Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

291. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev, stran 600.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena ter 36. in 36.a člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odločba US in 102/07) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev
1. člen
V Pravilniku o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev (Uradni list RS, št. 21/04 in 39/05) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vloga za izdajo službene izkaznice iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena zakona se vloži na obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Sestavni del vloge sta tudi lastnoročno podpisana pisna privolitev prosilca, da sme upravni organ iz uradnih evidenc pridobiti podatke o odsotnosti zadržkov javnega reda iz 36. člena zakona in lastnoročno podpisano pisno soglasje za varnostno preverjanje ter izpolnjen osnovni vprašalnik za varnostno preverjanje iz 36.a člena zakona, ki določa ugotavljanje varnostnih zadržkov.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) Službena izkaznica odgovorne osebe iz 19. člena zakona se izda na obrazcu iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi, velikosti 85 × 54 mm.
(2) Na prednji strani izkaznice je v levem zgornjem kotu fotografija imetnika izkaznice velikosti 3 × 2,5 cm. Desno od fotografije imetnika izkaznice je napis: »SLUŽBENA IZKAZNICA VARNOSTNI MENEDŽER« in izpisano ime in priimek imetnika izkaznice. Pod fotografijo imetnika službene izkaznice je izpisan datum izdaje in številka izkaznice. V spodnjem desnem delu je napis »MINISTER ZA NOTRANJE ZADEVE« in podpis ministra. Med številko izkaznice in podpisom ministra je žig Ministrstva za notranje zadeve.
(3) Osnovna barva službene izkaznice je oranžna na prednji strani in bela na hrbtni strani. Napis »VARNOSTNI MENEDŽER« je v modri barvi, ostali napisi so črni. Standard barv je predpisan in je razviden iz priloge št. 7 tega pravilnika.
(4) Na hrbtni strani izkaznice je spodaj napis: »Izdajatelj: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije«, črne barve.
(5) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prvega odstavka tega člena je vsebovana v prilogi št. 2/1 in 2/2, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo »drugem« postavi vejica in črta beseda »in«, za besedo »tretjem« pa doda besedi »in četrtem«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Grafična oblika obrazcev službenih izkaznic iz prvega odstavka tega člena je vsebovana v prilogi št. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 in 3/5, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«
4. člen
V 7., 8. in 9. členu se v prvem odstavku za besedo »drugem« postavi vejica in črta beseda »in«, za besedo »tretjem« pa doda besedi »in četrtem«.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Službena izkaznica velja, dokler varnostno osebje (imetnik službene izkaznice) izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja.
(2) Varnostno osebje mora službeno izkaznico takoj, neposredno ali priporočeno po pošti, vrniti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve (izdajatelju), če ni več v delovnem razmerju pri imetniku licence za zasebno varovanje.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vrnjene službene izkaznice deponira, do sklenitve novega delovnega razmerja. Deponirane službene izkaznice se uničijo, če je z odločbo izdano v upravnem postopku ugotovljeno, da varnostno osebje (imetnik službene izkaznice) ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja.
(4) Če varnostno osebje ponovno sklene delovno razmerje pri imetniku licence mu ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, službeno izkaznico na njegovo prošnjo, neposredno ali priporočeno po pošti, vrne.«
6. člen
V 12. členu se besedi »760 SIT« nadomestita z besedama »3,20 eurov«.
7. člen
Priloge št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 se nadomestijo s prilogami iz tega pravilnika.
8. člen
Službene izkaznice, izdane na podlagi Pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev (Uradni list RS, št. 21/04 in 39/05), veljajo do 10. enajstega 2009.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve po uradni dolžnosti, do 10. enajstega 2009, zamenja službene izkaznice iz prejšnjega odstavka, s službenimi izkaznicami iz tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2006/210 (14-03)
Ljubljana, dne 18. januarja 2008
EVA 2008-1711-0004
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve