Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

292. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, stran 613.

Na podlagi drugega odstavka 107. člena, drugega odstavka 114. člena in v zvezi s 101. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
1. člen
V Pravilniku o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 90/06) se v 6. členu besedilo prve alineje nadomesti z besedilom »njiva oziroma vrt«, besedilo osme alineje pa z besedilom »ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak,«.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč se zajemajo vsa kmetijska zemljišča, katerih površina je večja od 1000 m2 in gozdna zemljišča večja od 2500 m2. Izjema so rastlinjaki, ki se zajemajo od velikosti 25 m2 dalje ter vinogradi, matičnjaki, oljčniki, hmeljišča in ostali trajni nasadi, ki se zajemajo od velikosti 500 m2. Iz vrste rabe Njiva oziroma vrt se izločajo vse nekmetijske površine, večje od 25 m2 (seniki, lope, drevesa, kupi kamenja in podobno). Če so kmetijska zemljišča znotraj pozidanih površin ali gozda, jih zajemamo le, če so večja od 5000 m2.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na zemljiščih, ki so vpisana v evidenco GERK v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, lahko zajemajo tudi manjše površine.«.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti s Prilogo 1 tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-191/2006
Ljubljana, dne 14. januarja 2008
EVA 2007-2311-0170
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano