Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5337. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5338. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5339. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5340. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5341. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5342. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5343. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5344. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5345. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5346. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
5347. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper

Odloki

5348. Odlok o pomilostitvi obtoženca, obsojenk in obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 2002

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5349. Uredba o lokacijskem načrtu za gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 na AC odseku Šmarje Sap-Višnja Gora
5350. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
5351. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupinskih izjemah
5352. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju
5353. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2003

Sklepi

5354. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

5355. Pravilnik o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije
5356. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2002
5357. Pravilnik o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa
5358. Pravilnik o strokovnih komisijah
5359. Količnik povišanja plač zaposlenih v Republiki Sloveniji po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti od vključno meseca decembra 2002 dalje
5360. Minimalna plača za mesec december 2002
5361. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove "Fundacije Tavčarjev dvor, ustanova"
5382. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
5383. Pravilnik o spremembi odredbe o določitvi centrov za socialno delo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

BANKA SLOVENIJE

5362. Sklep o spremembi sklepa o vodenju računov pri Banki Slovenije

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

5384. Poročilo o rezultatu ponovnega glasovanja in o izidu volitev predsednika republike
5385. Poročilo o izidu volitev članov državnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5363. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja
5364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov

OBČINE

Brežice

5365. Program priprave za lokacijski načrt - čistilna naprava Brežice

Črna na Koroškem

5366. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Žerjav

Divača

5367. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003

Dobrova-Polhov Gradec

5368. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec

Dornava

5369. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2002
5370. Sklep o povišanju cen programov javno-izobraževalnega zavoda Dornava

Gorišnica

5371. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001

Jesenice

5372. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2003

Kamnik

5373. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kungota

5374. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Kungota
5375. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Kungota
5376. Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov Občine Kungota

Lenart

5377. Izid na lokalnih volitvah, dne 10. novembra 2002, v Občini Lenart

Markovci

5378. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Markovci v letu 2003
5379. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Mirna Peč

5380. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti

Zreče

5381. Cenik daljinskega ogrevanja
AAA Zlata odličnost