Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

43. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika-Center, stran 77.

Na podlagi 39.člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Urandni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86) je Skupščina občine Vrhnika na 32. seji dne 24. novembra 1994 sprejela
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika-Center
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V1 Vrhnika-Center, ki jih je izdelal PRIMIS Vrhnika, pod št. proj. 15/93 v mesecu maju 1994.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dolgoročnim in družbenim planom občine Vrhnika in vsebujejo:
a. Grafični del
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine na topografskem načrtu M 1:5000
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu M 1:5000 in M 1:2500
b. Tekstualni del
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s soglasji pristojnih organov, organizacij oz. skupnosti
– besedilo odloka.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V1 Vrhnika-Center, določajo merila in pogoje za posege v prostor na območjih
urejanja, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, oziroma je PIN že izdelan in veljaven.
V1S/1
V1S/2 – Ljubljanska in Opekarska cesta
V1S/3 – Vrtnarija (ZN)
V1S/4 – Robova cesta
V1S/5 – Robova in Delavsko naselje
V1S/6 – (2A/6, 2A/7, 2A/8, 3A/1) Dobovičnikova in Tičnica
V1S/7 – Hrib, Gradišče in Klis
V1S/8 – Lošca
V1S/9 – Kolodvorska
V1O/3 – Trg Karla Grabeljška in zdravstveni dom
V1O/2 – Mantova (ZN)
V1O/6 – Kulturni dom Ivana Cankarja, Glasbena šola
V1O/7 – Dom ostarelih občanov
V10/8 – Nakupovalni center Vrhnika
V1I/1 – Osnovna šola Ivana Cankarja
V1P/1 – Simca servis
V1P/3 – IUV – poslovni objekt
V1P/7 – Droga
V1P/8 – IUV – industrija
V1R/1 – (8/4) – športni park
V1R/2 – Hrib, Trojica
V1K/1 – Kmetijske površine – I. območje
V1K/2
V1K/3
V1K/4
in za območja za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov v naslednjih planskih obdobjih:
V1S/6 – 5 A/1 Vzgojno varstvena organizacija (zazidalni načrt)
V1O/1 – Ljubljanska cesta (zazidalni načrt)
V1O/4 – Stara cesta (ureditveni načrt)
V1O/5 – Centralne dejavnosti (zazidalni načrt)
V1I/2 – Šola in vrtec (zazidalni načrt)
V1P/2 – Elektron (zazidalni načrt)
V1P/3 – IUV I. (ureditveni načrt)
V1P/4 – Sirarna – Sušnikova ulica (zazidalni načrt)
V1P/5 – IUV II. (zazidalni načrt)
V1P/6 – IUV III. (zazidalni načrt)
V1R/1 – (8/2, 8/1) ureditveni načrt.
4. člen
Meja območja planske celote V1.
Območje se nahaja v k.o. Vrhnika.
Potek meje je opisan z navajanjem parcelnih številk in meja mejnih parcel ali delov parcel, od začetka točke, v smeri urinega kazalca.
– k.o. Vrhnika
Začetna točka meje območja leži v osi ceste Ljubljana–Postojna s parc. št. 2913 in 10 m od J meji parc. št. 1915/1, proti zahodu poteka po osi iste ceste, prečka S polovico in poteka po mejah ali delu mejnih parcel: 1823, 1812/1, 2846/2, 2858/2 – del, 1795/1, 1792/3, 1790, 1788/2/1, 1787/2, 2890, 1652/4, 1698/1/2, 1659/2 – del, 1720/2/4, 1721/1, 1722/1/2, 1723/2/1, 2362/16 – del, 2378/5, 2378/1, 2380/3, 2401/2, 2862/15 (pot) – prečka, 2374/1, 2373/1, 2372/2, 2371/1, 2372/1, 2862/12 (pot) – prečka, 2412/1, 2420/1-del, 2420/2, 2862/9 (pot) – prečka, 2434, 2433, 2862/8 (pot)– prečka, 2862/7, 2474/1/2, 2862/1 (pot) – prečka, 2481, 2485, 2859/2 (pot) – po meji in prečka, 2507, 2505/81, 2503/1 – del, 2859/1 (pot) po osi, 2860/4 (pot) – po osi in prečka, 2903, 2993, 2900/1 – del, 2699/5, 2854/1 (cesta Ljubljan-Postojna) – prečka, 2732/1/2/3, 2729/1 – del, 2729/4/5, 2937 (avtocesta Ljubljana-Postojna) – SZ meja, 1865/1 (Ljubljana) – levi breg, 28o5/2 – del, 2809/25, 2808 – del, 2856/1, 2738, 1806 (Ljubljanica) – levi breg, 33 – del, 1915/2 – del, 2913 (cesta Ljubljana – Postojna) preseka J polovico in poteka do začete točke tega opisa meje območja V1.
II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Splošna merila in pogoji, ki so določeni od 3-30. člena odloka o splošnih merilih in pogojih za občino Vrhnika, ki so ga sprejeli zbori občinske skupščine na seji 32. seji, dne 24.11.1994, veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti V1, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka drugače določeno.
Posebna merila in pogoji veljajo za naslednja območja urejanja:
1. Območje urejanja V1S/1
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 4A/1
2. Območje urejanja V1S/2
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 2A/3, 4A/6
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2A/1, 2A/3 in 4A/6
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2A/1, 2A/2, 4A/6
– glede energetskega urejanja
3. Območje urejanja V1S/3
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 1A/1
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 1A/1
4. Območje urejanja V1S/4
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 2B/1
5. Območje urejanja V1S/5
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 2A/4, 2A/5 in 8/4
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 2A/5
6. Območje urejanja V1S/6
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 2A/7, 5A/1, 3A/1, 2A/6 in 3A/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2A/6, 2A/7, 2A/8
– glede varovanja naravne i kulturne dediščine v morfoloških enotah 2A/7 in 2A/8
– glede energetskega urejanja
7. Območje urejanja V1S/7
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 1A/2, 2D/1, 1B/1, 3C/1, 2A/9, 2A/10, 1A/4 in 4A/7
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2A/9, 2A/10, 2A/11, 1A/2, 2D/1, 2a/1, 3C/1 in 1A/4
8. Območje urejanja V1S/8
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 1A/3, 8/5 in 8/6
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfološki enoti 1A/3
9. Območje urejanja V1S/9
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfološki enoti 2a/2 in 2A/2
10. Območje urejanja V10/1
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 4A/1, 4A/2 in 4A/3
– glede plinovoda v morfološki enoti 4A/3
11. Območje urejenja V1O/2
– glede vrste posegov v prostor, glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede plinovoda v morfoloških enotah 4A/4 in 3A/1
12. Območje urejanja V1O/3
– glede vrste posegov v prostor, oblikovanje novogradenj in drugih posegov ter varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 3C/1 in 3A/2
13. Območje urejanja V1O/4
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 4B/1 in 3C/2
14. Območje urejanja V1O/5
– glede vrste posegov v prostor in glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 3A/3
15. Območje urejanja V1O/6
– glede vrste posegov v prostor in glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 2A/1, 2A/2, 2A/3 in 3A/4
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2A/1, 2A/3 in 3A/4
– glede plinovoda v morfoloških enotah 2A/3 in 3A/4
16. Območje urejanja V1O/7
– glede vrste posegov v prostor in oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor v morfoloških enotah 3B/1 in 4E/1
17. Območje urejanja V10/8
– glede vrste posegov v prostor in glede varovana naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 4A/5
– glede plinovoda v morfološki enoti 4A/5
18. Območje urejanja V1P/1
– glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor ter glede komunalnega in plinovodnega urejanja v morfološki enoti 6E/1
19. Območje urejanja V1P/2
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 6E/2
20. Območje urejanja V1P/3
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 6A/1, 8/7 in 2A/1
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 2A/1 in 6A/1
21. Območje urejanja V1P/4
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede plinovoda v morfološki enoti 6E/3
22. Območje urejanja V1P/5
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 6E/4
23. Območje urejanja V1P/6
– glede vrste posegov v prostor v morfološki enoti 6E/5
24. Območje urejanja V1P/7
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 6E/6
25. Območje urejanja V1P/8
– glede vrste posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine ter glede komunalnega in plinovodnega omrežja v morfološki enoti 6E/7
26. Območje urejanja V1I/1
– glede vrste posegov v prostor, oblikovanja novogradenj in drugih posegov, varovanja naravne in kulturne dediščine ter plinovoda v morfološki enoti 5B/1
27. Območje urejanja V1I/2
– glede vrste posegov v prostor in varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 5A/1
28. Območje urejanja V1R/1
– glede vrste posegov v prostor v morfoloških enotah 8/1, 8/2 in 8/4
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v morfoloških enotah 8/1 in 8/2
– glede plinovoda v morfološki enoti 8/4
29. Območje urejanja V1R/2
– glede vrste posegov v prostor, glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor ter varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 8/3
30. Območje urejanja V1R/3
– glede vrste posegov v prostor, glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor ter varovanja naravne in kulturne dediščine v morfološki enoti 9/1
31. Območje urejanja V1K/1, V1K/2, V1K/3, V1K/4
– glede vrste posegov v prostor v območjih V1K/1, 2, 3, 4
– glede varovanja naravne in kulturne dediščine v območju urejanja V1K/2 in V1K/4
– glede plinovoda v območju V1K/4.
Posebna merila in pogoji
6. člen
V območju urejanja V1S/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 4A/1
Za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanemu dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.
Predvidena je gradnja stanovanjskih objektov z delavnicami za potrebe obrtne dejavnosti.
7. člen
V območju urejanja V1S/2 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološki enoti 4A/6, 2A/3
– gradnja pomožnih objektov je možna samo na dvoriščih za objekti, nikakor pa ne ob glavni cesti
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 4A/6
– novozgrajeni objekti morajo biti oblikovani tako, da ne zastirajo poglede na Hruševco iz smeri Ljubljanske ceste
* morfološki enoti 2A/1 in 2A/3
– kadar v sosedstvu prevladujejo objekti kriti s salonitno kritino, je izjemoma možno pri novogradnjah uporabiti enako kritino
* morfološka enota 2A/1
– slemena objektov morajo imeti smer V-Z
* morfološka enota 2A/3
– slemena objektov imajo smer V-Z ali S-J
* morfološke enote 2A/1, 4A/6 in 2A/3
– višina objektov ne sme presegati gabarita P+1+M
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 4A/6
– upoštevati je potrebno varstveni režim VRA 3 za arheološko dediščino
* morfološka enota 2A/2
– upoštevati je potrebno varstvene režime VRA 1 in VRA 2 za arheološko dediščino
– upoštevati je potrebno varstveni režim VRU 19 za umetnostnozgodovinsko dediščino
* morfološki enoti 2A/2 in 2A/1
– upoštevati je potrebno varstveni režim VRU 8 za umetnostnozgodovinsko dediščino
d. Energetsko urejanje
– v območju urejanja V1S/2 je potrebno predvideti novo transformatorsko postajo, ki naj bi oskrbovala tudi del območja V1S/1
8. člen
V območju urejanja V1S/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 1A/1
– posegi morajo biti v skladu z veljavnim zazidalnim načrtom Vrtnarija (Urandni list SRS, št. 18/80)
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 1A/1
– upoštevati je potrebno varstveni režim VRA 3 za arheološko dediščino.
9. člen
V območju urejanja V1S/4 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 2B/1 za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Pred sprejetjem omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanem dokumentu morajo izdati soglasja zakonsko določeni soglasodajalci, prizadeti sosedi in krajevna skupnost. Predvidevamo strnjeno stanovanjsko pozidavo (vrstne hiše).
10. člen
V območju urejanja V1S/5 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološki enoti 2A/4 in 2A/5
– gradnja objektov namenjenih vzreji in gojenju živali ni dovoljena. Dovoljena ni gradnja objektov z omenjeno namembnostjo bodisi, da gre za gradnjo pomožnih objektov grajenih po določilih odloka o gradnji pomožnih objektov, bodisi da gre za gradnjo z lokacijskim in gradbenim dovoljenjem
* morfološka enota 8/4
– območje namenjeno otroškemu igrišču. Izvede naj se po že odobrenem idejnem predlogu ureditve
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2A/5
– upoštevati je potrebno varstveni režim VRA 3 za arheološko dediščino.
11. člen
V območju urejanja V1S/6 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološki enoti 5A/1 in 3A/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so dovoljena samo nujno vzdrževalna dela in posegi, za katera ni potrebno pridobiti lokacijskega dovoljenja. Območje čuvamo za potrebe gradnje vzgojnovarstvene organizacije.
* morfološka enota 2A/7
– novogradnja je možna samo kot zapolnitev vrzeli tako, da se ne poruši obstoječe morfologoje naselja
* morfološka enota 2A/6
– gradnja objektov namenjenih vzreji ali gojenju živali ni dovoljena. Dovoljena ni gradnja objektov z omenjeno namembnostjo, bodisi da gre za gradnjo pomožnih objektov, grajenih po določilih odloka o gradnji pomožnih objektov, bodisi da gre za gradnjo po lokacijskem oziroma gradbenem dovoljenju.
* morfološka enota 3A/1
– v območju je predvidena gradnja trgovine dnevne oskrbe in obračališča primestnega potniškega prometa. Celotno območje je potrebno reševati istočasno in kompleksno za kar naj se izdelajo variantne strokovne rešitve
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2A/7
– oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom
– naklon strešin 40-45 stopinj, barva kritine terena
– objekt ne sme presegati višinskega gabarita K+P+M, če pa je objekt grajen na pobočju naj bo kota kleti na spodnji strani pobočja v nivoju terena ali nižje
* morfološka enota 2A/6
– kadar v bližini prevladujejo objekti kriti s salonitno kritino, je izjemoma možno pri novogradnjah uporabiti enako kritino
– smer slemena objektov je v smeri S-J
* morfološka enota 2A/8
– sleme objektov mora biti ohranjeno v smeri plastnic pobočja hriba
– višinski gabarit objektov je omejen tako, da na spodnji strani objekta (glede na pobočje) nista vidni več kot dve etaži – objekt (P+1+M ali K+P+M)
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2A/8
– upoštevati je potrebno varstveni režim VRN H za naravno dediščino
– upoštevati je potrebno varstveni režim VRA 2 in VRA 3 za arheološko dediščino
* morfološka enota 2A/7
– objekt na Dobovičnikovi cesti 13, objekt Ob potoku 5, 3o, 29 in 10 varujemo z varstvenim režimom VRE 3, za etnološko dediščino
– objekte Dobovičnikova 2, Ob potoku 16, 21 in Stara cesta 53 pa varujemo z VRE 2, za entnološko dediščino
– ulični zazidalni sistem Ob potoku varujemo z varstvenim režimom VRE 5 za etnološko dediščino
* morfološka enota 2A/8
– objekt Dobovičnikova cesta 1 varujemo z varstvenim režimom VRE 3, ulični zazidalni sistem dela Dobovičnikove ceste pa z VRE 5 oba sta varstvena režima za etnološko dediščino
– območje Cankarjeve Vrhnike varujemo z varstvenim režimom VRU 10 za umetnostnozgodovinsko dediščino
d. Energetsko urejanje
– za obstoječe objekte in predvidene zapolnitve, je potrebno predvideti novo transformatorsko postajo.
12. člen
V območju urejanja V1S/7 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor:
* morfološke enote 1A/2, 3C/1 in 1A/4
– novogradnje prostostoječih objektov niso dovoljene. Dovoljene so samo adaptacije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Nadzidave v morfološki enoti 3C/1 niso dovoljene
* morfološka enota 2D/1
– novogradnja je možna samo kot zapolnitev vrzeli tako, da se ne poruši obstoječe morfologije naselja
– pomožne objekte je dovoljeno graditi samo na dvoriščni strani, nikakor pa ne ob glavni cesti
* morfološka enota 4A/7
– za območje bo izdelan ZN, kjer bo predvidena gradnja stanovanjsko poslovnega objekta. Do sprejema variantnih rešitev pa še vedno ostaja možnost, da ostane območje nepozidano (parkovna površina)
* morfološke enote 2A/9, 1A/2, 2A/10, 1B/1 in 1A/4
– gradnja objektov namenjenih vzreji ali gojenju živali ni dovoljena. Dovoljena ni gradnja objektov z omenjeno namembnostjo bodisi, da gre za gradnjo pomožnih objektov, grajenih po določilih odloka o gradnji pomožnih objektov, bodisi da gre za gradnjo po lokacijskem oziroma gradbenem dovoljenju
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 1A/2 in 1A/4
– nadzidava objektov je dovoljena le do višine, ki omogoča izkoriščanje podstrešja (višina kolenčnega zidu je max. 1, 2o m), pri čemer višina objekta ne sme presegati višine sosednjih objektov. Naklon strešin nadzidanih objektov je 35 stopinj, kritina pa opečna
* morfološka enota 2D/1
– veljajo enaka določila kot za območje urejanja V1 S/6 morfološka enota 2A/7, točka b. prejšnega člena
* morfološka enota 3C/1
– pri oblikovanju vseh posegov je potrebno upoštevati izpostavljenost lokacije proti jugu. Kritina vseh objektov mora biti opečna, smeri slemen pa v isti smeri kot so pri obstoječih objektih
* morfološka enota 2A/9
– kadar v neposredni bližini prevladujejo objekti s salonitno kritino, je izjemoma možno pri novogradnjah uporabiti enako kritino
– slemena objektov morajo biti obrnjena v smeri S-J
* morfološka enota 2a/1
– slemena objektov morajo biti obrnjena v smeri plastnic pobočja hriba
– če objekt leži na izpostavljeni legi ne sme presegati višinskega gabarita K+P+M oz. P+1+M, če kleti ni
* morfološke enote 2A/11, 2A/10, 2D/1, 2A/9
– objekti so lahko visoki največ P+1+M
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2A/10 in 1A/2
– drevored vrb žalujk in drevored brez ob Cesti 4. maja varujemo z varovalnim režimom VRN J za naravno dediščino
* morfološke enote 2A/10, 1A/2, 1B/1 in 1A/4
– vaški potok varujemo z varovalnim režimom VRN F za naravno dediščino
* morfološka enota 1B/1
– divji kostanj ob Klisu varujemo z VRN F za naravno dediščino
– spomeniško območje tržne arhitekture varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
* morfološka enota 2D/1
– Tršarjev vrt varujemo z VRN I za naravno dediščino
– objekte na Voljčevi cesti št. 13., 14 in 19 ter objekt Gradišče 8 varujemo z VRE 2 za etnološko dediščino
– objekt na Voljčevi cesti št. 15., 18. in 20 varujemo z VRE 3 za etnološko dediščino
* morfološke enote 2a/1, 3C/1 in 2D/1
– območje rimskega kastela pri cerkvi sv. Pavel varujemo z VRA 1 za arheološko dediščino
* morfološki enoti 2A/10, 1A/2
– območje antičnega grobišča varujemo z VRA 2 in VRA 3 za arheološko dediščino
* morfološke enote 2A/9, 1A/2, 2D/1 in 1B/1
– pomembne ambiente in ulične sisteme varujemo z VRE 5 za etnološko dediščino
* morfološka enota 3C/1
* župno cerkev sv. Pavla varujemo z VRU 11 za umetnostnozgodovinsko dediščino.
13. člen
V območju urejanja V1S/8 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor:
* morfološka enota 8/5
– gradnja objektov ni dovoljena. Dovoljena je ureditev otroškega igrišča in v ta namen oprema prostora
* morfološka enota 1A/3
– novogradnje prostostoječih objektov niso dovoljene. Dovoljene so adaptacija, dozidave in nadzidave obstoječih objektov
* morfološka enota 8/6
– območje namenjeno vrtičkarstvu. Pozidava ni dovoljena
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 1A/3
– nadzidva objektov je dovoljena le do višine, ki omogoča izkoriščanje podstrešja (višina kolenčnega zidu je max. 1, 2o m), pri čemer višina objekta ne sme presegati višine sosednjih objektov. Naklon strešin nadzidanih objektov je 35 stopinj, kritina pa opečna.
14. člen
V območju urejanja V1S/9 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 2a/2
– sleme objektov mora biti obrnjeno v smeri V-Z ali S-J
* morfološki enoti 2a/2 in 2A/2
– objekti so lahko visoki do P+1+M.
15. člen
V območju urejanja V1O/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 4A/1, 4A/2 in 4A/3
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela na objektih, hortikulturne ureditve ter notranje adaptacije v okviru obstoječih konstrukcijskih lupin. Dovoljena je tudi kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Omenjeni posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta. Spremembe namembnosti objektov so možne, dovoljeno je tudi komunalno urejanje. Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod pogojem, da poseg ne bo oviral kasnejše izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 4A/1
– sedem lip na dvorišču gostilne Lovec varujemo z VRN E za naravno dediščino
– antično naselbino SV od naselja varujemo z VRA 1 za arheološko dediščino
– objekte: Ljubljanska cesta 9, 11 in 12 varujemo z VRE 2 za etnološko dediščino
– objekt Ljubljanska cesta 17 varujemo z varstvenim režimom VRU 8 za umetnostnozgodovinsko dediščino
* morfološka enota 4A/3
– drevored mladih javorjev ob Tržaški cesti varujemo z VRN J za naravno dediščino
– antično grobišče varujemo z VRA 2 in VRA 3 za arheološko dediščino
– antično naselbino SV od naselja varujemo z VRA 1 za arheološko dediščino
– spomeniško območje tržno pristaniškega dela varujemo z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– spomeniško območje tržne arhitekture varujemo z varstvenim režimom VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– objekti Cankarjev trg 11 (VRU 7), Cankarjev trg 8 (VRN 6 in Cankarjev trg 4 VRU 5) – vsi varstveni režimi so režimi umetnostnozgodovinske dediščine
* morfološka enota 4A/2
– del antične naselbine SV od Vrhnike varujemo z VRA 1 za arheološko dediščino
– spomeniško območje tržno pristaniškega dela varujemo z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– objekti Cankarjev trg 2 in 3 varujemo z VRZ 20 za umetnostnozgodovinsko dedišino
* morfološki enoti 2A/2 in 4A/3
– historično cestne povezave varujemo z VRU 17 za umetnostnozgodovinsko dediščino
* morfološki enoti 4A/3 in 4A/1
– spomeniško območje okoli gostilne Lovec (imenovan tudi Mexikeiner bezirk) varujemo z VRU 8 za umetnostnozgodovinsko dediščino
c. Plinovod
* morfološka enota 4A/3
– v območju je predviden cevovod nizkonapetostnega plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu za plinovod (Uradni list RS, št. 8/90).
16. člen
V območju urejanja V10/2 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološki enoti 4A/4 in 3A/1
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela na objektih in hortikulturni ureditvi ter notranje adaptacije v okviru obstoječih konstrukcijskih lupin. Dovoljena je tudi kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Omenjeni posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta. Spremembe namembnosti so možne. Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod pogojem, da poseg ne bo oviral kasnejše izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta
* morfološka enota 3A/1
– za del območja je že izdelan zazidalni načrt, kjer veljajo določila odloka ZN Mantova (Uradni list SRS, št. 42/89)
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 3A/1
– travnate površine z rdečo bukvijo pred SO Vrhnika varujemo z VRN D za naravno dediščino
– Cankarjev trg s Catalpami in drevored mladih platan ob Tržaški varujemo z VRN J, drevesaste tise ob hiši Tržaška c. 3 varujemo z VRN E za naravno dediščino
– antično grobišče varujemo z VRA 2 za arheološko dediščino dediščino
– del antične naselbine severovzhodno od naselja Vrhnika varujemo z VRA 1 za arheološko dediščino
– spomeniško območje tržnopristanskega dela vrujemo z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– spomeniško območje tržne arhitekture varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– historične cestne povezave (Stara cesta, Hrib, Voljčeva cesta) varujemo z VRU 17 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– objekte Cankarjev trg 10 in 9 varujemo z VRU 7, objekt Cankarjev trg 11 varujemo z VRU 4 in objekt na Tržaški cesti 1 varujemo z VRU – vsi varstveni režimi so režimi umetnostnozgodovinske dediščine
– spomenik žrtvam NOB varujemo z VRZ 1 in VRZ 2 za zgodovinsko dediščino
* morfološka enota 4A/4
– spomeniško območje tržne arhitekture varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– objekte Tržaška 4, 5 6 varujemo z varstvenim režimom VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
c. Plinovod
* morfološki enoti 3A/1 in 4A/4
– v območju je predviden cevovod nizkotlačnega plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90).
17. člen
V območju urejanja V1O/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološki enoti 3C/1 in 3A/2
– gradnja gospodarskih in samostojnih pomožnih objektov ni dovoljena. Prizidki k objektom so dovoljeni samo na dvorišču, nikakor pa ne na cestni strani objekta
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološki enoti 3C/1 in 3A/2
– upoštevati je potrebno gradbeno linijo obstoječih objektov ob Tržaški cesti
– pomožni objekti ne smejo vplivati na ulične poglede
* morfološka enota 3C/1
– smer slemena objektov mora biti vhzporedno s smerjo Tržaške ceste
* morfološka enota 3A/2
– slemena objektov so obrnjena v smeri S-J in V-Z
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 3C/1
– lipe in Chamaecyparus na dvorišču hiše Tržaška c. 12 in Chamaecyparus pred hišo Tržaška c. 14 varujemo z varstvenim režimom VRN E za naravno dediščino
– spomeniško območje tržne arhitekture ter objekta Tržaška c. 10, 11 in 14 varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– objekte Tržaška c. 10, 11 in 14 varujemo z VRU 9
* morfološka enota 3A/2
– drevored vrb žalujk ob Cesti 6. maja varujemo z VRN J za naravno dediščino
– antično gradbišče varujemo z VRA 2 za arheološko dediščino
– spomeniško območje tržne arhitekture varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino.
18. člen
V območju urejanja V10/4 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološki enoti 4B/1 in 3C/2
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (UN) so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem. Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, če tako oceni strokovna urbanistična presoja, pod pogojem, da poseg ne bo oviral kasnejše izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 3C/2
– vrt pred samopostrežno restavracijo ob Tržaški cesti varujemo z VRN I za naravno dediščino
– spomeniško območje tržne arhitekture varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– objekt Tržaška c. 8 varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
* morfološka enota 4B/1
– drevored brez ob Cesti 6. maja in brezova drevoreda ob Stari cesti in ob Cesti gradenj varujemo z VRN J, lipo na križišču Voljčeve, Idrijske in Stare ceste pa z VRN E – režimi za naravno dediščino
– antično grobišče varujemo z VRA 2 in VRA 3 za arheološko dediščino
– objekte Voljčeva cesta 3, Stara cesta 45, 35, 18, 15, 5, 59, 58 in 1 varujemo z VRE 2 za etnološko dediščino
– spomeniško območje tržno pristaniškega dela varujemo z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– pomembnejši ambient Na klancu in ulični zazidalni sistem Stara cesta varujemo z VRU 4 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– območje Cankarjeve Vrhnike od Trojice do Ljubljanice varujemo z VRU 10 za umetnostno zgodovinsko dediščino
– historično cestne povezave varujemo z VRU 17 podružnično cerkev sv. Lenarta pa z VRZ 13 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– spominsko ploščo na objektu Stara cesta 22 varujemo z VRZ 2 za zgodovinsko dediščino.
19. člen
V območju urejanja V1O/5 veljajo naslednja merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 3A/3
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– morfološka enota 3A/3
– drevored brez ob Tržaški cesti in Cesti 6. maja varujemo z
VRN J za naravno dediščino
– spomeniško območje tržne arhitekture in objekt Tržaška cesta 22 varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino.
20. člen
V območju urejanja V1O/6 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološke enote 3A/4, 2A/2 2A/1 in 2A/3
– gradnja gospodarskih objektov in samostojnih pomožnih objektov ni dovoljena. Prizidki objektom so dovoljeni samo ob dvoriščnih in nikakor ne ob cestnih fasadah
* morfološke enote 2A/1, 3A/4, 2A/3 in 2A/2
– dozidave so možne samo na dvoriščno stran objekta tako, da ne vplivajo na ulične poglede
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 3A/4
– gradnja gospodarskih in samostojnih posameznih objektov ni dovoljena. Prizidki k objektom so dovoljeni samo na dvorišču, nikakor pa ne na cestni strani objekta. Upoštevati je potrebno gradbeno linijo objektov ob Tržaški cesti
* morfološke enote 3A/4, 2A/2, 2A/1 in 2A/3
– maksimalni višinski gabarit objektov je P+1+M. Kritina mora biti opečna, naklon strešin pa 35 – 45 stopinj
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološke enote 2A/3, 2A/1 in 3A/4
– spomeniško območje tržne arhitekture varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
* morfološka enota 2A/3
– objekt na Tržaški cesti 19 in 21 varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
* morfološka enota 3A/4
– objekt na Tržaški cesti 23 in Kulturni dom Ivana Cankarja na Tržaški 25 varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
* morfološka enota 2A/1
– objekt na Tržaški cesti 26 varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
d. Plinovod
* morfološki enoti 2A/3, 3A/4
– v območjih je predviden cevovod nizkotlačnega plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90).
21. člen
V območju urejanja V1O/7 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 3B/1
– dovoljena je gradnja objektov za potrebe Doma za starejše občane
* morfološka enota 4E/1
– dovoljena je gradnja objektov obrtne dejavnosti
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 3B/1
– kritina objektov je salonitna, naklon strešin enak naklonu strešin obstoječih objektov. Zaradi vedutno občutljive lokacije v smeri zahoda je potrebno na tej strani strmeti. K doseganju višinske gradacije objektov. Zamenjavo kritine za opečno se priporoča vendar se mora izvesti na celotnem objektu istočasno
* morfološke enota 4E/1
– večje gladke monolitne fasadne elemente je potrebno z ustreznim oblikovanjem razčleniti v manjše. Za fasade je potrebno v največji možni meri uporabiti naravne materiale kot so les, opeka.
22. člen
V območju urejanja V10/8 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 4A/5
– predvidena je gradnja objektov za nakupovalni center z lastnim parkiriščem
b. Varovane naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 4A/5
– veljajo enaka določila kot v morfološki enoti 4A/3 v območju urejanja V10/1.
23. člen
V območju urejanja V1P/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* morfološka enota 6E/1
– objekti lahko segajo do višine P+1, kritina objektov je opečna, naklon strešin pa 35 – 45 stopinj. Sleme strehe mora biti obrnjeno v smeri V-Z ali S-J
b. Komunalno urejanje
– ko bo zgrajen F kanal kanalizacijskega omrežja se bodo morali vsi objekti, tako obstoječi kot novi, priključiti nanj
c. Plinovod
* morfološka enota 6E/1
– v območju je predviden cevovod nizkotlačnega plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90).
24. člen
V območju urejanja V1P/2 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 6E/2
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
25. člen
V območju urejanja V1P/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološki enoti 2A/1 in 6A/1
– do sprejetja prostorskega izvedbena načrta (UN), so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem. Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, če tako oceni strokovna urbanistična presoja pod pogojem, da poseg ne bo oviral kasnejše izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta.
* morfološka enota 8/7
– do sprejetja ureditvenega načrta so dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela na športnih objektih, hortikulturnih ureditvah in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 2A/1
– skupino zelenja pred hišo Tržaška c. 41 varujemo z VRN E za naravno dediščino
* morfološka enota 6A/1
– lipo in smreke ob hiši Tržaška cesta 30 varujemo z VRN E za naravno dediščino
* morfološka enota 2A/1
– spomeniško območje tržne arhitekture varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– pomembne ambiente in ulične zazidalne sisteme varujemo z VRE 5 za etnološko dediščino.
26. člen
V območju urejanja V1P/4 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. vrste posegov v prostor
* morfološka enota 6E/3
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem. Novogradnje praviloma niso dovoljene. Dovoljene so samo izjemoma, če tako oceni strokovna urbanistična presoja, pod pogojem, da poseg ne bo oviral kasnejše izdelave in izvedbe prostorskega izvedbenega načrta
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 6E/3
– spomeniško območje tržne arhitekture in objekt Ljubljanskih mlekarn varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
c. Plinovod
* morfološka enota 6E/3
– v območju je predviden cevovod nizkonapetostnega plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90).
27. člen
V območju V1P/5 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 6E/4
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN), so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
28. člen
V območju urejanja V1P/6 veljajo posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 6E/5
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN), so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
29. člen
V območju V1P/7, morfološka enota 6E/6 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– območje proizvodnega obrata Droga kjer se predvideva gradnja prizidka, nadzidava in adaptacija obstoječega objekta. Vsi nadaljnji posegi morajo biti v skladu z že izdelano lokacijsko dokumentacijo.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– vaški potok varujemo z varstvenim režimom VRN F za naravno dediščino.
30. člen
V območju V1P/8, morfološka enota 6E/7 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. vrste posegov v prostor
– pred izdajo lokacijskega dovoljenja za nov poseg v prostor se zahteva sanacija ali ureditev fasad pomožnih objektov, ki posegajo v vidni prostor Tržaške c.
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– drevored brez na Tržaški cesti varujemo z VRN J za naravno dediščino
– spomeniško območje tržne arhitekture varujemo z VRV 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
c. Komunalno urejanje
Objekti so zaradi specifične proizvodnje in temu primerno onesnaženih odpadnih vod, priključeni na obstoječo industrijsko čistilno napravo
d. Plinovod
– v območju je predviden cevovod nizkonapetostnega plinovoda. V tem območju je predvidena tudi gradnja merilne postaje. Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu plinovoda za občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90)
31. člen
V območju urejanja V1I/1 morfološka enota 5B/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– dovoljena je gradnja objektov za potrebe šolstva ali drugih centralnih družbenih dejavnosti (knjižnice, trgovine, dovoljeno je urejanje zunanjih površin z mikrourbano opremo)
– nadzidave, dozidave in novogradnje objektov za potrebe omenjenih dejavnosti so dovoljene, če se teh potreb ne da zadovoljiti v okviru obstoječih objektov
– novogradnje stanovanjskih objektov niso dovoljene
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– velikosti objektov naj se prilagajajo potrebam dejavnosti
– oblikovanje naj bo skladno z obstoječo zazidavo v kritini, strukturi, naklonu strešin, elementov fasadnih objektov. Kritino je priporočljivo zamenjati za opečno in povečati naklon strešin, vendar se mora poseg izvesti za cel objekt istočasno
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– spominsko ploščo na objektu Tržaška c. 9 varujemo z VRZ 3 za zgodovinsko dediščino
d. Plinovod
– v območju je predviden cevovod nizkonapetostnega plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90).
32. člen
V območju urejanja V1I/2 morfološka enota 5A/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN), so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– zelene površine in drevesa okoli osnovne šole Ivan Mrak varujemo z VRN D za naravno dediščino
– objekt Tržaška c. 2 varujemo z VRV 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– spominsko ploščo na objektu Tržaška c. 2 varujemo z VRZ 3 za zgodovinsko dediščino.
33. člen
V območju urejanja V1R/1 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 8/1 in 8/2
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (UN) so dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem, vendar tako, da ne ovirajo bodočega PIN
* morfološka enota 8/4
– novogradnje niso dovoljene. Dovoljeni so le posegi potrebni za vzdrževanje parka in prizidava obstoječim objektom ob morebitnih potrebah po razširitvi obstoječe dejavnosti
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* morfološka enota 8/2
– Lovrenčičev vrt varujemo z VRN D za naravno dediščino
– spominsko območje tržno pristaniškega del varujemo z VRU 3 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– spominsko območje tržne arhitekture varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
* morfološka enota 8/1
– park pred TVD Partizanom varujemo z VRN D za naravno dediščino
– park ter drevored platan ob Tržaški cesti varujemo z VRN J za naravno dediščino
– spominsko območje tržne arhitekture varujemo z VRU 9 za umetnostnozgodovinsko dediščino
c. Plinovod
* morfološka enota 8/4
– v območju je predviden cevovod nizkotlačnega plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90).
34. člen
V območju urejanja V1R/2 morfološka enota 8/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– območje izkjučno varujemo za rekreacijo občanov na naravnem okolju. Dovoljena je gradnja objektov in naprav, ki služijo splošni rekreaciji in lovstvu s tekaškimi, sprehajalnimi, jahalnimi potmi
Dovoljeno je:
– komunalno urejanje in vodnogospodarske ureditve
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak
– postavitev objektov za potrebe raziskovalnih in študijskih dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov, urejanje učnih poti ....)
– kmetijska zemljišča znotraj območja L1R/2 so namenjena samo kmetijski dejavnosti
– adaptacije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov, ki so zgrajeni z gradbenim dovoljenjem
– novogradnje stanovanjskih objektov niso dovoljene
– območje v podaljšku Klanca proti sv. Trojici je predvidena izdelava ureditvenega načrta Stare ceste. Do izdelave UN v tem delu območja novogradnje, prizidave in nadzidave niso dovoljene
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– ureditve ob sprehajalnih poteh, počivališčih in razglediščih ter urbana oprema so lahko izvedene le iz naravnih materialov (les ali kamen) in manj upadljive
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– lipe in lipovce ob poti k sv. Trojici varujemo z VRN J, vzpetino s cerkvijo sv. Trojica ter Tičnico varujemo z VRN G za naravno dediščino
– območje okoli cerkve na sv. Trojici varujemo z VRA 3 za arheološko dediščino
– silhueto Vrhnike varujemo z VRE 4 za etnološko dediščino
– pomembni ambient območja Na klancu varujemo z VRE 5 za etnološko dediščino
– območje Cankarjeve Vrhnike od Trojice do Ljubljanice varujemo z VRU 10 za umetnostnozgodovinsko dediščino
– podružnično cerkev sv. Trojica varujemo z VRU 12 za umetnostnozgodovinsko dediščino.
35. člen
V območju urejanja V1R/3 morfološka enota 9/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
– območje je izključno namenjeno za pokopališče
b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– pokopi, ureditev pokopališča in dograditev mrliške vežice mora biti v skladu z izdelano lokacijsko dokumentacijo in izvedbenim načrtom zunanje ureditve pokopališča
c. Varovanje naravne in kulturne dediščine
– območje rimskega kastela pri cerkvi sv. Pavel varujemo z VRA 1 za arheološko dediščino.
36. člen
V območjih urejanja V1K/n veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
a. Vrste posegov v prostor
* območja urejanja V1K/1, V1K/2, V1K/3 in V1K/4
– dovoljeno je urediti športno rekreacijske objekte in naprave s soglasjem odbora za Kmetijstvo Vrhnika tako, da kmetijske površine niso bistveno okrnjene oz. oviran pristop do njih
– v omenjenih območjih ni dovoljeno uporabljati gnojil in škropiv, ki bi negativno vplivala na zdravje ljudi v sosednjih stanovanjskih območjih (vpliv škropiv na vrtičke, sadno drevje, potoke......).
b. Varovanje naravne in kulturne dediščine
* območje urejanja V1K/2
– območje rimskega kastela pri cerkvi sv. Pavel varujemo z VRA 1 za arheološko dediščino
* območje urejanja V1K/4
– posamične prazgodovinske najdbe pri Starem kolodvoru varujemo z VRA 3 za arheološko dediščino
– Hruševco pri Vrhniki, kjer so sledovi antične poselitve, pa varujemo z VRA 2 in VRA 3 za arheološko dediščino
c. Plinovod
* območje urejanja V1K/4
– v območju je predviden cevovod nizkotlačnega plinovoda.
Pogoji in odmiki so opisani v odloku o lokacijskem načrtu za plinovod Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/90)
IV. KONČNE DOLOČBE
37. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled občanom in ustanovam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
38. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Št. 3/6-350-03/86
Vrhnika, dne 24.novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

AAA Zlata odličnost