Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5357. Pravilnik o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa, stran 13001.

Na podlagi petega odstavka 82. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, v nadaljnjem besedilu: ZMed) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa
1. člen
Ta pravilnik določa merila za opredelitev in financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa.
2. člen
Izbrane programske vsebine bodo financirane iz treh odstotkov letne vrednosti vseh zbranih sredstev iz RTV prispevka.
Letna vrednost vseh zbranih sredstev iz RTV prispevka je enaka vsoti vseh zbranih prispevkov, ki jih je RTV Slovenija zbrala v preteklem letu, ter sredstev iz naslova RTV prispevka, ki so bila v preteklem letu izterjana skupaj z obrestmi. To vrednost ugotovi RTV Slovenija na podlagi sprejetega zaključnega računa za preteklo leto.
Dodeljena sredstva se lahko porabijo samo za pokrivanje stroškov izdelave programskih radijskih ali televizijskih vsebin.
3. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) skladno z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, v nadaljnjem besedilu: ZUJIK).
Javni razpis se izvede enkrat letno.
4. člen
Na javni razpis za financiranje ustvarjanja programskih vsebin se lahko prijavijo izdajatelji radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa.
5. člen
Besedilo javnega razpisa določi minister, pristojen za kulturo (v nadaljevanju: minister).
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo organa, ki objavlja razpis,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro programskih vsebin, pri katerem bodo financirane tiste programske vsebine, ki bodo v postopku izbire ovrednotene višje,
– navedbo, da višina financiranega deleža ne sme preseči 50 odstotkov celotne izvedbene vrednosti programa,
– merila za izbor programskih vsebin,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– vrednost sredstev, ki so namenjena za financiranje programskih vsebin,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– razpisni rok in rok za odpiranje vlog,
– način pošiljanja in vsebina predlogov,
– razpisno dokumentacijo,
– navedbo uslužbencev ministrstva, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno.
6. člen
V postopku izbire med predlaganimi programskimi vsebinami se upoštevajo naslednja merila, ki se točkujejo;
– pomen programskih vsebin za zadovoljevanje informativnih, izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških, kulturnih in drugih potreb lokalnih, regionalnih ali študentskih javnosti,
– kakovost avtorskega pristopa,
– izvirnost avtorskega pristopa,
– komunikativnost avtorskega pristopa,
– aktualnost avtorskega pristopa,
– pomen programskih vsebin za razvoj slovenske kulture, slovenskega jezika in ohranjanje kulturne dediščine,
– pomen realizacije predlaganih programskih vsebin za razvoj slovenske medijske krajine.
Programske vsebine bodo izbrane za financiranje na podlagi zbranega števila točk. Posamezno merilo lahko prinese največ pet točk.
7. člen
Postopek strokovnega ocenjevanja predlaganih programskih vsebin vodi strokovna komisija, ki predlaga zavrnitev ali izbor programskih vsebin, ki se bodo financirale ter obrazloži vsebinske razloge, ki so jo pripeljali do predlagane odločitve.
Petčlansko komisijo imenuje minister na podlagi javnega poziva.
Komisijo sestavljajo strokovnjaki s področja medijev in avdiovizualne kulture, ki jih ministru predlagajo:
– Svet za radiodifuzijo,
– Kulturna zbornica,
– Društvo novinarjev,
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– ministrstvo.
Predstavnik ministrstva je hkrati tajnik strokovne komisije.
Mandat članov strokovne komisije traja tri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Vsak od naštetih predlagateljev lahko predlaga največ tri strokovnjake. Minister nato od vsakega predlagatelja izbere enega kandidata.
8. člen
Konstitutivno sejo komisije skliče tajnik strokovne komisije na predlog ministra.
Člani strokovne komisije na konstitutivni seji z večino glasov vseh članov izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
Člani strokovne komisije z večino glasov prisotnih članov sprejmejo poslovnik. K poslovniku izda soglasje minister.
Člani strokovne komisije imajo pravico do nagrade za svoje delo in povračila potnih stroškov v skladu s sklepom o ustanovitvi strokovne komisije.
Če se v okviru javnega razpisa obravnava vloga vlagatelja, na katerega je interesno ali kako drugače vezan član strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi o vlogi in se mora vzdržati glasovanja.
9. člen
Strokovna komisija predloži ministru pisno poročilo o svojem delu s predlogom izbranih programskih vsebin, ki se bodo financirale glede na merila iz 6. člena tega pravilnika, najkasneje 60 dni od dne poteka razpisnega roka.
Podlaga za izdajo odločbe je poročilo iz prejšnjega odstavka, ki mora vsebovati kratko obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznih programskih vsebin.
Pri izdaji odločbe se smiselno uporabi 113. člen ZUJIK.
Po sklenitvi pogodb med ministrstvom in posameznimi izvajalci ministrstvo odredi RTV Slovenija izplačilo sredstev iz drugega odstavka 82. člena ZMed.
10. člen
Za financiranje se lahko uporabijo samo tista izterjana sredstva od neplačnikov RTV prispevka, za katere je obveznost plačila nastala po začetku veljavnosti ZMed.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-1186/2002
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica za kulturo

AAA Zlata odličnost