Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

300. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, stran 629.

Na podlagi 109. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB 1 in 4/08) in 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/01 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 11. seji dne 20. 12. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Mestne občine Novo Mesto
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami poslovnika se spremeni in dopolni posamezna določila Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/01 in 72/05 – v nadaljevanju: poslovnik).
2. člen
V celotnem besedilu poslovnika se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
V 7. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
4. člen
Peti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izjemoma pa lahko svet na predlog najmanj četrtine članov sveta, župana, predsednikov delovnih teles in z obrazložitvijo nujnosti predloga z večino navzočih članov odloči, da obravnava in odloča na seji sveta tudi o gradivu, ki je bilo poslano pozneje ali vročeno na sami seji.«
5. člen
V poglavju 2. Potek seje se v 29. členu za drugim odstavkom doda nov tekst, ki se glasi:
»Navzočnost članov občinskega sveta se ugotovi z uporabo glasovalne naprave, z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem članov.
Z dvigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem članov se ugotovi njihova navzočnost tedaj, če glasovalna naprava ne deluje ali če v prostoru, kjer je seja, take naprave ni.«
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 44. člena tako, da se glasi:
»Če glasovalna naprava ne deluje, se navzočnost ugotavlja na začetku seje, na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi, med sejo pa le na predlog predsedujočega ali člana sveta in v primeru, če je število opredeljenih glasov manjše od večine članov občinskega sveta.«
7. člen
V 46. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave ali z vzdigovanjem rok.
Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, predsedujoči pozove člane, naj glasujejo. Člani se izrečejo tako, da pritisnejo na tipko glasovalne naprave.«
8. člen
V 49. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi ZA ali PROTI.«
9. člen
Za besedilom 60. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Komisija šteje devet članov.«
10. člen
Za besedilom 61. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Odbor šteje devet članov.«
11. člen
Za besedilom 62. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Odbor šteje devet članov.«
12. člen
Za besedilom 63. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Odbor šteje devet članov.«
13. člen
Za besedilom 64. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Odbor šteje devet članov.«
14. člen
Za besedilom 65. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Odbor šteje devet članov.«
15. člen
Za besedilom 66. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Odbor šteje devet članov.«
16. člen
Za besedilom 67. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Odbor šteje devet članov.«
17. člen
Za besedilom 68. člena se doda nov stavek, ki se glasi:»Komisija šteje sedem članov.«
18. člen
Za besedilom 69. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Komisija šteje sedem članov.«
19. člen
Za besedilom 70. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Komisija šteje sedem članov.«
20. člen
V poglavju 7. Delovna telesa občinskega sveta in njihove pristojnosti se za 67. členom doda nov člen, ki se glasi:
»67.a člen
Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti:
– spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
– obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice;
– dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
– obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture;
– sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti.
Odbor šteje devet članov.«
21. člen
V 75. členu se v predzadnjem stavku četrtega odstavka črta besedilo »in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta.«
22. člen
V 86. členu se dopolni prvi odstavek tako, da se glasi:
»V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in načelih, temeljnih rešitvah predloga odloka ter o vsebini posameznih členov in finančnih učinkih na proračun.«
23. člen
V 87. členu se v celoti črta prvi odstavek in nadomesti z dopolnjenim prvim odstavkom 88. člena ter zamenjata se preostala dela besedila 87. in 88. člena tako, da se novi besedili 87. in 88. člena glasita:
»87. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in predlagatelj z amandmaji.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v pismeni obliki z obrazložitvijo najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. Amandma pa lahko predlaga na sami seji pristojno delovno telo občinskega sveta, najmanj pet članov občinskega sveta ali predlagatelj odloka.
Župan lahko poda mnenje k amandmaju tudi kadar on ni predlagatelj odloka.
O vloženih amandmajih se obvesti pristojno delovno telo, ki lahko poda mnenje.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.
88. člen
Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči občinski svet.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
Odločitev iz predhodnega odstavka tega člena ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov občinskega sveta.«
24. člen
V poglavju VII. VOLITVE IN IMENOVANJA se v celoti črtata točka: 2. Imenovanje podžupana – podžupanov in 112. člen.
25. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2007
Novo mesto, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost