Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

Ob-1914/08 , Stran 391
Ministrstvo za javno upravo s tem razpisom vabi mrežne nevladne organizacije, da se aktivno vključijo v Program podpore dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami in v Program servisne dejavnosti. Program podpore civilnemu dialogu in Program servisne dejavnosti sta enoletna programa, namenjena izvedbi v letu 2008. Pri tem posamezne nevladne organizacije lahko sodelujejo le kot pod-izvajalke prijavitelja na posameznih programih/podprogramih, ki jih je prijavila mrežna nevladna organizacija, in sicer v skupni vrednosti do največ 20% vrednosti posameznega programa. 1. Ministrstvo za javno upravo bo izbranemu prijavitelju ali več prijaviteljem zagotovilo del sredstev, ki bodo omogočala izvedbo naslednjih programov: 1.1. Program podpore civilnemu dialogu, ki vključuje: 1.1.1 Zagotavljanje podpore pri povezovanju, sodelovanju in oblikovanju stališč NVO pri pripravi predpisov in strateških dokumentov Vlade RS (podlaga: Izjava Vlade RS o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti); 1.1.2 Promocija civilnega dialoga na regionalni in lokalni ravni (podlaga: Strategija Vlade RS o sodelovanju z nevladnimi organizacijami). 1.2. Program servisne dejavnosti, ki vključuje: 1.2.1. izobraževanje in usposabljanje NVO na regionalni in lokalni ravni – podpora regionalnim stičiščem; 1.2.2. uvajanje in promocija sistema kakovosti; 1.2.3. podpora pilotnim projektom, ki so namenjeni promociji NVO sektorja pri naslednjih javnostih: gospodarstvo, mediji, splošna javnost; 1.2.4. dejavnosti NVO v zvezi s predsedovanjem. 2. Ministrstvo za javno upravo bo za sofinanciranje zgoraj navedenih programov v letu 2008 namenilo skupno 230.000 €, in sicer: – za 1.1. Program podpore civilnemu dialogu – 80.000 € – podprogram 1.1.1 do 30.000 € – podprogram 1.1.2 do 50.000 € – za 1.2. Program izvajanja servisne dejavnosti – 150.000 € – podprogram 1.2.1 do 55.000 € – podprogram 1.2.2 do 25.000 € – podprogram 1.2.3 do 50.000 € – podprogram 1.2.4 do 20.000 € 3. Upravičeni prijavitelji so: – horizontalne mrežne nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki združujejo nevladne organizacije z različnih področij delovanja, s ciljem zagotavljanja podpore na področju informiranja, povezovanja, sodelovanja, izobraževanja, zagotavljanja različnih vrst tehnične ter strokovne pomoči ter aktivnosti pri reševanju širših vprašanj, ki zadevajo NVO sektor, kot so pravni okvir za delovanje NVO, financiranje NVO, zaposlovanje v NVO sektorju in civilni dialog ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, (zasebni) zavod ali ustanova; – niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička; – so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank ali gospodarskih organizacij; – se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov; – njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju v dobrobit širše družbe; – njihovi člani so nevladne organizacije z različnih vsebinskih področij delovanja; 4. Ministrstvo za javno upravo bo pri izbiri upoštevalo naslednje sklope meril: A) Reference in podporo nevladnih organizacij prijavitelju glede na razpisne cilje, in sicer: 1. program podpore civilnemu dialogu – do 50 točk, 2. program izvajanja servisne dejavnosti – do 75 točk. B) Stroškovnik projekta – do 20 točk. Skupaj lahko prijavitelj doseže – do 145 točk. Na posameznem podprogramu je lahko izbran en ali več prijaviteljev. 5. Programa, ki ju bo Ministrstvo za javno upravo sofinanciralo na podlagi tega razpisa, lahko prejmeta sredstva v višini do 80% vrednosti projekta. 6. Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, do 28. februarja 2008, do 14. ure. 7. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga: razpis nevladne organizacije«. 8. Odpiranje vlog bo javno. Potekalo bo 28. februarja 2008 ob 15. uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, I. nadstropje / mala sejna dvorana. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija po elektronski pošti prijavitelja pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolni. 9. Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija Ministrstva za javno upravo. 10. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister, in sicer na podlagi predloga strokovne komisije. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. in 7. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in – ki na podlagi meril za ocenjevanje ne bodo dosegle zadostnega števila točk. Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste programov za sofinanciranje, in sicer za vsak podprogram posebej. Za sofinanciranje bodo predlagani podprogrami, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja najmanj 50% točk). Sredstva bodo med prijavitelji, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij dodeljena sorazmerno doseženemu številu točk. Pri tem si ministrstvo pridržuje pravico, da sofinancira samo posamezne aktivnosti iz predlaganega podprograma. V primeru, da bo prijavitelj programa pri izvajanju katerega od podprogramov sodeloval s posameznimi NVO ali mrežami NVO, mora od njih pridobiti pisno izjavo o sodelovanju in strinjanju s pogoji javnega razpisa, ki so sestavni del prilog za popolno vlogo. V primeru, da bo komisija izbrala več prijaviteljev, bodo le-ti ob podpisu pogodbe morali podpisati izjavo o medsebojnem informiranju in sodelovanju z drugimi izbranimi prijavitelji. 11. O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju odloča komisija za pritožbe. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 12. Financiranje programov bo določeno v pogodbi in je lahko v enkratnem znesku ali na podlagi večkratnega dodeljevanja sredstev. 13. Prijavitelj, kateremu bodo dodeljena sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena določila, bo izgubil pravico do prijave na javni razpis za naslednji dve leti. Prijavitelj, kateremu bodo dodeljena sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku pogodbe ugotovljeno, da ni izvedel v celoti programa, ki ga je prijavil, se bo ob prijavi na naslednji javni razpis, le-to štelo kot negativna referenca. 14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://mju.gov.si/, naročite jo lahko na tel. 01/478-86-41 vsak delavnik med 9. in 14. uro ali na e-naslov: irma.meznaric@gov.si 15. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, kontaktna oseba: Irma Mežnarič, tel. 01/478-86-41, elektronski naslov:irma.meznaric@gov.si, oziroma na spletnih straneh: http://www.mju.gov.si/si/za_nevladne_organizacije/. Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisom se objavljajo na omrežju internet, na naslovu http://www.gov.si/razpisi/, oziroma neposredno na informacijskem sistemu Vprašanja in odgovori na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf. Prijaviteljem, ki naročijo odgovore, pa se pošiljajo tudi po elektronski pošti. 16. Organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o rezultatih razpisa obveščene najkasneje do 27. marca 2008. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani: http://mju.gov.si/.