Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3565. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 (prečiščeno besedilo)

MINISTRSTVA

3566. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja
3567. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za plinovod M1/1 Ceršak–Kidričevo
3568. Spremembe programa priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
3569. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
3570. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj
3571. Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave
3572. Seznam o dopolnitvi seznama nujnih zdravil za uporabo v humani medicini
3573. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2005

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3574. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
3575. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
3576. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije

OBČINE

Brežice

3577. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Ponikvah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3578. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa na Cirniku za kulturni spomenik lokalnega pomena

Celje

3579. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski

Cerkno

3580. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Cerkno

Novo mesto

3581. Sklep o povečanju letnih najemnin za grobove v Mestni občini Novo mesto
3582. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1074, k.o. Šentpeter

Podčetrtek

3583. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta

Rogatec

3584. Odlok o lokacijskem načrtu za območje P3 v Rogatcu (območje novega skladišča za potrebe Vetropack Straža d.d.)

Škofljica

3585. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škofljica
3586. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica (uradno prečiščeno besedilo)
3587. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče (uradno prečiščeno besedilo)
3588. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 9 Škofljica (uradno prečiščeno besedilo)

Videm

3589. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
3590. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Zreče

3591. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«
3592. Cenik daljinskega ogrevanja