Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3591. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«, stran 8598.

Na podlagi 12., 23., 174. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02, 100/03 in 85/04) je na korespondenčni seji dne 24. 8. 2005 in 26. 8. 2005 Občinski svet občine Zreče sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe ter dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Slovenije v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 24/80, 31/81, 8/82 in 34/87). Izdelavo spremembe ter dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla« izdeluje biro IGRE d.o.o. iz Maribora.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla« vsebujejo:
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«,
– obrazložitev sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu »Rogla«,
– zazidalno situacijo – dopolnitev M 1:1000,
– parcelacijo – dopolnitev M 1: 500.
3. člen
S tem odlokom je opredeljen dovoljen poseg v prostor na stavbnem zemljišču, ki so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka. Namen sprememb in dopolnitev veljavnega Zazidalnega načrta Rogla je novogradnja kapele Rogla na parceli 1095/97 k.o. Hudinja.
4. člen
Pri določanju namembnosti novogradnje in morebitnih drugih pogojev za posege na opredeljenem stavbnem zemljišču iz 3. in 4. člena tega odloka se upošteva naslednje pogoje:
– naravovarstvene pogoje,
– pogoje za urejanje infrastrukture (elektrika, telekomunikacije, vodovod, ceste),
– pogoje za varno ter funkcionalno urejanje okolice.
5. člen
Opis
Sakralni objekt je zasnovan kot enoprostorna arhitekturna forma, kjer notranji prostor cerkvene ladje nemoteno prehaja v volumen zvonika.
Objekt je delno poglobljen za potrebe servisnih prostorov – zakristije in spovednic. V kapeli je več nivojev, ki pomensko ločujejo posamezne prostore med seboj:
– Notranji prostor kapele na nivoju +-0.00 (višina finalnega tlaka)
– prezbiterij +0.30
Višinski gabariti:
– kota slemena kapela +14.30 m,
– kota zvonika +32.00 m.
 
Lokacija
Za projektivno izhodišče je izbran nivo finalnih tlakov kapele +-0.00 na koti terena +1476 n.m. Dostop do objekta je možen po peš poti iz južne strani in vzhodne smeri parkirišč, ter po dovozni cesti Zreče–Rogla. Objekt bo dostopen za funkcionalno ovirane, zunanja ureditev in dostop do objekta bosta projektirana tako, da omogočata dostop z invalidskim vozičkom.
 
Upoštevanje naravnih danosti
Obravnavano zemljišče leži v območju z naslednjim naravovarstvenim statusom:
– ekološko pomembno območje Pohorje (koda 41200),
– predlagani regijski park Pohorje (koda 222),
– območje pričakovanih naravnih vrednot Pohorje (nahajališče redkih mineralov in fosilov).
Obstoječe drevje se znotraj območja ureditve ohranja v največji možni meri oziroma se nadomesti z avtohtonimi drevesnimi vrstami, ki so prilagojene rastiščnim razmeram.
Premostitev reliefnih razlik se izvaja v obliki zatravljenih brežin.
Parcela ne bo ograjena z ograjo.
V času gradnje, obratovanja in vzdrževanja objekta ne bo prišlo do vplivov izven območja parcele 1095/97 k.o. Hudinja oziroma območja spremembe ZN.
Ob objektu ni predvidena ureditev parkirišč, dostop do objekta je možen le po peš poti in obstaja možnost dostopa interventnih vozil, zato v času obratovanja kapele ni nevarnosti za iztok naftnih derivatov in odpadnih olj. Obenem za sakralni objekt ni predvideno ogrevanje na fosilna goriva.
Za osvetlitev objekta so predvidene zasenčene svetilke z rumeno svetlobo, ki ne razpršujejo svetlobe v zrak in imajo ravno steklo.
Za utrjevanje pohodnih površin so predvideni lahki naravni in lokalni materiali, ki so že prisotni v okolici.
 
Komunalna infrastruktura
Napajanje kapele z električno energijo je predvideno iz obstoječega merilnega mesta št. 2773 Hotela Unior, ki se napaja iz transformatorske postaje 20/0.4 kV TP Rogla 3.
Predvidena je temeljna ozemljitev objekta ter glavno izenačevanje potencialov.
Minimalni odmik objekta od manipulativnih površin znaša 5 m od asfaltnega roba regionalne ceste.
Trase komunalčnih vodov potekajo izven območja cestnega sveta regionalne ceste, medtem ko se morebitno prečakanje izvede s prevrtanjem ceste.
Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin se izvede na način, da se z zadrževanjem pred iztokom v površinske odvodnike zmanjša njihov pretok.
Predviden je ločen sistem odvajanja za padavinske in komunalne odplake.
Čiste neonesnažene padavinske vode se speljejo direktno v odvodnik.
Na iztoku v vodotok se predvidi AB iztočna glava v območju iztoka ter protierozijsko zavarovanje dna in brežine z lomljencem.
Za odvajanje komunalnih odpadnih voda se predvidi vodotesna kanalizacija, ki se naveze na obstoječo infrastrukturo.
 
Konstrukcija
Dolžina objekta – osno: 22,50 m
Širina objekta – osno: 14,65 m
Opomba: zaradi nepravilne oblike tlorisa smo definirali mere objekta po ortogonalni mreži, ki je osno postavljena glede na konstrukcijo, zato je treba pri zazidalni površini upoštevati dodatnomero 40 cm – v dolžino in širino.
Tudi višinsko se lahko objekt še minimalno spreminja (zaradi konstrukcije), zato je potrebno upoštevati toleranco +- 1,5 m.
Tloris kapele oblikujeta dve polžasto krivljeni steni, ki ju ločuje stožčasta oblika zvonika. Ostrešje se gradi pod enakim kotom sten, in se ob steni zvonika pahljačasto zaključi. Zvonik je samostojna stožčasta palična konstrukcija. Nosilci so jekleni in se sidrajo v nosilna tla. Na konstrukcijo zvonika se vpenja pahljačasta nosilna konstrukcija strešnih lepljenih lesenih nosilcev, ki se sidrajo v talno ploščo. Spodnji del nosilne konstrukcije v krivulji »ovija» plašč stenskega senviča, nad njim pa se na nosilce vgradi strešna konstrukcija. Pas med steno in streho je pripravljen za okenske odprtine.
6. člen
Za posege, ki so našteti v 4. členu tega odloka, se poleg pogojev, ki so našteti v prejšnjih členih tega odloka, smiselno upoštevajo vsi pogoji, ki se nanašajo na oblikovanja novogradenj, določanje gradbenih parcel, komunalno urejanje stavbnih zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja. Upoštevajo se vse smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
7. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena tega odloka je na vpogled na Občini Zreče ter pri upravni enoti Slovenske Konjice.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350- 05-03/2005-2
Zreče, dne 24. avgusta in 26. avgusta 2005.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.