Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2278. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2-2022, stran 6918.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 26. seji dne 30. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2-2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 
2-2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.418.514
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.678.334
70
DAVČNI PRIHODKI
5.352.072
700 Davki na dohodek in dobiček
4.732.778
703 Davki na premoženje
409.010
704 Domači davki na blago in storitve
210.284
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.326.262
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
606.262
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
6.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.000
714 Drugi nedavčni prihodki
682.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
433.324
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
433.324
73
PREJETE DONACIJE
8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.298.856
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.799.267
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
499.589
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.600.423
40
TEKOČI ODHODKI
2.999.100
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
435.927
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.439
402 Izdatki za blago in storitve
2.350.360
403 Plačila domačih obresti
9.000
409 Rezerve
135.374
41
TEKOČI TRANSFERI
3.290.060
410 Subvencije
183.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.852.982
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
396.410
413 Drugi tekoči domači transferi
857.168
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.013.593
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.013.593
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
297.670
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki 
215.170
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
82.500
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–1.181.909
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
766.400
50
ZADOLŽEVANJE
766.400
500 Domače zadolževanje
766.400
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
284.709
55
ODPLAČILA DOLGA
284.709
550 Odplačila domačega dolga
284.709
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– 801.405
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
380.504
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–1.181.909
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
801.405
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2022 se zagotavljajo v višini 41.573,01 evrov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni 19. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 766.400,00 evrov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2022
Puconci, dne 30. junija 2022
Po pooblastilu župana 
Občine Puconci 
Jožef Ficko 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti