Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024

Kazalo

871. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica, stran 2360.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Osilnica na 8. redni seji dne 29. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Osilnica (v nadaljevanju: občinska uprava) in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, razvojne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti Občine Osilnica na delovnih področjih, določenih z zakoni, Statutom Občine Osilnica in drugimi splošnimi akti in tem odlokom.
3. člen 
Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
– splošnih in kadrovskih zadevah,
– normativno pravnih zadevah,
– upravnih zadevah,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
– gospodarskih javnih služb in gospodarske infrastrukture,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– inšpekcijskega nadzorstva ter
– druge naloge iz pristojnosti občine.
4. člen 
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– izvajanje strokovnih, administrativno-tehničnih in organizacijskih nalog ter pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa, župana, nadzorni odbor in druge organe občine;
– izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejmejo občinski svet, župan in drugi organi občine v okviru opredeljenih pristojnosti;
– izvrševanje zakonov in podzakonskih aktov v okviru izvirne pristojnosti občine oziroma pristojnosti, prenesenih z države na občino;
– vodenje upravnih postopkov in izdajanje posamičnih upravnih aktov v skladu z zakonom;
– izvrševanje nadzora nad izvajanjem predpisov;
– uresničevanje splošnih potreb in interesov občank in občanov;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami;
– spremljanje gospodarskih gibanj;
– spremljanje stanja in oblikovanje razvojnih pobud na posameznih področjih družbenega življenja;
– pripravljanje vlog, prijavljanje, spremljanje, poročanje, vodenje ali partnersko sodelovanje v projektih, sofinanciranih iz evropskih in državnih sredstev;
– vodenje aktivnosti v zvezi s pobratenjem z drugimi mesti in občinami;
– vodenje aktivnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem občine;
– izvajanje drugih nalog iz pristojnosti občine;
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
– vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč;
– urejanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov in vse, kar je povezano z zagotavljanjem pitne vode;
– urejanje zelenih površin;
– vzdrževanje in urejanje pokopališč;
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje.
Poslovni procesi znotraj občinske uprave se izvajajo tako, da se zagotavlja:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine;
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev;
– transparentnost postopkov;
– gospodarno rabo javnih sredstev;
– javnost dela;
– spodbujanje iniciativ občank in občanov in njihovo vključevanje v postopke priprave dokumentov;
– učinkovito izvajanje projektnih nalog;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog.
5. člen 
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi neprofitnimi organizacijami, občani, z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.
Zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti in racionalnosti izvrševanja nalog iz pristojnosti občinske uprave lahko občina ustanavlja organe skupne občinske uprave z drugimi občinami.
Organizacija in delovanje skupne občinske uprave je urejeno s posebnim odlokom občin soustanoviteljic.
6. člen 
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine;
– z uradnimi sporočili za javnost;
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje oziroma
– na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupan in direktor občinske uprave. Drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana občine.
Pri poslovanju s strankami morajo zaposleni v občinski upravi zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
7. člen 
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Osilnica ustanovi enotni organ: Občinska uprava Občine Osilnica, s sedežem Osilnica 11, 1337 Osilnica.
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi en ali več organov skupne občinske uprave.
8. člen 
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave. V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
Župan lahko za izvrševanje proračuna in za opravljanje drugih nalog iz delovnih področij pooblasti podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca.
9. člen 
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz svoje in državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne naloge.
10. člen 
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
11. člen 
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
12. člen 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
13. člen 
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več zaposlenih oziroma sodelovanje zaposlenih različnih strok in stopenj znanja ter na različnih področjih, lahko direktor občinske uprave ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja.
Z aktom o ustanovitvi delovne skupine direktor občinske uprave tudi določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
14. člen 
V občinski upravi se lahko oblikuje projektna enota, kadar je to potrebno za izvedbo določenega projekta.
Projekta enota se oblikuje zgolj za čas trajanja projekta.
V projektni enoti se lahko za namen vodenja in izvajanja nalog na projektu zaposli javne uslužbence za določen čas oziroma se lahko zaposlene v občinski upravi začasno premesti, v kolikor z začasno premestitvijo javni uslužbenec soglaša.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
15. člen 
Delovno področje občinske uprave se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, njegove spremembe in dopolnitve sprejme župan občine.
16. člen 
Za izvajanje nalog vezanih na župana občine se lahko ustanovi Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana in podžupana,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
– zagotavljanje celostne podobe občine ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– odnose z javnostmi,
– urejanje spletne strani občine,
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve z delovnega področja župana in podžupana ter
– opravlja druge naloge po odredbah župana.
V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas vezana na mandat župana.
Kabinet vodi župan.
IV. JAVNI USLUŽBENCI 
17. člen 
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Občina Osilnica ima to področje urejeno s skupno upravo, medobčinskim inšpektoratom.
18. člen 
Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki ga v skladu z zakonom imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– razporeja delovne naloge zaposlenim;
– koordinira delo znotraj občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi v občini;
– skrbi za sodelovanje z drugimi pravnimi subjekti v občini;
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja zaposlenih, če ga župan za to pooblasti.
Direktor lahko izvajanje nalog iz svoje pristojnosti s pooblastilom prenese na zaposlene v občinski upravi.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z zakonom.
19. člen 
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan občine.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
20. člen 
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine.
21. člen 
Zaposleni v občinski upravi (v nadaljevanju: zaposleni) so javni uslužbenci, ki so sklenili delovno razmerje v občinski upravi.
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen zaposleni, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom Občine Osilnica in s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Osilnica ter v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Zaposleni so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev. Vse v okviru pooblastil in pristojnosti delovnega mesta.
Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenost, nepristranskost, kvaliteti, hitrost in učinkovitost opravljanja javnih nalog. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Zaposleni pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških. Prav tako so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev.
S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je zaposleni dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse zaposlene uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Vsi zaposleni v občinski upravi so zavezani pri svojem delu spoštovati predpise, načela profesionalnosti, strokovnosti, neodvisnosti ter humanosti, varovati poslovno tajnost, varovati ugled občine in njene občinske uprave in prispevati k dobrim medsebojnim odnosom.
Zaposleni v občinski upravi Občine Osilnica je dolžan svoje delo opravljati v duhu krepitve delovanja pravne države, krepitve integritete, transparentnosti in preprečevanja korupcije.
Zaposleni občinske uprave Občine Osilnica so za opravljanje svojega dela disciplinsko in odškodninsko odgovorni. Kršitve obveznosti iz tega odloka pomenijo kršitve delovnih obveznosti, zaradi katerih se zoper kršitelje lahko uvede disciplinski postopek ali postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
23. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 67/08).
24. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 032-0001/2024/1
Osilnica, dne 29. marca 2024
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti