Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

295. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Gorje, stran 618.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 8. redni seji dne 10. 1. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Gorje določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Gorje.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Občini Gorje,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Gorje,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in nimajo pridobitni značaj.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
– da so registrirani pri UE Radovljica in delujejo najmanj 1 leto,
– društva, ki imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)
4. vrhunski šport
5. kakovostni šport
6. športna rekreacija
7. šport invalidov
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
9. delovanje zvez športnih društev
10. informatika in založništvo v športu
11. propagandna dejavnost v športu.
5. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga do 30. novembra za naslednje leto objavi župan Občine Gorje, strokovna služba Športne zveze Radovljica zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja proračun občine.
Predlog Športne zveze Radovljica nato obravnava komisija za program športa v Občini Gorje, ki jo imenuje župan Občine Gorje (v nadaljevanju komisija) in pripravi predlog letnega programa športa. Letni program športa pa sprejme Občinski svet Občine Gorje.
Komisijo imenuje in razrešuje župan občine. Mandat komisije je 4 leta.
6. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba). Pogodbe opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Pogodba mora vsebovati sledeče elemente:
– vsebino in obseg programov,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki in rezultati,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev,
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
7. člen
Pogoji,merila in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občini Gorje, sprejme pristojni odbor pri Občinskem svetu Občine Gorje in so priloga tega Pravilnika.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
S sprejetjem tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov za športna društva s sedežem v Občini Gorje, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Bled na seji dne 4. julija 2005.
9. člen
Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po istem postopku, kot sam pravilnik.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2008-1
Gorje, dne 10. januarja 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.