Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, stran 13005.

Na podlagi prvega odstavka 84. člena ter prve in druge alinee prvega odstavka 87. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in druge alinee prvega odstavka 8. člena satuta Agencije za energijo Republike Slovenije (Uradnil ist RS, št. 102/00) je direktor Agencije za energijo Republike Slovenije sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
1. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01, 103/01, 48/02; v nadaljevanju: pravilnik) se v 10. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Omrežnina se določa na osnovi ekonomskega reguliranja s spodbudami z uporabo metode zamejene cene v regulativnem obdobju. V delež cene za uporabo omrežij, ki se nanaša na omrežnino, se dovoljuje vključevanje samo upravičenih stroškov infrastrukture omrežja in izgub v omrežju.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek tega člena.
2. člen
V 11. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Omrežnina se določa na osnovi ekonomskega reguliranja s spodbudami z uporabo metode zamejene cene v regulativnem obdobju. V delež cene za uporabo omrežij, ki se nanaša na omrežnino, se dovoljuje vključevanje samo upravičenih stroškov infrastrukture omrežja in izgub v omrežju. «
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek tega člena.
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Za zagotavljanje zadostnih in sigurnih pogojev, ki omogočajo zanesljivo in stabilno delovanje elektroenergetskega sistema, je odgovoren upravljalec prenosnega omrežja, ki za sistemske storitve sklepa ustrezne pogodbe s proizvajalci električne energije kakor tudi z večjimi odjemalci. Znotraj svojih omrežij lahko zagotavlja sistemske storitve tudi upravljalec distribucijskega omrežja.
Iz deleža cene za uporabo omrežij za sistemske storitve se financirajo naslednje storitve:
1. sekundarna regulacija frekvence in moči,
2. terciarna regulacija in minutna rezerva,
3. regulacija napetosti in jalove moči,
4. zagon agregatov brez zunanjega napajanja.
Proizvodne enote na lastne stroške zagotavljajo primarno regulacijo.
Stroške za sistemske storitve krijejo odjemalci s plačevanjem deleža za sistemske storitve, ki je sestavni del cene za uporabo omrežij in ga Agencija za energijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) določa letno.
Delež sistemskih storitev v ceni za uporabo omrežij določa tabela 3 v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«
4. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Obseg posameznih sistemskih storitev določa upravljalec prenosnega omrežja letno na podlagi navodila o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 46/02).
Upravljalec prenosnega omrežja mora do 31. avgusta v tekočem letu predložiti Agenciji obrazložen načrt potrebnega obsega posameznih sistemskih storitev za naslednje leto.«
5. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Hkrati z reguliranjem cen agencija spremlja nadzor nad kakovostjo napajanja, ki jo zagotavljajo gospodarske javne službe prenosa in distribucije. Nadzor nad kakovostjo napajanja zajema komercialno kakovost, neprekinjenost napajanja in kakovost napetosti.
Stopnja rasti oziroma padca kakovosti napajanja, ki se spremlja preko indikatorjev za nadzor kakovosti napajanja v tekočem regulativnem obdobju, je kriterij za upravičenost stroškov, ki se upošteva pri določanju cen za uporabo omrežij v prihodnjem regulativnem obdobju na način, kot je opredeljen v aktu agencije. Akt, ki določa kriterije za upravičenost stroškov določa tudi način spremljanja nadzora nad kakovostjo napajanja, ki ga morajo izvajati gospodarske javne službe prenosa in distribucije.«
6. člen
Naslov poglavja VIII. se spremeni tako, da se glasi:
»METODOLOGIJA DOLOČANJA OMREŽNINE ZA PRENOSNO IN DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE IN KRITERIJI ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV«
7. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
Metodologija določanja omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje in kriteriji za upravičenost stroškov se nanašajo na pokrivanje omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje v skladu z 10. in 11. členom tega pravilnika ter predstavljajo regulativni okvir določanja omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje, ki ga določi agencija za vsako regulativno obdobje.
Kriterije za upravičenost stroškov in metodologijo določanja omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje določa priloga 3, ki je sestavni del tega pravilnika.«
8. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
Agencija priznava kot upravičene stroške pri določitvi deleža sistemskih storitev stroške za tiste sistemske storitve, ki jih vsebuje načrt iz 12.a člena tega pravilnika in za katere so pogodbe sklenjene po predpisih, ki urejajo javna naročila ter po tem in naslednjem členu.
Za zagotavljanje potrebnega obsega sistemskih storitev upravljalec prenosnega omrežja povabi ponudnike k oddaji ponudb na razpis za posamezne storitve tako, da ponudbe določajo:
1. za sekundarno in terciarno regulacijo:
– regulacijo po agregatih ali večjih odjemalcih za terciarno regulacijo,
– gradient spreminjanja moči v MW/min,
– obseg ponujene rezerve moči v MW,
– ceno ponujene rezerve moči v SIT/MW;
2. za regulacijo napetosti in jalove moči:
– regulacijo po agregatih, ki držijo napetost znotraj predpisanega območja,
– ceno ponujene rezerve v SIT in to v obliki pavšala;
3. zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– določitev agregatov,
– ceno ponujene storitve, ki se lahko zakupi za obdobje, daljše od enega leta.
Cene ponujenih storitev morajo odražati dejanske stroške, ki jih imajo ponudniki za zagotavljanje teh storitev, in sicer:
1. za sekundarno in terciarno regulacijo:
– priložnostne stroške zaradi nenastopanja agregatov na primarnem trgu z električno energijo;
2. za regulacijo napetosti in jalove moči:
– stroške povečanih izgub zaradi proizvodnje jalove energije in
– morebitne vplive na znižanje proizvodnje delovne energije za primarni trg;
3. za zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– investicijske stroške za izgradnjo potrebnih dodatnih postrojev za omogočanje zagona brez zunanjega napajanja.«
9. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
Pri izboru najugodnejših ponudnikov upravljalec prenosnega omrežja upošteva tudi vse tehnične zahteve, ki izhajajo iz navodila o sistemskem obratovanju prenosnega elektroenergetska omrežja.«
10. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Priloga 1 se začne uporabljati 1. januarja 2003.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Maribor, dne 28. oktobra 2002.
dr. Jože Koprivnikar l. r.
Direktor
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k pravilniku o spremembah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov pod št. 382-18/2001-10 z dne 12. 12. 2002.

AAA Zlata odličnost