Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

34. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sv. Florijan za obdobje 1995-1999, stran 61.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) izida glasovanja na referendumu 4. 12. 1994 in sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sv. Florijan (Uradni list RS, št. 70/94) ter v skladu z odločbami statuta Krajevne skupnosti Sv. Florijan, je Svet Krajevne skupnosti na seji dne 14. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Sv. Florijan za obdobje 1995–1999
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Sv. Florijan se v skladu z odločitvijo krajanov na referendumu dne 4. 12. 1994 uvede krajevni samoprispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za sofinanciranje:
– komunalno ureditev krajevne skupnosti
– gramoziranje in asfaltiranje krajevnih cest.
3. člen
Za izvršitev programa bi bilo potrebno okrog 14,000.000 SIT s samoprispevkom bi se zbralo 11,718.000 SIT.
4. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Sv. Florijan. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. delavci v rednem delovnem razmerju 2% od neto mesečnega OD
2. krajani, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost 2% od zavarovalne osnove zavezancev
3. upokojenci 2% mesečne pokojnine
4. lastniki zemljišč 10% od letnega katastrskega dohodka.
5. člen
Zavezancem iz 4. člena tega sklepa se samoprispevek obračunava:
1. zavezancem iz 1., 2. in 3. točke obračunavajo izplačevalci plač oziroma pokojnin ob vsakokratnem izplačilu plače oziroma pokojnine.
2. zavezancem pod 4. točko tega sklepa odmerja samoprispevek Uprava za javne prihodke, izpostava Šmarje pri Jelšah skupaj z ostalimi obveznostmi.
6. člen
Sredstva, ki se zbirajo od samoprispevka, se nakazujejo na zbirni račun Krajevne skupnosti Sv. Florijan, št. 50700-842-053-82357.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo v skladu z določbami zakona o davkih občanov.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev iz samoprispevka opravlja svet krajevne skupnosti in nadzorni odbor, ki o tem poroča na zboru krajanov.
10. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sv. Florjan, dne 15. decembra 1994.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Sv. Florijan
Ivan Tramšek l. r.

AAA Zlata odličnost