Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3566. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja, stran 8489.

Na podlagi 10. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in št. 110/02-ZGO-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja
I
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja, ki ga je pod številko projekta 202/02 julija 2005 izdelal Projektivni atelje – Prostor d.o.o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
II
Osnutek lokacijskega načrta bo od 9. do 23. septembra 2005 javno razgrnjen:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, in
– v prostorih Krajevne skupnost Sečovlje, Sečovlje 24, Sečovlje.
Javna obravnava bo potekala dne 14. 9. 2005 s pričetkom ob 17. uri v prostorih Kmečkega turizma Mahnič, Dragonja 111, Sečovlje.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 23. 9. 2005 podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedeta ključne besede »MMP Dragonja«.
O utemeljenosti pripomb, danih med javno razgrnitvijo, odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za prostor.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr) ter na krajevno običajen način v glasilu Primorske novice.
Št. 350-08-18/2005-BaB
Ljubljana, dne 25. avgusta 2005.
EVA 2005-2511-0222
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor