Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003, Kazalo


OBČINE

Celje

1073. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Štore II-Gospodarska cona
1074. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bukovžlak-Bežigrad
1075. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Vrhe

Črnomelj

1076. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1077. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Črnomelj

Dol pri Ljubljani

1078. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2003

Kidričevo

1079. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj

Krško

1080. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2003
1081. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Mežica

1082. Odlok o javnem glasilu Občine Mežica
1083. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Mežica
1084. Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica

Moravske Toplice

1085. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice
1086. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Moravske Toplice
1087. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice
1088. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice
1089. Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo

Murska Sobota

1090. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini Murska Sobota

Podčetrtek

1091. Sklep o imenovanju podžupana
1092. Sklep o ekonomski ceni storitve pomoč na domu
1093. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2003

Polzela

1094. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2003
1095. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Polzela
1096. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Polzela za leto 2003

Ribnica

1097. Odlok o lokacijskem načrtu za širitev pokopališča v Hovači (del)
1098. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ribnica
1099. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2003

Rogaška Slatina

1100. Pravilnik o dodeljevanju kreditov na podlagi sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina

Sevnica

1101. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2003
1102. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Sevnica
1103. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
1104. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju in varstvu okolja v Občini Sevnica
1105. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč in pomoč družini na domu
1106. Odredba o določitvi enosmerne prometne ureditve na delu javne poti št. 872315 Plauštajner-Župnijski dom-Glavni trg
1107. Odredba o določitvi enosmerne prometne ureditve na javni poti št. 872316 Občina-Župnišče-Glavni trg

Sežana

1108. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Sežana

Slovenj Gradec

1109. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

1110. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1111. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta šolski kompleks Pod goro - Gimnazija Slovenske Konjice
1112. Odlok o ureditvenem načrtu za bencinski servis Tepanje, obrtno cono in razširitev AC baze Tepanje
1113. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja
1114. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice - območje Kostroja (Leskovar, Petrič)
1115. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice
1116. Odlok o spremembi odloka o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
1117. Odlok o spremembi odloka o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje

Sveta Ana

1118. Odlok o ustanovitvi stalnih odborov Občinskega sveta občine Sveta Ana
1119. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2003
1120. Poslovnik Nadzornega odbora občine Sveta Ana
1121. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana
1122. Sklep o imenovanju podžupana
1123. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Sveta Ana

Tabor

1124. Odlok o predkupni pravici Občine Tabor
1125. Sklep o spremembi oziroma ukinitvi programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko - Tabor vrtec Tabor

Železniki

1126. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
1127. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
AAA Zlata odličnost