Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

294. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak, stran 617.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje, predvideno za proizvodne in servisne dejavnosti, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posameznih fazah priprave IPA.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Na območju, ki ga pokrivajo prostorski ureditveni pogoji Bežigrad - Bukovžlak, sedaj prevladuje individualna stanovanjska gradnja, vendar je v naselju še zaslediti posamezna aktivna kmečka gospodarstva. Na njegovem severno-zahodnem je lociran kompleks slovenske vojske. Za potrebe proizvodnih in servisnih dejavnosti so predvidena zemljišča na severnem robu območja, ob Bežigrajski cesti.
Parceli št. 258 in 263, k.o. Bukovžlak, za kateri je podana vloga za spremembo in dopolnitev PUP Bukovžlak - Bežigrad, se nahajata po veljavnem IPA na I. kmetijskem območju, medtem ko ju Celjski prostorski plan (prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljuje kot parceli, na katerih so predvidene proizvodne in servisne dejavnosti. Njuna lega je odmaknjena od Bežigrajske ceste, do katere imata dostop preko poljske ceste na vzhodnem robu. V bližini se na manjšem slemenu nahajajo najbližji objekti več kmečkih gospodarstev. Preko parcel ne poteka noben varovalni pas javne infrastrukture.
Zemljišči ležita v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe (proj. št. 65/87, izdelal Razvojni center Celje, TOZD Planiranje, Uradni list SRS, št. 10/89, s spremembami in dopolnitvami). Za predmetni parceli še niso sprejeti nikakršni prostorsko ureditveni pogoji.
Razlog za spremembe in dopolnitve PUP Bežigrad - Bukovžlak je namera investitorja, podjetja SIMER d.o.o., Ipavčeva 22, 3000 Celje, vložena v mesecu decembru preko podjetja SGP NOVA d.o.o., Celje, da na predmetnih parcelah zgradi proizvodno skladiščni objekt s poslovnimi prostori.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen)
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja (bližina kmečkih gospodarstev) ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo ter vzdrževanje poslovnih objektov in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
Ker se pobuda nanaša na parceli, ki še nimata urejenega cestnega dostopa do Bežigrajske ceste za potrebe poslovnih dejavnosti, bo potrebno v sklopu izdelave sprememb izvedbenega prostorskega akta razrešiti tudi problem dovoznega priključka. Pri načrtovanju bo potrebno upoštevati tudi razvoj celotnega tangirajočega območja, predvidenega za proizvodne in servisne dejavnosti in ne le navedenih parcel, saj se pobuda nanaša na spremembo PUP, ki za predmetni parceli ni usklajen s Celjskim prostorskim planom.
Pri zasnovi prostorske ureditve smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP Bežigrad - Bukovžlak, meja območja IPA)
Območje spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak sta zemljišči s parcelnima številkama 258 in 263, v k.o. Bukovžlak, znotraj I. kmetijskega območja, v velikosti cca. 5050 m2, predvideni za proizvodne in servisne dejavnosti po Celjskem prostorskem planu.
Območje obravnave je smiselno dopolniti s sosednjimi parcelami zaradi boljše prostorske in prometne zasnove in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in elektronski obliki, na primernem nosilcu.
Potrebno je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe (Uradni list SRS, št. 10/89, s spremembami in dopolnitvami).
6. člen
(roki za postopek sprejemanja sprememb IPA)
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi poleti 2008.
7. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje–Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Investitor in plačnik sprememb in dopolnitev IPA je podjetje Simer d.o.o., Ipavčeva 22, 3000 Celje.
9. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-00001/2008-4200 DZ
Celje, dne 9. januarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.