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodotok. Betoniranje se izvaja tako, da se uredi vodotesno opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.
(8) Pranje gradbenih strojev in drugega orodja z vodo iz reke je prepovedano.
(9) V času izvajanja načrtovanih posegov je treba kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oziroma motnosti vode na območju, kjer se izvajajo posegi, pri čemer je treba načrtovati ukrepe za znižanje kalnosti vode med izvajanjem načrtovanih posegov.
(10) Na mestih, kjer se posega v vodo in na obalo, je treba delovišče ograditi s pregradami, da se zmanjša kaljenje vode in prepreči morebitno obremenjevanje vode.
(11) Med posegi in po končanih posegih, v in ob vodotoku, mora biti ohranjena prehodnost za vodne organizme dolvodno in gorvodno.
(12) Med gradnjo je treba na mestih, kjer se posega v brežino vodotoka, preprečiti spiranje materiala v strugo vodotokov.
(13) Pri košenju bankin ceste in brežin se uporabljajo stroji, ki so predhodno očiščeni, da ne pride do vnosa invazivnih tujerodnih vrst od drugod.
(14) Za sanacijo in revitalizacijo površin po končani gradnji se uporablja le zemljina s tega območja.
(15) Na celotnem delu brežine se ta takoj po končani gradnji zasadi z avtohtono lesno in grmovno vegetacijo, s čimer se prepreči širjenje invazivnih tujerodnih vrst na odprto območje.
(16) Za preprečitev vnosa invazivnih tujerodnih vrst se izvedejo naslednji ukrepi:
– gosto se zasadijo brežine rek z domorodnimi, lokalno prisotnimi vrstami,
– sprotno se odstranjuje japonski dresnik; fizično odstranjevanje rastline je treba izvajati redno in več let zapovrstjo;
– redno se kosijo in pulijo mladi poganjki ter izkopava japonski dresnik; odstranjene rastline je treba posušiti in sežgati;
– prepovedano je kemično odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst ob brežinah reke Save.
(17) Predvidene ureditve za varovanje dvoživk pred povozom in ukrepi za preprečevanje trkov divjadi z motornimi vozili se natančneje opredelijo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v nadaljevanju postopka pridobivanja potrebnih dovoljenj in soglasij.
(18) Na transparentnih protihrupnih ograjah je treba nujno namestiti odvračala in izvesti ukrepe, ki preprečujejo trke ptic.
(19) Omilitveni ukrepi, ki jih je treba upoštevati za varstvo kačjega potočnika, so naslednji:
– organizacija gradbišča in izvajanje del na odseku med Suhadolom in Zidanim Mostom se načrtuje tako, da se, kjer je možno in tehnično izvedljivo, ohranja najmanj 3 m širok pas proti strugi reke Save. V tem pasu se ne odstranjuje vegetacije in koreninskega sistema. Odseki strogega varovanja so vsi predeli na območju »primernega habitata vrste kačji potočnik«;
– pri načrtovanju izvajanja del se povsod, kjer je možno, ohranjata obstoječa vegetacija in razvit koreninski sistem v obvodnem prostoru. Vegetacija se odstrani samo na tistih odsekih, kjer ni drugih možnih rešitev za izvedbo ureditev;
– na mestih, kjer se s predvidenimi ureditvami na odseku med Suhadolom in Zidanim Mostom posega v območje primernega habitata kačjega pastirja, se na vseh mestih, kjer je tehnično možno, izvede ureditev brežine (utrditev) v bolj strmem naklonu z namenom pridobitve prostora »police«, kjer se izvedejo ukrepi za odlaganje sedimentov in pogoji za poznejši razvoj vegetacije;
– sestavni del izvedbe gradbenih del mora biti tudi izvedba sanacijskih zasaditev na brežinah in obvodnem prostoru na vseh mestih, kjer je to možno. Za zasaditev se uporabijo avtohtone vrste, ki so primerne za razvoj razvejanega koreninskega sistema;
– v okviru študije Inventarizacija in izdelava ekspertnega mnenja za odsek reke Save od Hrastnika do Zidanega Mosta – koščak (Austropotamobius torrentium) in kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) (CKFF, Govedič M., Šalamun A., 2020) je bil opredeljen del območja struge, ki je izven območja POO Kum. Z namenom ohranjanja območja primernega habitata za vrsto se tudi na odseku gorvodno od Suhadola, kjer je možno in tehnično izvedljivo, upoštevajo ukrepi za ohranjanje obstoječega stanja obrežnega pasu vegetacije in z minimalizacijo posegov v območje;
– investitor mora zagotoviti spremljanje stanja in uspešnosti izvedbe ukrepov za vzpostavljanje ugodnih razmer za ohranjanje habitata vrste kačji potočnik s periodičnimi pregledi s strani strokovnjaka biologa – entomologa;
– skladno z ugotovitvami glede uspešnosti izvedbe ukrepov za vzpostavljanje ugodnih razmer za ohranjanje habitata vrste kačji potočnik se po potrebi opredeli dodatne ukrepe in prilagoditve za izboljšanje stanja;
– pri izvedbi ureditev se na vseh mestih, kjer je tehnično možno in so brežine izvedene s tehničnimi ukrepi v obvodnem prostoru, uredijo lokalni mikrohabitati v vodi ob bregu (zatoni, skale, drevesa z razvejanim koreninskim sistemom ipd.).
(20) V času gradnje se zelo pazljivo odstrani obrežna vegetacija in poskuša v čim večji meri ohraniti velika drevesa ter odmrla samostoječa debla. Izven območja posameznih ureditev se v vegetacijo ne posega.
(21) Izvedba gradbenih del na območju premostitev reke Save se organizira tako, da se pred začetkom del (jeseni v letu pred začetkom del) zagotovi evidentiranje potencialnih prezimovališč vodnih ptic in skladno s tem organizira način izvajanja del. Sečnja drevja in posek rastja na območju izvajanja posega se ne izvajata v obdobju gnezdenja ptic.
(22) V levi polovici struge Save, dolvodno od Suhadol, se uredijo različna skrivališča za različno velike rake. Na dno ob bregu in v vznožju brežine se postavijo različno velike skale na način, da so vmesni prostori čim bolj zaščiteni pred tokom in se zapolnijo s substratom, ki je bolj grob od mivke.
(23) Po končanem posegu se, kjer je možno, zasadi vegetacija s koreninskim sistemom v vodi (vrbovje), predvsem pa na mestih, kjer je breg omočen ob visokih in nizkih vodostajih, oziroma na mestih, kjer se voda ne odmika od brežine.
(24) Ob bregu, kjer je določen habitat navadnega raka koščaka in kjer so večje hitrosti toka, se postavijo velike skale ali druge ovire, ki lokalno omogočijo nižjo hitrost vode.
(25) Na mestih, kjer je struga ravna, se na dno reke položijo skale in kamni različnih dimenzij, in sicer za večjimi skalami tako, da jih večje skale varujejo pred odnašanjem pri visokih tokovih.
(26) Vse ureditve brežine od Hrastnika do Zidanega Mostu se uredijo v razgibani in heterogeni brežini z zasaditvijo različne avtohtone vegetacije.
(27) Pred začetkom gradnje se mesta, ki predstavljajo varovanje habitatov, še enkrat pregledajo in na podlagi ugotovitev določi način izvajanja gradnje, ki najmanj prizadene vrsti raka koščaka in kačjega potočnika.
(28) V času gradnje se uporabljajo obstoječe dovozne poti.
(29) Na travnik ob kmetiji Wetz se ne posega izven območja, določenega z državnim prostorskim načrtom.
(30) Utrditve brežin vodotokov s kamnitimi zložbami se omejijo na ožje območje predvidenih mostov. Kamnite zložbe na mestu stika z vodnim telesom niso povezane z betonskim vezivom. Brežine se utrdijo z uporabo lesenih pilotov v kombinaciji z zasaditvijo obrežne vegetacije. Ureditev brežin posnema naravno oblikovanost in strukturo brežin. Klasična trapezasta regulacija struge se ne izvaja.
(31) Podporni stebri mostov so oblikovani tako, da povzročajo čim manjše spremembe toka ob stebrih. Če je potrebno, se dno ob stebrih utrdi z nasutjem naravnega kamna brez uporabe betonskega veziva.
(32) Obrežna drevnina ob reki Savi in pritokih, ki ne ovira gradbenih del, se ohrani in zagotovi njena zveznost.
(33) Brežine usekov in nasipov ob cesti se prilagodijo obstoječemu reliefu; naklon je spremenljiv. Prehodi so postopni in mehki.
(34) Na odseku ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most med km 7,0 + 00 in 7,5 + 00 ter na odseku deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče med km 0,5 + 00 in 0,0 + 00 se na lokacijah evidentiranih črnih točk povozov dvoživk uredijo prehodi in zaščitne ograje za dvoživke. Prehodi so urejeni kot kombinirani prepusti.
(35) Na odseku ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most med km 0,7 + 50 in 1,0 + 50 ter med km 2,1 + 50 in 7,2 + 00 se zagotovijo ukrepi za preprečevanje trkov divjadi z motornimi vozili.
(36) Posegi v naravno vrednoto Zidani Most – spodmoli (območje priključka 2-4) se izvajajo tako, da se zagotovi ohranjanje spodmolov. V fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje se v sodelovanju s pristojno službo za varstvo narave zagotovi posnetek izhodiščnega stanja naravne vrednote in upoštevajo morebitni dodatno izvedljivi ukrepi, ki bi izhajali iz novo pridobljenih podatkov. Trasa se zakoliči ob prisotnosti predstavnika pristojne službe za varstvo narave.
(37) O začetku izvajanja del mora investitor obvestiti pristojne službe za varstvo narave in zagotoviti strokovni nadzor pristojnih služb med izvajanjem gradbenih del.«.
24. člen 
V 29. členu se v četrtem odstavku drugi stavek črta.
25. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen 
(varstvo pred poplavami) 
(1) Trasi cest G2-108 Hrastnik–Zidani Most in G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče sta na poplavnem območju rek Save in Savinje. Podatki o poplavnih območjih so razvidni iz prikaza stanja prostora (karte 3.2.2.1 do 3.2.2.7, Prikaz stanja prostora, Območja varstva in omejitev).
(2) Omilitveni ukrepi za varstvo pred poplavami se izvedejo v skladu s Hidrološko hidravlično analizo, ki jo je izdelal IZVO-R, d. o. o., Ljubljana (št. projekta 17_622/PGD, J39/19, maj 2019, dopolnjeno: september 2020, februar 2021, maj 2021).
(3) Za varnost pred škodljivim delovanjem voda se gradnja organizira tako, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih.
(4) Morebitna začasna odlagališča viškov zemeljskega materiala se uredijo tako, da ne nastaja erozija in ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih odlagališč.
(5) Postavljanje ovir in odlaganje izkopanega materiala v struge vodotokov nista dovoljena.«.
26. člen 
V 33. členu se deveti odstavek črta.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
27. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Ob cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede protihrupna zaščita pred hrupom prometa s ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most v okvirni dolžini 707 m in višini od 1 do 3 m. Zgradijo se absorpcijska protihrupna ograja v okvirni dolžini 94 m, tri protihrupne ograje v okvirni dolžini od 44 do 121 m in dva protihrupna nasipa v okvirni dolžini od 81 do 83 m. Ob deviaciji ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se zgradi obojestranska absorpcijska protihrupna ograja v okvirni dolžini 184 m.
(2) Ob cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede protihrupna zaščita pred hrupom železniškega prometa v okvirni dolžini 124 m in višini 3 m.
(3) Izvedejo se protihrupne dilatacije na objektih Most 5-01 in Most 5-04.
(4) Protihrupne ograje se oblikujejo v skladu s šestim odstavkom 15. člena te uredbe.
(5) Za stanovanjske objekte na naslovih Zidani Most 16, Zidani Most 17 in Suhadol 2 se izvede pasivna protihrupna zaščita skladno s predhodnimi preveritvami izolativnosti fasadnih elementov.
(6) Med izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se preveri izvedba pasivne protihrupne zaščite za objekte iz prejšnjega odstavka.
(7) Izvajalec gradbenih del zagotovi izvedbo načrtnega spremljanja oziroma monitoringa hrupa. Usmeritve za monitoring so določene v 37. členu te uredbe.
(8) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring hrupa se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. Na podlagi monitoringa investitor izvede morebitne potrebne dodatne ukrepe.
(9) Ukrepi varstva pred hrupom iz tega člena so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor).«.
28. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen 
(etapnost izvedbe) 
(1) Etape izvedbe prostorske ureditve so naslednje:
– od začetka trase ceste G2-108 preko Save v Hrastniku z deviacijo 1-01, most 5-01 čez Savo in parkirišči Steklarne Hrastnik do CČN Hrastnik;
– zaključni del trase ceste G1-5 in most 5-03 čez Savo z delom deviacije 1-05 ter del trase ceste G2-108 od nivojskega prehoda Kurja vas do mostu čez Savo;
– most 5-02 čez Savo in del trase ceste G2-108 z deviacijo 1-05 s priključki za kmetijo Wetz;
– preostala trasa ceste G1-5 v Zidanem Mostu, podvoza, most 5-04 čez Savinjo, priključki Apnenec, Obrežje in SŽ 1;
– deviacija 1-05 Majland in priključeni krak SŽ 2;
– priključni krak Krnice in pešpot pod nadvozom Krnice ter deviacija 1-02 Zlata Luknja;
– trasa ceste G2-108 od CČN Hrastnik do priključka Šavna Peč, del priključka in nadvoz Šavna Peč, deviacija 1-03;
– trasa ceste G2-108 od priključka Šavna Peč do nivojskega prehoda Suhadol s priključkom Suhadol ter drugi del priključka Šavna Peč;
– trasa ceste G2-108 od nivojskega prehoda Suhadol do nivojskega prehoda Kurja vas;
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter vodnogospodarske ureditve, potrebne za izvedbo načrtovanih posegov;
– gradnja začasnih preureditev obstoječih cest (obvozi med gradnjo zahtevnejših objektov).
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo ločeno ali sočasno. Dopustna je delitev etap na več podetap, pri čemer je posamezna podetapa zaključena funkcionalna in tehnološka celota.«.
29. člen 
V 38. členu se v drugem odstavku črtata vejica in besedilo »in sicer na območjih iz točke c) drugega odstavka 4. člena«.
30. člen 
V 39. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na območju Steklarne Hrastnik se zaradi poseganja z načrtovanimi ureditvami državnega prostorskega načrta ob novem poteku deviacije 1-01 lokalne ceste 122010 Hrastnik–Radeče izvedejo dve parkirišči za osebna vozila za potrebe Steklarne Hrastnik in površine za priključevanje na deviacijo 1-01 lokalne ceste 122010 Hrastnik–Radeče. Skupna površina parkirišč zajema 1980 m2.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
31. člen 
(objava gradiva) 
Ne glede na novi peti odstavek 1. člena uredbe se do začetka uporabe storitev za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, grafični del sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
32. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-326/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-2550-0042
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik

AAA Zlata odličnost