Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024

Kazalo

Št. 1003-2/2024/2 Ob-1940/24, Stran 810
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24), Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23), Proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 72/07, 38/14 in 70/22) Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja
javni razpis 
pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25 
1. Predmet razpisa: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke.
2. Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, in sicer predvidoma:
A. Sklop A:
50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu za predšolske otroke ali javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
B. Sklop B:
30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15, 23/23 in 115/23).
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
4. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih toliko mest, kolikor jih je predvidenih za opravljanje pripravništva v okviru posameznega sklopa. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih:
A. Sklop A:
MERILO
MOŽNO ŠTEVILO TOČK
Šolski uspeh 
Kriterij šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnem izpitu, ter pomeni število točk po tem merilu. 
Upošteva se splošni učni uspeh v izobraževalnem programu, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika. 
23
SKUPAJ
23
 
V primeru, da bi bilo po merilih za oblikovanje prednostnega vrstnega reda na zadnje razpoložljivo pripravniško mesto v tem sklopu mogoče uvrstiti dva ali več kandidatov z enakim številom doseženih točk, bo kot dodatni kriterij med njimi upoštevana višja povprečna ocena zadnjega letnika izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s področja predšolske vzgoje, izračunana na dve decimalni številki natančno.
Če bo na predvideni rok prijave na razpis v skladu z 8. točko razpisa v posameznem sklopu prispelo manj vlog, kot je predvidenih pripravniških mest, bo ministrstvo kandidate posameznega sklopa razporejalo na pripravniška mesta do zapolnitve pripravniških mest, pri čemer imajo prednost popolne vloge, ki so oddane prej. Za čas oddaje vloge v tem primeru šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot priporočena pošiljka, datum in čas, ko je popolna vloga prispela v vložišče ministrstva.
B. Sklop B:
MERILO
MOŽNO ŠTEVILO TOČK
Študijski uspeh 
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, magistrskega dela, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu, na dve decimalni številki natančno ter pomeni število točk po tem merilu. 
Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.
10,00
Pedagoška, pedagoško-andragoška ali specialnopedagoška izobrazba 
Po kriteriju pedagoške, pedagoško-andragoške ali specialnopedagoške izobrazbe pridobijo 2 točki kandidati, ki glede na pripravniško mesto, na katerega kandidirajo, izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o pedagoški, pedagoško-andragoški ali specialnopedagoški izobrazbi v skladu s 100. členom ZOFVI1 in diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa predšolska vzgoja.
Upošteva se ustrezen študijski program za pridobitev izobrazbe ali ustrezen študijski program izpopolnjevanja.
2
SKUPAJ
12,00
1 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23)
V primeru, da bi bilo po merilih za oblikovanje prednostnega vrstnega reda na zadnje razpoložljivo pripravniško mesto v sklopu B mogoče uvrstiti dva ali več kandidatov z enakim številom doseženih točk, bo kot dodatni kriterij med njimi upoštevana višja povprečna ocena zadnjega letnika študijskega programa, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika, izračunana na dve decimalni številki natančno.
Če bo na predvideni rok prijave na razpis v skladu z 8. točko razpisa v posameznem sklopu prispelo manj vlog, kot je predvidenih pripravniških mest, bo ministrstvo kandidate posameznega sklopa razporejalo na pripravniška mesta do zapolnitve pripravniških mest, pri čemer imajo prednost popolne vloge, ki so oddane prej. Za čas oddaje vloge v tem primeru šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot priporočena pošiljka, datum in čas, ko je popolna vloga prispela v vložišče ministrstva.
5. Mentor pripravnika
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.
Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v vzgojno-izobraževalne zavode, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja.
6. Okvirna višina sredstev
Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v sklopu A za obdobje 6 mesecev je 11.426,00 EUR. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v sklopu B za obdobje 10 mesecev je 19.855,00 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 1.166.950,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunih Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (od tega 464.345,00 EUR v letu 2024 in 702.605,00 EUR v letu 2025) na ukrepu 3311-11-0001 Izvajanje predšolske vzgoje za ranljive skupine, proračunski postavki 231855 Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, konto 4133 – tekoči transferi v javne zavode in 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Skrbnica proračunske postavke je Vida Starič Holobar.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebnem zavodu, če se zasebni zavod s tem strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in drugimi predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih zavodih ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
7. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in dokazila:
A. Sklop A:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25; prijavnica vsebuje tudi izjave, ki morajo biti podane za kandidiranje na razpisu:
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma ima manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15, 23/23 in 115/23), 
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
– izjava pod točko 3. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25 mora biti opremljena s podatki o predvidenem mentorju, z mentorjevim in ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, 
– fotokopijo spričevala o opravljeni poklicni maturi,
– fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi,
– fotokopija spričevala zadnjega letnika izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz predšolske vzgoje.
B. Sklop B:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25; prijavnica vsebuje tudi izjave, ki morajo biti podane za kandidiranje na razpisu:
– pisna izjava kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma ima manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15, 23/23 in 115/23), 
– pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– izjava pod točko 3. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25 mora biti opremljena s podatki o predvidenem mentorju, z mentorjevim in ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, 
– fotokopijo dokazila o izobrazbi2, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika,
2 Kandidat, ki je pridobil izobrazbo v tujini, mora vlogi priložiti kopijo dokumenta, pridobljenega v postopku vrednotenja izobraževanja pri ENIC-NARIC centru (npr. mnenje o izobraževanju)
– fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi študijskega programa, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebnem zavodu, morajo priložiti izjavo zavoda, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog: vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo v vrtcih 2024/25«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, do 16. 5. 2024. Če bo do tega roka v okviru posameznega sklopa prispelo manj ustreznih vlog, kot je razpisanih mest v okviru posameznega sklopa, se bodo upoštevale tudi vloge, oddane kasneje, v tem primeru je vložitev vloge možna do objave obvestila na spletni strani ministrstva o zapolnitvi pripravniških mest posameznega sklopa, vendar najkasneje do 28. 6. 2024, ko izteče skrajni rok za prijavo na razpis. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti ali vložena osebno v vložišču ministrstva najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 16. 5. 2024, v primeru nezapolnjenih pripravniških mest posameznega sklopa po tem roku pa do objave obvestila o zapolnitvi pripravniških mest, vendar najkasneje 28. 6. 2024.
9. Odpiranje vlog
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje minister za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: minister). Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno zaporedno odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije, predvidoma vsako sredo od 10. 4. 2024, z zadnjim zaporednim odpiranjem najkasneje v roku 8 dni od predvidenega roka vložitve, tj. do 24. 5. 2024, v primeru nezapolnjenih pripravniških mest posameznega sklopa pa najkasneje v roku 8 dni od skrajnega roka za prijavo na razpis.
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če so predloženi vsi dokumenti določeni v 7. točki glede na sklop, za katerega se vloga podaja. V fazi preverjanja formalne popolnosti vloge se lahko opravi tudi preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka javnega razpisa.
Razpisna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge tiste kandidate, katerih vloge niso popolne. Ob morebitnih netočnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih vloge bo razpisna komisija kandidate pozvala k dopolnitvi vloge.
Vloga bo zavržena brez poziva za dopolnitev, če:
– ni bila oddana v roku, ki je določen v 8. točki razpisa,
– ovojnica ni označena tako, kot je določeno 8. točki razpisa.
Vloga bo zavržena tudi, če ne bo vsebovala vseh dokumentov, ki jih zahteva 7. točka javnega razpisa, in ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 3. točke razpisa,
– tistih kandidatov, ki bodo vsebovale netočne, nejasne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih kandidati tudi po pozivu na dopolnitev prijave razpisne komisije ne bo ustrezno dopolnil oziroma pojasnil,
– tistih kandidatov, ki v primeru več ustreznih vlog, kot je predvidenih pripravniških mest v okviru posameznega sklopa, ne bodo izbrane na podlagi meril določenih v 4. točki razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister.
10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za vložitev vloge na razpis, v primeru manj prejetih vlog, kot je predvidenih pripravniških mest v okviru posameznega sklopa, pa najkasneje v roku 60 dni od oddaje zadnje vloge, s katero bodo razpisana pripravniška mesta zapolnjena. Izbrani kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni preko elektronske pošte, ki jo navedejo na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.
11. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se sklenejo najkasneje do 31. 8. 2024, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. 9. 2024, s polnim delovnim časom.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 15. 9. 2024. Če kandidat v roku, določenim z razpisom (31. 8. 2024), pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, razpisna komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis, obrazec Prijavnica na razpis pripravniških mest in obrazec Poročilo mentorja o spremljavi pripravništva je na voljo na spletnih straneh ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/.
Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (01/400-57-52) oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mvi@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti