Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5371. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001, stran 13026.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in 17. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 24. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94) za območje Občine Gorišnica dopolnjen v letu 1996 (Uradni list RS, št. 2/98) (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86) dopolnjen v letih 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996 ter 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94, Uradni list RS, št. 2/98 ter 40/2001) v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan.
2. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega plana občine v merilu 1: 25000 z namensko rabo prostora in z infrastrukturnimi omrežji ter kartografska dokumentacija srednjeročnega plana in sicer karte v merilu 1: 5000 z namensko rabo prostora.
3. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana se nanaša na:
– uskladitev z obveznimi izhodišči dolgoročnega in srednjeročnega plana RS,
– zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru,
– strokovne podlage za posamezne posege v prostor.
4. člen
Sestavni deli dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gorišnica so:
– odlok z obrazložitvijo,
– kartografski del v merilu 1: 25000,
– kartografska dokumentacija v merilu 1: 5000 in
– strokovne podlage:
– poselitev,
– transportna cona Moškanjci,
– transportno stanovanjska cona Muretinci,
– obrtna cona Moškanjci,
– deponija sipkih marerialov Muretinci,
– šport in rekreacija Moškanjci (2x),
– sanacija divjih odlagališč in gramoznic,
– komunalno čistilne naprave,
– ribnik v Paradižu,
– atletski stadion Cirkulane,
– območja varovanja naravne dediščine,
– območja varovanja kulturne dediščine.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
5. člen
Za točko 5.2. se doda nova tabela bilance površin Občine Gorišnica:
Gozd s posebnim namenom                289857 m2
Lesnoproizvodni gozd                 14851751 m2
Najboljša kmetijska zemljišča            24868120 m2
Druga kmetijska zemljišča              14514180 m2
Območja razpršene poselitve              1435572 m2
Ureditvena območja poselitve–strnjena
naselja                        3646021 m2
Ostala območja, večji vodotoki, gramoznice      1472395 m2
Skupaj površina občine Gorišnica:          61077895 m2
6. člen
Na koncu točke 5.7. (Varstvo kulturne in naravne dediščine) se doda:
Občina Gorišnica je v plan vnesla obvezna republiška izhodišča za varstvo naravne dediščine, kakor tudi odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/79) zavarovane naravne znamenitosti na teritoriju sedanje Občine Gorišnica.
Za vse posege na območje naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij je potrebno predhodno pridobiti naravovarstveno soglasje. Za izdelavo vseh nadaljnjih planskih in izvedbenih aktov je potrebno predhodno pridobiti naravovarstvene smernice, ki jih izdela pristojna javna strokovna služba za varstvo narave.
Občina Gorišnica bo v naslednjem obdobju sprejela odlok o zavarovanju kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Strokovne podlage za kulturno dediščino, ki jih je izdelal ZVNK Maribor so sestavni del tega odloka.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA
7. člen
Na koncu točke 3.2.2.6. »Energetska oskrba« se dodata odstavka, ki glasita:
Širina koridorja obstoječih predvidenih DV naj bo označena črtkano in to enake barve kot je osnovni DV. Glede na napetostni nivo naj bodo uporabljene naslednje urbanistične širine DV:
– za 110 kV 2 x 15 = 30 m,
– za 220 kV 2 x 20 = 40 m,
– za 400 kV 2 x 25 = 50 m.
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca daljnovoda.
8. člen
Na koncu točke 3.2.2.7. »Vodno gospodarstvo« se dodata odstavka:
Vodotoki, ki so kategorizirani v 1. in 1.-2. razred kategorizacije pomembnejših vodotokov v občini Gorišnica po naravovarstvenem pomenu morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.
Za predvidene posege v prostor na poplavnem območju je potrebno v fazi izdelave izvedbenega akta pridobiti strokovne podlage, kjer bodo poučene visokovodne razmere in podana rešitev protipoplavne varnosti. Pri poseganju na erozijsko ogrožena območja pa je potrebno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
9. člen
Točka 4.4. »Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita« se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Obramba in Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Vsebina te točke se v celoti spremeni in glasi:
Obramba
Za področje obrambe so perspektivna naslednja območja:
– letališče Moškanjci; možna izključna raba za obrambo.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Elementi s področja zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami so določeni in prikazani v občinskem načrtu zaščite in reševanja.
10. člen
Na koncu točke 5. (Urejanje prostora in varstvo okolja) se doda odstavek, ki glasi:
Pri vseh posegih v prostor se bo upošteval zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter podzakonski akti, ki urejajo področje varstva zraka, tal, voda, hrupa, elektromagnetnih sevanj, kakor tudi področje ravnanja z odpadki.
11. člen
V točki 5.1.9. za območje krajevne skupnosti Gorišnica (planska enota P9) se tabela v celoti spremeni in glasi:
--------------------------------------------------------------------------
Oznaka     Naziv območja Površina  Namembnost      Prostorsko
ureditvenega          v ha               izvedbeni
območja                                akt
--------------------------------------------------------------------------
S1       Moškanjci   45,20   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Moškanjci    6,08   razpršena poselitev     PUP
S2       Zamušani    15,74   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Zamušani    11,87   razpršena poselitev     PUP
S3       Gorišnica   50,96   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Gorišnica    2,66   razpršena poselitev     PUP
S4       Cunkovci    9,63   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Cunkovci    0,64   razpršena poselitev     PUP
S5       Zagojiči    16,03   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Zagojiči    1,45   razpršena poselitev     PUP
S6       Formin I    21,45   ureditveno območje naselja  PUP
S7       Formin II    8,56   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Formin     7,22   razpršena poselitev     PUP
S8       Placerovci   7,87   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Placerovci   0,38   razpršena poselitev     PUP
S9       Gajevci    19,02   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Gajevci     1,55   razpršena poselitev     PUP
S10       Mala vas    13,12   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Mala vas    1,20   razpršena poselitev     PUP
S11       Muretinci   17,99   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Muretinci    1,22   razpršena poselitev     PUP
RP       Tibolci    11,86   razpršena poselitev     PUP
P1       Mala vas    4,64   perut. farma         PUP
P2       Formin     3,00   perut. farma         PUP
P3       Formin          MHE             PUP
P4       Moškanjci    0,81   betonarna          PUP
P5       Moškanjci    5,50   obrtna cona         PUP
P6       Moškanjci    0,59   transportna cona       PUP
P7       Muretinci    1,87   transpotrna in stan. cona  PUP
P8       Muretinci    1,44   deponija sipkih materialov  PUP
R2       Kanal 
        HE Formin   78,12   energetska, vodnogospodarska 
UN
R3       Moškanjci    0,78   šport in rekraacija     PUP
R4       Moškanjci    1,74   šport in rekreacija     PUP
R5       Muretinci    1,54   šport in rekreacija     PUP
R6       Gorišnica    1,53   šport in rekreacija     PUP
R7       Zamušani    0,80   šport in rekreacija     PUP
R9       Gajevci     0,21   šport in rekreacija     PUP
K1              1946,80   1.območje kmet. zemljišč   PUP
K2              114,07   2.območje kmet. zemljišč   PUP
ostalo            462,50   neplodno, večji vodotoki,
                     gozd             PUP
12. člen
V točki 5.1.9. se pri poglavju c) Zgradili bomo naslednje naprave na koncu doda nova alinea, ki glasi:
– lokalne čistilne naprave (Zamušani, Gorišnica,Tibolci, Formin, Zagojiči)
13. člen
V točki 5.1.9. se pri poglavju d) Zgradili bomo naslednje elektroenergetske naprave na koncu doda nova alinea, ki glasi:
– daljnovod DV 2 x 400 kV Cirkovce – Pince
14. člen
Na koncu točke 5.1.9. se doda poglavje g.), ki glasi:
– sanirali bomo opuščeno gramoznico na lokaciji 2 v Moškanjcih ter gramoznici v Muretincih na lokaciji 5 in 7.
15. člen
V točki 5.1.23 za območje krajevne skupnosti Cirkulane (planska enota P23) se tabela v celoti spremeni in glasi:
--------------------------------------------------------------------------
Oznaka     Naziv območja Površina  Namembnost      Prostorsko
ureditvenega          v ha               izvedbeni
območja                                akt
--------------------------------------------------------------------------
S1       Cirkulane   24,38   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Cirkulane    8,26   razpršena poselitev     PUP
S2       Dolane     9,69   ureditveno območje naselja  PUP
RP       Dolane     8,84   razpršena poselitev     PUP
RP       Brezovec    9,88   razpršena poselitev     PUP
RP       Gradišča    14,75   razpršena poselitev     PUP
RP       Gruškovec   11,84   razpršena poselitev     PUP
RP       Mali Okič    5,72   razpršena poselitev     PUP
RP       Medribnik    6,78   razpršena poselitev     PUP
RP       Meje      3,38   razpršena poselitev     PUP
RP       Paradiž     8,51   razpršena poselitev     PUP
RP       Pohorje     3,97   razpršena poselitev     PUP
RP       Pristava    7,04   razpršena poselitev     PUP
RP       Slatina     6,66   razpršena poselitev     PUP
RP       Veliki vrh   9,32   razpršena poselitev     PUP
P1       Dolane     6,36   industrijska         ZN
P2       Meje      0,02   mejni prehod         PUP
R2       Cirkulane    2,70   šport in rekreacija     PUP
R3       Paradiž     0,75   ribnik            PUP
Kul       Borl-grad-
        Dolane     12,20   kulturna dediščina      UN
K1              566,20   1.območje kmet. zemljišč   PUP
K2              1335,25   2.območje kmet. zemljišč   PUP
Ostalo            1133,87   neplodno, vodotoki, gozd   PUP
16. člen
Površine 1. območja kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 21,53 ha, površine 2. območja kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 2,30 ha, površine gozdov se zmanjšajo za 2,72 ha.
Površine ureditvenih območij in razpršene gradnje se povečajo za 26,55 ha.
17. člen
Kartografski del dopolnjen na listih v merilu 1: 5000 in 1: 25000, strokovne podlage v merilu 1: 250, 1: 500, 1: 1000 in 1: 5000 so izdelane za pomembnejše posege v prostor.
Karte so sestavni del odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-105/202
Gorišnica, dne 21. novembra 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost