Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

826. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS)
827. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B)
828. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F)

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

829. Ukaz o imenovanju posebnega pooblaščenca predsednice republike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

892. Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
893. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
894. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti
895. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024

Sklepi

896. Sklep o imenovanju pristojnega organa za izvajanje funkcij in dolžnosti na podlagi Uredbe (EU) o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah

MINISTRSTVA

830. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
831. Odredba o vključitvi sektorja žit v izvajanje promocije za obdobje 2025–2027
832. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev
833. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2024

USTAVNO SODIŠČE

834. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter drugi odstavek te zakonske določbe v delu, v katerem se nanaša na prepoved zaposlovanja in dela tujcev pri delodajalcu oziroma naročniku dela, ki je bil pravnomočno oglobljen za prekršek, nista v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

835. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
836. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

837. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 3001 – Logatec

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

838. Statut Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju ohranjanja narave
839. Pravilnik o nadzoru nad izdajanjem in zaračunavanjem medicinskih pripomočkov
840. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema plina
841. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
842. Pravila za delovanje centra za podpore
843. Drugi načini usklajevanja
844. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2024

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

845. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
846. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
847. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejete na seji dne 2. 4. 2024

OBČINE

Brezovica

848. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica št. 2

Dobrna

849. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2023
850. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna
851. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna

Dravograd

852. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti splošne ambulante – družinske medicine v Občini Dravograd

Kočevje

853. Statut Zdravstvenega doma Kočevje

Komen

854. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Komen
855. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Laško

856. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP HU-1
857. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP RF-1 in RF-2
858. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP RIU-11

Litija

859. Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2023
860. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 v EUP LI-43

Ljubljana

861. Odlok o razglasitvi Vile Pick v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
862. Odlok o razglasitvi Galerije DESSA v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
863. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih
864. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju UKC Ljubljana v EUP KL-94 in KL-95
865. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše

Mežica

866. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2023
867. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bivalne enote za starejše na območju »Kopališče« v Mežici (EUP ME 59-OPPN*, CU (DEL) in ME 63-OPPN*, CU (DEL))
868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mežica

Osilnica

869. Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2023
870. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2024
871. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica

Prebold

872. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2023
873. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Prebold
874. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold

Ribnica

875. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
876. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok
877. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica
878. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
879. Sklep o cenah grobnin na pokopališčih v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok

Sevnica

880. Sklep o postopku desetih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (SD OPN 10)

Slovenske Konjice

881. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti splošne ambulante – družinske medicine v Občini Slovenske Konjice

Sveta Ana

882. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva v Občini Sveta Ana

Škocjan

883. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2023
884. Pravilnik o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v Občini Škocjan

Šmarje pri Jelšah

885. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023
886. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah
887. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah
888. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Žirovnica

889. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2023
890. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2024

Žužemberk

891. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

POPRAVKI

897. Popravek Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
898. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti