Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024

Kazalo

827. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), stran 2258.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 2024.
Št. 003-02-1/2024-46
Ljubljana, dne 3. aprila 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI (ZSDV-B) 
1. člen
V Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti (Uradni list RS, št. 35/22 in 40/23) se 23.a člen spremeni tako, da se glasi:
»23.a člen 
(mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme) 
(1) Republika Slovenija zagotavlja mehanizem, ki omogoča izposojo računalniške opreme državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, in osebam, ki jim je priznana mednarodna zaščita, ter njihovim družinskim članom, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji in imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, iz naslednjih kategorij:
1. upravičenci do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, upravičenci do otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, in zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičenci do državne štipendije po zakonu, ki ureja štipendiranje, in zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
2. otroci s posebnimi potrebami po zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
3. osebe s statusom invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, če niso upravičene do računalniške opreme v obliki tehničnega pripomočka na podlagi zakona, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov, in invalidi I. kategorije invalidnosti po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do pokojnine,
4. upokojenci, ki prejemajo pokojnino, nižjo od zagotovljene pokojnine iz tretjega odstavka 39. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmlS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1, 125/23 – odl. US in 133/23).
(2) Vlada v načrtu iz 11. člena tega zakona na podlagi meril iz 9. člena tega zakona izmed kategorij iz prejšnjega odstavka določi ciljne skupine, ki se lahko prijavijo na javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo.
(3) Ne glede na določitev upravičencev iz 1. točke prvega odstavka tega člena je lahko računalniška oprema dodeljena le eni izmed oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja pri pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka ali državne štipendije.
(4) Mehanizem iz prvega odstavka tega člena se vzpostavi pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni sklad).
(5) Sredstva za izvajanje mehanizma iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v finančnem načrtu pristojnega organa.
(6) Ne glede na določbe zakona, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, državni organi delujočo računalniško opremo, katere knjigovodska vrednost je nič in je izločena iz uporabe, pred odsvojitvijo ali uničenjem predhodno ponudijo v brezplačno pridobitev javnemu skladu. Samoupravne lokalne skupnosti delujočo računalniško opremo, katere knjigovodska vrednost je nič in je izločena iz uporabe, pred odsvojitvijo ali uničenjem lahko ponudijo v brezplačno pridobitev javnemu skladu.
(7) Za računalniško opremo iz prejšnjega odstavka se šteje namizni računalnik s pripadajočo opremo (monitor, tipkovnica, miška ipd.), prenosni računalnik, tablični računalnik, grafične kartice, bralno pisalni pomnilnik (RAM), brajeva vrstica, komunikator in ostala specializirana računalniška oprema, namenjena uporabnikom s posebnimi potrebami. Računalniki se javnemu skladu predajo brez notranjih in zunanjih diskov.
(8) Javni sklad v okviru upravljanja mehanizma iz četrtega odstavka tega člena zagotavlja tudi računalniško opremo, prilagojeno potrebam uporabnikov invalidov.
(9) Vlada podrobneje uredi upravljanje mehanizma iz četrtega odstavka tega člena, določi obdobje izposoje, ki ne sme biti krajše od dveh let in ne daljše od petih let, in uredi možnost podaljšanja izposoje oziroma dodelitve opreme v trajno last v skladu s tretjim odstavkom 23.c člena tega zakona. Vlada določi tudi količino in vrsto opreme, ki se dodeljuje v izposojo.«.
2. člen 
23.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»23.c člen 
(dodelitev računalniške opreme) 
(1) Javni sklad glede na razpoložljivo računalniško opremo za posamezno ciljno skupino, določeno v načrtu iz 11. člena tega zakona, objavi javni poziv za predložitev vlog za dodelitev računalniške opreme v izposojo.
(2) Če javni sklad v okviru posameznega javnega poziva prejme več vlog, kot je na voljo računalniške opreme, se ta dodeljuje glede na časovni vrstni red oddanih vlog.
(3) O dodelitvi računalniške opreme v izposojo na prvi stopnji odloča javni sklad. Javni sklad osebam, ki se prijavijo na javni poziv, računalniško opremo z odločbo dodeli v izposojo. Obdobje izposoje, določeno v odločbi, se lahko na predlog upravičenca podaljša. Če je po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost opreme nič, se oprema po uradni dolžnosti dodeli v trajno last. O pritožbah zoper odločbe javnega sklada odloča ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. V sporih zoper odločbe ministrstva odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.
(4) Upravičenec, ki mu je računalniška oprema dodeljena v izposojo, mora z opremo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Opreme ne sme izročiti v uporabo drugim osebam, uporablja jo lahko le za svoje potrebe in potrebe svojih družinskih članov. V primeru namernega poškodovanja ali uničenja opreme v času izposoje, javni sklad upravičencu z odločbo naloži odškodnino glede na ocenjeno vrednost opreme.
(5) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od dohodkov iz naslova dodelitve računalniške opreme iz mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme ne plača dohodnina.«.
3. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(delovanje mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme v letih 2024 in 2025) 
(1) V letih 2024 in 2025 se lahko na javni poziv javnega sklada za dodelitev računalniške opreme v izposojo prijavijo osebe, katerih vsaj en otrok je vključen v osnovnošolsko izobraževanje in so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščene v prvi dohodkovni razred, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, in zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(2) Če po izteku javnega poziva iz prejšnjega odstavka pristojni organ še razpolaga z računalniško opremo, javni sklad javni poziv podaljša največ do porabe razpoložljive računalniške opreme.
(3) Če tudi po izteku javnega poziva iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni organ še razpolaga z računalniško opremo, javni sklad izvede nove javne pozive, in sicer tako, da se v okviru vsakokratnega nadaljnjega javnega poziva, ki se izvede na način in pod pogoji, določenimi v prvem in drugem odstavku tega člena, lahko prijavijo osebe, uvrščene v naslednji, višji dohodkovni razred za otroški dodatek, od drugega do vključno šestega dohodkovnega razreda.
(4) Javni sklad po tem členu računalniško opremo dodeli v izposojo za dve leti. Za dodelitev računalniške opreme se uporablja 23.c člen tega zakona.
(5) Logistične in strokovno-tehnične naloge mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme v letih 2024 in 2025 izvaja pristojni organ. Za namene iz tega odstavka javni sklad pristojnemu organu posreduje naslednje podatke: osebno ime, naslov prebivališča, EMŠO oseb, ki jim je bila v skladu s tem členom izdana odločba o dodelitvi računalniške opreme v izposojo, in številko izdane odločbe.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(javni poziv) 
Javni sklad javni poziv iz prvega odstavka novega 28.a člena zakona objavi najpozneje do 30. aprila 2024.
5. člen 
(podzakonski akt) 
Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpis iz devetega odstavka spremenjenega 23.a člena zakona.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02/24-10/19
Ljubljana, dne 26. marca 2024
EPA 1319-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti