Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024

Kazalo

869. Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2023, stran 2358.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 15. člena Statuta Občine Osilnica je občinski svet na 8. redni seji dne 29. 3. 2024 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Osilnica za leto 2023 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2023.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Osilnica za leto 2023.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Osilnica je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Konto K2/K3
Realizacija 2023
1
2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)
961.193
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
855.428
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)
105.764
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
 0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
 0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII. Zadolževanje (500)
 0
VIII. Odplačila dolga (550)
 11.662
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 94.102
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–11.662
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–105.764
XII. Stanje sr. na računih 31. 12. preteklega leta
 508.126
(del 9009 – Splošni sklad za drugo)
 508.126
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Osilnica.
Št. 410-0002/2024
Osilnica, dne 29. marca 2024
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti