Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3585. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škofljica, stran 8554.

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00, 87/01, 42/02 in 41/04), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 3/95, 28/95, 28/00) in Odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet občine Škofljica na 21. redni seji dne 7. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škofljica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji za območje Občine Škofljica natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni;
– mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev civilne zaščite;
– določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
– opravljanje javne gasilske službe;
– organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja ob nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč.
Druge naloge, povezane z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, se v Občini Škofljica izvajajo na podlagi sistemskih izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.
2. člen
Zaščita in reševanje začneta v Občini Škofljica delovati ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnih razmerah, ko obseg in posledice presegajo zmožnosti delovanja rednih služb.
Začetek delovanja zaščite in reševanja določijo župan Občine Škofljica, poveljnik štaba civilne zaščite za njihovo območje delovanja, pristojni regijski organ za obrambne zadeve oziroma njegov štab civilne zaščite, v podjetjih in drugih organizacijah pa njihovi poslovodni organi.
II. ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
3. člen
Zaradi ogroženosti se v Občini Škofljica načrtujejo in izdajajo naslednji zaščitni ukrepi:
– zaščita in reševanje ob potresih;
– zaščita in reševanje ob poplavah;
– zaščita in reševanje ob požarih;
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi.
4. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo:
– enote in službe civilne zaščite,
– operativne enote gasilskih društev ter enote in službe drugih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.
5. člen
Sile za zaščito in reševanje v Občini Škofljica sestavljajo:
– župan,
– štab, enote in službe civilne zaščite,
– poveljnik civilne zaščite,
– operativne skupine prostovoljnih društev,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za zaščito in reševanje ter pomoč v Občini Škofljica.
6. člen
Občina Škofljica ustanovi občinski štab za civilno zaščito.
Poveljnika in člane štaba civilne zaščite imenuje s sklepom župan Občine Škofljica.
7. člen
Na območju Občine Škofljica se ustanovijo naslednje enote in službe civilne zaščite:
– oddelek za prvo pomoč,
– oddelek za tehnično reševanje,
– oddelek za RKB dekontaminacijo,
– ekipa za podporo.
Navedene enote in službe ustanavlja s sklepom župan Občine Škofljica.
8. člen
Zavodi in gospodarske družbe, ki jih določi župan Občine Škofljica, ustanovijo s sklepom naslednje enote in službe civilne zaščite:
– ekipo za prvo pomoč,
– imenujejo poverjenike za civilno zaščito.
9. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki jih s sklepom zadolži župan Občine Škofljica, izvajajo določene operativen naloge zaščite, reševanja in pomoči na območju Občine Škofljica. Za opravljanje določenih nalog lahko župan Občine Škofljica pooblasti operativne skupine drugih prostovoljnih organizacij in društev.
10. člen
Javno gasilsko službo ter določene naloge splošnih reševalnih enot opravljajo operativne enote prostovoljnih gasilskih društev:
– PGD Vrh nad Želimljami,
– PGD Pijava Gorica,
– PGD Želimlje,
– PGD Škofljica,
– PGD Lavrica,
– PGD Orle.
Opravljanje nalog gasilske javne službe se uredi s pogodbo. Opravljanje določenih nalog zaščite in reševanje, ki jih vršijo gasilske enote, se zagotovi s sklepom župana. Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilski enot, vodi poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje poveljniku višje kategorizirane enote ali višjemu po činu. Poveljniki sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencij.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih del na območju Občine Škofljice vodi in vsem poveljuje poveljnik gasilske zveze.
Župan in občinski štab civilne zaščite Občine Škofljica vodi aktivnosti zaščite in reševanja.
III. VODENJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
11. člen
Reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč vodi župan Občine Škofljica. Operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah izvajajo poveljnik civilne zaščite in občinski štab ter poverjeniki civilne zaščite.
Vodenje sil za zaščito in reševanje se organizira in izvaja kot enoten sistem, ki temelji na obveznem izvrševanju odločitev pristojnih organov za vodenje civilne zaščite in drugih sil.
Občinski štab za civilno zaščito:
– vodi enote in druge sile, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju ter nadzira njihovo izvajanje,
– odloča o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje pri odpravljanju posledic,
– pripravlja predloge župana in drugim organom oblasti.
Reševalne akcije enot in služb neposredno vodijo poveljniki ali vodje enot oziroma služb civilne zaščite.
IV. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
12. člen
Služba za opazovanje in obveščanje opravlja predvsem naslednje naloge:
– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za zaščito in reševanje, ter jih posreduje vodilnim organom in izvajalcem za zaščito in reševanje,
– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce ob nevarnostih,
– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju ukrepov zaščite in reševanja ter napotke za njihovo izvajanje,
– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in njihovi sanaciji.
13. člen
Opazovanje in obveščanje opravljajo v Občini Škofljica vsi prebivalci. Vzajemno tudi:
– štab civilne zaščite,
– državni in občinski organi, ki imajo podatke, pomembne za zaščito in reševanje,
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje,
– regijski center za obveščanje v Ljubljani.
V. PREHODNA DOLOČBA
14. člen
Pristojni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo v 90 dneh od začetka uveljavitve tega odloka ustanoviti štabe, enote in službe civilne zaščite v skladu s tem odlokom oziroma izdati nove sklepe o ustanovitvi enot in štabov civilne zaščite v Občini Škofljica.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škofljica, št. 01503/03/01/25-1 z dne 9. 2. 2001.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00207-12/2005
Škofljica, dne 31. avgusta 2005.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.