Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3587. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče (uradno prečiščeno besedilo), stran 8561.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 potrdil
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 11 Gumnišče
(uradno prečiščeno besedilo),
ki vsebuje:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 9/94),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 77/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 81/05).
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 11 Gumnišče (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98), dopolnjene junija 2005.
1.a člen
V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s črko »Š« (občina Škofljica).
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofljica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN v merilu 1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih TTN 1:10000.
3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Škofljica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v načrtih PKN v merilu 1:5000.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š11 Gumnišče določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:
Oznake pretežno gozdnih (G) in pretežno kmetijskih (K) območij so določene na grafičnih kartah PKN 5000, ki so sestavni del tega odloka.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 81/05), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti Š 11 Gumnišče, če ni s posebnimi merili drugače določeno.
Predvidena je dograditev javnega vodovodnega omrežja. Na podlagi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (oktober 2004) je predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Gumnišče. Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov oziroma iz območij, za katera še ni izdelana projektna dokumentacija za odvod komunalne odpadne vode, je potrebno ob izdelavi projektne dokumentacije za obravnavano območje izdelati projektne naloge.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
6. člen
Območje urejanja ŠSE 11/1 Glinek
Vodovod
Oskrbo s požarno vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– izgradnja bazena oziroma novega vodovoda od primarnega vodovoda do naselja Glinek.
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Vzdolžna os objekta naj bo po možnosti vzporedna z dovozno cesto.
– Do izgradnje kanalizacije je dovoljeno priključevanje objektov na vodotesne greznice brez iztoka, ki jih je treba redno prazniti z odvozom na ustrezno opremljeno čistilno napravo, oziroma na osnovi meril in pogojev soglasjedajavcev.
 
Ureditvena enota SE 5/1 (stara oznaka 6E/1)
SE 5/2 (stara oznaka 4A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za SE 1, SE 5 z dopolnitvami:
– Zelene površine – min. 30% prostih površin.
– Predvideti ustrezno zasaditev z zelenjem (drevjem) proti stanovanjskemu območju, ter značilnim vedutam širšega okolja.
 
Ureditvena enota SE 5/1 (stara oznaka 6E/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za SE 1, SE 5 z dopolnitvami:
– V JZ delu ureditvenega območja maksimalna raven hrupa ne sme presegati IV. stopnje hrupne obremenjenosti.
– Splošno podjetje za galvanizacijo mora zgraditi skladišče posebnih odpadkov (galvanski mulj) ali zagotoviti odvoz.
Za dejavnost proizvodnje, storitev in obrti niso dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov,
– dozidave in nadzidave,
– nadomestna gradnja,
– sprememba namembnosti iz stanovanjskih v proizvodne, storitvene ali obrtne stanovanjske objekte.
 
Ureditvena enota SE 5/2 (stara oznaka 4A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za SE 1, SE 5 z dopolnitvami:
– Etažnost   K + P
        K + P + M
– Dovoljeni so posegi v prostor, kot veljajo za ureditveno enoto z oznako SE 1, SE 5 ter gradnje objektov za storitveno dejavnost ter postavitve začasnih objektov (pogoji za umestitev ter oblikovanje so enaki, kot veljajo za osnovne objekte).
6.a člen
Območje urejanja ŠDV 11/1 Bolnica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Oznaka DV (stara oznaka 5A/1, R)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DV z dopolnitvami:
– Etažnost          maks. K + P + N + M
– Dolžina objektov      maks. 24.00 m
– Razmerje dolžina: širina  1,4: 1 – 2: 1
– Ostali elementi objektov so enaki kot za objekte v ureditveni enoti z oznako SE1.
– Maksimalna raven hrupa ne sme presegati I. stopnje hrupne obremenjenosti.
7. člen
Območje urejanja ŠSE 11/2 Gumnišče
Vodovod
– Novogradnje in dopolnilne gradnje so dovoljene pod pogojem, da se zgradi prečrpavališče pred Gumniščem in v naslednji fazi vodohran nad Gumniščem ter sanira obstoječe vodovodno omrežje.
– Analizira in ohranja se potencialna zajetja pitne vode vzhodno od Gumnišča, pri naselju Dragel in v dolini pri Podblatu.
 
Ureditvena enota SE 1/1 (stara oznaka 2A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Obstoječi javni prostor vključno z obstoječimi elementi opreme (znamenje, drevesa, ozelenitvami …) se morajo ohranjati.
– Novogradnje, dozidave in nadzidave v zgoraj omenjenem območju niso dovoljenje.
– Nadomestne gradnje so dovoljene strogo v obsegu prvotnih, rušenih objektov ali delov objektov.
– Dovoljene so turistične oznake, spominska obeležja in krajevno informacijska pojasnila do velikosti 0,60 m3.
– Reklamnih panojev in obvestil ni dovoljeno postavljati.
– V neokrnjeni obliki se morajo ohranjati vedute na osrednji javni prostor kot tudi na okoliško pozidavo zato gradnja oziroma postavitev ograj v tem delu ni dovoljena.
– Postavitev pomožnih in začasnih objektov ni dovoljena v območju osrednjega javnega prostora.
– Odmiki od regulacijske linije (meje cestne parcele) ostajajo obstoječi.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE 1/2 (stara oznaka 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Priporočamo orientacijo vzdolžne osi objekta vzporedno z dovozno cesto oziroma vzporedno s smerjo plastnic. Vendar naj bo prevladujoč kriterij za orientacijo objekta funkcionalna in ekonomična izraba razpoložljivega prostora za gradnjo (konfiguracija razpoložljivega terena, velikost in oblika parcele, možnost dovoza, osončenje prostora, pogledi ..).
– Etažnost   K + P + M (dovoljena gradnja tudi 2. kleti)
        K + P + N
– Zaradi skopo odmerjenih ustreznih lokacij za gradnjo so odmiki od parcelnih mej in cestnih komunikacij lahko manjši vendar na osnovi pismenih soglasij strank v postopku.
– Dovoljeno je večje odstopanje v velikosti parcel, vendar naj te ne bodo manjše od 400 m2, s tem, da je na njih možno realizirati vse zahtevane elemente (velikost objekta, odmike, število parkirišč, ustrezen dovoz).
– Pomožni objekti se lahko gradijo kot samostojni objekti pod pogojem, da zanje veljajo enaka oblikovalska merila kot za osnovni – stanovanjski ali gospodarski objekt (tlorisna razmerja, simetrična dvokapna streha, naklon strešin, drobnostrukturna kritina po možnosti oblike in barve kot na osnovnem objektu itd.)
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
7a. člen
Območje urejanja ŠSE 11/3 Gorenje Blato
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2A/1, 2A/1, 2A/3, drugo kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE4 z dopolnitvami:
– Posebno pozornost je treba posvetiti obstoječim še vitalnim kmečkim gospodarstvom ter ohraniti obstoječo strukturo naselja. Mišljena je:
– celovitost zasnove domačij z oblikovanimi notranjimi dvorišči,
– bližnja soseščina se lahko dopolni z manjšimi prostostoječimi stanovanjskimi objekti (kajžami, preužitkarskimi hišami ipd.) ter pomožnimi objekti.
– Ohranjenost zasnove (organizacije) naselja predvsem pa nekaterih ohranjenih objektov zasluži pozornost ustreznega zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki naj predpiše ustrezno varovanje ter obliko in obseg posegov na tem območju.
– Etažnost   K + P
        K + P + M
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
8. člen
Območje urejanja ŠSE 11/4 – Trstivka
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Varstvo vodnih virov
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica.
 
Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– zgrajeno prečrpavališče in vodohran nad Gumniščem in
– zgrajeno primarno in sekundarno vodovodno omrežje za oskrbo območja.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Zaradi splošne neurejenosti ter neusklajenosti v prostoru predlagamo občinski službi za urbanizem, da pridobi ustrezne študije oziroma strokovne rešitve za celotno območje urejanja z upoštevanjem sosednjih območij urejanja (ŠSE 11/5, ŠSE 11/6-1, ŠSE 11/6-2, Špičasti hrib).
9. člen
Območje urejanja ŠSE 11/5 Špičasti hrib
Ureditvena enota SE1 (stare oznake 2A/1, 2A/2, drugo kmetijsko zemljišče)
Območje urejanja ŠSE 11/6-1 Špičasti hrib
Ureditvena enota SE1 (stare oznake 2A, drugo kmetijsko zemljišče)
Območje urejanja ŠSE 11/6-2 Špičasti hrib
Ureditvena enota SE1 (stare oznake 2A, drugo kmetijsko zemljišče)
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Varstvo vodnih virov
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica.
Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– zgrajeno prečrpavališče in vodohran nad Gumniščem in
– zgrajeno primarno in sekundarno vodovodno omrežje za oskrbo območja.
Ureditvene enote v vseh treh območjih SE1 (stare oznake 2A, 2A/1, 2A/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Zaradi splošne neurejenosti in neusklajenosti v prostoru predlagamo občinski službi za urbanizem, pridobitev ustreznih študij oz strokovnih rešitev za vsa tri območja urejanja z upoštevanjem sosednjih območij (ŠSE 11/4 – Trstika in ŠSE 11/3 – Gorenje blato).
10. člen
Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 11/1, ŠK 11/2 in ŠK 11/3;
ŠKI 11/1, ŠKI 11/2 in ŠKI 11/3;
ŠG 11/1 in ŠG 11/2;
ŠGP 11/1 in ŠGP 11/2;
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– gozdni otok Jelšje ŠGP 11/1 naj se dolgoročno prepusti naravnemu razvoju;
– ohranjajo se gozdne povezave z Ljubljanskim barjem;
Posebni pogoji veljajo za:
1. ŠKI 11/5
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 11/5je dopustna dejavnost športa in rekreacije, in sicer za namen ureditve manjšega otroško-športnega igrišča za vse starostne skupine otrok; zasnova:
– igrala lesena
– urbana oprema dovoljena
– parkovna ureditev raba avtohtonega, sadnega in okrasnega drevja
2. ŠKI 11/4, ŠK 11/4 in ŠG 11/3
Na območju kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 11/4 in ŠK 11/4 ter na območju gozdnih zemljišč z oznako ŠG 11/3je dopustna dejavnost rekreacije, in sicer za namen parkovne ureditve, kar obsega:
– Sprehajalne poti širine min. 1,2 m (zgornja plast: pesek)
– Kolesarske poti širine max. 2,5 m (zgornja plast: pesek)
– Postavitev urbane opreme (klopi, smerokazi, table); material: les, kovina
Večji posegi v teren in poseki vegetacije niso dovoljeni.
10.a člen
Območje naravnih vrednot – Dolina Strajanovega brega
V Dolini Strajanovega brega gradbeni posegi v prostor niso dovoljeni. Drugi posegi oziroma ureditve pa le na podlagi pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo narave.
IV. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič – Rudnik.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00207-09/2005(2)
Škofljica, dne 24. avgusta 2005.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.
  PRILOGA 1
  Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
 
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
|Stara    |Nova oznaka |Naziv območja  |Ureditvene      |Način   |
|oznaka   |       |        |enote/oznake     |urejanja  |
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
|VS 11/1   |ŠSE 11/1   |Glinek     |SE 1, SE 5/1, SE 5/2 |PUP-d   |
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
|R      |ŠDV 11/1   |Bolnica     |DV          |PUP-d   |
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
|VS 11/2   |ŠSE 11/2   |Gumnišče    |SE 1/1, SE 1/2    |PUP-d   |
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
|VS 11/3   |ŠSE 11/3   |Gorenje Blato  |SE 4         |PUP-d   |
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
|VS11/4   |ŠSE 11/4   |Trstivka    |SE 1         |PUP-d   |
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
|VS 11/5   |ŠSE 11/5   |Špičasti hrib  |SE 1         |PUP-d   |
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
|VS 11/6 – 1 |ŠSE 11/6 – 1 |Špičasti hrib  |SE 1         |PUP-d   |
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
|VS 11/6 – 2 |ŠSE 11/6 – 2 |Špičasti hrib  |SE 1         |PUP-d   |
+------------+-------------+----------------+---------------------+-----------+
  PRILOGA 2
  Projektna dokumentacija za predvideno dograditev javnega vodovodnega
omrežja:
  – programska rešitev št. 2137V: Izgradnja vodovoda za naselja
Gumnišče, Gorenje Blato na območju urejanja VS 9/10-1, VS 11/1, VS 11/2 in
VS 11/3 Škofljica, JP Vodovod – Kanalizacija, julij 2002.
  Predvidena je gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v
naselju Gumnišče (ID Aglomeracije 16387).