Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

296. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja, stran 626.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj dne 19. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
I.
Predmet sklepa
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (objavljen v UVG št. 7/83, v nadaljevanju spremembe in dopolnitve ZN).
II.
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
1. Ocena stanja
Območje, za katerega je bil v letu 1983 sprejet odlok iz prve točke tega sklepa, se nahaja na konglomeratnem pomolu nad sotočjem Save in Kokre in obsega historično mestno jedro Kranja.
ZN predvideva varstvo, ohranitev, obnovo in restavracijo kulturno zgodovinskih in urbanističnih vrednot starega mestnega jedra in njegovo posodobitev z namenom, da se ustvari življenjski prostor višje vrednosti.
V planskih aktih oziroma Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 32/04, 22/06 – popravek) staro mestno jedro predstavlja zaokroženo območje za centralne, družbene in stanovanjske dejavnosti, ki se ureja z zazidalnim načrtom, skladnim z omenjenim planskim aktom.
Velikost območja je 76.146 m2.
2. Razlogi za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN
Veljavni ZN v okviru 37 funkcionalnih karejev precej natančno določa namembnost, tako da v okviru posameznih karejev odstopanja niso možna in so določene investicijske pobude onemogočene. Mestna občina Kranj tako kot investitor kandidira za evropska sredstva s projektom celovite prenove dvorca Khislstein in Ulrichove pristave (Lovskega dvorca) v kulturni center, kar pa glede na veljavno namensko rabo ni možno izvesti. Podobno velja tudi za propadajoči hotel Jelen na vrhu Jelenovega klanca, ki ga novi lastniki želijo nadomestiti z novim poslovno stanovanjskim kompleksom. Glede na obe opisani investicijski pobudi je možna hitra rešitev le v spremembah in dopolnitvah veljavnega ZN, kasneje pa bo Mestna občina Kranj pristopila k prenovi celotnega območja.
Ministrstvo za okolje in prostor je namreč naročilo pri Fakulteti za arhitekturo celovito študijo oziroma strategijo prenove mestnega jedra Kranja, ki bo določala usmeritve za njegov nadaljnji razvoj. V skladu s tem bo Mestna občina Kranj po zaključku pričela postopke z novim prostorskim aktom, ki bo nadomestil veljavni ZN in omogočil nove razvojne spodbude.
3. Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN je sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
III.
Območje in predmet sprememb in dopolnitev ZN ter način pridobitve strokovnih rešitev
S spremembami in dopolnitvami ZN bi posegali v tri funkcionalne kareje: predvideva se, da bi v funkcionalnem kareju št. 7, ki je namenjen izključno gostinski dejavnosti, dodali še stanovanjsko in poslovno dejavnost, v funkcionalnem kareju št. 9, ki je namenjen za stanovanja in obrt, pa bi dodali še kulturno in gostinsko dejavnost, podobno pa bi bila dopolnjena namembnost tudi v funkcionalnem kareju št. 25.
Predmet sprememb in dopolnitev je tekstualni in grafični del odloka v delu, kot je opredeljeno v prvem odstavku te točke. Predmet sprememb in dopolnitev odloka so tudi morebitne spremembe na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora oziroma na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve sprememb in dopolnitev ZN.
Ker gre v danem primeru za manjše spremembe in dopolnitve obstoječega zazidalnega načrta, ki se nanašajo na namensko rabo in so skladne z rabo v planskih aktih, se strokovna rešitev ne določi s primerjavo več variantnih rešitev.
V primeru, da je za predmetni prostorski akt potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, naročnik zagotovi okoljsko poročilo.
IV.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN in so določeni s tem sklepom.
Mestna občina Kranj pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja prostora in Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje v Ljubljani, ki pisno sporoči občini, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo po prejemu osnutka sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu pa mnenje – vse v roku 30 dni, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
3. Zavod za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
6. Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne energije, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
7. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
8. Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
9. Komunala Kranj d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
10. Domplan d.d., PE Energetika, Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
11. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema gradiva ne dajo smernic za načrtovanje, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema gradiva ne dajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno dodatno pridobiti nekatere pogoje oziroma mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v predmetnem sklepu, se le-ta pridobijo v postopku.
V.
Postopek in terminski plan sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN
Postopek priprave in sprejema spremembe in dopolnitve ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ZN – januar 2008,
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni po oddaji javnega naročila,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 45 dni po pridobitvi smernic; v primeru, da je potrebno izdelati CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v roku 15 dni preveri ustreznost okoljskega poročila,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN – 30 dni,
– prva obravnava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN na Svetu MOK – v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,
– priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN – 20 dni po sprejetju stališč do pripomb,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu predloga; v primeru izdelave CPVO ministrstvo pristojno za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora, v 30. dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN na okolje in izda potrdilo,
– sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolnitvah ZN (druga obravnava) na Svetu MOK,
– objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku lahko spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti vpliva.
VI.
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo spremembe in dopolnitve ZN in morebitno okoljsko poročilo ter za ostalo potrebno dokumentacijo zagotovi Mestna občina Kranj iz proračuna.
VII.
Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne občine Kranj in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0131/2007-48/03
Kranj, dne 19. decembra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.