Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5369. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2002, stran 13025.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dornava na 33. seji, dne 22. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2002 (Uradni list RS, št. 38/02) se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
Skupina /Podskupina kontov          Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
l. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           238.785
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                96.501
70 DAVČNI PRIHODKI                    81.191
  700 Davki na dohodek in dobiček            72.317
  703 Davki na premoženje                 585
  704 Domači davki na blago in storitve         8.289
  706 Drugi davki                      –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                   15.310
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    3.388
  711 Takse in pristojbine                2.200
  712 Denarne kazni                     –
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         –
  714 Drugi nedavčni prihodki              9.722
72 KAPITALSKI PRIHODKI
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
  721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  142.284
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
    Institucij                    142.284
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             248.674
40 TEKOČI ODHODKI                     54.708
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         15.089
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     2.121
  402 Izdatki za blago in storitve           35.698
  403 Plačila domačih obresti              1.800
  404 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI                    89.812
  410 Subvencije                     3.117
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     35.200
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 18.882
  413 Drugi tekoči domači transferi           32.613
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 102.536
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        102.536
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 1.618
  430 Investicijski transferi              1.618
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–lI.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih z deležev
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga            4.300
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV+VII.–LL.–V.–VIII.)              14.189
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X)
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu financiranja in so sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-01-697/02
Dornava, dne 27. novembra 2002.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula inž. l. r.

AAA Zlata odličnost