Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5365. Program priprave za lokacijski načrt - čistilna naprava Brežice, stran 13021.

Na podlagi 27., 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice sprejel dne 28. 11. 2002
P R O G R A M
priprave za lokacijski načrt – čistilna naprava Brežice
I. PREDMET LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
Predmet lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN) je čistilna naprava Brežice, ki bo namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda.
II. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE
2. člen
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg LN;
2. subjekti vključeni v postopek sprejemanja LN ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
3. organizacija priprave LN;
4. terminski plan priprave in sprejemanja LN;
5. sredstva za izvedbo LN.
III. VSEBINA IN OBSEG LN
3. člen
LN se v vsebinskem smislu pripravi tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90, 85/00, v nadaljevanju: ZPUP), zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in naslednji), navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in podzakonski predpisi na predmetnem področju ter na osnovi dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87 in naslednji).
4. člen
Obseg priprave LN:
– izdelava gradiva za pridobivanje strokovnih mnenj, pogojev in usmeritev pristojnih soglasodajalcev,
– pridobivanje predhodnih strokovnih mnenj, pogojev, usmeritev,
– izdelava osnutka LN,
– javna razgrnitev,
– javna obravnava,
– izdelava dopolnjenega osnutka ob upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve,
– pridobivanje soglasij,
– izdelava predloga dokumenta LN za obravnavo in sprejem na občinskem svetu,
– izdelava končnega dokumenta.
IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE LN
5. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja LN bo župan Občine Brežice, strokovna služba občine, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj in Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.
V. SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V PRIPRAVO LN
6. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto,
– Komunalno obrtno podjetje Brežice,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Elektro Celje, PE Krško,
– KS Dobova,
– Občina Brežice.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje, ter soglasja tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
Pred pričetkom priprave LN morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je predmet LN, strokovna mnenja, pogoje in usmeritve, ki jih izdelovalec uporabi pri pripravi osnutka. Na osnutek LN pa s soglasjem potrdijo da so upoštevani predhodni pogoji in usmeritve.
VI. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA LN
7. člen
1. objava programa priprave v Uradnem listu RS;
2. izdelava gradiva za pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev – 30 dni po programu priprave;
3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev subjektov iz 6. člena – 30 dni po izdelavi gradiva;
4. izdelava osnutka LN –30 dni po sprejetju stališč do pridobljenih pogojev;
5. sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka LN občine Brežice – 5 dni po prejemu osnutka na Občini Brežice;
6. javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Brežice in v KS Dobova – 30 dni od objave v Uradnem listu RS;
7. javna obravnava se izvede na sedežu KS Dobova – v času trajanja javne razgrnitve;
8. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka LN;
9. priprava osnutka in pripomb na osnutek LN za sprejem na občinskemu svetu – 5 dni po končani javni obravnavi;
10. občinski svet zavzame na osnovi predloga župana Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
11. po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu se izdela dopolnjeni osnutek LN oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 6. člena tega programa priprave – 20 dni po opredelitvi občinskega sveta do pripomb iz javne razgrnitve;
12. pridobivanje soglasij od subjektov iz 6. člena tega programa priprave – 30 dni po prejemu vloge;
13. po uskladitvi soglasij in mnenj se pripravi predlog dokumenta za obravnavo in sprejem na občinskem svetu – 20 dni po uskladitvi;
14. župan posreduje usklajeni predlog LN v obravnavo in sprejem občinskemu svetu (odlok, obrazložitve, grafični del);
15. občinski svet sprejme odlok LN na seji občinskega sveta;
16. izdelava končnega dokumenta – 10 dni po sprejetju odloka na seji občinskega sveta;
17. objava v Uradnem listu RS.
VII. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM LN
8. člen
Za pripravo lokacijskega načrta ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.
VIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-275/01
Brežice, dne 28. novembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost