Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008, Kazalo


DRŽAVNI SVET

287. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
288. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
289. Sklep o imenovanju namestnika sekretarja Državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

290. Odločba o imenovanju mag. Verene Klemenc za pomočnico državnega pravobranilca na Oddelku za evropske zadeve Državnega pravobranilstva na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

291. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev
292. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

OBČINE

Brežice

293. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Celje

294. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak

Gorje

295. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Gorje

Kranj

296. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja

Krško

297. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško

Miren-Kostanjevica

298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2007
299. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2008

Novo mesto

300. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
301. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto

Puconci

302. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ravne na Koroškem

303. Statut četrtne skupnosti Dobja vas

POPRAVKI

304. Popravek Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane

Razglasni del

Javni razpisi

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost