Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2273. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim, stran 6914.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP), Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (Uradni list RS, št. 92/15), 154. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO in 90/21), 7. in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) ter v skladu z Stanovanjskim programom Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. junija 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim 
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim (Uradni list RS, št. 125/20) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) Najemna stanovanja po tem pravilniku se lahko dodelijo v najem prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem pravilnikom, na podlagi javnega razpisa.
(2) Najemna stanovanja se dodelijo trem skupinam prosilcev:
1. mladim posameznikom,
2. mladim parom in
3. mladim družinam,
načeloma v enakih deležih, v nasprotnem primeru SS MONG v javnem razpisu posebej utemelji spremembo deleža stanovanj za določeno skupino.
(3) Za mladega posameznika po tem pravilniku se šteje odrasla oseba, ki je na dan objave javnega razpisa stara vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in 29. letom).
(4) Za mlad par po tem pravilniku se štejeta odrasli osebi, ki na dan objave javnega razpisa živita v partnerski zvezi, ki jo urejajo predpisi s področja družinskih razmerij in partnerske zveze in sta na dan objave javnega razpisa stari vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in 29. letom).
(5) Za mlado družino po tem pravilniku se šteje družina v skladu s predpisi s področja družinskih razmerij z vsaj enim otrokom, ki ga je dolžna družina preživljati, in pri kateri je edini (v primeru enostarševske družine) ali sta oba od staršev na dan objave javnega razpisa stara vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 36 let (v nadaljnjem besedilu: stari med 18. in 35. letom). V teh starostnih okvirjih se kot mlada družina šteje tudi posameznica ali mlad par, ki v letu razpisa pričakuje rojstvo prvega otroka.
(6) Kot ožji družinski član se po tem pravilniku šteje otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja, oseba, za katero obstaja zakonska dolžnost preživljanja, zakonec ali zunajzakonski partner najemnika, partner v partnerski zvezi ali nesklenjeni partnerski zvezi.«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da je star, kot je opredeljeno v 3. členu tega pravilnika,«.
3. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku črta besedilo »(tudi po dopolnitvi 30. leta starosti)«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2020-5
Nova Gorica, dne 16. junija 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti