Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5382. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 13035.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez (nadaljnjem besedilu: NPŠZ) v skupine in razrede, razvrstitev športnih panog v razrede in določa merila za sofinanciranje izbranih programov, ki so v javnem interesu.
2. člen
(postopek)
Izvajalce letnega programa športa se izbere v skladu s tem pravilnikom, javnim razpisom in odredbo o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99).
3. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih
1. vsebinah:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov;
2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– propagandna dejavnost v športu,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
– informiranje o športu v medijih,
– informatika v športu,
– eksperimentalni programi v športu,
– delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu,
– gradnja javnih športnih objektov.
4. člen
(načini določanja višine sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna v skladu s tem pravilnikom na podlagi točkovnega sistema, razen, če je v tem členu drugače določeno.
Višina štipendij športnikov se določa skladno s pravilnikom Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS), o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim med ministrstvom za šolstvo, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Fundacijo za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in OKS.
Pravice vrhunskih športnikov do zdravstvenega, nezgodnega, porodniškega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja se sofinancirajo skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo ta področja. Nadstandardno zdravstveno zavarovanje se glede na program OKS sofinancira v višini 25% vrednosti zavarovanja.
Pripravništva se sofinancirajo v skladu s pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35/00).
Štipendije za izobraževanje športnih delavcev v športu se določijo s pravilnikom o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51/00).
Velike mednarodne športne prireditve se sofinancira v skladu s 53. členom zakona o športu.
Višina sredstev za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja in programov za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov, katerih izvajalci so določeni v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji, se določi z letnim programom športa.
Višina sredstev za sofinanciranje programov, ki jih kot javno službo opravlja Zavod za šport Slovenije, se določi z letnim programom športa.
5. člen
(vrednost točke)
Za tekoče leto določi ministrstvo v skladu z določbami tega pravilnika, vrednost točk za vsebine in naloge iz 3. člena tega pravilnika.
II. VSEBINE
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
6. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov se sofinancira:
1. delovanje nacionalnih športnih zvez za področje interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
2. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
3. interesni šport študentov.
1.1 Delovanje nacionalnih športnih zvez za področje interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov
7. člen
(sofinanciranje delovanja)
Sofinancira se delovanje nacionalnih športnih zvez za področje interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki jim je področje interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov dejavnost delovanja.
Sofinancira se delovanje zvez, v katere je včlanjenih najmanj 20 društev, ki izvajajo interesne programe športa otrok, mladine in študentov na državni ravni, ali najmanj 10.000 članov, ki so vključeni v omenjene programe. Upošteva se stanje na dan 31. 12. preteklega leta. Za vsakega člana, vključenega v programe, se prizna 0,1 točke.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje nacionalnih športnih zvez za področje interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za delovanje nacionalnih športnih zvez za področje interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, in skupnim številom točk vseh članov na javni razpis prijavljenih nacionalnih športnih zvez za področje interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
1.2 Interesna športna vzgoja otrok in mladine
8. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine ter otrok in mladine s posebnimi potrebami se na podlagi teh meril sofinancira programe v počitnicah in športne oddelke v osnovni šoli.
Na podlagi letnega programa športa in letnega načrta dela se Zavodu za šport Slovenije sofinancira določene programe s področja interesne športne vzgoje otrok in mladine ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki jih opravlja kot javno službo.
1.2.1 Programi v počitnicah
9. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Sofinancira se programe v počitnicah in pouka prostih dnevih.
Sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti programov, druga sredstva mora pridobiti izvajalec sam.
10. člen
(merila za sofinanciranje)
Programi se ovrednotijo na podlagi razširjenosti programa in števila vključenih otrok.
Razširjenost programa je opredeljena s številom organizacij, ki neposredno izvajajo program. Število vključenih otrok je opredeljeno s številom otrok, ki so vključeni v program pri neposrednih izvajalcih programa.
Programe se ovrednoti ločeno po obeh merilih. Program z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Merilo                Najvišje možno število točk
----------------------------------------------------------------
Razširjenosti programa                    40
Število vključenih otrok                   60
----------------------------------------------------------------
Ostale programe se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega programa, deljeno z najvišjo vrednostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim možnim številom točk posameznega merila. Vsota točk posameznega programa po obeh merilih pomeni skupno število točk posameznega programa.
Sofinancira se največ pet programov v počitnicah in pouka prostih dnevih z najvišjim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
 
1.2.2 Športni oddelki v osnovni šoli
11. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se tehnološko opremo v oddelkih z nadstandardno interesno športno ponudbo v prvem triletju devetletke in v prvih dveh razredih drugega triletja devetletke.
12. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
Sofinancira se tehnološko opremo v oddelkih, v katerih poučuje športno vzgojo športni pedagog. Sofinancira se 50 točk na oddelek.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za športne oddelke v osnovni šoli, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za športne oddelke v osnovni šoli, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih oddelkov v osnovnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
 
1.3 Interesni šport študentov
13. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju interesnega športa študentov se sofinancira:
1. program univerzijade,
2. medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah in
3. 80-urne programe v izbranih športnih panogah.
 
1.3.1 Medfakultetna tekmovanja in 80-urni programi v izbranih športnih panogah
14. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti programov, preostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
15. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje programov lahko kandidirajo samo študentske športne organizacije. Sofinancirajo se za uporabnike brezplačni programi, ki nimajo omejitev sodelovanja glede članstva in jih vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo ter zberejo pri točkovanju najmanj 70 točk.
16. člen
(merila za sofinanciranje)
Programi se ovrednotijo na podlagi razširjenosti programa in števila vključenih študentov.
Razširjenost programa je opredeljena s številom organizacij, ki neposredno izvajajo program. Število vključenih študentov je opredeljeno s številom študentov, ki so vključeni v program pri neposrednih izvajalcih programa.
Programe se ovrednoti ločeno po obeh merilih. Program z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Merilo                Najvišje možno število točk
----------------------------------------------------------------
Razširjenosti programa                    40
Število vključenih študentov                 60
----------------------------------------------------------------
Ostale programe se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega programa, deljeno z najvišjo vrednostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim možnim številom točk posameznega merila.
Vsota točk posameznega programa po obeh merilih pomeni skupno število točk posameznega programa. Višina sofinanciranja se izračuna tako, da se vsota točk obeh meril pomnoži z vrednostjo točke za interesni šport študentov.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za interesni šport študentov, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za interesni šport študentov, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov za interesni šport študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
 
1.3.2 Program univerzijade
17. člen
(pogoji in merila za sofinanciranje)
V vrednosti 5000 točk se leto pred univerzijado, organizirano pod okriljem mednarodne zveze za univerzitetni šport FISU (Federation internationale du sport universitaire), sofinancira program zimske in letne univerzijade skupaj. Pri izračunu se upošteva vrednost točke za vrhunski šport ter športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (v nadaljnjem besedilu: vrednost točke za področje vrhunskega športa), ki je določena v drugem odstavku 19. člena tega pravilnika. Za sofinanciranje univerzijade lahko kandidira samo nacionalna športna zveza za interesno športno vzgojo študentov, ki je članica mednarodne zveze za univerzitetni šport FISU.
 
2. Vrhunski šport ter športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 
2.1 Splošna Določila
18. člen
(predmet in pogoji za sofinanciranje)
S sredstvi za športne dejavnosti vrhunskega športa ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira:
1. delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez,
2. dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc,
3. nagrade za olimpijske medalje,
4. štipendije,
5. pravice vrhunskih športnikov iz 39. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
6. nadstandardno zdravstveno zavarovanje,
7. delovanje panožnih športnih šol,
8. športne oddelke v gimnazijah.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko kandidirajo samo izvajalci, ki so nosilci teh dejavnosti.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 3., 4. in 6. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo OKS, NPŠZ in športniki, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 5. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo vrhunski športniki.
Za sofinanciranje dejavnost iz 7. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo NPŠZ, športna društva, šole, podjetja, zasebniki, zasebni športni delavci in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
Za sofinanciranje dejavnost iz 8. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo gimnazije, ki zagotovijo ustrezne prostorske in kadrovske zahteve in organizirajo delo v športnih oddelkih.
19. člen
(vrednost točke za področje vrhunskega športa)
Vrednotenje dejavnosti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za te dejavnosti se uporablja vrednost točke za področje vrhunskega športa.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za področje vrhunskega športa, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za delovanje NPŠZ, za dejavnosti vrhunskega športa, za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki po merilih za vrhunski šport izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje vsebin iz 1. in 2. točke prejšnjega člena.
Vrednost točke za področje vrhunskega športa se ne uporablja za sofinanciranje po 31. členu tega pravilnika.
20. člen
(omejitve)
Delež sredstev za športne dejavnosti, opredeljene v 1. in 2. točki prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, ki jih izvajalec prejme iz proračuna, lahko predstavlja največ 70% vrednosti dejavnosti.
V primeru, ko se v posameznem letu poveča obseg sredstev v letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, se sofinanciranje posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za največ 20 odstotnih točk nad odstotkom povečanja obsega sredstev v letnem programu športa za te dejavnosti ali zmanjša za največ 10% glede na predhodno leto.
V primeru, ko se v posameznem letu zmanjša obseg sredstev v letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, se sofinanciranje posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za največ 20% glede na predhodno leto ali zmanjša za največ 10 odstotnih točk nad odstotkom zmanjšanja obsega sredstev v letnem programu športa za te dejavnosti.
Omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljata, ko v posameznem letu po točkovnem sistemu skupna izračunana višina sofinanciranja dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 18. člena tega pravilnika za posamezno NPŠZ presega omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
 
2.2 Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
21. člen
(skupine in razredi)
NPŠZ se razvrsti v tri skupine in v pet razredov na podlagi razširjenosti in uspešnosti.
 
2.2.1 Razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v skupine
22. člen
(skupine)
V skupini A so individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini B so kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini C so miselne športne igre. V to skupino sodijo bridge, go in šah.
 
2.2.2 Razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v razrede zvez
23. člen
(razredi zvez)
NPŠZ se razvrsti v pet razredov zvez na podlagi meril razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti ločeno za vsako skupino iz prejšnjega člena.
24. člen
(merila)
Merilo razširjenosti je opredeljeno s številom športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ za naslov državnega prvaka. Upoštevajo se podatki z dne 31. 12. preteklega leta.
Merilo mednarodne razširjenosti opredeljuje število držav, članic svetovne športne zveze. Upoštevajo se podatki z dne 31. 12. preteklega leta.
Merilo uspešnosti je opredeljeno s številom vseh kategoriziranih športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji OKS. Za šah veljata naziva velemojster in mednarodni mojster.
NPŠZ se točkuje po merilih iz tega člena in razvršča v razrede razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti ločeno za vsako skupino iz 22. člena tega pravilnika.
25. člen
(merilo razširjenosti)
Povprečna vrednost merila razširjenosti se izračuna tako, da se vsota vseh športnikov, na javni razpis prijavljenih NPŠZ, deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov razširjenosti. NPŠZ se na podlagi števila športnikov uvrsti v razred razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Razred     Meja          Št. reg. športnikov
Razširjenosti razreda          (razširjenost)
              ------------------------------------
                 Skupini A in B  Skupina C
----------------------------------------------------------------
1.       81% in več      2000 točk   1000 točk
2.       61 – 80,9%      1500 točk    750 točk
3.       41 – 60,9%      1000 točk    500 točk
4.       21 – 40,9%       500 točk    250 točk
5.       do 20,9%         –       –
----------------------------------------------------------------
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
26. člen
(merilo mednarodne razširjenosti)
Povprečna vrednost merila mednarodne razširjenosti se izračuna tako, da se vsota števila držav, članic svetovnih športnih zvez, na javni razpis prijavljenih NPŠZ, deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov mednarodne razširjenosti. NPŠZ se na podlagi števila držav, članic svetovne športne zveze, uvrsti v razred mednarodne razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Razred    Meja razreda      Št. držav članic SŠZ
mednarodne            (mednarodna razširjenost)
razširjenosti           -------------------------
                 Skupini A in B  Skupina C
----------------------------------------------------------------
1.      81% in več     1000 točk     500 točk
2.      61 – 80,9%      750 točk     300 točk
3.      41 – 60,9%      500 točk     150 točk
4.      21 – 40,9%      250 točk       –
5.       do 20,9%        –         –
----------------------------------------------------------------
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
27. člen
(merilo uspešnosti)
Povprečna vrednost merila uspešnosti se izračuna tako, da se vsota števila vseh kategoriziranih športnikov na javni razpis prijavljenih NPŠZ po veljavni kategorizaciji OKS, deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov uspešnosti. NPŠZ se na podlagi števila vseh kategoriziranih športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji OKS uvrsti v razred uspešnosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Razred     Meja razreda      Št. kategoriziranih šp.
uspešnosti                 (uspešnost)
                 ------------------------------
                  Skupini A in B  Skupina C
----------------------------------------------------------------
1.       81% in več       3000 točk   1000 točk
2.       61 – 80,9%       2000 točk    750 točk
3.       31 – 60,9%       1000 točk    500 točk
4.       21 – 30,9%       500 točk    250 točk
5.       do 20,9%         –       –
----------------------------------------------------------------
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
28. člen
(razvrstitev NPŠZ v razrede zvez)
NPŠZ se na podlagi razvrstitve v razrede v skladu s 23. do 27. členom tega pravilnika določi pripadajoče število točk iz naslednje preglednice:
Razširjenost       Mednarodna razširjenosti     Uspešnost
--------------------------------------------------------------------------
razred     št.    razred mednarodne št.    razred      št.
razširjenosti točk   razširjenosti   točk   uspešnosti   točk
--------------------------------------------------------------------------
1.       5     1.         5     1.        10
2.       4     2.         4     2.         8
3.       3     3.         3     3.         6
4.       2     4.         2     4.         4
5.       1     5.         1     5.         2
--------------------------------------------------------------------------
Na podlagi vsote pripadajočih točk iz zgornje preglednice se določi razred zveze v skladu z naslednjo preglednico:
----------------------------------------------------------
Vsota pripadajočih točk           Razred zveze
----------------------------------------------------------
    17–20                  1.
    13–16                  2.
     9–12                  3.
     5–8                   4.
     1–4                   5.
----------------------------------------------------------
29. člen
(dodatna merila)
Če nobena športna panoga posamezne NPŠZ ni uvrščena v redni program olimpijskih iger (v nadaljnjem besedilu: OI), je lahko ta NPŠZ razvrščena najvišje v tretji razred zveze.
Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje razvrstitev posameznih NPŠZ v razrede zvez glede na merilo nacionalnega pomena športa. S soglasno odločitvijo vseh prisotnih članov lahko glede na to merilo panožno športno zvezo uvrsti za največ dva razreda višje, z dvotretjinsko večino prisotnih članov pa za največ en razred višje, kot je uvrščena v skladu z merili iz 23. do 27. člena tega pravilnika.
30. člen
(merilo za olimpijske športe)
NPŠZ, katere športna panoga je na rednem sporedu OI, za delovanje pripada 100 točk. Pripadajoče število točk iz tega člena je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
31. člen
(dodatno sofinanciranje materialnih stroškov)
NPŠZ, pri katerih je usposabljanje kadrov povezano z licenciranjem in vezano na porabo goriva, za katerega se obračunava trošarina, dejavnost pa ima poleg pomena javne dobrine na področju športa tudi pomen javne dobrine na področju obrambe, kar potrdi Ministrstvo za obrambo, se za materialne stroške prizna dodatnih 7000 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za dodatno sofinanciranje materialnih stroškov, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za to področje, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
2.3 Dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc
32. člen
(priprave za olimpijske, sredozemske igre, Evropski olimpijski festival mladih, Mladinske športne igre Alpe Jadran in udeležba na Mladinskih igrah treh dežel)
V vrednosti 10 točk na dan se zadnji dve leti pred OI sofinancira 30 dni priprav za kandidate za nastop na OI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS potrdi ministrstvo.
V vrednosti 10 točk na dan se v zadnjem letu pred sredozemskimi igrami (v nadaljnjem besedilu: SI) sofinancira 7 dni priprav za kandidate za nastop na SI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS potrdi ministrstvo.
V vrednosti 7 točk na dan se zadnji dve leti pred Evropskim olimpijskim festivalom mladih (v nadaljnjem besedilu: EYOF) sofinancira 6 dni priprav za kandidate za nastop na EYOF, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS potrdi ministrstvo.
V vrednosti 7 točk na dan se zadnje leto pred Mladinskimi športnimi igrami Alpe Jadran sofinancira 5 dni priprav za kandidate za nastop na Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS potrdi ministrstvo.
Sofinancira se udeležba na Mladinskih igrah treh dežel v višini 0,7 točke za športnika udeleženca, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog OKS potrdi ministrstvo.
2.3.1 Razvrstitev športnih panog v razrede športnih panog
33. člen
(razredi športnih panog)
Športne panoge se razvrsti v pet razredov športnih panog na podlagi merila uspešnosti za vsako skupino iz 22. člena tega pravilnika.
Merilo uspešnosti je opredeljeno s številom športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po veljavni kategorizaciji OKS, za šah pa število šahistov z nazivom velemojster in mednarodni mojster.
Izračuna se povprečna vrednost merila uspešnosti, tako da se vsoto športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda na javni razpis prijavljenih športnih panog po veljavni kategorizaciji OKS deli s številom na javni razpis prijavljenih športnih panog. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov uspešnosti športne panoge. Športne panoge se na podlagi števila kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po veljavni kategorizaciji OKS uvrsti v razred uspešnosti športne panoge v skladu z naslednjo preglednico:
------------------------------------------
Meja razreda     Razred športne panoge
------------------------------------------
81% in več          1.
61 – 80,9%          2.
31 – 60;9%          3.
21 – 30,9%          4.
do 20,9%           5.
------------------------------------------
34. člen
(dodatna merila)
Športna panoga, ki ni na rednem programu OI, je lahko razvrščena najvišje v tretji razred športnih panog.
Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje razvrstitev posameznih športnih panog v razrede športnih panog glede na merilo nacionalnega pomena športa. S soglasno odločitvijo vseh prisotnih članov lahko glede na to merilo športno panogo uvrsti za največ dva razreda višje, z dvotretjinsko večino prisotnih članov pa za največ en razred višje, kot je uvrščena v skladu z merili iz prejšnjega člena.
2.3.2 Sofinanciranje programov nacionalnih panožnih športnih zvez
35. člen
(priprave na evropska, svetovna prvenstva)
NPŠZ se na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede športnih panog ovrednoti priprave za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih za vsako reprezentanco:
-----------------------------------------------------------
  Razred     A članska   Mladinska     Mlajša
športne panoge   št. točk   št. točk     št. točk
-----------------------------------------------------------
    1.      4000     2000       1000
    2.      3000     1200       600
    3.      2000      600       200
-----------------------------------------------------------
– v kolektivnih športih s športnimi igrami za vsako reprezentanco:
-----------------------------------------------------------
  Razred     A članska   Mladinska     Mlajša
športne panoge   št. točk   št. točk     št. točk
-----------------------------------------------------------
   1.       6000     4000       2000
   2.       5000     2000       1000
   3.       4000     1000        500
-----------------------------------------------------------
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
36. člen
(kategorizirani športniki)
Sofinancira se program NPŠZ na podlagi števila kategoriziranih športnikov oziroma števila šahistov z nazivom velemojster in mednarodni mojster, in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih:
----------------------------------------------------------------
Kategorizacija                     Št. točk
----------------------------------------------------------------
Športnik svetovnega razreda                 1000
Športnik mednarodnega razreda                500
Športnik perspektivnega razreda               300
----------------------------------------------------------------
– v kolektivnih športih s športnimi igrami:
----------------------------------------------------------------
Kategorizacija                     Št. točk
----------------------------------------------------------------
Športnik svetovnega razreda                  90
Športnik mednarodnega razreda                 45
Športnik perspektivnega razreda                30
----------------------------------------------------------------
– v miselnih športih:
----------------------------------------------------------------
Kategorizacija                     Št. točk
----------------------------------------------------------------
Naziv velemojster                       45
Naziv mednarodni mojster                   30
----------------------------------------------------------------
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
37. člen
(delo trenerjev)
Sofinancira se plače reprezentančnih trenerjev NPŠZ, katerih športne panoge so na rednem sporedu OI, glede na razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog, in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športnih panogah:
----------------------------------------------------------------
Razred    Merilo
Športne
----------------------------------------------------------------
panoge                         Št. točk
1.      Za vsako člansko a reprezentanco        2500
2.      Za vsako člansko a reprezentanco        2100
3.      Za vse članske a reprezentance         2100
----------------------------------------------------------------
– v kolektivnih športnih panogah s športnimi igrami:
----------------------------------------------------------------
Razred   Merilo
športne
panoge                         Št. Točk
----------------------------------------------------------------
1. – 3.  Za vsako člansko a reprezentanco         2500
----------------------------------------------------------------
– v miselnih športnih panogah:
----------------------------------------------------------------
Razred    Merilo
športne
panoge                         Št. točk
----------------------------------------------------------------
1. – 3.   Za vse članske a reprezentance         2100
----------------------------------------------------------------
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
2.3.3 Dejavnosti vrhunskega športa – dosežki reprezentanc, posameznikov in klubov-društev
38. člen
(vrednotenje dosežkov reprezentanc)
Ovrednoti se dosežke reprezentanc v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v kolektivnih športih s športnimi igrami ovrednoti uvrstitev reprezentance na evropsko ali svetovno prvenstvo glede na razred športne panoge s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------------------------
Razred       Svetovno prvenstvo (SP)      Evropsko prvenstvo (EP)
športne
panoge
----------------------------------------------------------------------------------
  1.  Uvrstitev   Končna uvrstitev   Uvrstitev na    Končna uvrstitev
      na SP  5.–8. Mesto 3., 4. mesto  finale  EP 3., 4. mesto finale
----------------------------------------------------------------------------------
Članska   2000   2000     3000      5000  1500  2000     3000
Mladinska  1500   1500     2250      3750  1000  1500     2250
Mlajša   1000   1000     1500      2500   500  1000     1500
----------------------------------------------------------------------------------
V primeru uvrstitve reprezentance med prvih 8 ekip ali višje se NPŠZ kot dosežek ovrednoti seštevek točk za uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo in točk za končno uvrstitev.
39. člen
(vrednotenje dosežkov posameznikov)
Ovrednoti se dosežke posameznikov v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v individualnih športih ovrednoti osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) glede na razred športne panoge s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------------------
Razred       Svetovno prvenstvo      Evropsko prvenstvo
športne
panoge
----------------------------------------------------------------------------
1      1. mesto  2. mesto  3. mesto  1. mesto  2. mesto  3. mesto
Člani(-ce)   1000    800    600    800    600    400
Mladinci(-ke)  600    500    350    500    400    250
Mlajši–EYOF   300    200    150    200    150    100
----------------------------------------------------------------------------
V primeru, da športnik v individualnih športih na istem tekmovanju iz prejšnjega odstavka osvoji več medalj v različnih disciplinah, se za ovrednotenje po zgornji tabeli upošteva le najvišja osvojena kolajna športnika.
40. člen
(vrednotenje dosežkov klubov – društev)
Ovrednoti se dosežke klubov – društev v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Klubom – društvom se v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih panog, ovrednoti končna uvrstitev na uradnih evropskih tekmovanjih za naslov evropskega klubskega prvaka s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
     Končna uvrstitev
med 8     med 4    finale
2000     3000    4000
41. člen
(izredni dosežki)
Za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali Republiko Slovenijo, zlasti z omogočanjem njene predstavitve na področju turizma in gospodarstva, lahko minister, pristojen za šport, predlaga vladi, da športnike, ki so jih dosegli, dodatno nagradi iz proračunske rezerve.
2.4 Nagrade za olimpijske medalje
42. člen
(olimpijske medalje)
V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpijskih medalj izplača nagrada, in sicer za 1. mesto 3000 točk, za 2. mesto 2000 točk in za 3. mesto 1000 točk.
Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci v individualnih športih se vsakemu posameznemu članu ekipe – nosilcu medalje izplača nagrada v višini 75% nagrade, določene za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci.
Trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 50% vrednosti nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci, ne glede na to ali je medalja osvojena v posamični ali ekipni konkurenci.
V kolektivnih športih s športnimi igrami se ekipi, nosilki olimpijske medalje, izplača nagrada; in sicer za 1. mesto 15000 točk, za 2. mesto 10000 točk in za 3. mesto 5000 točk.
Trenerskemu teamu ekipe, nosilke olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača nagrada v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih športih.
2.5 Štipendije
43. člen
(štipendije)
Štipendije športnikom se sofinancira skladno s pravilnikom OKS o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim med ministrstvom, Fundacijo za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in OKS.
2.6 Pravice vrhunskih športnikov iz 39. člena zakona o športu
44. člen
(pravice vrhunskih športnikov iz 39. člena zakona o športu)
Vrhunskim športnikom se sofinancirajo pravice, ki izhajajo iz 39. člena zakona o športu skladno z veljavnimi predpisi in akti ministrstva.
2.7 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje
45. člen
(nadstandardno zdravstveno zavarovanje)
Vrhunskim športnikom se glede na program OKS sofinancira nadstandardno zdravstveno zavarovanje v višini 25% vrednosti zavarovanja.
2.8 Delovanje panožnih športnih šol
46. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)
Sofinancira se plače trenerjev v programih panožnih športnih šol v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa OI ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. Štiriletni program posameznega izvajalca panožne športne šole, ki ga potrdi najvišji strokovni organ NPŠZ in v katerem so opredeljeni
– načrt dela,
– cilji,
– podatki o v program vključenih športnikih,
– materialni in prostorski pogoji,
– strokovni kadri, ki izvajajo program (ustrezna izobrazba zaposlenega trenerja ter usposobljenost drugih strokovnih delavcev);
2. dokazilo o sodelovanju s trenerjem (pogodba o zaposlitvi oziroma pogodba o delu);
3. dokazilo o sodelovanju s šolskim sistemom ter zagotovljenih možnostih za bivanje in prehranjevanje športnikov, če športniki ne bivajo doma.
47. člen
(merila za sofinanciranje)
Posamezni programi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ocenjujejo in izbirajo po merilih iz naslednje preglednice:
-------------------------------------------------------------------------------
Merilo                               Število točk
-------------------------------------------------------------------------------
Razred športne panoge:      Športne panoge v I. razredu         30
                 Športne panoge v II. razredu        20
                 Športne panoge v III. razredu        10
                 Športne panoge v IV. razredu         5
 
Deficitarnost programov in že  Športna panoga doslej v projektu 
Sofinanciranih trenerjev v    nima trenerjev               20
posamezni športni panogi
oziroma disciplini:       Športna panoga ima v projektu
                 do 4 trenerje                10
 
Dolgoročen program NPŠZ     Program je kvaliteten          11-15
o organiziranosti in delovanju
panožnih športnih šol za
posamezno športno panogo     Program je ustrezen            6-10
oziroma disciplino, ki ga
sprejme najvišji strokovni
organ NPŠZ:           Program je zadovoljiv           0-5
 
Štiriletni program posameznega  Program je kvaliteten          11-15
izvajalca
panožne športne šole, ki ga   Program je ustrezen            6-10
potrdi najvišji
strokovni organ NPŠZ:      Program je zadovoljiv           0-5
 
Prednostni vrstni red med    Program je rangiran na prvo mesto      10
Programi v posamezni športni
Panogi
oziroma disciplini, ki ga    Program je rangiran na drugo mesto      5
določa najvišji
strokovni organ NPŠZ:
 
Program predvideva zaposlitev  Predlaga se pripravnika oziroma       10
trenerja, ki je prejemal     štipendista
štipendijo ali bil pripravnik
ministrstva:
-------------------------------------------------------------------------------
48. člen
(višina sofinanciranja)
Kot izhodišče za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev služi izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za negospodarske dejavnosti.
Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se uporabljajo merila: izobrazba, naziv, usposobljenost za mentorja, dodatek za psihofizične obremenitve, in sicer v skladu z naslednjo preglednico:
----------------------------------------------------------------
Stopnja  Naziv   Količnik Usposobljenost  Dodatek  Skupaj
izobrazbe              za      za
                 mentorstvo  psihofizične
                       obremenitve
                          in
                       odgovornosti
----------------------------------------------------------------
VI.    brez    2,75    /    0,74       3,49
      mentor   3,06   0,30   0,72       4,08
      svetovalec 3,23   0,30   0,69       4,22
VII.    brez    3,25   0,30   0,74       4,29
      mentor   3,60   0,30   0,72       4,62
      svetovalec 3,80   0,30   0,69       4,79
      svetnik   4,20   0,30   0,69       5,19
magister  brez    3,55   0,30   0,74       4,59
znanosti  mentor   3,90   0,30   0,72       4,92
      svetovalec 4,10   0,30   0,72       5,12
      svetnik   4,50   0,30   0,69       5,49
doktor   brez    3,75   0,30   0,74       4,79
znanosti  mentor   4,10   0,30   0,72       5,12
      svetovalec 4,30   0.30   0,69       5,29
      svetnik   4,70   0,30   0,69       5,69
----------------------------------------------------------------
Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se uporablja tudi merilo delovne dobe trenerja, in sicer v višini 0,5% od osnove plače za vsako leto izpolnjene delovne dobe.
Višino sofinanciranja plač trenerjev izračunava in spreminja ministrstvo enkrat letno, in sicer po stanju na dan sprejema sklepa o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa.
49. člen
(izbor programov in višina sofinanciranja)
Programe panožnih športnih šol se ocenjuje in razvršča glede na skupno število točk v skladu merili iz 47. člena tega pravilnika. Za vse razvrščene programe se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja plač trenerjev v skladu s prejšnjim členom. Izbere in sofinancira se programe, ki so prejeli večje število točk in so višje razvrščeni. Število izbranih in sofinanciranih programov je omejeno z obsegom sredstev za programe panožnih športnih šol, opredeljenih v letnem programu športa.
2.9 Športni oddelki v gimnazijah
50. člen
(vsebina sofinanciranja)
V športnih oddelkih v gimnazijah se lahko sofinancira:
1. nakup specialnih tehničnih sredstev in opreme,
2. materialne stroške športnih tekmovanj v okviru šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira Zavod za šport Slovenije,
3. materialne stroške programov obveznih izbirnih športnih vsebin,
4. nezgodno zavarovanje športnih pedagogov in dijakov,
5. meritve in spremljanje treniranosti dijakov.
51. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se športne oddelke na tistih gimnazijah, ki v skladu z veljavno zakonodajo organizirajo delo v športnih oddelkih.
52. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Sofinancira se športne oddelke na gimnazijah, in sicer 650 točk za prvi oddelek, 550 točk za drugi oddelek, 450 točk za tretji oddelek in 350 točk za vsak nadaljnji oddelek.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za športne oddelke v gimnazijah, ki se izračuna iz razmerja med obsegom sredstev predvidenih v letnem programu športa za športne oddelke v gimnazijah in skupnega števila točk vseh na javni razpis prijavljenih športnih oddelkov v gimnazijah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
3. Športna rekreacija
53. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju športne rekreacije se sofinancira:
1. delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije,
2. priprava in načrtovanje programov športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno aktivnega prebivalstva,
3. načrtovanje in izpeljava globalne propagandne aktivnosti v športni rekreaciji.
3.1 Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
54. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se delovanje nacionalnih športnih zvez, katerih člani – športna društva so izvajalci programov športne rekreacije, v katere je včlanjenih najmanj 30 društev ali katerih člani – športna društva imajo skupaj najmanj 5.000 individualnih članov in ki predložijo na skupščini ali na upravnem odboru zveze potrjeno letno poročilo in program dela zveze s finančnim načrtom, ki vsebuje stroške in specifikacijo vseh virov financiranja.
55. člen
(merila za sofinanciranje)
Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije se sofinancira na podlagi števila individualnih članov pri športnih društvih članih zveze s plačano letno članarino. Upošteva se stanje na dan 31. 12. preteklega leta.
Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke za področje športne rekreacije.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, in skupnim številom vseh individualnih članov na javni razpis prijavljenih nacionalnih športnih zvez, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
56. člen
(dodatno merilo)
Če so delovanje in programi na področju športna le eno od področij delovanja športne zveze na državni ravni, ki izpolnjuje pogoje iz 54. člena tega pravilnika, se zmanjša število točk na 30% izračunanih v skladu s prejšnjim členom.
3.2 Priprava in načrtovanje programov športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno aktivnega prebivalstva
57. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Programe na področju športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno aktivnega prebivalstva, se sofinancira največ do višine 40% celotne vrednosti programa. Ostala finančna sredstva mora pridobiti izvajalec iz drugih virov.
58. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se programe, ki jih vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo in ki pri točkovanju na podlagi meril iz naslednjega člena zberejo najmanj 70 točk.
59. člen
(merila za sofinanciranje)
Programi se ovrednotijo na podlagi razširjenosti programa in števila vključenih udeležencev.
Razširjenosti programa je opredeljena s številom organizacij, ki neposredno izvajajo program. Število vključenih udeležencev je opredeljeno s številom udeležencev, ki so vključeni v program pri neposrednih izvajalcih programa.
Programe se ovrednoti ločeno po obeh merilih. Program z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Merilo                Najvišje možno število točk
----------------------------------------------------------------
Razširjenosti programa                    40
Število vključenih udeležencev                60
----------------------------------------------------------------
Ostale programe se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega programa, deljeno z najvišjo vrednostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim možnim številom točk posameznega merila.
Vsota točk posameznega programa po obeh meril posameznega programa pomeni skupno število točk posameznega programa. Višina sofinanciranja se izračuna tako, da se vsota točk obeh meril pomnoži z vrednostjo točke za programe športne rekreacije.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za programe športne rekreacije, zmanjšanim za sofinanciranje plač strokovnim delavcem v skladu z naslednjim členom in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
60. člen
(sofinanciranje plač strokovnim delavcem)
Programe, ki so po točkovanju v skladu s prejšnjim členom uvrščeni na prvih šest mest, se lahko dodatno sofinancira s sredstvi v višini 50% sredstev, izračunanih v skladu z 48. členom tega pravilnika, ob izpolnjevanju pogojev iz 46. člena tega pravilnika. Če se kateri od izvajalcev programov uvrščenih na eno od prvih šest mest, ne prijavi za sofinanciranje plače strokovnega delavca, se sofinancira naslednji – nižje razvrščeni program na lestvici. Postopek se ponavlja vse dotlej, dokler ni za sofinanciranje izbranih šest programov oziroma ni več programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
3.3 Načrtovanje in izpeljava globalne propagandne aktivnosti v športni rekreaciji
61. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju športne rekreacije se sofinancira načrtovanje in izpeljava nacionalne globalne propagandne akcije z zaščitno znamko, ki jo opredeli ministrstvo in se deli na dve področji: globalno propagando in na produktno propagando.
62. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci globalne propagande so lahko vsi izvajalci letnega programa športa v skladu z zakonom o športu. Sofinancira se 50% vrednosti programa globalne propagande, ostala finančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
Izvajalci produktne propagande so športne organizacije, ki izvajajo programe na področju športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno aktivnega prebivalstva. Sofinancira se 60% vrednosti programa produktne propagande, ostala finančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
63. člen
(merila)
Programi globalne propagande in produktne propagande se ovrednotijo na podlagi idejne in oblikovne rešitve, dosedanjih referenc izvajalca, pričakovanih uspehov in ekonomičnosti propagandne akcije.
Programe se ovrednoti ločeno po vseh merilih. Program z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Merilo                Najvišje možno število točk
----------------------------------------------------------------
Idejne in oblikovne rešitve                  30
Dosedanje reference izvajalca                 20
Pričakovani uspehi                      30
Ekonomičnost propagandne akcije                20
----------------------------------------------------------------
Ostale programe se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega programa, deljeno z najvišjo vrednostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim možnim številom točk posameznega merila. Vsota točk posameznega programa po obeh merilih pomeni skupno število točk posameznega programa.
Pri globalni propagandi se sofinancira program z največjim skupnim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zbere najmanj 70 točk. Višina sredstev se določi z letnim programom športa.
Pri produktni propagandi se sofinancira pet programov z najvišjim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe produktne propagande, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za programe produktne propagande, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov produktne propagande, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
4. Šport invalidov
64. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Na področju športa invalidov se sofinancirata vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in mednarodna tekmovanja v višini do 7.000 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa. Sofinancira se tisto invalidsko organizacijo, ki je članica osrednje mednarodne zveze za invalidski šport.
III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
65. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov se sofinancirajo programi izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja v športu, pripravništvo in štipendije za izobraževanje strokovnih delavcev v športu.
66. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so registrirani za to dejavnost;
2. predložiti morajo program, iz katerega sta razvidna vsebina in natančni finančni načrt;
3. dokazati morajo prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo programov;
4. zagotovljenih morajo imeti najmanj 50% sredstev iz drugih virov.
Sofinancira se samo programe izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja v športu, ki jih je sprejel oziroma potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za šport.
67. člen
(merilo in višina sofinanciranja)
NPŠZ in nacionalnim športnim zvezam se sofinancira programe izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v višini do največ 5% sredstev, ki jim, v skladu s tem pravilnikom, pripadajo za delovanje in program.
Odstotek sofinanciranja je za vse izvajalce enak in je odvisen od števila na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz prejšnjega člena, in od obsega sredstev za izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje, opredeljenih v letnem programu športa.
68. člen
(pripravništvo)
Kandidati za sofinanciranje pripravništva morajo izpolnjevati pogoje, določene v pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35/00).
69. člen
(štipendije za izobraževanje strokovnih kadrov v športu)
Kandidati za štipendije za izobraževanje strokovnih kadrov v športu lahko kandidirajo za štipendije za izobraževanje doma in v tujini v skladu s pravilnikom o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51/00).
2. Založniška dejavnost
70. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira strokovna in znanstvena založniška dejavnost (v nadaljnjem besedilu: publikacije) na področju športa, in sicer:
1. strokovne knjige,
2. strokovne in znanstvene revije oziroma dele revij s strokovno ali znanstveno tematiko,
3. zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov,
4. strokovna dela v drugih medijskih oblikah.
71. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. predložiti morajo vsebinski opis dela;
2. predložiti morajo natančen finančni načrt;
3. predložiti morajo najmanj dve recenziji uveljavljenih strokovnjakov, ki bosta objavljeni v publikaciji;
4. da publikacija izide v letu sofinanciranja;
5. da prodajno ceno sofinancirane publikacije zmanjšajo za znesek, v katerem je bila izdaja publikacije sofinancirana iz vseh javnih financ.
72. člen
(merila za sofinanciranje)
Publikacije se ovrednotijo na podlagi izvirnosti, strokovnosti, uporabnosti, aplikativnosti in pomena za strokovno javnost.
Publikacije se ovrednoti ločeno po vseh merilih. Publikacija z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Merilo                Najvišje možno število točk
----------------------------------------------------------------
Izvirnost                           10
Strokovnost                          30
Uporabnost                          20
Aplikativnost                         20
Pomen za strokovno javnost                  20
----------------------------------------------------------------
Ostale publikacije se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjane publikacije, deljeno z najvišjo vrednostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim možnim številom točk posameznega merila. Vsota točk posamezne publikacije po vseh merilih pomeni skupno število točk posamezne publikacije.
Sofinancira se samo publikacije, ki pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk.
73. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 60% vrednosti publikacije, druga sredstva mora pridobiti izvajalec sam.
Sofinancira se avtorski honorar v višini 50 točk za avtorsko polo, vendar največ 500 točk za posamezno publikacijo in največ 400 točk za posamezno strokovno delo v drugih medijskih oblikah.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za založništvo, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za programe založništva, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov založništva, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
Na podlagi letnega programa športa in letnega načrta dela se Zavodu za šport Slovenije sofinancirajo določeni programi s področja založniške dejavnosti, ki jih opravlja kot javno službo.
3. Propagandna dejavnost v športu
74. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se naročene propagandne dejavnosti na državni ravni, katerih vsebina in višina sofinanciranja se določi z letnim programom športa.
4. Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja
75. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za znanstveno in razvojno-raziskovalno dejavnost, meritve, analize in svetovanja se sofinancirajo meritve, analize in svetovanja ter izbrani znanstveno-raziskovalni projekti.
4.1 Meritve, analize in svetovanja
76. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
Za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja lahko v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji kandidira Inštitut za šport Univerze v Ljubljani, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. predložiti mora program, iz katerega sta razvidna vsebina in natančen finančni načrt;
2. program mora biti pripravljen s soglasjem z OKS in NPŠZ;
3. cenik storitev mora biti pripravljen s soglasjem OKS;
4. da prodajno ceno sofinanciranih meritev, analiz in svetovanja zmanjša za skupno vrednost, v kateri je bila vsaka od sofinanciranih storitev sofinancirana iz javnih financ.
Višina sredstev za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja se določi z letnim programom športa.
4.2 Znanstveno raziskovalni projekti
77. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje izbranih znanstveno-raziskovalnih projektov lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti, razen v primeru, če projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti;
2. predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in natančen finančni načrt;
3. znanstveno raziskovalni projekt mora biti aplikativen ali sofinanciran iz ciljnih raziskovalnih programov.
78. člen
(merila za sofinanciranje)
Projekte za znanstveno in razvojno raziskovalno dejavnost se ovrednoti na podlagi praktične uporabnosti, znanstvenih referenc avtorjev in skladnosti programov z razpisno vsebino.
Projekte za znanstveno in razvojno raziskovalno dejavnost se ovrednoti ločeno po vseh merilih. Projekt z najvišjo vrednostjo posameznega merila se ovrednoti z najvišjim možnim številom točk iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Merilo                Najvišje možno število točk
----------------------------------------------------------------
Praktična uporabnost                     25
Znanstvene reference avtorjev                 25
Skladnost programov z razpisno vsebino            50
----------------------------------------------------------------
Ostale projekte se ovrednoti po naslednji formuli:
vrednost primerjanega projekta, deljeno z najvišjo vrednostjo posameznega merila, pomnoženo z najvišjim možnim številom točk posameznega merila. Vsota točk posameznega projekta po vseh merilih pomeni skupno število točk posameznega projekta.
Sofinancira se projekte, ki na podlagi točkovanja zberejo najmanj 70 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za znanstveno raziskovalne projekte, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih v letnem programu športa za znanstveno raziskovalne projekte, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih projektov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
5. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov
79. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov se sofinancira:
1. izobraževanje vseh, ki sodelujejo v športu,
2. informiranje o novostih v boju proti dopingu,
3. mednarodno sodelovanje,
4. testiranje,
5. vpeljevanje novosti v boju proti dopingu.
80. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje programov za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov lahko kandidira Nacionalna antidoping komisija, če predloži program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt.
Višina sredstev za sofinanciranje programov za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov se določi z letnim programom športa.
6. Informiranje o športu v medijih
81. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se naročene dejavnosti na področju informiranja o športu v medijih, katerih vsebina in višina sofinanciranja se določi z letnim programom športa.
7. Informatika
82. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na podlagi letnega programa športa in letnega načrta dela se Zavodu za šport Slovenije sofinancira določene programe s področja informatike, ki jih opravlja kot javno službo.
8. Eksperimentalni programi v športu
83. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se naročene dejavnosti na področju eksperimentalnih programov v športu, katerih vsebina in višina sofinanciranja se določi z letnim programom športa.
9. Delovanje zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu
84. člen
(pogoji in vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se delovanje zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu. Sofinancirajo se plače zaposlenih in materialni stroški.
Za sofinanciranje delovanja zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu, lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo letni delovni načrt, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt, in so jim strokovne in razvojne naloge v športu dejavnost delovanja.
85. člen
(merila za sofinanciranje)
Sofinanciranje plač in materialnih stroškov se ovrednoti na podlagi strokovnosti nalog, uporabnosti nalog za šport, aplikativnosti nalog za šport in izraženega javnega interesa nalog v športu za vsako posamezno delovno mesto.
Sofinanciranje plač in materialnih stroškov se ovrednoti ločeno po vseh merilih iz naslednje preglednice:
----------------------------------------------------------------
Merilo                Najvišje možno število točk
----------------------------------------------------------------
Strokovnost nalog                       10
Uporabnost nalog za šport                   25
Aplikativnost nalog                      25
Izražen javni interes nalog v športu             40
----------------------------------------------------------------
Vsota točk za posamezno delovno mesto po vseh merilih pomeni skupno število točk posameznega delovnega mesta.
Sofinancira se plače in materialne stroške samo za tista delovna mesta, ki na podlagi točkovanja dosežejo najmanj 60 točk.
86. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja plač temelji na zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti. Materialni stroški se sofinancirajo v višini 20% od mase bruto plač.
10. Mednarodna dejavnost v športu
87. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju mednarodne dejavnosti v športu se sofinancira:
1. članarine v evropski in svetovni zvezi,
2. udeležbo delegata na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih zvez,
3. ambasador za šport, strpnost in Fair play,
4. velike mednarodne športne prireditve.
88. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
NPŠZ, ki so razvrščene v prve tri razrede zvez, se na podlagi dokazil o plačilih sofinancira:
1. plačilo članarine v evropski in svetovni športni zvezi, vendar največ do 1000 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa;
2. stroške udeležbe delegata na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih zvez, vendar največ do 200 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa.
89. člen
(ambasador za šport, strpnost in “Fair play”)
Na podlagi sklepa Vlade RS, št. 942-00/98-1 z dne 6. 2. 1998 se sofinancira izvajanje programa ambasadorjev za šport, strpnost in “Fair play”, in sicer do 850 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa za vsakega ambasadorja.
Za sofinanciranje programa v skladu s tem členom lahko kandidira ambasador za šport, strpnost in “Fair play”, če predloži program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt.
90. člen
(velike mednarodne športne prireditve)
Sofinancira se velike mednarodne športne prireditve v skladu s 53. členom zakona o športu.
11. Gradnja javnih športnih objektov
11.1 Splošne določbe
91. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancira:
1. novogradnje javnih športnih objektov,
2. posodabljanje javnih športnih objektov,
3. športna oprema.
92. člen
(merila za sofinanciranje športnih objektov)
Investicijske projekte v športne objekte se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
-------------------------------------------------------------------------------
   Merilo                            Število točk
-------------------------------------------------------------------------------
1   SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST PROJEKTA      0-50
1.1  Investicija v aktivne športne površine 
   (če ne dosega 50% investicije, se ne obravnava)           0-20
1.2  Velikost športnega standarda 
   (če ne dosega priporočenega, se ne obravnava)            0-10
1.3  Namembnost objekta                          0-10
1.4  Pripravljenost investicijske in projektne dokumentacije       0-10
 
2   REGIONALNI KRITERIJ                     0-10
2.1  Povprečna površina obstoječih športnih objektov
   na prebivalca v lokalni skupnosti                   0-5
2.2  Povprečna površina obstoječih športnih objektov
   na prebivalca v statistični regiji                  0-5
 
3   FINANČNI KRITERIJ                      0-18
3.1  Finančna konstrukcija                         0-8
3.2  Dosedanje sofinanciranje iz državnega proračuna            0-5
3.3  Pokrivanje stroškov obratovanja                    0-5
4   ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA                    0-22
4.1  Investicija dopolnjuje mrežo javnih športnih
   objektov – javni interes v športu                  0-10
4.2  Predvidena zasedenost objekta                    0-10
4.3  Prioriteta investitorja                        0-2
-------------------------------------------------------------------------------
93. člen
(merila za sofinanciranje športne opreme)
Investicijske projekte v športno opremo se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
-------------------------------------------------------------------------------
Merilo                               Število točk
-------------------------------------------------------------------------------
1    SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST PROJEKTA     0-70
1.1   Namembnost                             0-60
1.2   Pripravljenost investicijske in projektne dokumentacije      0-10
 
2    FINANČNI KRITERIJ                     0-15
2.1   Finančna konstrukcija                       0-10
2.2   Dosedanje sofinanciranje iz državnega proračuna           0-5
 
3    ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA                   0-15
3.1   Izražen javni interes v športu                   0-10
3.2   Prioriteta vlagatelja                        0-5
-------------------------------------------------------------------------------
94. člen
(višina sofinanciranja)
Investicijske projekte, točkovane v skladu z merili iz prejšnjega člena, se razvrsti v razrede in sofinancira v skladu z naslednjo preglednico:
Razred  Število točk   Obrazložitev
1    0–50       Investicijski projekt ne dosega
             mejnega števila točk in se ne
             sofinancira
2    51–60      Investicijski projekt se sofinancira v
             višini 20% deleža, določenega v 95.
             oziroma 96. členu tega pravilnika
3    61–70      Investicijski projekt se sofinancira
             višini 40% deleža, določenega v 95.
             oziroma 96. členu tega pravilnika
4    71–80      Investicijski projekt se sofinancira v
             višini 60% deleža, določenega v 95.
             oziroma 96. členu tega pravilnika
5    81–90      Investicijski projekt se sofinancira v
             višini 80% deleža, določenega v 95.
             oziroma 96. členu tega pravilnika
6    91–100      Investicijski projekt se sofinancira v
             višini 100% deleža, določenega v 95.
             oziroma 96. členu tega pravilnika
11.2 Novogradnje javnih športnih objektov
95. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se novogradnje športnih objektov v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2 nepokrite vadbene površine na občana. Sredstva za sofinanciranje športnih objektov v skladu s tem odstavkom lahko predstavljajo do 20% vrednosti investicije.
Sofinancira se novogradnje nadomestnih športnih objektov. Sredstva za sofinanciranje nadomestnih športnih objektov lahko predstavljajo do 20% vrednosti investicije.
Sofinancira se novogradnje športnih objektov, ki se gradijo v okviru šolskega prostora in presegajo šolski normativ. Sredstva za sofinanciranje športnih objektov v okviru šolskega prostora lahko predstavljajo do 15% normativne vrednosti investicije v površine, ki presegajo šolski normativ.
Sofinancira se tudi novogradnje drugih športnih objektov in športnih naprav. Sredstva za sofinanciranje drugih športnih objektov in športnih naprav lahko predstavljajo do 20% vrednosti investicije. V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije je lahko delež sofinanciranja, določen v tem odstavku, tudi večji.
11.3 Posodabljanje javnih športnih objektov in športna oprema
96. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se adaptacija, rekonstrukcija in tehnološka posodobitev športnih objektov. Sredstva za sofinanciranje adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve športnih objektov lahko predstavljajo največ 20% vrednosti investicije. V skladu s sklepom Vlade RS je lahko delež sofinanciranja, določen v tem odstavku, tudi večji.
Sofinancira se športna oprema v višini do največ 50% vrednosti investicije.
IV. KONČNE DOLOČBE
97. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 19/01).
98. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-08-4/2002-04
Ljubljana, dne 11. decembra 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost