Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti
2. Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl)
3. Carinski zakon (CZ)
4. Zakon o meroslovju (ZMer)
5. Zakon o standardizaciji (ZSta)
6. Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (ZZRZSK)
7. Zakon o gostinstvu (ZGos)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

8. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo polletje leta 1994
9. Uredba o podaljšanju veljavnosti uredbe o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za drugo polletje leta 1994

Sklepi

10. Sklep o kriterijih za odobritev prodaje delnic ali sredstev podjetja tujemu kupcu
11. Sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za vozila, s katerimi se opravljajo prevozi za potrebe izvajanja nalog humanitarnih organizacij

Drugi akti

12. Odločbe o imenovanjih državnih tožilcev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

13. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1995
14. Količnik za določitev letne akontacije davka iz dejavnosti za leto 1995
15. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije Hacquetova 2, Ljubljana za opravljanje del in nalog v postopku potrjevanja novih sort, dovolitve introdukcije tujih sort in varstva sort kmetijskih rastlin
16. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

18. Odločba o ugotovitvi, da je določba četrte alinee prvega odstavka 16. člena zakona o dohodnini v neskladju z ustavo, kolikor ne omogoča upoštevanja dejanskih stroškov kot odbitne postavke pri ugotavljanju davčne osnove
19. Sklep o sprejemu pobude za oceno zakonitosti sklepa o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Komenda in sklep o začasnem zadržanju njegovega izvrševanja
20. Sklep o zavrnitvi predloga za zadržanje izvršitve 101. člena zakona o upravi do končne odločitve o njegovi ustavnosti

BANKA SLOVENIJE

17. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31.12.1994

OBČINE

Brežice

21. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje dela vasi Piršenberg v Krajevni skupnosti Globoko

Grosuplje

22. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Vrhpolje-Ivančna Gorica

Kočevje

23. Uredba o obvezni priključitvi novozgrajenih objektov na plinsko omrežje in plačilu prispevka za priključitev

Kranj

24. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskih proračunov v letu 1995

Krško

25. Sklep o uskladitvi proračuna občine Krško za leto 1994

Litija

26. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutkov prostorsko ureditvenih pogojev za občino Litija (PUP 1,2,3,4,5 in 6)

Ljutomer

27. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v KS Cezanjevci za naselja Cezanjevci, Branoslavci, Vogričevci, Zg.Kamenščak in Vidanovci
28. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju KS Cezanjevci za naselja Cezanjevci, Branoslavci, Vogričevci, Zg. Kamenščak in Vidanovci

Luče

29. Poročilo Občinske volilne komisije o izvolitvi za župana občine Luče

Mengeš

30. Statutarni sklep občine Mengeš

Moravče

31. Statutarni sklep občine Moravče

Ormož

32. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podgorci za obdobje od 1.2.1995 do 31.1.2000
33. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Podgorci za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgorci, ki je bil v nedeljo 4.12.1994

Rogaška Slatina

34. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sv. Florijan za obdobje 1995-1999
35. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 4. decembra 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Sv. Florijan v občini Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

36. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini za Slovenj Gradec

Škofja Loka

37. Izid volitev župana občine Škofja Loka na rednih volitvah 18.decembra 1994
38. Izid volitev članov občinskega sveta v občini Škofja Loka na rednih volitvah dne 4. decembra 1994

Štore

39. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana v občini Štore

Trebnje

40. Sprememba odloka o proračunu občine Trebnje za leto 1994
41. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Mokronog o izidu glasovanja na referendumu dne 18.12.1994 za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog

Vrhnika

42. Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za občino Vrhnika
43. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika-Center
44. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika-Verd

Žalec

45. Sklep o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine Žalec za leto 1994
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti