Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

10. Sklep o kriterijih za odobritev prodaje delnic ali sredstev podjetja tujemu kupcu, stran 44.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) v zvezi s petim odstavkom 20. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o kriterijih za odobritev prodaje delnic ali sredstev podjetja tujemu kupcu
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji, ki jih Vlada Republike Slovenije upošteva pri odločanju o odobritvi prodaje delnic ali sredstev podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja (v nadaljnjem besedilu: ciljno podjetje) tuji pravni ali fizični osebi oziroma domači pravni osebi, ki je v večinski lasti tuje fizične ali pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: tuji kupec), če ocenjena vrednost delnic ali sredstev ciljnega podjetja, ki se prodajajo tujemu kupcu presega tolarsko protivrednost 10,000.000 ECU.
Za prodajo delnic tujemu kupcu iz prejšnjega odstavka se šteje prodaja delnic na podlagi 26. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma prodaja novih delnic na podlagi 28. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Za prodajo sredstev tujemu kupcu iz prvega odstavka tega člena se šteje prodaja sredstev na podlagi 27. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
2. člen
Določbe tega sklepa, ki se nanašajo na odobritev prodaje delnic ciljnega podjetja se uporabljajo tudi za odobritev prodaje deležev v družbah z omejeno odgovornostjo.
3. člen
Vlada Republike Slovenije odloči o odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja na podlagi predloga Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki ga je ta dolžna predložiti Vladi Republike Slovenije najpozneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe o prodaji.
Predlog, ki ga agencija poda Vladi Republike Slovenije v skladu z določbo prejšnjega odstavka, mora vsebovati:
– analizo upoštevanja vseh kriterijev opredeljenih s tem sklepom,
– predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o podanem predlogu,
– obrazložitev predlaganega sklepa.
4. člen
Pri odobritvi prodaje delnic ali sredstev ciljnega podjetja tujemu kupcu Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost podanega predloga s stališča:
1. potencialnega tujega kupca;
2. dejavnosti, ki jo oziroma jo bo opravljalo ciljno podjetje po odobritvi prodaje delnic, oziroma dejavnosti, ki se bo opravljala v novem podjetju po odobritvi prodaje sredstev ciljnega podjetja;
3. dosedanjega poslovanja ciljnega podjetja;
4. projekcije poslovanja ciljnega podjetja za obdobje petih let po odobreni prodaji delnic tujemu kupcu oziroma projekcije poslovanja novega podjetja po odobreni prodaji sredstev ciljnega podjetja;
5. števila delnic oziroma vrednosti sredstev, ki se prodajajo tujemu kupcu, pogodbene cene, plačilnih pogojev ter drugih elementov prodajne pogodbe;
6. pričakovane splošne koristi in stroškov, ki jih bo imela Republika Slovenija od prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja tujemu kupcu.
5. člen
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost podanega predloga s stališča potencialnega tujega kupca na podlagi naslednjih kriterijev:
– poslovne bonitete tujega kupca;
– dosedanjega poslovnega sodelovanja tujega kupca s ciljnim podjetjem oziroma poslovnega delovanja tujega kupca v okviru panoge,
– poslovnih jamstev, ki jih nudijo poslovni načrti tujega kupca v zvezi z bodočim poslovanjem ciljnega oziroma novega podjetja;
Vlada Republike Slovenije ne odobri prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja, če:
– poslovna boniteta kupca ne zagotavlja finančne varnosti podjetja v prihodnosti oziroma ne zagotavlja zaposlitve dogovorjenega števila delavcev,
– ni podatkov o ustrezni poslovni aktivnosti tujega kupca v preteklosti,
– ni podatkov o ustreznih finančnih virih tujega kupca.
6. člen
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost podanega predloga s stališča dejavnosti ciljnega oziroma novega podjetja po realizirani prodaji na podlagi naslednjih kriterijev:
– vrste dejavnosti, ki jo oziroma jo bo podjetje opravljalo;
– dopustnosti tujih vlaganj glede na dejavnost, ki jo oziroma jo bo podjetje opravljajo, glede na določbe resolucije o strategiji Republike Slovenije do tujih vlaganj (Uradni list RS, št. 23/94).
Vlada Republike Slovenije ne odobri prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja, če gre za dejavnost, ki je z resolucijo o strategiji Republike Slovenije do tujih vlaganj izrecno prepovedana za tuja vlaganja.
7. člen
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost podanega predloga s stališča dosedanjega poslovanja ciljnega podjetja na podlagi naslednjih kriterijev:
– dosedanjih rezultatov poslovanja ciljnega podjetja;
– števila, kvalifikacijske strukture zaposlenih ter efektivne zaposlenosti v ciljnem podjetju;
– sposobnosti podjetja, da zagotavlja poravnavanje obveznosti iz naslova:
– izplačila plač do ravni splošne kolektivne pogodbe,
– plačila davkov in prispevkov,
– rednega poslovanja podjetja.
Vlada Republike Slovenije odobri prodajo delnic oziroma sredstev predvsem tistih podjetij, ki:
– določeno obdobje niso sposobna pokrivati svojih obveznosti,
– imajo velik delež presežnih delavcev, prodaja delnic oziroma sredstev podjetja pa bo zagotovila večjo efektivno zaposlenost v ciljnem ali novem podjetju.
8. člen
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost podanega predloga s stališča projekcije poslovanja podjetja za obdobje petih let po prodaji na podlagi naslednjih kriterijev:
– projekcije poslovanja ciljnega oziroma novega podjetja za obdobje petih let, s posebnim poudarkom na strukturi stroškov predvsem surovin in repromaterialov,
– predvidenega gibanja cen glavnih proizvodov v državah glavnih kupcev,
– predvidenega gibanja ponudbe in povpraševanja v državah glavnih kupcev,
– projekcije načrtovanih investicij s posebnim poudarkom na vrednosti, vsebini ter načinih finaciranja načrtovanih investicij;
– projekcije finančnega poslovanja;
– projekcije zaposlovanja (števila in kvalifikacijske strukture zaposlenih, dodatnega izobraževanja);
– projekcije reševanja obstoječih ekoloških problemov, pričakovanega nastajanja novih ekološkh problemov in predlogov za njihovo reševanje;
– vključevanja primernih tehnologij v opravljanje dejavnosti, rangiranja prenešene tehnologije z vidika razvitosti v svetu, z vidika ekoloških učinkov oziroma z vidika vključevanja domačih razvojnoraziskovalnih potencialov v tehnološki razvoj.
Vlada Republike Slovenije odobri prodajo delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja, ki bo zagotovila predvsem:
– pridobitev primerne oziroma primernejše tehnologije,
– posodobitev proizvodnje oziroma uvajanje novih tehnologij,
– ohranitev čim večjega števila delovnih mest,
– zagotovitev novih trgov oziroma novih marketinških znanj,
– zagotovitev izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov,
– rešitev ekoloških problemov.
9. člen
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost podanega predloga s stališča števila delnic oziroma vrednosti sredstev, ki so predmet prodaje ter pogodbene cene na podlagi naslednjih kriterijev:
– števila, vrednosti ter vrste delnic oziroma vrednosti ter vrste sredstev, ki jih bo tuji kupec pridobil;
– cene in načina plačila oziroma plačilnih pogojev;
– zagotovitve finačnih virov za plačilo pogodbene cene;
– vrste zavarovanja plačila;
– eventualnega odstopanja pogodbene cene od ocenjene vrednosti delnic oziroma sredstev, ki so predmet prodaje.
Vlada Republike Slovenije odobri prodajo delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja, če se s prodajno pogodbo zagotavlja predvsem:
– pogodbena cena, ki dosega oziroma presega ocenjeno vrednost delnic oziroma sredstev, ki so predmet prodaje;
– nekreditno plačilo kupnine;
– zavarovanje plačila z bančno garancijo prvovrstne banke.
10. člen
Pri odobritvi prodaje delnic oziroma sredstev ciljnega podjetja Vlada Republike Slovenije presoja utemeljenost podanega predloga s stališča pričakovane splošne koristi in stroškov od navedene prodaje na podlagi naslednjih kriterijev:
– tržne strukture na domačem trgu proizvodov ter na domačem trgu surovin in repromaterialov pred in po prodaji;
– nevarnosti substituiranja domače produkcije;
– posledic na trgu delovne sile;
– pomena ciljnega podjetja za regijo oziroma občino (deleža zaposlenih, kapitala);
– neto plačil s strani ciljnega oziroma novega podjetja državi, zavarovalnim skladom in domačim dobaviteljem za obdobje po prodaji v primerjavi z neto plačili pred prodajo;
– monetarnimi učinki tuje investicije (razmerje med velikostjo tuje naložbe in M1 (inflacijska nevarnost monetizacije tujih sredstev).
Vlada Republike Slovenije odobri tisto prodajo delnic oziroma sredstev podjetja, kjer:
– ne bo prišlo do zmanjšanja proizvodnje doma in domačega tehnološkega razvoja oziroma njene zamenjave z uvozom,
– bodo zunanji učinki za Slovenijo in finaciranje njenega proračuna pozitivni,
– se število zaposlenih ne bo zmanjšalo, ampak povečalo ali vsaj ohranilo,
– ne bo prišlo do zmanjševanja domačega razvojnoraziskovalnega dela, ampak njegovega povečevanja v prid razvoju podjetja,
– bi sicer prišlo do likvidacije ciljnega podjetja, ki pa ima zaradi svojega deleža velik ekonomski in socialni pomen za regijo.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/94-16/1-8
Ljubljana, dne 28. decembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost