Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024

Kazalo

Št. IZHOD-456-2508 Ob-1959/24, Stran 851
Na podlagi točke d) 18. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE), Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE), Pogodbe št. C2570-24-311028 o izvajanju ukrepa sofinanciranja projektov (individualnih in skupnostnih) samooskrbnih sončnih elektrarn na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023–2026, Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in Pravil za delovanje centra za podpore, družba Borzen, d.o.o. objavlja
javni poziv JP SO-01 
za dodelitev naložbene pomoči za naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije 
1 Predmet javnega poziva
Predmet tega javnega poziva je opredelitev načina ter pogojev za dodelitev naložbene pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije. Gre za naložbeno pomoč za naložbe v namestitev naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije po obstoječem sistemu samooskrbe, ki ga lahko uporabijo tisti končni odjemalci.
Naložbena pomoč se dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev naložbene pomoči po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: vloga) že obratuje ter je vlagatelj pri distribucijskemu operaterju podal vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. decembra 2023 in ga je distribucijski operater do vključno 31. decembra 2024 registriral kot končnega odjemalca s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE). Naložbena pomoč se dodeli za nove naložbe v novo napravo za samooskrbo z električno energijo, ki so ob oddaji vloge po tem javnem pozivu že zaključene (dograditve že obstoječih sončnih elektrarn niso predmet tega poziva).
Dodeljevanje naložbene pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije je, skladno s točko d) 18. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE, v nadaljevanju ZSROVE) del dejavnosti centra za podpore, ki jo izvaja Borzen d.o.o. (v nadaljevanju tudi center za podpore).
Naložbena pomoč se dodeli v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev.
2 Pomen izrazov, uporabljenih v tem javnem pozivu
»Individualna samooskrba« V primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe. Priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena. Kot priključna moč naprave, se za naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije, upošteva: nazivna moč razsmernika v kW pri cos fi = 1 (kadar je nazivna moč razsmernika manjša ali enaka vsoti nazivnih moči fotonapetostnih modulov) ali vsota nazivnih moči fotonapetostnih modulov (kadar je nazivna moč razsmernika večja od vsote nazivnih moči fotonapetostnih modulov). Priklop naprave za individualno samooskrbo mora biti omogočen tudi v priključno merilno omarico.
»Naprava za samooskrbo« je naprava, ki proizvaja električno energijo z izrabo sončne energije.
Za namen tega javnega poziva se upošteva izključno naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije in so priključene s tipsko priključno shemo PS.3A ali PS.3B na podlagi prvega odstavka 86. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22, v nadaljevanju SONDSEE).
»Inštalirana nazivna električna moč naprave za samooskrbo« je moč generatorskega polja sončne elektrarne v kWp, ki se izračuna tako, da se pomnoži št. fotonapetostnih modulov z njihovo nazivno močjo.
»Odjemalec s samooskrbo« je gospodinjski odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev na merilnem mestu, ali druga oseba, ki ima soglasje imetnika soglasja za priključitev za odjem električne energije prek merilnega mesta (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
»Samooskrba« pomeni individualno in skupnostno samooskrbo.
»Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije« je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) oziroma potreb po električni energiji med seboj povezanih končnih odjemalcev z napravo za samooskrbo (v primeru skupnostne samooskrbe).
»Skupnostna samooskrba« pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnost OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE).
»Večstanovanjska stavba« pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno-stanovanjsko stavbo, stanovanjsko-poslovno stavbo ali poslovno stavbo s poslovnimi prostori, ki imajo lastna merilna mesta, ali drugo stavbo z dvema ali več merilnimi mesti, priključenimi na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe.
Kot naprava za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije se upošteva naprava s prigrajenim baterijskim hranilnikom, katerega kapaciteta shranjevanja (v kWh) znaša najmanj 0,7 h obratovanja naprave za samooskrbo z električno energijo pri nazivni električni moči (v kW)1. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi prvega odstavka 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) (v nadaljnjem besedilu: ZOEE) in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18 in 121/21 – ZSROVE).
1 Primer izračuna: Naprava za samooskrbo z električno energijo moči 13 kW, mora imeti prigrajen baterijski hranilnik električne energije s kapaciteto najmanj 9,1 kWh, ker je 0,7 h x 13 kW = 9,1 kWh.
Družinski član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: družinski član) je: zakonec ali zunajzakonski partner, sorodnik v ravni vrsti, sorodnik v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena in oseba, ki živi v skupnem gospodinjstvu.
3 Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
– etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
– družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.
Vlagatelj mora pred oddajo vloge za naložbo, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo naložbe seznanjeni morebitni lastnik/i, solastnik/i oziroma etažni lastnik/i stavbe. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje skladno s predpisi.
V primeru skupnostne samooskrbe lahko vlogo na javni poziv JP SO-01 v imenu in za račun upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US) (v nadaljnjem besedilu: SZ-1), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), če za vložitev vloge predloži ustrezno pooblastilo.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu se ne šteje samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost (npr. kmetje, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ipd.).
4 Vir in skupna višina sredstev ter višina naložbene pomoči
4.1 Vir in skupna višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje naložbene pomoči se zagotavljajo na podlagi sklenjene Pogodbe št. C2570-24-311028 o izvajanju ukrepa sofinanciranja projektov (individualnih in skupnostnih) samooskrbnih sončnih elektrarn na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023–2026.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 14.000.000,00 EUR.
4.2 Višina naložbene pomoči ter najvišja višina naložbene pomoči za posamezno naložbo
Višina naložbene pomoči znaša:
– 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
– 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.
4.3 Višina naložbene pomoči v primeru izvedbe naložbe na območju Triglavskega narodnega parka
Če ima vlagatelj stalno prebivališče ter zemljišče, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O) (v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina naložbene pomoči po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
Vlagatelj mora vlogi priložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima stalno prebivališče ter zemljišče, na katerem stoji stavba na območju ZTNP-1.
5 Upravičeni stroški posamezne naložbe
5.1 Upravičeni stroški naložbe
Naložbena pomoč se dodeli za upravičene stroške novih naložb v nove naprave za individualno ali skupnostno samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki so sestavljeni iz stroškov nakupa in vgradnje:
– naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem obnovljivih virov energije ali
– naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem obnovljivih virov energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije).
Upravičeni stroški posamezne naložbe, vključno z DDV, so stroški:
– nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije,
– nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije),
– pripadajoče električne inštalacije in opreme,
– priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
5.2 Pogoji za priznanje upravičenosti stroškov
Pogoji za priznanje upravičenosti stroškov so, da so ti stroški:
– navedeni v računu za izvedbo naložbe ali v pogodbi oziroma v verodostojnih listinah in skladni z javnim pozivom in
– so z naložbo neposredno povezani in so nastali izključno zaradi izvajanja naložbe in
– so dejansko nastali na podlagi opravljenega dela, dobavljenega materiala in opravljenih storitev in
– nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti in
– izkazani z verodostojnimi, knjigovodskimi ali drugimi ustreznimi listinami.
Računi in druga pisna dokazila morajo ustrezati tudi drugim pogojem, navedenim v javnem pozivu.
Vsi računi, potrdila o plačilu, sklenjene pogodbe itd. morajo biti sklenjeni oziroma izdani pred datumom vložitve vloge, s katero se je prijavil na javni poziv.
6 Pogoji za dodelitev naložbene pomoči
Naložbena pomoč se dodeli vlagatelju, ki izpolni naslednje pogoje:
– je izvedel že zaključeno naložbo v namestitev nove naprave za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije po obstoječem sistemu samooskrbe (gre za tiste končne odjemalce, ki so distribucijskemu operaterju podali vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. decembra 2023 in ki jih je distribucijski operater do vključno 31. decembra 2024 registriral kot končne odjemalce s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE)),
– je izvedel naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije od vključno 1. 3. 2022 dalje, naprava pa je ob oddaji vloge za pridobitev naložbene pomoči po tem javnem pozivu že obratovala (kot datum izvedbe naložbe, ki je predmet te vloge, se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa; šteje se, da naprava obratuje, ko je priključena na sistem na podlagi veljavne pogodbe o uporabi sistema, sklenjene med vlagateljem in elektro-operaterjem, na podlagi enaindvajsetega odstavka 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) (ZOEE)),
– oddal popolno in pravočasno vlogo.
Naložbena pomoč se ne dodeli za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprav.
Naložbena pomoč se ne dodeli za prigrajene (dograjene) naprave k obstoječi napravi ali kombinaciji naprave in hranilnika.
Naložbena pomoč je lahko dodeljena le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma upravičenim osebam, ki so hkrati tudi odjemalci.
Naložbena pomoč ne more biti dodeljena, če je bila za naložbo, ki je predmet vloge, že dodeljena katera koli druga naložbena pomoč. Če je za naložbo, ki je predmet tega javnega poziva, že bila dodeljena naložbena pomoč Eko sklada, za to naložbo ni več mogoče pridobiti pravice do naložbena pomoč po tem javnem pozivu.
7 Obvezna vsebina vloge in obvezne priloge
Vloga se odda elektronsko preko obrazca v spletni aplikaciji in vsebuje:
– v primeru individualne samooskrbe:
– ime in priimek vlagatelja oziroma pooblaščenca,
– davčna številka vlagatelja oziroma pooblaščenca, 
– naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) vlagatelja oziroma pooblaščenca, 
– ime in priimek kontaktne osebe, 
– elektronska pošta kontaktne osebe, 
– telefonska številka kontaktne osebe, 
– navedbo, ali je vlagatelj lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo; solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo ali družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, 
– navedbo, da ima vlagatelj stalno prebivališče na zemljišču, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O), 
– številka transakcijskega računa vlagatelja, 
– naslov stavbe, ki je samooskrbovana z električno energijo (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta), 
– številka in ime katastrske občine, kjer se nahaja stavba, ki bo samooskrbovana z električno energijo, 
– številka parcele, kjer se nahaja stavba, ki bo samooskrbovana z električno energijo, 
– ID številka stavbe, ki bo samooskrbovana z električno energijo, 
– številka dela stavbe, ki bo samooskrbovana z električno energijo, 
– lokacija namestitve naprave za samooskrbo, 
– številka merilnega mesta, 
– priključna moč pri odjemu iz distribucijskega sistema (navedena na soglasju za priključitev), 
– inštalirana nazivna električna moč naprave za samooskrbo z električno energijo, 
– kapaciteta baterijskega hranilnika električne energije, 
– datum vložitve vloge za pridobitev soglasja na elektrodistributerja in datum izdaje soglasja s strani elektrodistributerja, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec potrjuje, da za isto naložbo še ni prejel katere koli druge nepovratne finančne spodbude, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec potrjuje, da v trenutku vložitve vloge za isto proizvodno napravo ni oddana druga vloga za dodelitev nepovratne finančne spodbude,
– izjavo s katero potrjuje, da je vlogo za pridobitev soglasja za priključitev pri distribucijskemu operaterju oddal najkasneje do vključno 31. decembra 2023 in da ga je distribucijski operater do vključno 31. decembra 2024 registriral kot končnega odjemalca s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE), 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec dovoljuje, da podjetje Borzen d.o.o. za namen odločanja o dodelitvi pravice do naložbene pomoči ali izplačila naložbene pomoči ali v postopku spremljanja in nadzora opravi poizvedbe o resničnosti podanih izjav in navedenih podatkov v vlogi pri pristojnih organih (npr. Eko sklad j.s.),
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da so vsi podatki v vlogi resnični in točni, 
– izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov, 
– izjavo o seznanitvi in sprejemanju pogojev javnega poziva, 
– spodaj navedena dokazila. 
Vlagatelj oziroma pooblaščenec mora vlogi priložiti tudi naslednja dokazila:
– račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ali račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije), ki se glasi na vlagatelja in iz katerega so jasno razvidni podatki, da gre za napravo, ki jo prijavlja na javni poziv in za katero je predložil soglasje oziroma pogodbo o uporabi sistema ter je razvidna narava in obseg opravljenega dela, dobavljenega materiala in opravljene storitve ter vključuje podatke o napravi za samooskrbo z električno energijo in podatke o baterijskem hranilniku, (npr. znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč, število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji,
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.,
– Soglasje za priključitev (izdanega na podlagi prvega odstavka 139. člena ZOEE),
– Pogodbo o uporabi sistema (skladno z določbami 11. člena ZOEE),
– pooblastilo pooblaščenca,
– druga dokazila, če so potrebna glede na konkretne okoliščine primera vlagatelja.
– v primeru skupnosti OVE ali samooskrbe večstanovanjske stavbe:
– navedbo vrste skupnostne samooskrbe, 
– ime in priimek pooblaščenca oziroma predstavnika upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), 
– davčna številka pooblaščenca, 
– naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) pooblaščenca, 
– ime in priimek kontaktne osebe, 
– elektronska pošta kontaktne osebe, 
– telefonska številka kontaktne osebe, 
– številka transakcijskega računa pooblaščenca, 
– navedbo, ali se stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo nahaja na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O), 
– številka skupnega merilnega mesta skupnostne samooskrbe, 
– vsota priključnih moči pri odjemu iz distribucijskega sistema, 
– inštalirana nazivna električna moč naprave za samooskrbo z električno energijo, 
– kapaciteta baterijskega hranilnika električne energije, 
– datum izdaje soglasja in datum vložitve vloge za pridobitev soglasja na elektrodistributerja, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec potrjuje, da za isto naložbo še ni prejel katere koli druge nepovratne finančne spodbude, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec potrjuje, da v trenutku vložitve vloge za isto proizvodno napravo ni oddana druga vloga za dodelitev nepovratne finančne spodbude, 
– izjavo, s katero potrjuje, da je vlogo za pridobitev soglasja za priključitev pri distribucijskemu operaterju oddal najkasneje do vključno 31. decembra 2023 in da ga je distribucijski operater do vključno 31. decembra 2024 registriral kot končnega odjemalca s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE), 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec dovoljuje, da center za podpore za namen odločanja o dodelitvi pravice do naložbene pomoči ali izplačila naložbene pomoči ali v postopku spremljanja in nadzora opravi poizvedbe o resničnosti podanih izjav in navedenih podatkov v vlogi pri pristojnih organih, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da so vsi podatki v vlogi resnični in točni, 
– izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov, 
– izjavo o seznanitvi in sprejemanju pogojev javnega poziva, 
– spodaj navedena dokazila. 
V primeru skupnosti OVE in samooskrbe večstanovanjske stavbe mora pooblaščenec v vlogi priložiti tudi naslednja dokazila:
– pogodba o ustanovitvi samooskrbne skupnosti med člani samooskrbne skupnosti,
– seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo oziroma naprave za samooskrbo z baterijskim hranilnikom« ter navedbo lokacije namestitve naprave za samooskrbo in baterijskega hranilnika,
– račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ali račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije), ki se glasi na vlagatelja in vključuje podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo in podatke o baterijskem hranilniku, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč, število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji,
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.,
– Soglasje za priključitev (izdanega na podlagi prvega odstavka 139. člena ZOEE),
– vse Pogodbe o uporabi sistema vseh končnih odjemalcev,
– skupno Pogodbo o uporabi sistema skupnostne samooskrbe,
– soglasje vseh upravičenih oseb za izvedbo naložbe in za to, da se sredstva naložbene pomoči nakažejo na bančni račun pooblaščenca,
– pooblastilo (pooblastilo vseh upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec), če ni vsebovano že v soglasju upravičencev.
Vsi podatki in izjave, ki jih vlagatelj navede v svoji vlogi oziroma priloženih listinah so lahko predmet naknadnega preverjanja s strani centra za podpore. Izjava o tem, da vlagatelj ni prejel druge finančne spodbude bo predmet naknadnega preverjanja, predvsem bo center za podpore preveril ali je vlagatelj morebiti že prejel spodbudo pri Eko skladu j.s., ki je prav tako dodeljeval sredstva za naložbe v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije.
Obvezne priloge morajo izkazovati dejstva, nastala pred datumom vložitve vloge (npr. račun, Pogodba o uporabi sistema mora biti sklenjena pred oddajo vloge …).
8 Način in rok za oddajo vloge
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv JP SO-01 od vključno 15. 4. 2024 od 8. ure dalje do 1. 4. 2025. Zaključek javnega poziva bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vlogo za javni poziv z oznako JP SO-01 odda v elektronski obliki preko spletne aplikacije centra za podpore na naslovu samooskrba.borzen.si na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu, ki se določi na način, da upravičenec po izpolnitvi vloge preko spletne aplikacije po elektronski pošti prejme v potrditev enolično kodo.
Vloge, ki bodo oddane na prijavnem obrazcu Eko sklada j.s. na podlagi javnega poziva Eko sklada ne bodo obravnavane.
Vlogo lahko odda vlagatelj ali pooblaščenec, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo.
Vloga je pravočasna, če jo center za podpore prejme na način, določen v tem javnem pozivu pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Za elektronsko oddano vlogo, se za dan in uro prejema šteje časovni žig.
9 Obravnava vlog
Vloge se obravnavajo po vrstnem redu glede na prejem vloge.
V primeru, ko se ob pregledu vloge ugotovi, da je vloga formalno nepopolna ali nerazumljiva, se vlagatelja ali pooblaščenca pozove, da svojo vlogo dopolni.
Center za podpore vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti, skladno s 87. členom Zakona o upravnem postopku. Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame niti v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno obvestilo o vročitvi, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.
Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije centra za podpore v roku, kot je določen v pozivu za dopolnitev.
Če vlagatelj ali pooblaščenec pomanjkljivosti odpravi v roku se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so bile formalne pomanjkljivosti odpravljene. Z dopolnitvijo vloge se lahko dokazujejo dejstva, nastala najkasneje do datuma vložitve vloge.
Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se s sklepom zavrže.
Če bo do zaključka tega javnega poziva prispelo več vlog, kot je na voljo skupne višine sredstev po tem javnem pozivu, bo center za podpore vloge, ki bodo prišle na vrsto za obravnavo po porabi teh sredstev zavrgel, ne glede na to, da bodo sicer pravočasne in popolne.
10 Izdaja odločbe in izplačilo naložbene pomoči
Upravičenec pridobi pravico do naložbene pomoči z izdajo odločbe.
Odločba bo vlagatelju vročena osebno po pošti. Vloga bo vlagatelju vročena osebno po pošti tudi v primeru, če ima pooblaščenca, ki je zanj oddal vlogo. Pooblaščenec bo lahko do vsebine izdane odločbe dostopal v spletni aplikaciji.
Zoper odločbo o (ne)odobritvi vloge vlagatelja je dovoljeno vložiti pritožbo na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pri Borzen d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, neposredno pisno, pošlje po pošti ali poda ustno na zapisnik.
Naložbena pomoč se upravičencu izplača na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 60 dneh od pravnomočne in dokončne odločbe. Naložbena pomoč se izplača neposredno upravičencu tudi v primeru, če vlogo odda pooblaščenec.
Po zaključenem javnem pozivu center za podpore na svoji spletni strani www.borzen.si javno objavi podatke o dodelitvah pomoči.
11 Nadzor ter vodenje in hramba dokumentacije
Nadzor nad izvajanjem postopkov, povezanih s tem javnim pozivom, opravlja inšpekcija, pristojna za energijo.
Center za podpore ali z njegove strani pooblaščena oseba lahko spremlja izvajanje sofinanciranih naložb na podlagi izdanih odločb o dodelitvi sredstev in podpisanih pogodb.
Ne glede na določila posameznih odločb in pogodb, lahko center za podpore ali z njegove strani pooblaščena oseba kadarkoli v roku treh let od izplačila preveri izvajanje odločb oziroma pogodbe po pravni, tehnični in finančni plati. To vključuje tudi ogled sofinanciranje naložbe, pridobivanje podatkov o napravi za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem obnovljivih virov energije oziroma napravi za shranjevanje električne energije ter njunem delovanju od pristojnih elektrooperaterjev.
Center za podpore lahko ob utemeljenem dvomu obvesti energetsko inšpekcijo na ogled sofinanciranih naložb za preveritev namenske porabe sredstev.
Če center za podpore kadar koli med postopkom ali po končanem projektu ugotovi, da upravičenec ni podal pravih podatkov, ali je dal zavajajočo izjavo, ali so bila sredstva pomoči uporabljena nenamensko, ali se ugotovijo druge kršitve predpisov, izterja celoten znesek pomoči z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila pomoči.
Center za podpore hrani vso dokumentacijo glede dodelitve naložbene pomoči, zlasti podatke o prejemnikih, vrsti upravičenih stroškov, višini naložbene pomoči ter pogojih in rokih izplačila, in sicer najmanj 10 let od datuma dodelitve pomoči.
12 Dodatne informacije o javnem pozivu
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na tel. 01/620-76-53 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.borzen.si, preko spletne strani samooskrba.borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova samooskrba@borzen.si.
Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani samooskrba.borzen.si, so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije s strani vlagatelja, ne bo odločil drugače.
Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti