Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2239. Sklep o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja
2240. Sklep o imenovanju predsednice Računskega sodišča
2241. Sklep o razrešitvi članice Sveta Banke Slovenije – viceguvernerke
2242. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2243. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2244. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2245. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2246. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2247. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

MINISTRSTVA

2248. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnih komisijah
2249. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

OBČINE

Brežice

2250. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brežice
2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode«

Dobje

2252. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobje

Dobrepolje

2253. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge«

Dol pri Ljubljani

2254. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dol pri Ljubljani

Dravograd

2255. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako GOV-15 A v Občini Dravograd – ID: 2811
2256. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako OTV-17 A v Občini Dravograd – ID: 2812
2257. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako SVD-96/A v Občini Dravograd – ID: 2986

Jesenice

2258. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
2259. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice
2260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice
2261. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Jesenice

Kostanjevica na Krki

2262. Sklep o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2022 v Občini Kostanjevica na Krki
2263. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2264. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki
2265. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Kostanjevica na Krki

Ljubno

2266. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

Miren-Kostanjevica

2267. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 300/9, 300/15 in 300/30 vse k. o. 2318 BILJE
2268. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1029/2, 3179/1, 3182, 3102, 3103, 3104 in 878/2 vse k. o. 2332 Kostanjevica na Krasu
2269. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 658/5 k. o. 2325 Miren
2270. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1784 k. o. 2333 TEMNICA
2271. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Miren - Kostanjevica

Nova Gorica

2272. Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica
2273. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim
2274. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022
2275. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2022
2276. Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 4330/3, 4330/7, 4330/8, 4330/9, 4330/10, 4334/11, vse k.o. Šmihel

Prebold

2277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Prebold

Puconci

2278. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2-2022

Šempeter-Vrtojba

2279. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Šempeter - Vrtojba
2280. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šempeter - Vrtojba
2281. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

POPRAVKI

2282. Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
2283. Popravek Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti