Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3565. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 (prečiščeno besedilo), stran 8469.

Na podlagi 50. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS – stari, št. 5/91, 10/91, 17/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 12/92, 12/93 – ZUPDN93, 13/93, 71/93, 2/94 – popravek, 38/94, 80/97 – odl. US, 69/98, 65/00, 97/01 – ZSDP, 42/02 – ZDR, 67/02, 2/04 – ZDSS-1, 63/04 – ZZRZI) je Vlada Republike Slovenije določila
P R O G R A M
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005
(prečiščeno besedilo)*
1. Uvodne obrazložitve
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju: APZ) opredeljuje »Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti« (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 69/98, 67/02 – v nadaljevanju: ZZZPB), ki v 50. členu določa, da program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejme Vlada Republike Slovenije za koledarsko leto ali za plansko obdobje.
S programom se določijo predvsem ciljne skupine, vrste stroškov, število udeležencev in letni obseg sredstev v skladu s sprejetim proračunom, namenjenih za izvajanje programov.
Ukrepi in programi APZ so podrobneje določeni v Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki ga sprejme minister za delo.
Program ukrepov APZ za leto 2005 ima naslednje značilnosti:
– temelji na veljavnih predpisih, na Evropski strategiji zaposlovanja, na strateških ciljih Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Uradni list RS, št. 92/01) in na Nacionalnem akcijskem programu zaposlovanja 2004,
– predstavlja podlago za črpanje proračunskih sredstev za leto 2005 in sredstev Evropskega socialnega sklada, ki jih Slovenija koristi na podlagi sprejetega Enotnega programskega dokumenta,
– upošteva program Vlade Republike Slovenije za leto 2005,
– omogoča postopen prehod poleg preprečevanja brezposelnosti na prednostno ciljno usmeritev – povečevanje zaposlenosti.
 
2. Analiza stanja na trgu dela in ocena gibanj v letu 2005
Analiza stanja na trgu dela, zaposlenost in brezposelnost
Po upočasnjeni gospodarski rasti v letu 2003 je bila v letu 2004 v Sloveniji ponovno prisotna večja gospodarska aktivnost. Gospodarska rast se je okrepila zaradi oživljanja konjunkture v mednarodnem gospodarskem okolju in krepitve domače potrošnje ter tudi zaradi učinka vstopa Slovenije v EU, ki je imel za posledico izrazito povečan izvoz v države na ozemlju nekdanje Jugoslavije pred 1. majem leta 2004. Gospodarska rast je v tretjem kvartalu znašala 4,9% oziroma 4,5% na letni ravni.
Vpliv ugodnejših gospodarskih razmer pa se ni odrazil na rasti zaposlovanja. Pod vplivom izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja se je nadaljeval trend zmanjševanja brezposelnosti. Po statističnih podatkih iz ankete o delovni sili se je v drugem in tretjem kvartalu povečala stopnja zaposlenosti in dosegla 66,8% ter stopnja brezposelnosti zmanjšala na 6%.
Novembra 2004 je bilo v povprečju aktivnih 880.596 prebivalcev, kar je 0,6% več kot leto prej. Med njimi je bilo 789.673 delovno aktivnih oseb, in sicer 708.379 zaposlenih oseb in 81.294 samozaposlenih oseb. Število registriranih brezposelnih oseb 90.923 se je novembra 2004 zmanjšalo za 1,7% glede na oktober 2004 in za 5,5% glede na oktober 2003. Decembra 2004 je bilo brezposelnih oseb 90.728, kar je bilo 1,2% manj kot novembra in 5,5% manj kot leto prej.
Stopnja registrirane brezposelnosti se je novembra 2004 zmanjšala na 10,3%, stopnja brezposelnosti moških je bila 8,8%, stopnja brezposelnosti žensk pa je dosegla 12,1% in ima trend naraščanja.
Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo leta 2004 povprečno prijavljenih 92.826 brezposelnih oseb ali 5,0% manj kot v letu 2003. Med registriranimi brezposelnimi osebami je bilo decembra 2004: 52,7% žensk, 44,5% dolgotrajno brezposelnih, 41% oseb s I.-II. stopnjo izobrazbe, 26,1% iskalcev prve zaposlitve, 20,9% starejših od 50 let.
Brezposelnost – tokovi in strukture
                    Ocena 2004  Ocena 2005
--------------------------------------------------------------
Priliv
--------------------------------------------------------------
– iskalci prve zaposlitve         24.400    23.900
– stečajniki                2.900    2.900
– presežki                 10.600    10.600
– iztek zaposlitve za določen čas     32.500    33.300
– ostali razlogi              22.500    22.000
 
--------------------------------------------------------------
PRILIV SKUPAJ               92.900    92.700
--------------------------------------------------------------
Odliv
– vključeni v redne zaposlitve       50.900    52.000
– vključeni v javna dela          3.900    3.700
– upokojitve                4.200    3.900
– prehod v evidence po drugih zakonih    2.500    2.100
– 53.b člen (program 10.000)        5.300    5.600
– redno izobraževanje            2.000    2.200
– ostala neaktivnost (CSD, porodniška)   4.200    3.800
– lastna volja               5.200    5.500
– nezglašanje               11.900    12.200
– odklonitev zaposlitve, APZ …       4.500    4.300
– ostali razlogi (preselitve, ostalo)    3.000    2.900
 
--------------------------------------------------------------
ODLIV SKUPAJ                97.600    98.200
--------------------------------------------------------------
 
Stanje/ocena BO konec leta         91.300    85.800
 
Struktura BO (stanje, ocena)
– ženske                   52,5    51,9%
– dolgotrajno brezposelni          44,4    42,4%
– brez izobrazbe               40,0    38,0%
--------------------------------------------------------------
Vir: Zavod RS za zaposlovanje
Skupni priliv v brezposelnost je znašal 95.565 oseb, kar je 1,4% več kot v letu 2003, in sicer: 33.063 oseb zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 25.988 oseb je bilo iskalcev prve zaposlitve, 13.659 oseb je bilo trajno presežnih delavcev in stečajnikov, 22.855 oseb pa se je prijavilo iz drugih razlogov. Glede na leto 2003 se je v letu 2004 zmanjšal samo priliv trajno presežnih delavcev in stečajnikov (-5,4%), priliv vseh ostalih kategorij se je povečal: iskalcev prve zaposlitve za 2,2%, brezposelnih zaradi izgube zaposlitve za določen čas za 2,6% ter priliv iz drugih razlogov za 3,2%.
Skupni odliv iz brezposelnosti v letu 2004 je znašal 100.830 oseb, kar je za 3,0% več kot leta 2003. Med njimi se je zaposlila večina – 54.257 oseb, 44.305 oseb je bilo odjavljenih iz drugih razlogov (upokojitve, redno šolanje, lastna volja, nezglašanje, odklonitve zaposlitev ipd.), 2.268 oseb pa je bilo prenesenih v evidenco po drugih zakonih. Število zaposlitev je poraslo za 7,4%, število vključenih v prve zaposlitve se je povečalo za 16,7%, več pa je bilo tudi odjavljenih iz evidence iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve, njihovo število je bilo višje za 11,8%, za 70,6% pa se je zmanjšalo število prenesenih oseb v evidenco prijavljenih pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na podlagi drugih zakonov.
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 67/02) je bil 4. oktobra 2002 objavljen Pravilnik o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja, ki je podrobneje uredil tudi vsebino evidence oseb, prijavljenih pri Zavodu na podlagi drugih zakonov. Pravilnik določa kriterije za prehod oseb iz evidence brezposelnih oseb v evidenco oseb, prijavljenih pri Zavodu na podlagi drugih zakonov. Te kriterije izdela Zavod v sodelovanju s pristojno institucijo, na katero se posamezni zakon nanaša. Podlaga za prehod v evidenco po drugih zakonih je zaposlitveni načrt.
Na podlagi sprememb in dopolnitev omenjenega zakona in na osnovi Pravilnika je bil skupaj z ZPIZ pripravljen organizacijski predpis za delovne invalide – prejemnike denarnega nadomestila iz ZPIZ. Zavod je skupaj z ZPIZ začel s presojo zaposlitvenih možnosti delovnih invalidov in izdelal kriterije za prehajanje le-teh v evidenco oseb po drugih zakonih. V presojo so vključene osebe, ki:
– so na Zavodu prijavljene neprekinjeno najmanj dve leti,
– se v tem času, kljub napotitvam k delodajalcem, niso uspele zaposliti zaradi svoje zaposlitvene oviranosti,
– v tem obdobju za njih ni bilo primernih delovnih mest,
– se tudi po vključitvi v programe aktivne politike zaposlovanja niso uspele zaposliti.
Podatki o številu brezposelnih oseb vodenih v evidenci po drugih zakonih:
+--------+-----------+-----------+---------+
|Stanje |December  |December  |Januar  |
|    |2003    |2004    |2005   |
+--------+-----------+-----------+---------+
|Število |13.425   |14.306   |14.336  |
+--------+-----------+-----------+---------+
Strukturne značilnosti oseb v evidenci po drugih zakonih (konec 2004):
– 59,6% I.-II. stopnja, 29% III.-IV. stopnja, 10% V. stopnja izobrazbe,
– 64,4% starejši od 50 let, 94,7% v starostnem razredu nad 40 let,
-…63,1% moški.
Izvajanje programov APZ v obdobju januar-december 2004
Ocena za leto 2005
Ugodni gospodarski trend se bo po uradnih napovedih nadaljeval tudi v letu 2005 ob predpostavki nadaljnjih ugodnih gospodarskih trendov v mednarodnem okolju. Ocena gospodarske rasti za 3,8% leta 2005 in 3,9% leta 2006 ob predpostavki dinamične 3,5% rasti produktivnosti dela ne omogoča rasti zaposlovanja. Povečanje zaposlenosti bo umirjeno, nadaljeval se bo trend zniževanja brezposelnosti. Obstaja verjetnost, da bi ob manj ugodnih gospodarskih razmerah v državi in mednarodnem okolju, lahko prišlo do večjega odpuščanja delavcev, predvsem v delovno intenzivnih industrijskih panogah, še posebej v tekstilni industriji, kar bi povzročilo zmanjševanje zaposlovanja in rast strukturne brezposelnosti.
 
3. Vrste ukrepov APZ
ZZZPB v skupinah ukrepov aktivne politike zaposlovanja, namenjenih delodajalcem in osebam, opredeljuje 19 različnih ukrepov APZ, dodatno pa določa še specifične ukrepe, kot so javna dela, skladi dela in izobraževanje brezposelnih oseb ter 5 oblik vračila prispevkov delodajalcem za zaposlitev brezposelne osebe, ki je več kot dvanajst mesecev prijavljena na ZRSZ.
Vsi z ZZZPB predvideni ukrepi APZ, se lahko v skladu z evropsko metodologijo klasifikacije ukrepov trga dela uvrstijo v naslednje skupine:
– splošni ukrepi ZRSZ, namenjeni informiranju prebivalstva v zvezi z izobraževanjem in zaposlovanjem,
– ukrepi svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve, namenjeni informiranju in motiviranju brezposelnih oseb,
– ukrepi usposabljanja in izobraževanja, namenjeni brezposelnim osebam brez poklicne izobrazbe oziroma strokovne izobrazbe,
– ukrepi spodbude zaposlovanja, namenjeni delodajalcem za zaposlovanje težje zaposljivih oseb,
– ukrepi integracija invalidov, namenjeni vključevanju invalidov v delovno in širše socialno okolje,
– ukrepi za neposredno ustvarjanje delovnih mest, namenjeni spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb,
– ukrepi za spodbujanje samozaposlovanja, namenjeni pridobivanju informacij o možnostih in postopkih samozaposlitve ter subvencioniranju samozaposlitve,
– pobuda EQUAL, namenjena razvoju inovativnih pristopov pri preprečevanju diskriminacije in izenačevanju možnosti na trgu dela.
Zavod RS za zaposlovanje pripravi v roku 30 dni po sprejemu Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 in na spletnih straneh objavi katalog izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja v letu 2005, v katerem podrobneje opredeli način izvajanja posameznih aktivnosti in podaktivnosti v letu 2005.
 
4. Ciljne skupine APZ
ZZZPB ukrepe APZ deli na ukrepe, namenjene delodajalcem, in ukrepe, namenjene brezposelnim osebam.
Ciljne skupine, ki se vključujejo v ukrepe APZ, so zlasti:
– brezposelne osebe,
– mladi – iskalci prve zaposlitve,
– osebe brez poklicne izobrazbe oziroma z neustrezno poklicno izobrazbo,
– dolgotrajno brezposelne osebe,
– starejše osebe, še posebej v starostni skupini 55–64 let,
– invalidi,
– težje zaposljive brezposelne osebe,
– delavci v postopku izgubljanja zaposlitve,
– in delodajalci.
V posameznih ukrepih APZ so opredeljene tudi posebne ciljne skupine, kot so pripadniki posebej ranljivih etničnih ali drugih skupin (Romi, odvisniki, osebe, ki se na trg dela vračajo po zaporni kazni ipd.).
Posebej opredeljene ciljne skupine ukrepov aktivne politike zaposlovanja so osebe, ki imajo priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe.
V regijah se opredelijo ciljne skupine glede na problematiko strukturne brezposelnosti in se prednostno vključujejo v ustrezne ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Pobuda EQUAL se izvaja na področjih, kjer je več ranljivih skupin.
Težje zaposljiva oseba je skladno z evropskimi standardi tista oseba, ki:
– je mlajša od 25 let ali oseba, ki je pred manj kot dvema letoma končala redno šolanje in je iskalec prve zaposlitve,
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja,
– je starejša od 50 let,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar pomeni, da je oseba brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ali, če gre za osebo, mlajšo od 25 let, ki je brezposelna 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so stari manj kot 26 let, če se redno šolajo ali katere zakonec je brezposeln,
– ima ugotovljeno zaposlitveno oviranost,
– ima ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti,
– je invalid, kar pomeni osebo, kateri je z odločbo priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe.
Natančneje so ciljne skupine oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ, opredeljene v okviru posameznega ukrepa, predstavljenega v točki 12.
V skladu z usmeritvami evropske strategije zaposlovanja bodo v programih ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 prednostno opredeljeni kot ciljna skupina aktivnost starejših oseb in vključevanje žensk pri posameznih aktivnostih.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci – izvajalci programov:
Za izvajalca programov aktivne politike zaposlovanja je izven postopka javnega razpisa lahko izbran le delodajalec, ki:
– v obdobju zadnjih dveh let pred kandidiranjem ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje APZ;
– za pridobitev sredstev programov APZ, ki presegajo 10 mio SIT, predloži bančno garancijo oziroma po dogovoru z zavodom drugo predpisano zavarovanje, ki se zahteva po petem odstavku 23. člena ZJN-1;
– ima poravnane davke in prispevke.
 
Zavod RS za zaposlovanje lahko odkloni sklenitev pogodbe za dodelitev sredstev aktivne politike zaposlovanja z delodajalcem:
– če iz poslovnega načrta, potrjenega s strani pristojnega organa, ni razvidna dovolj visoka stopnja verjetnosti uspeha poslovne ideje, oziroma se takšnemu delodajalcu sredstva lahko izplačajo v več obrokih;
– glede katerega je podan sum storitve kaznivega dejanja (do zaključka pred kazenskega postopka) oziroma je vložena kazenska ovadba v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti;
– pri katerem obstaja utemeljen dvom, da pogodbenih obveznosti ne bo zmožen izvršiti; utemeljen dvom se dokazuje s podatki iz bilance stanja in uspeha družbe oziroma na podlagi obrazcev BON;
– ki je sam ali z njim povezana fizična oziroma pravna oseba v zadnjih 18 mesecih pred kandidiranjem za sredstva APZ odpuščal delavce in kandidira za pridobitev sredstev za zaposlitev istih delavcev, prijavljenih pri zavodu.
Če ima zavod možnost izbire med večjim številom delodajalcev – izvajalcev programa-aktivnosti APZ, napoti brezposelno osebo ali drugo osebo, upravičeno do vključitve v aktivnost APZ, k tistemu delodajalcu, ki osebi zagotavlja boljše pogoje pri sklenitvi delovnega razmerja.
Gospodarski subjekti, ki izvajajo programe reševanja in/ali prestrukturiranja in so v ta namen pridobili državno pomoč, niso upravičeni do sredstev iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki predstavljajo državno pomoč.
 
5. Cilji ukrepov APZ
Program ukrepov APZ za leto 2005 vsebuje aktivnosti, ki so naravnane na doseganje ciljev Lizbonske strategije in optimalno implementacijo Evropske strategije zaposlovanja. Evropska strategija zaposlovanja temelji na treh ciljih – polna zaposlenost, boljša kvaliteta in produktivnost dela, socialna kohezija ter vključenost.
Ukrepi APZ sledijo usmeritvam Evropske strategije zaposlovanja in so oblikovani na osnovi 10 smernic Evropske unije za doseganje osnovnih ciljev, ki bodo doseženi z aktivnostmi v okviru, ki so predstavljene v točki 7.
Znotraj te splošne orientacije je Vlada RS s programom dela opredelila prioritete:
– uskladitev splošnih ciljev zaposlovanja s cilji Lizbonske strategije – definiranje nacionalnih prioritet ter ukrepov za realizacijo zastavljenih ciljev,
– zniževanje regijskih razlik v zaposlovanju s pospeševanjem zaposlovanja v občinah z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti,
– izboljševanje izobrazbene ravni brezposelnih oseb v skladu s potrebami trga dela in zmanjševanje osipa v izobraževalnih procesih,
– povečanje mobilnosti delovne sile med sektorji in regijami,
– intenziviranje sredstev in aktivnosti namenjenih razvoju človeškega kapitala in vseživljenjskega učenja,
– vzpodbujanje ustanavljanja centrov za izobraževanje in usposabljanje delovnih invalidov, dolgotrajno brezposelnih in starejših ter drugih težje zaposljivih brezposelnih oseb v lokalnih in regijskih okoljih,
– zviševanje deleža starejših oseb v programih vseživljenjskega učenja,
– spodbujanje podjetništva (samozaposlovanja) in ustvarjanja novih delovnih mest,
– izvajanje načela enakosti med spoloma in boja proti diskriminaciji na področju trga dela,
– izboljšanje kakovosti dela služb zavoda pri vključevanju brezposelnih v zaposlitev.
 
6. Prioritete programa ukrepov APZ za leto 2005
Za doseganje opredeljenih ciljev Vlade so v Programu ukrepov APZ opredeljene naslednje prioritete:
– usposabljanje za deficitarne poklice, in sicer brezposelnih oseb in delavcev, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve,
– dvig motiviranosti brezposelnih za ustrezno in primerno zaposlitev,
– vključevanje mladih v zaposlitev najkasneje v 6 mesecih po prijavi na zavodu,
– spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb z visoko izobrazbo,
– intenzivnejše zaposlovanje starejših brezposelnih oseb, s prednostnim vključevanjem oseb med 55 in 64 let starosti,
– usposabljanje in poklicno izobraževanje glede na potrebe trga dela,
– 50% vključevanje žensk v ukrepe in aktivnosti ter prednostno vključevanje v aktivnosti samozaposlovanja,
– (ponovna) vključitev neaktivnih oseb na trg dela s pomočjo posebnih in prilagojenih programov,
– intenziviranje vključevanja oseb, ki prejemajo različne oblike socialnih pomoči, v zaposlitvene programe,
– upoštevanje stopnje razvitosti regij in regijske strukture brezposelnosti in zaposlenosti,
– preoblikovanje programa javnih del z namenom spodbujanja razvoja novih delovnih mest za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb,
– povečanje učinkovitosti ukrepov APZ in zagotavljanje sprotnega vrednotenja učinkovitosti.
 
7. Vpliv politik EU na Program ukrepov APZ za leto 2005
S polnopravnim članstvom Slovenije v EU, je Slovenija prevzela obveznost izvajanja skupnih evropskih politik, med njimi Evropsko strategijo zaposlovanja, ki predvideva koordinirano ukrepanje nacionalnih politik zaposlovanja, za doseganje skupnih ciljev na področju zaposlovanja v državah članicah v okviru 10 smernic:
1. aktivni in preventivni ukrepi za nezaposlene in neaktivne,
2. ustvarjanje delovnih mest in podjetništvo,
3. promocija prilagodljivosti in mobilnosti na trgu dela,
4. promocija razvoja človeškega kapitala in vse življenjskega učenja,
5. povečanje ponudbe delovne sile in promocija aktivnega staranja,
6. enakopravnost spolov,
7. integracija in boj proti diskriminaciji ljudi,
8. doseči, da se bo delo izplačalo preko spodbud za povečanje privlačnosti dela,
9. preoblikovati delo in zaposlovanje na črno v različne oblike zaposlitve,
10. odpraviti regijske razlike v zaposlenosti.
Smernice vsebujejo tudi konkretne skupne kvantificirane cilje do leta 2010 (z vmesnimi cilji do leta 2005), ki naj bi jih države članice dosegle. Države članice morajo s svojimi nacionalnimi politikami zaposlovanja prispevati k doseganju skupnih ciljev EU, tako, da letno oblikujejo Nacionalne akcijske programe zaposlovanja (NAP) in pri tem upoštevajo smernice EU. Za leto 2005 je Vlada RS 23. 9. 2004 sprejela Nacionalni akcijski program zaposlovanja (NAP) ki temelji na Evropski strategiji zaposlovanja in na strateških ciljih Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006. Letno so države članice dolžne poročati o doseganju ciljev, ki so si jih zastavile v nacionalnih akcijskih programih. Evropska komisija letno ocenjuje napredek na trgu dela držav in predlaga potrebne aktivnosti.
Evropski socialni sklad (ESS) je finančni instrument v podporo izvajanju Evropske strategije zaposlovanja in je namenjen podpori razvoja človeških virov, trga dela in zaposlovanja. Podlaga za koriščenje sredstev strukturnih skladov EU (med njimi tudi ESS) je Enotni programski dokument (EPD), ki ga pripravi država članica in je potrjen s strani Komisije EU. V EPD je Slovenija predstavila strategijo svojega razvoja in prednostne naloge za delovanje strukturnih skladov za obdobje 2004-2006. V okviru prednostne naloge »Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje« za doseganje ciljev politike zaposlovanja določa naslednje ukrepe:
1. razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela,
2. pospeševanje socialnega vključevanja,
3. vse življenjsko učenje,
4. spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti.
Izvedbeni del EPD je Programsko dopolnilo (PD), ki vsebuje natančnejši opis ukrepov, ciljev in upravičenih dejavnosti, merila izbora in kazalnikov za spremljanje. Za izvajanje posameznih ukrepov pa pristojna ministrstva pripravljajo izvedbene strukture posameznih ukrepov znotraj prednostne naloge. Izvedbeno strukturo sestavljajo instrumenti, ki morajo upoštevani merila programskega dopolnila. Soglasje nanje da organ upravljanja. Za izvajanje 1., 2. in 4. ukrepa (2. prednostne naloge) se z izvedbeno strukturo opredeljuje instrumente za izvajanje aktivnosti oziroma podaktivnosti, ki se sofinancirajo iz ESS, in sicer:
1. Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja
2. Institucionalno usposabljanje
3. Izobraževanje brezposelnih
   – Formalno izobraževanje
   – Nacionalne poklicne kvalifikacije
4. Pot do vključenosti – PUM
5. Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide
6. Projekti netržnih zaposlitvenih programov
7. Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk
8. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
   – Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju
   – Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti
9. Subvencije za samozaposlitev
10. Spodbujanje novega zaposlovanja starejših.
Instrumenti se lahko dopolnjujejo oziroma razvijajo glede na razvoj trga dela in v okviru, ki ga opredeljuje programsko dopolnilo.
EQUAL je pobuda Evropske skupnosti za preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju in na trgu dela ter se financira iz Evropskega socialnega sklada. Republika Slovenija je kot članica Evropske unije upravičena do črpanja sredstev pobude EQUAL, ki ima za cilj iskanje novih rešitev (programi, metode, strukture, sistemi, vrednote,…) za reševanje problematike najbolj ranljivih skupin na trgu dela.
Brezposelne osebe, ki bodo vključene v pilotne projekte, bodo financirane iz sredstev EQUAL v skladu s sklenjenimi pogodbami. Vključitve v te projekte se ne smatrajo kot vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
 
8. Pravne podlage Programa ukrepov APZ za leto 2005
Temeljne pravne podlage za pripravo in izvedbo Programa ukrepov APZ za leto 2005 so:
– Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 69/98 in 67/02),
– Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04 in 61/05),
– Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04),
– Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Uradni list RS, št. 92/01),
– Nacionalni akcijski program zaposlovanja 2004, sklep Vlade RS, št. 100-02/2001-8 z dne 23. 9. 2004,
– Evropska strategija zaposlovanja (ESZ) oziroma 10 smernic za politiko zaposlovanja držav članic EU, ki jih je sprejel Svet EU 22. julija 2003 (2003/578/EC),
– Enotni programski dokument RS 2004-2006, ki ga je potrdila Vlada RS s sklepom, št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003 in Evropska komisija, dne 18. 12. 2003,
– Programsko dopolnilo k EPD RS 2004–2006, potrjeno na Nadzornem odboru za izvajanje EPD RS 2004–2006 dne 10. 12. 2003 in 6. 7. 2005,
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
– Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 in 61/05),
– Navodila o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela (Uradni list RS, št. 68/01),
– Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04)
– Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 (Uradni list RS, št. 6/05),
– Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
– Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00 in 55/03),
– Program izobraževanja in pridobitve certifikatov o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za brezposelne osebe »Program 10.000+« za šolsko leto 2004/2005«, sklep Vlade RS, št. 603-02/2001-13 z dne 29. 7. 2004 in Program izobraževanja brezposelnih oseb »Program 10.000+« za šolsko leto 2005/2006, sklep Vlade RS z dne 14. 6. 2005,
– Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela (Uradni list RS, št. 108/03 in 109/04).
 
9. Finančni viri
Sredstva za financiranje Programa ukrepov APZ za 2005 v skupni višini 19.111.628.404,00 SIT se zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Financiranje ukrepov je razvidno iz tabele »Financiranje Programa ukrepov APZ za leto 2005«.
Za izvedbo Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 so zagotovljena sredstva iz naslednjih virov:
– iz integralnega dela proračuna Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v višini 11.939.780.560,00 SIT,
– iz sredstev Evropskega socialnega sklada MDDSZ v višini 4.500.882.375,00 SIT,
– iz sredstev za zagotavljanje lastne udeležbe pri ukrepih/aktivnostih/podaktivnostih, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada MDDSZ v višini 1.500.294.115,00 SIT,
– iz sredstev za spodbudo EQUAL v višini 225.799.562,00 SIT,
– iz sredstev za zagotavljanje lastne udeležbe pri projektih EQUAL v višini 75.266.517,00 SIT,
– iz integralnega dela proračuna Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) v višini 500.182.200,00 SIT,
– iz sredstev Evropskega socialnega sklada MŠŠ v višini 277.067.306,25 SIT,
– iz sredstev za zagotavljanje lastne udeležbe pri ukrepih/aktivnostih/podaktivnostih, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada MŠŠ v višini 92.355.768,75 SIT.
Za čas od sprejema Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 do priprave in sprejema kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja, s katerim bo določena podrobnejša vsebina in način izvajanja ter drugi elementi posameznih ukrepov, se ukrepi APZ izvajajo v skladu s sklepom ministra za delo, družino in socialne zadeve št. 11400-1/2004/13 z dne 28. 12. 2004.
Št. 11002-2/2005/5
Ljubljana, dne 12. avgusta 2005.
EVA 2005-2611-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
* Prečiščeno besedilo Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005 je Vlada Republike Slovenije določila na 69. dopisni seji dne 12. 8. 2005 in obsega:
– Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, št. 11002-1/2005/13 z dne 17. 3. 2005, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 15. redni seji dne 17. 3. 2005, ter
– Spremembe in dopolnitve Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, št. 11002-2/2005/4 z dne 12. 8. 2005, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na 69. dopisni seji dne 12. 8. 2005.