Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3422. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev obrtne cone Dobova ID št. 3248, stran 10571.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev obrtne cone Dobova ID št. 3248 
1. člen 
(predmet sklepa in potrditev izhodišč) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev obrtne cone Dobova (v nadaljevanju: OPPN) in potrdijo izhodišča za pripravo OPPN ter določi začetek in način priprave predmetnega prostorskega akta.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3) in veljavni podzakonski predpisi.
2. člen 
(območje in predmet OPPN) 
(1) Območje OPPN se nahaja zahodno od naselja Dobova in je sestavljeno iz zahodnega in vzhodnega dela. Zahodni del območja OPPN zajema območje enote urejanja prostora z oznako DOB-48 in del območja enote urejanja prostora z oznako DOB-37 v skupni velikosti cca. 9,7 ha. Vzhodni del območja OPPN zajema del območja enote urejanja prostora z oznako DOB-03 v skupni velikosti cca 2,2 ha.
(2) Območje OPPN se natančneje določi v fazi osnutka OPPN in se po potrebi lahko še spremeni zaradi usklajevanj v samem postopku priprave OPPN.
(3) Na obeh območjih OPPN se v prostor umestijo ureditve, ki zagotavljajo nadaljnji razvoj obrtne in poslovne dejavnosti na obravnavanem prostoru.
(4) V OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo, smiselno upoštevajoč prostorsko izvedbene pogoje, ki jih določa Občinski prostorski načrt Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – uradno prečiščeno besedilo in 80/21 – v nadaljevanju: OPN).
(5) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev in strokovne podlage) 
(1) OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, javno dostopnih prostorskih podatkov, strokovnih podlag, upoštevajoč smernice in mnenja za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
(2) Izdelane so naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN, Geodetske meritve Girus d.o.o. Brežice, št. 20-4520B, november 2020
– Hidrološko poročilo za potrebe odvodnjavanja meteorne vode na območju OPPN DOB-03 in DOB-48, Geostern d.o.o., Šentvid pri Stični, april 2022
– Hidrološki hidravlični elaborat za območje širitve obrtne cone ob potoku Negot, Inštitut za vode RS, Ljubljana, julij 2022
– Prvo strokovno poročilo o arheološkem izkopu testnih jarkov za Občinski podrobni prostorski akt Občine Brežice pri kraju Sela pri Dobovi zaradi širitve obstoječe Obrtne cone, PJP d.o.o. in Rok Bremec s sod. (ZVKDS OE Novo mesto), Novo mesto, junij 2022.
(3) V izdelavi so predvidene naslednje strokovne podlage:
– Idejna zasnova elektrifikacije območja
– Nadgradnja hidrološko hidravličnega elaborata za območje širitve obrtne cone Dobova.
(4) V postopku izdelave OPPN se lahko izdelajo tudi druge strokovne podlage, za kater se izkaže potreba.
4. člen 
(vrsta postopka ter roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – v nadaljevanju ZUreP-3):
Faza / opis
Rok izdelave
Nosilec
SKLEP O PRIPRAVI
 
Občina (PN)
Objava sklepa skupaj z mnenjem o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja v PIS
 
Občina
OSNUTEK
60 dni
PN
Vključevanje javnosti - predložitev predlogov in usmeritev 
(posvet, delavnice idr.)
30 dni
Občina (PN)
Vključevanje NUP (usmeritve, podatki, strokovne podlage) 
30 dni
Občina (NUP)
Uskladitev interesov v prostoru
14 dni
Občina
PRVA MNENJA NUP
 
Občina (PN)
Objava osnutka v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja
30 dni po objavi gradiv 
(+30 dni na zahtevo NUP)
Občina, NUP
DOPOLNJEN OSNUTEK
45 dni po prejemu in analizi mnenj
PN
Objava dopolnjenega osnutka v PIS 
 
Občina
JAVNA RAZGRNITEV
30 dni
Občina
Javno naznanilo
7 dni
Občina
Javna obravnava
 
Občina, PN
Priprava strokovnih stališč do pripomb
14 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve
PN
(Seznanitev NUP s pripombo s področja NUP in predlogom stališča)
14 dni
Občina (PN), NUP
Stališče NUP do predlaganega načina upoštevanja pripombe
 
NUP
(Usklajevanje interesov)
 
Občina
Sprejem stališč do pripomb (OS in odboru) in objava v PIS
21 dni
Občina, OS, PN
PREDLOG
21 dni
PN
Objava predloga v PIS 
 
Občina
DOPOLNITEV MNENJA NUP
30 dni po prejemu poziva 
(+45 dni na zahtevo NUP)
Občina (PN)
Postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov 
 
Občina
USKLAJEN PREDLOG
21 dni
PN
SPREJEM ODLOKA
21 dni
Občina OS, PN
OBJAVA V URADNEM GLASILU
14 dni
Občina
PREDAJA KONČNEGA GRADIVA
14 dni po objavi 
v Uradnem listu
PN
OBJAVA V PIS
 
Občina / MOP 
(2) Navedene faze ter roki iz prejšnjega odstavka predstavljajo oceno. Predviden rok sprejema je 14 mesecev in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej Občinskega sveta in od obsega in vsebine pripomb v času javne razgrnitve.
(3) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
5. člen 
(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje) 
(1) Skladno z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-3 je občina pridobila mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja, in sicer mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, št. 3563-0039/2022-4, z dne 2. 9. 2022, v katerem ugotavlja, da presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja ni potrebno izvesti.
(2) Skladno s tretjim in četrtim odstavkom 128. člena ZUreP-3 občina ugotavlja, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna in ni zaprosila ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, za mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, saj ugotavlja, da se z OPPN načrtuje prostorske ureditve, ki so bile celovito presojane že pri pripravi SD OPN 3 (Odločba MOP, št. 35409-351/2018-2550-31, dne 2. 4. 2021).
(3) Skladno s prvim odstavkom 128. člena ZUreP-3 in z ugotovitvami v prejšnjih odstavkih tega člena se celovita presoja vplivov na okolje za predmetni OPPN ne izvede.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN sodelujejo in se vključujejo naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za sistem prostora in graditve, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (prostorsko načrtovanje, poselitev);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (varstvo narave);
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje (elektroenergetsko omrežje);
– Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje z odpadki na lokalnem nivoju);
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);
– Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje);
– KS Dobova, Ulica bratov Gerjevičev 48, 8257 Dobova;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se le-te vključi v postopek.
(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz prvega odstavka tega člena v rokih, ki jih določa zakon, ne dajo, se skladno z devetim odstavkom 41. člena ZUreP-3 šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov določajo področni predpisi.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Postopek priprave OPPN se je začel s pripravo Izhodišč za pripravo OPPN. Z objavo Izhodišč na spletni strani Občine Brežice je bila zainteresirana javnost med 9. 12. 2021 do 5. 1. 2022 pozvana k sodelovanju pri njihovem oblikovanju. V okviru vključevanja javnosti so bili lastniki zemljišč obravnavanega območja pisno obveščeni o pričetku postopka in pozvani k podaji pripomb oziroma k podaji interesov potreb po gradnji. Prav tako so bili NUP pozvani k podaji konkretnih smernic.
(2) Skladno s 121. členom in v povezavi s 129. členom ZUreP-3 se javnost vključuje tudi v fazi osnutka OPPN.
(3) Javnost se na podlagi 122. člena ZUreP-3 vključuje tudi v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN in z obveščanjem o postopku priprave OPPN na spletnih straneh občine.
8. člen 
(obveznosti udeležencev glede financiranja OPPN in zagotavljanja strokovnih podlag) 
(1) Pripravo OPPN financira Občina Brežice.
(2) Skladno z 41. členom ZUreP-3 nosilci urejanja prostora zagotavljajo strokovne podlage iz svojega področja.
(3) Strokovne podlage iz 3. člena tega sklepa financira Občina Brežice.
(4) Ostale medsebojne obveznosti udeležencev pri urejanju prostora (med pripravljavcem (Občino Brežice) in izdelovalcem (Savaprojekt d.d., Krško)) se dogovorijo s pogodbo o medsebojnih obveznostih pri pripravi OPPN.
9. člen 
(objava sklepa) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se skupaj z mnenjem Zavoda za varstvo narave št. 3563-0039/2022-4, z dne 2. 9. 2022 objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.
Št. 3505-4/2021
Brežice, dne 21. oktobra 2022
 
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 
Po pooblastilu župana 
Patricia Čular 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti